ኣብ እትሓሙሉ እዋን፡ ሓገዝ ሕተቱ

እዚ ገጽ’ዚ፡ መጨረሽታ ዕለት 5/25/2020 ተመሓዪሹ። ድሕሪ’ዚ ዕለት’ዚ ንእተገብረ ምምሕያሻት ንምርኣይ፡ ብኽብረትኩም ናይ እንግሊዝኛ ገጽ ርኣዩ።

ኣብ እንሓመሉ እዋን ብዛዕባ ከጋጥመና ዝኽእል ነገራት ኲልና ንፈርህ ኢና። ምስ እትሓሙ ድማ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። እትፈልጥዎ ሰብ ኣብ ዝሓመሉ እዋን፡ ንገዛእ-ርእስኹምን ንስድራቤትኩምን ኣዳልዉ።

እቲ ዝርኤ ምልክታት ሕማም እንታይ እዩ፧

ምልክታት ሕማም፡ ኣብ እትሓሙሉ እዋን እተርእይዎ ምልክታት እዩ። እቲ ኮቪድ-19 ዘለዎ ኲሉ ሰብ፡ ኲሉ ምልክታት ሕማም የርኢ ማለት ኣይኮነን። መብዛሕቶም ሰባት ይሓሙ እዮም፣ ዝኾነ ሕክምናዊ ክንክን ከይረኸቡ ድማ ምምሕያሽ የርእዩ። ውሑዳት ሰባት ድማ ምልክታት ሕማም ኣየርእዩን እዮም። ገለ ሰባት ድማ ኣዝዩ ብርቱዕ ምልክታት ሕማም የርእዩ እዮም።

እቲ ቐንዲ ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19፥

  • ረስኒ
  • ሰዓል
  • ሕጽረት ምስትንፋስ
coronavirus symptoms graphic
Image courtesy of CDC

እቶም ኮቪድ-19 ዘለዎም መብዛሕቶም ሰባት፡ ብርቱዕ ድኻም ይስምዖም እዩ። እቲ ኻልእ ምልክታት ሕማም፥ ስቓይን ቃንዛን ኣብ ኣካላትኩም፣ እተዓብሰ ኣፍንጫ ወይ ነፈጥፈጥ ምባል (ልክዕ ከም ሰዓል)፣ ምሕርሓር ጐሮሮ፣ ውጽኣት ከምኡውን ምጥፋእ ናይ ምሽታት ስምዒት እዮም።

ዝይረኣዩ ምልክታት

መተሓሳሰቢ ፡ወላ እካ ምልክታትትካ ፈኩስ አንተኮነ፣ናይ ኦክስጅን ደረጃ ክዕቅኑልካ ሕተቶም። ዝበዝሑ ሰባት ኮቨድ-19 ዝሕዞም ትሑት ኦክስጅን ደረጃ ኣለዎምን ኣንይፈልጡ ኢዮም ከኣ። ትሑት ዕቀናት ኦክስጅን ብጣዕሚ ከቢድ ። ግን እንተ ደኣ ዓቀን ኦክስጅን ብቅልጡ ተሓኪሙ ። ዝያዳ ብቀሊሉ ክሕሸካ ይክእል።

ምስ ዝሓምም እንታይ ኽገብር ይግባእ፧

መርመራ ቫይረስ ኮሮና ኽገብር ይግብኣኒ ድዩ፧

ኮቪድ-19 ከምዘለኩም ንኽትፈልጡ መርመራ ኽትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ሰራሕተኛ ሕክምና፡ ንእሽቶ ዕንጨይቲ ኣብ ኣፍንጫኹም ብምእታው፡ ቅምሶ ዋህዮታት ይወስድ። እቲ እተወሰደልኩም ቅምሶ፡ ኣብ ላባራቶሪ ይምርመር። እወታዊ ውጽኢት እንተተረኺቡ፡ ኮቪድ-19 ኣለኩም ማለት እዩ። ኣሉታዊ ውጽኢት እንተተረኺቡ ድማ ኮቪድ-19 የብልኩምን ማለት እዩ።

