ሓቀኛ ሓበሬታ ብምርካብ ውሑሳት ኲኑ

እዚ ገጽ’ዚ፡ መጨረሽታ ዕለት 5/25/2020 ተመሓዪሹ። ድሕሪ’ዚ ዕለት’ዚ ንእተገብረ ምምሕያሻት ንምርኣይ፡ ብኽብረትኩም ናይ እንግሊዝኛ ገጽ ርኣዩ።

ብዛዕባ ቫይረስ ኮሮና ዝምልከት ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ ኣሎ። እቲ ሓቀኛን ዘይሓቀኛን ሓበሬታ ኣየናይ ምዃኑ ትፈልጥዎ’ዶ፧ USAHello፡ ተኣማኒ ዝኾነ ሓቀኛ ሓበሬታ ቫይረስ ኮሮና ዝሓዘ እዩ። ብዛዕባ ጽውጽዋያት ቫይረስ ኮሮና ዝምልከት ቪድዮታትና ተዓዘቡ። ውሑሳት መታን ኽትኮኑ፡ ብዛዕባ ቫይረስ ኮሮና ዝምልከት መደናገሪ ሓበሬታ እንታይ ምዃኑ ፍለጡ።

ብዛዕባ ቫይረስ ኮሮና ዝምልከት ሓቀኛን ዘይሓቀኛን ሓበሬታ እንታይ እዩ፧

ብዛዕባ ቫይረስ ኮሮና ዝምልከት ሓቀኛን ናይ ሓሶትን ሓበሬታ ኣየናይ ምዃኑ ንኽትርድኡ፡ ብሰራሕተኛታት፡ ወለንተኛታትን ኣባላት ቦርድን USAHello ንእተዳለወ ቪድዮታት ተዓዘቡ።

ቪድዮታት USAHello፡ ብብዙሕ ቛንቋታት ተዳልዩ ይርከብ።

ብዛዕባ ቫይረስ ኮሮና ኣመልኪቱ ካብ ዝውሃብ መደናገሪ ሓበሬታ ተጠንቀቑ

መደናገሪ ሓበሬታ፡ የታልል እዩ። መብዛሕቱ ግዜ፡ እቶም ንኻልኦት ሰባት ዘደናግሩ ሰባት፡ ንኸታልልዎምን ገንዘቦም ንኽወስዱን ዝፍትኑ እዮም። ሓደ ሓደ ግዜ ፍርሂ ኣብ ዝስምዓና እዋን፡ እቲ ሓቀኛን ዘይሓቀኛን ኣየናይ ምዃኑ ንኽንፈልጦ ይኸብደና እዩ። ኲልና ኽንፈልጦ ዘድልየና ዘጋጥም ሓደ ሓደ ምድንጋራት፡ እዚ ዝስዕብ እዩ!

ሕማቕ ሓበሬታ እተወግድሉ መገድታት

መብዛሕቶም ሰባት፡ ሕማቕ ሓበሬታ የላብዑ ማለት ኣይኮነን። ካብ ኣባላት ኮም ዝመጽእ ኣዝዩ ብዙሕ ግጉይ ሓበሬታ ግን ኣሎ። ንሕና ድማ ጥዑይ ሓበሬታ ኣብ ምዝርጋሕ ኽንተሓጋገዝ ንኽእል ኢና።

እዚ ሓበሬታ፡ ከም UNICEFማእከላት ምቊጽጻር ሕማማ ከምኡውን ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዝኣመሰሉ እሙናት ምንጭታት እተረኽበ እዩ። USAHello፡ ሕጋዊ ምኽሪ ወይ ሕክምናዊ ምኽሪ ኣይህብን እዩ፣ እቲ ዘሎና ዝኾነ ማተርያላታት፡ ከም ሕጋዊ ወይ ሕክምናዊ ምኽሪ ንኽውሰድ ዝዓለመ ኣይኮነን።

ሓቀኛ ሓበሬታ ብኸመይ ከምእትረኽቡ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለኩም’ዶ፧ ናብ [email protected] ብምጽሓፍ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።