ኮሮና ቫይረስ ሓበረታ

እዚ ገጽ’ዚ፡ መጨረሽታ ዕለት 5/25/2020 ተመሓዪሹ። ድሕሪ’ዚ ዕለት’ዚ ንእተገብረ ምምሕያሻት ንምርኣይ፡ ብኽብረትኩም ናይ እንግሊዝኛ ገጽ ርኣዩ።

ምሕጋዝ ስደተኛታት ን ሓተትቢ ዕቁባ ን ምርዳእ እቲ ቫይረስ ን ብ ከመይ ውሑስ ኮንካ ትቅመጥ።

ሓዱሽ ኮሮና ቫይረስ ሕማም ይላባዕ ኣብ ዓለም ጠንቂ እቲ ሕማም ኮቪድ-19. ሰባት ኣብ ኩሉ ቦታታ ብሓባር ይሰርሒ ኣለዉ ተላባዕነት ነዚ ቫይረስ ክዝሕልዎ ይፍትኑ ን ሂወት ምድሓን እዞም ገጻት ጥዕናዊ ሓበረታ ቀሪቡ ኣሎ ካብ እኑናት ምንጭታት። ከም ኡ ውን ኣገዳሲ ዝተሕደሰ ናይ ስደተኛታት ሕግታት፣ገንዘብ፣ን ሓገዝ ን ወለዲ ክትረክብ ኢካ። ንዓኹም ንኽንሕግዝ ኣብዚ ቦታ ንርከብ ኣሎና። እንተ ደኣ ዝያዳ ሓበረታ ደሊካ ፣ ኣብ [email protected].

hand washing illustration

ውሕስነትኩም ሓልዉ

ከመይ ጌርካ ጥናካ ን ጥዕና ስድራካ ትሕሉ ፍለጡ። ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻን ካልኦትን ምልካፍ ተከላከል። ምርዳእ መምርሒ ን አንታይ ክትገር ከም ዘለካ። ብኸመይ ውሕስነትካ ትሕሉ ተመሃር

illustration of someone sick in bed

ከታመሙ እርዳታ ያግኙ

ኩላትና ንፈርሕ ኢና እንተ ሓሚምና እንታይ ከም ዘጋጥም ። ግን ሓገዝ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክረክብ ይኽእል፧ ንነብስካን ቤተሰብካ /ኪ ተዳልዉ። እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ሓሚሙ እንታይ ከምትገብር ፍለጥ። ሓገዝ ርከብ

clipboard illustration

ን ንስደተኛታት ሓተቲ ዑቕባን

ኩሉ ሰብ ኢዩ ተጨኒቁ ዘሎ ሕጂ። ግብ እንተ ደኣ ስደተኛ ፣ሕታቲ ዑቕባ ኾንካ ኣብ ኣመሪካ ፣ምናልባት ዝያዳ ትጭነር ትህሉ ኢኻ። እዚ ገጽ ኣገዳሲ ሓበረታ ን ማሕበሮኮም ስደተኛታት። ን ሓድሽቲ ዝመጹ ሰባት ሓበሬታ ርኸቡ።

illustration of parents and children

ወለድን ቆልዑን

እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ግዝየ እዩ ንወለዲ ። ግን ሓገዝ ትረክበሉ መንገድታት ኣሎ ን ወለድን ምሕጋዝ ምሕላዊ ጥዕናን ወሕስነት ምስማዕን ንቆልዑ። ሓበሬታ ን ወለዲን ን ቆልዕን ርከቡ

Money illustration

ሓገዝ ሕተት እንተ ደኣ ስራሕካ ከሲርካ

ስራሕካ ከሲርካ ዲኻ? እንተ ደኣ ካብ መንግስቲ ሓገዝ ክትረክብ ክትእል ኮንካ ፍለጥ ኢካ ን እንታይ ከም ትገርብ እንተ ደኣ ብቁዕ ዘይኮንካ ንሓገዝ ። ሓገዝ ርከብ

newspaper illustration

ውሕስነትኩም ሓልዉ ምስ ሓቀኛ ሓበረታ።

ብዙሕ ሓበሬታ ኢዩ ዘሎ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ። ብኸመይ ትፈልጥ ኣየናይ ኢዩ እቲ ሓቀኛ ን እቲ ዘይሓቀኛ? እንታይ ክሕግዘካ ይክእል ኣብ ምድሓን ሓሶት ሓበረታ ን ምጥፍፍእ። ጽቡቕ ሓበሬታ ርከብ.

እዚ ሓበረታ ካብ እሙናት ምንጭታት ዝመጸ ን ኣብበት ፣ ማእኸል ምቑጽቃር ሕማማት ውድብ ጥዕና ዓለም። ዩኤስኤ ሄሎው(USAHello )ሕጋዊ ምክሪ ወይ ሕክምናዊ ምክሪ ኣይሕብን ኢዪ፣ከም ኡ ዝኮነ ካብ ጽሑፋትና ከም ሕጋዊ ወይ ሕክምናዊ ምክሪ ኵሰዱ ኣይተኣመሙን። ጥዕናዊ ሓበረታና ዳግማይ ተራእዩ ብ ዩኤስኤሄሎው ኣባላት ኮሚተ ተጅ ሚሺራ ዩኤስ ኤ ኪኢላ ህዝባዊ ጥዕና ን ስነ ሕማም ለበዳ።

FindHello CTA map
ፋይንድ ሄሎው(Find Hello)

ፋይንድ ሄሎው( Find Hello) ተጠቀም ሓገዝ ን ምድላይ ን ኣብ ከባቢካ ዝርከኡ ጸጋታት። ናራሕ ምክሪ ምድላይ፣ጠበቃ፣ ጥዕናዊ ክንክንቲ፣ኢንግሊዘኛ ክላሳት ን ካሎኦት ኣገልግሎታት ኣብ ናትካ/ኪ ማሕበረ ኮም።

ምንዳይካ ጀምር