ማእከል ምቊጽጻር ሕማማት፥ ኲሉ ሰብ፡ መርመራ ኮቪድ-19 ኽገብር ኣየድልዮን’ዩ ይብል። መርመራ፥ ንገዛእ-ርእስኹም ንኽትሕልዉን ንኻልኦት ሰባት ንኽትከላኸሉን እንታይ ኽትገብሩ ከምዘለኩም ንኽትውስኑ ግን ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ። ምልክታት ሕማም ምስዝህልወኩም፡ እሞ ኸኣ መርመራ ኽትገብሩ ምስእትደልዩ፡ ናብ ዝከታተለኩም ክፍሊ ጥዕና ወይ ዶክተር ደውሉ። ኣብ እትቕመጡላ ክፍለ-ሃገር ዘሎ ክፍሊ ጥዕና ኣበይ ከምዝርከብ ንኽትፈልጡ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ማእከል ምቊጽጻር ሕማማት ከፊትኩም ርኣዩ።

coronavirus testing kit

ሕጋዊ ወረቐት ምስዘይህልወኒ’ኸ፧

ዋላ’ውን ሕጋዊ ወረቐት ኣይሃልኹም፡ ክንክን ጥዕና ኽትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፣ እንተኾነ ግን፡ ናብ ማእከል ሕክምና ቅድሚ ምኻድኩም ክትድውሉ ኣለኩም። ምልክታት ሕማም ምስዝህለኩም፡ ናብ ዝከታተለኩም ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ደውሉ፣ እዚ ግን ናብ ዶክተር ወይ ማእከል ጥዕና ቅድሚ ምኻድኩም ክኸውን ኣለዎ። ንስደተኛታትን ትሑት ኣታዊ ንዘለዎም ኣሜሪካውያንን ሓገዝ ዝህባ ክሊኒካት ጥዕናን ሆስፒታላትን፡ ብዛዕባ ሕጋዊ ኲነታት ተሓከምቲ ዝምልከት ሓበሬታ ንኻልእ ኣካል ንኽህባ ግዴታ የብለንን፣ እቶም ሕሙማት ድማ ብሕግታት ብሕትና ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓለዋ ይግበረሎም እዩ። ብዛዕባ መጻእተኛታት፡ ሓተትቲ-ዑቕባን ስደተኛታትን ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ግዜ ህጹጽ ኲነታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

መድሕን ጥዕና ምስዘይህልወኒ፡ እንታይ ይገብር፧

ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝርከባ መብዛሕተን ማሕበረ-ኮማት፡ ትሑት ኣታዊ ንዘለዎምን መድሕን ንዘይብሎምን ሕሙማት ዘገልግላ ክሊኒካት ጥዕና ይርከባ እየን። ኣብ ከባቢኹም እትርከብ ብትሑት ክፍሊት ወይ ብናጻ ኣገልግሎት እትህብ ማእከል ጥዕና እንተልያ ኽትፍትሹ ትኽእሉ ኢኹም።

እዚ ሓበሬታ፡ ከም ማእከላት ምቚጽጻር ሕማም ከምኡውን ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዝኣመሰሉ እሙናት ምንጭታት እተረኽበ እዩ። USAHello (ዩኤስኤሄሎ)፡ ሕጋዊ ምኽሪ ወይ ሕክምናዊ ምኽሪ ኣይህብን እዩ፣ እቲ ዘሎና ዝኾነ ማተርያላታት፡ ከም ሕጋዊ ወይ ሕክምናዊ ምኽሪ ንኽውሰድ ዝዓለመ ኣይኮነን። እቲ ዘሎና ሓበሬታ ጥዕና፡ ብኣባል ቦርድ USAHello ተጅ ሚሽራ (Tej Mishra)፡ ክኢላ ህዝባዊ ጥዕናን ሕማም ለበዳን ገምጋም ተኻዪዱሉ።

ኣብ እትሓሙሉ እዋን ብዛዕባ እትገብርዎ ነገራት ዚምልከት ተወሳኺ ሕቶታት ኣለኩም’ዶ፧ ናብ [email protected] ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም።