ንወለድን ቆልዑን

እዚ ገጽ’ዚ፡ መጨረሽታ ዕለት 5/25/2020 ተመሓዪሹ። ድሕሪ’ዚ ዕለት’ዚ ንእተገብረ ምምሕያሻት ንምርኣይ፡ ብኽብረትኩም ናይ እንግሊዝኛ ገጽ ርኣዩ።

እዚ፡ ንወለዲ ኣዝዩ ከቢድ ግዜ እዩ። ወለዲ ደገፍ ዝረኽብሉን ቆልዑ ድማ ጥዑያትን ውሑሳትን ንኽኾኑ ዝሕግዙ መገድታት ድማ ኣሎ።

ንወለዲ

ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ክሕግዛኹም ይኽእላ እየን

ቆልዑ ብኸቢድ ክሓሙ ዝኽእሉ እኳ እንተዘይኮኑ፡ እቲ ቫይረስ ግን ክሕዞም ይኽእል እዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘለዋ ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ንለበዳ ቫይረስ ንምዕንቃጽ ተዓጽየን ኣለዋ። ብዛዕባ ምዕጻው ቤት ትምህርቲ ዚምልከት ምልክታ፡ ውላድኩም ካብ ዝምሃረላ ቤት ትምህርቲ ድሮ ተዋሂብኩም ክኸውን ይኽእል እዩ። ብተሌፎን፡ ኢመይል ወይ ብመርበብ-ሓበሬታ ቤት ትምህርቲ መጺኢኩም ክኸውን ይኽእል እዩ።

ኣብ ቤት ትምህርቲ ውላድኩም ምስ ዝሰርሕ ሰብ ክትዘራረቡ ትኽእሉ ኢኹም፧ እቲ ዝድውለልኩም ሰብ መን ምዃኑ ከይትፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም። ውላድኩም ዝምሃረሉ ቤት ትምህርቲ ኣበይ ቦታ ከምዝርከብ ንኽትፈልጡ፡ ኣብ መድለዪ ሓበሬታ ኢንተርነት “find my local school” ኢልኩም ብምጽሓፍ፡ ካብቲ ዝመጽእ ዝርዝር ኣስማት ቤት ትምህርቲ ምረጹ። እቲ ዘድልየኩም ሓበሬታ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ቤት ትምህርቲ ምስዘይትረኽቡ፡ ኣብቲ መርበብ-ሓበሬታ ናብ ዝርከብ ቊጽሪ ተሌፎን ደውሉ።

ወለዲ ምስ ደቆም ኣብ ገዛ ኣብ ዝኾንሉ ግዜ ዝውሃብ ምኽሪ

ማእከል ምቊጽጻር ሕማማት፡ ንወለዲ ዘድሊ ሓበሬታ ኣለዎ፥

  • ርጉኣትን ርግጸኛታትን ኲኑ።
  • ንኽትሰምዑን ንኽትዛረቡን ንገዛእ-ርእስኹም ኣዳልዉ።
  • ንኻልኦት ሰባት ዝወቅስን ናብ ጸለመ ዘብጽሕን ቛንቋ ኣወግዱ።
  • ቆልዑ፡ ካብ ተለቪዥን፡ ራድዮ ወይ ብቐጥታ ኣብ ኢንተርነት ንዝርእይዎ ወይ ዝሰምዖ ነገር ተጠንቀቕሉ።
  • ቅኑዕን ትኽክልን ዝኾነ ሓበሬታ ንቆልዑ ሃቡ።.
  • ቆልዑ፡ ብኸመይ ጥዑያት ይኾኑ ምሃርዎም።

ንቖልዑ

ኮምፕዩተር ወይ ተንቀሳቓሲ ተሌፎን ተጠቒምኩም ንደቅኹም ከተርእይዎም እትኽእሉ ሓደ ሓደ ነገራት ኣብዚ እንሆ።

እዚ ሓበሬታ፡ ከም UNICEFSave the Childrenማእከላት ምቚጽጻር ሕማም ከምኡውን ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዝኣመሰሉ እሙናት ምንጭታት እተረኽበ እዩ።. USAHello፡ ሕጋዊ ምኽሪ ወይ ሕክምናዊ ምኽሪ ኣይህብን እዩ፣ እቲ ዘሎና ዝኾነ ማተርያላታት፡ ከም ሕጋዊ ወይ ሕክምናዊ ምኽሪ ንኽውሰድ ዝዓለመ ኣይኮነን።

ንወለድን ቆልዑን ብዛዕባ ዝውሃብ ደገፍ ዝምልከት ተወሳኺ ሕቶታት ኣለኩም’ዶ፧ ናብ [email protected] ብምጽሓፍ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።