ንመጻእተኛታት፡ ሓተትቲ ዑቕባን ስደተኛታትን

እዚ ገጽ’ዚ፡ መጨረሽታ ዕለት 5/25/2020 ተመሓዪሹ። ድሕሪ’ዚ ዕለት’ዚ ንእተገብረ ምምሕያሻት ንምርኣይ፡ ብኽብረትኩም ናይ እንግሊዝኛ ገጽ ርኣዩ።

ኲላትና ብዛዕባ ቫይረስ ኮሮና ኣዚና ተጨኒቕና ኣሎና። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም መጻእተኛ፡ ስደተኛ ወይ ሓተትቲ ዑቕባ ትቕመጡ እንተልይኹም ድማ ተወሳኺ ጭንቀት ክህልወኩም ይኽእል እዩ። እዚ ገጽ’ዚ፡ ንማሕበረ-ኮማት ስደተኛታት ኣገዳሲ ዝኾነ ሓደ ሓደ ኣርእስታት ዝሓዘ እዩ። ብዛዕባ ICE፡ USCIS ዝምልከት ሓድሽን እዋናውን ሓበሬታ ከምኡውን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ንዝመጸ ካልእ ለውጥታት ጉዳያት ኢሚግሬሽን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ዘጨንቐኩም ዘሎ ነገር እንታይ እዩ፧

እዋናዊ ሓበሬታን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝመጸ ለውጥታትን

ብሰንንኪ ዓለማዊ ለበዳ ኮቪድ-19፡ ኣብ ስርዓተ-ኢሚግሬሽን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፡ ለውጥታትን ምዕጻው ኣብያተ-ጽሕፈትን ተገይሩ ኣሎ። ብዛዕባ መጻእተኛታት፡ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ዝምልከት እዋናዊ ሓድሽ ሓበሬታ ኣብዚ ይርከብ፥

 • ኣብ ምሕደራ ዩኤስ ጸገም ኣሎ ፍጻመ ስርዓት ጠጠው ንምባል ሕደሽቲ ሽደተኛታት ቪዛ ( ግሪን ካርድ) ካብ ሚያዝያ 23 ፣2020 ን 60 መዓልታት። እቲ ስርዓት ን ካብ ኣመሪካ ወጻኢ ኮይኖም ዘመልክቱ ኢዩ። ናይ ሕክምና ሰራሕተኛታት፣ ሰራሕተኛታት ሓረስቶ ን ገለ ካሎኦት ሰራሕተኛታት ቪዛ ኵሃቦም ይፍቀዶም እዩ። ብዓልቤት ን ትሕቲ 21 ዕድሚኦም ናይ ኣሜሪካ ዜጋታት ቪዛ ክውሃቦም ይፍቀዶም እዩ። ሰባት ድሮ ናይ ስደተኛ ቪሳ ዘለዎም ወይ ብቁዕ መግገሺ ወረቐት ክመጹ ይክእሉ። ሲቭስ ን ኣባላት ሓይልታት ምክልካል ኣሜሪካ ክመጹ ይክእሉ እዮም።
 • ኣብ መጋቢት 2020, ዩኤስሲኣይኤስ ቆጸራታት ሰሪዙ ን ቤት ጽሕፈታት ዓጽዩ ብዘይካ ህጹጽ ጉዳይ። ዩኤስሲኣይኤስ እዩ ክኸፍት ኣዩ ገለ ቤት ጽሕፈታት ኣብ 4 ሰነ። ማእከል ደገፍ መመልከታ ገና ኣይተከፍተን ኣሎ።
  • እተድኣ ናይ ዕቅቡካ ቃለመጠያቅ ተሰሪዙ ኮይኑ፣ ብሓዱሽ ቆጸራ ምዓልቲ ክንገረካ እዩ።
  • እተደኣ ናይ ዘይግነት ጽንብል ተሰሪዙ ተኮይኑ፣ ምልክትኵሃበካ እዩ ብሓዱሽ ዝተሰርዐ ቆጸራ ዕለት ናይ ጽንብለ።
  • እንተድኣ ካልእ ቃለመጠያቅ ኔርካ ተሰሪዙ ኮይኑ፣ ምልልክት ሓዱሽ ቕዕጸራ ክትቅበል ኣሎካ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ዓውዲ።
  • እንተ ደኣ ሓብሬታ ሓሊፍካ ወይ ካልእ ቆጸራ፣ባዕልካ ዳግማይ መደብ ቆጸራ ክትሕዝ የድልየካ ኣብ ዓውዲ ቤት ጽሕፈትካ ዝተከፍተሉ። ኝሽኽእ ክትጥቐም የድሌካ ዩኤስሲኣይኤስ መራከቢ ማእከል
  • ዩኤስሲኣይኤስ ሓዱሽ ሕጊ ኣብኩሉ ቢት ጽሕፈታት ኣለዎ ንምውሓድ ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19። ናይግድን ማስክ ክትገብር ኣለካ ን ክትስዕቦ ነቲ መምርሒ ብዛዕባ ርሕቀትካምሕላው።
  • ብክብረትካ ኣንብቦ ዩኤስሲስ ኮሮና ቫይረስ ገጽ ንዚያዳ ሓበሬታ። ብዛዕባ መክፋት ቤት ጽሕፈታት፣ቃለ መጠይቃትን ቆጸራታትን።
 • ንምንዋሕ ሰነድ ምርግጋጽ ስራሕ (Employment Authorization Document (EAD)) ንኸመስርሕ ነቲ ዘለዎ ባዮመትሪካዊ ሓበሬታ ዳግማይ ክጥቀመሉ ምዃኑ፡ USCIS ኣፍሊጡ እዩ። ንዝርዝር ሓበሬታ ኣንብቡ
 • ICE፡ ምእሳር ይቕጽሎ እኳ እንተሃለወ፡ ኣብ ማእከላት ጥዕናን ሆስፒታላትን ግን ከምዘይኣስር ሓቢሩ እዩ። ኣብ ቦታኡ ብኣካል ኬድካ ምምዝጋብ ድማ ናብ ካልእ ግዜ ኣመሓላሊፍዎ ይርከብ። ብዛዕባ ትግባረ ዝምልከት ICE እተዛረቦ፡ ብICE ኣብ እተዳላወ ገጽ ሓበሬታ ቫይረስ ኮሮና ብዝያዳ ኣንብቡ።
 • ብዶባት ዝመጹ ሓተትቲ ዑቕባ፡ ናብቲ ዝመጽዎ ቦታ ከምዝምለሱ ይግበር ኣሎ። ናብ ሜክሲኮ ወይ ናብ መበቆል ሃገራቶም ከምዝምለሱ ይግበር ኣሎ። እዚ ድማ ነቶም ሕጋዊ ፍቓድ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ዘጠቓልል እዩ። ንእዋናዊ ሓድሽ ሓበሬታ ሓተትቲ ዑቕባ ኣንብቡ።
 • ስደተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ክስደዱ ከምዘይብሎም፡ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት (International Organization for Migration (IOM)) ከምኡውን ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት (United Nations refugee agency (UNHCR)) ግን ሓቢሮም እዮም። እዚ ጉዕዞ፡ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ክጅምር ምዃኑ፡ እዚ መግለጺ ይሕብር።

እዚ ሓበሬታ፡ ከም USCISክፍሊ ውሽጣዊ ጸጥታ (Department of Homeland Security) HIAS, ከምኡውን ክሊኒክ ካብ ዝኣመሰሉ እሙናት ምንጭታት እተረኽበ እዩ። USAHello፡ ሕጋዊ ምኽሪ ወይ ሕክምናዊ ምኽሪ ኣይህብን እዩ፣ እቲ ዘሎና ዝኾነ ማተርያላታት፡ ከም ሕጋዊ ወይ ሕክምናዊ ምኽሪ ንኽውሰድ ዝዓለመ ኣይኮነን።

ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ዝምልከት ተወሳኺ ሕቶታት ኣለኩም’ዶ፧ ናብ [email protected] ብምጽሓፍ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።