ኮሮና ቫይረስ ሓበረታ

እዚ ገጽ’ዚ፡ መጨረሽታ ዕለት 5/25/2020 ተመሓዪሹ። ድሕሪ’ዚ ዕለት’ዚ ንእተገብረ ምምሕያሻት ንምርኣይ፡ ብኽብረትኩም ናይ እንግሊዝኛ ገጽ ርኣዩ።

ምሕጋዝ ስደተኛታት ን ሓተትቢ ዕቁባ ን ምርዳእ እቲ ቫይረስ ን ብ ከመይ ውሑስ ኮንካ ትቅመጥ።

ሓዱሽ ኮሮና ቫይረስ ሕማም ይላባዕ ኣብ ዓለም ጠንቂ እቲ ሕማም ኮቪድ-19. ሰባት ኣብ ኩሉ ቦታታ ብሓባር ይሰርሒ ኣለዉ ተላባዕነት ነዚ ቫይረስ ክዝሕልዎ ይፍትኑ ን ሂወት ምድሓን እዞም ገጻት ጥዕናዊ ሓበረታ ቀሪቡ ኣሎ ካብ እኑናት ምንጭታት። ከም ኡ ውን ኣገዳሲ ዝተሕደሰ ናይ ስደተኛታት ሕግታት፣ገንዘብ፣ን ሓገዝ ን ወለዲ ክትረክብ ኢካ። ንዓኹም ንኽንሕግዝ ኣብዚ ቦታ ንርከብ ኣሎና። እንተ ደኣ ዝያዳ ሓበረታ ደሊካ ፣ ኣብ ask@usahello.org.

hand washing illustration

ውሕስነትኩም ሓልዉ

ከመይ ጌርካ ጥናካ ን ጥዕና ስድራካ ትሕሉ ፍለጡ። ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻን ካልኦትን ምልካፍ ተከላከል። ምርዳእ መምርሒ ን አንታይ ክትገር ከም ዘለካ። ብኸመይ ውሕስነትካ ትሕሉ ተመሃር

illustration of someone sick in bed

ከታመሙ እርዳታ ያግኙ

ኩላትና ንፈርሕ ኢና እንተ ሓሚምና እንታይ ከም ዘጋጥም ። ግን ሓገዝ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክረክብ ይኽእል፧ ንነብስካን ቤተሰብካ /ኪ ተዳልዉ። እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ሓሚሙ እንታይ ከምትገብር ፍለጥ። ሓገዝ ርከብ

clipboard illustration

ን ንስደተኛታት ሓተቲ ዑቕባን

ኩሉ ሰብ ኢዩ ተጨኒቁ ዘሎ ሕጂ። ግብ እንተ ደኣ ስደተኛ ፣ሕታቲ ዑቕባ ኾንካ ኣብ ኣመሪካ ፣ምናልባት ዝያዳ ትጭነር ትህሉ ኢኻ። እዚ ገጽ ኣገዳሲ ሓበረታ ን ማሕበሮኮም ስደተኛታት። ን ሓድሽቲ ዝመጹ ሰባት ሓበሬታ ርኸቡ።

illustration of parents and children

ወለድን ቆልዑን

እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ግዝየ እዩ ንወለዲ ። ግን ሓገዝ ትረክበሉ መንገድታት ኣሎ ን ወለድን ምሕጋዝ ምሕላዊ ጥዕናን ወሕስነት ምስማዕን ንቆልዑ። ሓበሬታ ን ወለዲን ን ቆልዕን ርከቡ

Money illustration

ሓገዝ ሕተት እንተ ደኣ ስራሕካ ከሲርካ

ስራሕካ ከሲርካ ዲኻ? እንተ ደኣ ካብ መንግስቲ ሓገዝ ክትረክብ ክትእል ኮንካ ፍለጥ ኢካ ን እንታይ ከም ትገርብ እንተ ደኣ ብቁዕ ዘይኮንካ ንሓገዝ ። ሓገዝ ርከብ

newspaper illustration

ውሕስነትኩም ሓልዉ ምስ ሓቀኛ ሓበረታ።

ብዙሕ ሓበሬታ ኢዩ ዘሎ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ። ብኸመይ ትፈልጥ ኣየናይ ኢዩ እቲ ሓቀኛ ን እቲ ዘይሓቀኛ? እንታይ ክሕግዘካ ይክእል ኣብ ምድሓን ሓሶት ሓበረታ ን ምጥፍፍእ። ጽቡቕ ሓበሬታ ርከብ.

እዚ ሓበረታ ካብ እሙናት ምንጭታት ዝመጸ ን ኣብበት ፣ ማእኸል ምቑጽቃር ሕማማት ውድብ ጥዕና ዓለም። ዩኤስኤ ሄሎው(USAHello )ሕጋዊ ምክሪ ወይ ሕክምናዊ ምክሪ ኣይሕብን ኢዪ፣ከም ኡ ዝኮነ ካብ ጽሑፋትና ከም ሕጋዊ ወይ ሕክምናዊ ምክሪ ኵሰዱ ኣይተኣመሙን። ጥዕናዊ ሓበረታና ዳግማይ ተራእዩ ብ ዩኤስኤሄሎው ኣባላት ኮሚተ ተጅ ሚሺራ ዩኤስ ኤ ኪኢላ ህዝባዊ ጥዕና ን ስነ ሕማም ለበዳ።

FindHello CTA map
FindHello

Use FindHello to search for help and resources near you. Search for job advice, lawyers, healthcare, English classes and other services in your community.

Start your search