ካብ ስራሕ ተሰናቢትኩም እንተዄንኩም ሓገዝ ርኸቡ

እዚ ገጽ’ዚ፡ መጨረሽታ ዕለት 5/25/2020 ተመሓዪሹ። ድሕሪ’ዚ ዕለት’ዚ ንእተገብረ ምምሕያሻት ንምርኣይ፡ ብኽብረትኩም ናይ እንግሊዝኛ ገጽ ርኣዩ።

ካብ ስራሕ እተሰናቢትኩም ዲኹም፧ ስራሕ ክትሰርሑ ኣይከኣልኩም፧ መንግስታዊ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ምዃንኩምን ንኽውሃበኩም ድማ ብቑዓት ዘይምዃንኩምን ንኽትፈልጡ ሓበሬታ ርኸቡ።

ካብ ዝነበርክዎ ስራሕ እተሰናበትኩ እንተኾይነ’ኸ፧

ኣብ መላእ ሃገር ዘሎ ብዙሕ ዋኒነ-ትካላት፡ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ተዓጽዩ ኣሎ። ብዙሕ ሰብ ድማ ዝሰርሖ ስራሕ ስኢኑ ኣሎ። እቶም ካልኦት ድማ በቲ ሕማም ስለዝሓመሙ ወይ ንሳቶም ዝፈልጥዎ ሰብ ሓሚሙ ስለዘሎ፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ይሰርሑ የለዉን። ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ኣብዚ ግዜ’ዜ ዘይትሰርሑ እንተዄንኩም፡ ሓገዝን ገንዘብን ክትረኽብሉ እትኽእሉ ገለ መገድታት ኣሎ።

መንግስቲ ሓገዝ ንኽህብ ዝገብሮ ዘሎ ካልእ ነገር እንታይ እዩ፧

ካልእ ዓይነታት ሓገዝ

ካብ ስራሕ ኣብ እተሰናበትክሙሉ እዋን ሓገዝ ብኸመይ ከምእትረኽቡ ዝምልከት ተወሳኺ ጠቓሚ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፥

እዚ ሓበሬታ፡ ከም ክፍሊ ዕዮ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡውን ኣገልግሎት ኣታዊ ውሽጢ ካብ ዝኣመሰሉ እሙናት ምንጭታት እተረኽበ እዩ። USAHello፡ ሕጋዊ ምኽሪ ወይ ሕክምናዊ ምኽሪ ኣይህብን እዩ፣ እቲ ዘሎና ዝኾነ ማተርያላታት፡ ከም ሕጋዊ ወይ ሕክምናዊ ምኽሪ ንኽውሰድ ዝዓለመ ኣይኮነን።

ካብ ስራሕ ምስተሰናበትኩም ሓገዝ ብኸመይ ከምእትረኽቡ ዝምልከት ተወሳኺ ሕቶታት ኣለኩም’ዶ፧ ናብ [email protected] ብምጽሓፍ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።