Hoe om te wees nie-winsgewende program assistent

Engels ookgeen Engels

Do you want to work for a non-profit organization? Find out about the job of non-profit program assistant. Read about the job and the steps you need to take to become a program assistant.

Do you want to work for a non-profit organization? Find out about the job of non-profit program assistant. Read about the job and the steps you need to take to become a program assistant.

A program assistant working on a computer with a coworker

A program assistant working on a computer with a coworker

What is a non-profit? What is a program assistant?

What is a non-profit? What is a program assistant?

Non-profit organizations help solve problems with people, in samelewings, en in die omgewing. Other names for a non-profit organization are non-governmental organization (NGO), voluntary agency, community service, and charity. All these organizations work to help people or to make the world better in some way. They do not exist to make money.

Non-profit organizations help solve problems with people, in societies, and in the environment. Other names for a non-profit organization are non-governmental organization (NGO), voluntary agency, community service, and charity. All these organizations work to help people or to make the world better in some way. They do not exist to make money.

In talle nie-wins, 'n program assistent help die program Direkteur organiseer die programme. Hulle werk op take wat help om die projekte goed loop of veranderinge gebeur.

In many non-profits, a program assistant helps the program director organize the programs. They work on tasks that help the projects run well or make changes happen.

Oor die werk

About the job

What can you expect in the job of program assistant?

What can you expect in the job of program assistant?

Duties of a program assistant

Duties of a program assistant

Program assistente het twee hoof soorte werk: administratiewe en program ondersteuning. Their responsibilities include:

Program assistants have two main kinds of work: administrative and program support. Their responsibilities include:

 • Beantwoord oproepe
 • Indiening van dokumente of inligting op datum op 'n rekenaar hou
 • Besig vergaderings en neem notas
 • Help met begroting
 • Na te vors programme
 • Kliënt vrae beantwoord
 • Vind die oorsaak van kwessies in programme
 • Help figuur uit die volgende stappe vir die organisasie
 • Answering phone calls
 • Filing documents or keeping information up to date on a computer
 • Scheduling meetings and taking notes
 • Helping with budgeting
 • Researching programs
 • Answering client questions
 • Finding the cause of issues in programs
 • Helping figure out next steps for the organization

Werkplek

Workplace

Nie-wins is organisasies wat nie werk vir geld. Hulle is daar om te help. Die meeste nie geld verdien óf, so hulle skenkings moet vind. 'N nie-winsgewende dalk 'n klein plaaslike liefdadigheidsorganisasie help een gemeenskap. Dalk is dit 'n groot internasionale organisasie gemoeid met wêreld probleme, soos hongersnood. Dit is dalk 'n grondslag wat gee geld ondersteun die werk van ander nie-wins.

Non-profits are organizations that do not work for money. They are there to help. Most do not earn money either, so they must find donations. A non-profit may be a small local charity helping one community. It may be a large international organization concerned with world problems, such as famine. It may be a foundation that gives money to support the work of other non-profits.

Werkplekke is dikwels klein. Die meeste program assistente werk in 'n kantoor. Hulle spandeer dikwels baie tyd voor die rekenaar of werk op dokumente. Hulle gewoonlik interaksie met kliënte of kollegas baie.

Workplaces are often small. Most program assistants work in an office. They often spend a lot of time in front of the computer or working on documents. They usually interact with clients or coworkers a lot.

Salary for a program assistant

Salary for a program assistant

Program assistent salarisse wissel deur die organisasie. Groter organisasies gewoonlik meer betaal. Die gemiddelde salaris is rondom $38,000. Die meeste mense bly in hierdie werk vir 'n lang tyd voor kry bevorder. Die gemiddeld is oor 10 jaar.

Program assistant salaries vary by the organization. Larger organizations usually pay more. The average salary is around $38,000. Most people stay in this job for a long time before getting promoted. The average is about 10 years.

Oor die persoon

About the person

Nie-winsgewende program assistente het 'n klomp verskillende dinge doen. Jy mag het om vaardighede te leer nadat jy begin die posisie.

Non-profit program assistants have to do a lot of different things. You may have to learn skills after you start the position.

Eienskappe moet jy het

Qualities you should have

 • Word georganiseer – program assistente moet bestuur 'n klomp take. 'N skedule te hou en om jou tyd te bestuur is belangrik.
 • Kreatiewe denke – jy moet dink aan baie verskillende maniere om probleme op te los
 • Vindingrykheid – dit beteken dat jy in staat is om doelwitte sonder 'n klomp geld of hulpbronne bereik. Jy moet slim wees en gebruik wat jy het reeds
 • Goeie luisteraar – as jy mense help, Jy moet in staat wees om na hulle luister
 • Being organized – program assistants have to manage a lot of tasks. Keeping a schedule and managing your time is important.
 • Creative thinking – you need to think of many different ways to solve problems
 • Resourcefulness – This means that you are able to accomplish goals without a lot of money or resources. You have to be smart and use what you have already have
 • Good listener – if you are helping people, you need to be able to listen to them

Vaardighede moet jy dalk

Skills you may need

 • Navorsing vaardighede vir vind en Verslaggewing van inligting
 • Rekenaar vaardighede
 • Wiskunde vaardighede vir grant skrif en begrotings
 • Skryfvaardighede vir e-pos ens kollegas, kliënte, en ondersteuners en vir die skep van dokumente
 • Research skills for finding and reporting information
 • Computer skills
 • Math skills for grant writing and budgets
 • Writing skills for emailing coworkers, customers, and supporters and for creating documents

Jou taal vaardighede sal ook baie waardevolle as jy werk by 'n winsgewende waar die mense jou help is nuwelinge word.

Your language skills will also be very valuable if you are working at a nonprofit where the people you help are newcomers.

Kry gekwalifiseerde

Get qualified

Watter opleiding, certification and experience do program assistants need?

What training, certification and experience do program assistants need?

Training for program assistants

Training for program assistants

Program assistent is 'n eerste werk vir baie mense. Die meeste mense in leiersposisies in nonprofits begin as assistente.

Program assistant is a first job for many people. Most people in leadership positions in nonprofits started as assistants.

Jy hoef nie 'n graad aan 'n nie-winsgewende program assistent geword. Maar met 'n BA graad in onderneming se administrasie, sosiale welsyn, of soortgelyke velde is nuttig.

You do not need a degree to become a non-profit program assistant. But having a Bachelor’s degree in business administration, social welfare, or similar fields is helpful.

Vorige opstel-skrif ervaring of 'n joernalistiek-graad kan help kry jy kry die werk. soms, nie-winsgewende assistente mag het grant aansoeke of klieks briewe skryf. Grant aansoeke is versoeke vir donasies. Hulle mense oorreed dat jou oorsaak is die moeite werd aan wie skenk aan.

Previous essay-writing experience or a journalism degree may help get you get the job. Sometimes, non-profit assistants may have to write grant applications or fundraising letters. Grant applications are requests for donations. They persuade people that your cause is worth donating to.

Sertifisering

Certification

Daar is nie een spesifieke sertifisering wat sal help jy raak 'n program assistent. Dit is nuttig om te weet basiese rekenaar stelsels soos Microsoft Word, Excel, en PowerPoint. As jy dit doen nie, Jy moet 'n klas aanlyn of by jou plaaslike biblioteek of Kollege neem. Jy sal byna altyd moet hê 'n Hoërskool diploma. Baie nie-wins wat werk met mense uit verskillende kulture. Praat ander tale kan nuttig wees.

There is not one specific certification that will help you become a program assistant. It is helpful to know basic computer systems like Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. If you do not, you should take a class online or at your local library or college. You will almost always have to have a high school diploma. Many non-profits work with people from different cultures. Speaking other languages can be helpful.

Ervaring

Experience

Volunteering en internskappe werksgeleenthede is groot maniere te kry gehuur vir program assistent poste. Sommige nonprofits huur hul interns. Selfs as jy nie gehuur kry, Jy sal ervaring kry. Sal ook ontmoet jy mense wat jou kan help om werk in die toekoms.

Volunteering and internships jobs are great ways to get hired for program assistant jobs. Some nonprofits hire their interns. Even if you do not get hired, you will gain experience. You will also meet people who can help you get jobs in the future.

As jy jou kollegas help met hul verantwoordelikhede, Jy sal nuwe vaardighede leer. As jou werkgewer bied jy 'n kans om op te lei in iets, aanvaar dit.

If you help your coworkers with their responsibilities, you will learn new skills. If your employer offers you a chance to train in something, accept it.

Kyk na hierdie video om te leer hoe om jou loopbaan begin in nonprofits

Watch this video to learn how to start your career in nonprofits

Leer meer

Learn more

Ander hulpbronne

Other resources

Het hierdie bladsy help? Glimlaggesiggies Ja Afkeur gesig Geen
Dankie vir jou terugvoer!