ጥዑያት ኲኑ

እዚ ገጽ’ዚ፡ መጨረሽታ ዕለት 5/25/2020 ተመሓዪሹ። ድሕሪ’ዚ ዕለት’ዚ ንእተገብረ ምምሕያሻት ንምርኣይ፡ ብኽብረትኩም ናይ እንግሊዝኛ ገጽ ርኣዩ።

ኲልና ብጥዕና ንኽንነብር ብዛዕባ ኽንገብሮ እንኽእል ነገራት ንመሃር። ንገዛእ-ርእስናን ካልኦትን ካብ መልከፍቲ ብኸመይ ክንከላኸል ከምእንኽእል ሓበሬታ ንርከብ። ንዝውሃብ መምርሒታትን እትገብርዎ ነገራትን ተረድኡ።የግዛትዎን ህጎች ይፈልጉ።

ካብ ኮቪድ-19 ድሕነትካ ብዛዕባ ምሕላው ዝምልከት ቪድዮ ተዓዘቡ

  • ኣምሓርኛ ወይ ህንዲ ንእትዳለወ ቪድዮ ተዓዘቡ። ቤት ጽሕፈት ዓውለማ ኬንታኪ (Kentucky’s Office of Globalization) ነዚ ቪድዮታት ስለዝሃበና ነመስግኖ።

ብኸመይ ጥዑያት ኴንኩም ትነብሩ

ንገዛእ-ርእስኹምን ካልኦትን ንኽትከላኸሉ ኽትገብርወን እትኽእሉ ዝበለጻ ክልተ ነገራት፥ ኣእዳውኩም ምሕጻብ ከምኡውን ምስ ካልኦት ሰባት ዘለኩም ርሕቐት ምሕላው እየን። ኲልና ጥዑያት ኴንና ንኽንነብር ምስእንጽዕር፡ ብተመሳሳሊ ንኻልኦት ሰባትውን ንሕግዝ ኣሎና ማለት እዩ። ጥዕናኹም ብኸመይ ከምእትሕልዉ ኣመልኪቱ እተዳለወ ገለ ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብዚ እንሆ።

ንገዛእ-ርእስኹምን ስምዒታትኩምን ተኸናኸኑ

እዚ ቅልውላው ቫይረስ ኮሮና፡ ንዂሉ ሰብ ይጸልዎ ኣሎ። መብዛሕቶም ሰባት ብፍርሃት ተዋሒጦም ይርከቡ፣ ብዙሓት ሰባት ድማ ጽምዋ ይስምዖም ኣሎ። ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓድሽ ዝመጻእኩም እንተዄንኩም ድማ ዝያዳ ከቢድ ይገብሮ። እተፈልየ ቛንቋ ክትምሃሩን እተፈልየ ባህሊ ክትርድኡን ትግደዱ ኢኹም። ስድራቤትኩም’ውን ካባኹም ርሒቖም ዝቕመጡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስደተኛታት፡ መጻእተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን፡ ብምኽንያት’ቲ ዝበጽሖም ኲነታት ሓያላት ከምዝኾኑ ገይርዎም እዩ። እቲ ዘለኩም ጥቡቕ ዝምድናታት ድማ ሓይልን ደገፍን ክኾነኩም ይኽእል እዩ። መንፈሳውነትኩም ወይ እትሓልይሎም ካልኦት ነገራት ድማ ሓያላት ከምእትኾኑ ኽገብርኹም ይኽእሉ እዮም።

Are you afraid or in ኣብ ገዛ ብዘይምውጻእኩም፡ ንስኹም ወይ እትፈልጥዎ ሰብ ኣብ ጸቕጢ ወይ ፍርሃት ኣለኹም’ዶ፧distress?

ንስኹም ወይ ንስኹም እትግደስሉ ዝኾነ ሰብ፡ ብቁጥዐ፡ ሓዘን ወይ ጭንቀት ዓቕልኹም ኣብ እተጽብብሉ እዋን ወይ ድማ ንስኹም ወይ ካልኦት ንገዛእ-ርእስኹም ወይ ካልኦት ጉድኣት ከተብጽሑ እትደልይሉ ስምዒት ኣብ ዝህልወኩም እዋን፡ ህጹጽ ሓገዝ ንኽትረኽቡ ክትሓቱ ከምዝግብኣኩም፡ ማእከል ምቊጽጻር ሕማማት ይሕብር፥

ናይ ቤት ግፍዕን ዓመጽን

ዜቦታዊ ግፍዒ ማለት ብ መጻምዲ ወይ ኣባላት ስድራቤት ፣ኣብ ገዛ ዝተገብረ ግፍዒ ኢዩ። እዚ ግፍዒ ወሲኩ ኣሎ ኣብ ግዝየ ምዝርጋሕ ኣብ ዓለም ኮቪድ-19 ምክንያቱ ሰባት ን ስድራቤትምን ዝያዳ ግዝየ ኣብ ገዛ ስለ ዘሕልፉ ዘለዉ። ዝበዝሑ ግፍዒ ኣንጻር ኣንስትን መጻምድትን ኢዩ። ግን ቆልዑ ይርእይዎ ኢዮም እዚ ግፍዒ ፣ን ንሳቶም ውን ግዳይ ክኮኑ ይክእሉ ኢዮም።

ከሚኖሩበት ሰው ይፈራሉ?

ጉዳዩ ይህ ከሆነ ምናልባት በዚህ ጊዜ የበር ድጋፍ ሳጥን ይገኛል። Butt ሶስት hey አገልግሎቶች ከዚያ ይረዱዎታል-

እዚ ሓበሬታ፡ ከም ማእከላት ምቚጽጻር ሕማም (Centers for Disease Control) ከምኡውን ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዝኣመሰሉ እሙናት ምንጭታት እተረኽበ እዩ። USAHello (ዩኤስኤሄሎ)፡ ሕጋዊ ምኽሪ ወይ ሕክምናዊ ምኽሪ ኣይህብን እዩ፣ እቲ ዘሎና ዝኾነ ማተርያላታት፡ ከም ሕጋዊ ወይ ሕክምናዊ ምኽሪ ንኽውሰድ ዝዓለመ ኣይኮነን። እቲ ዘሎና ሓበሬታ ጥዕና፡ ብኣባል ቦርድ USAHello ተጅ ሚሽራ (Tej Mishra)፡ ክኢላ ህዝባዊ ጥዕናን ሕማም ለበዳን ገምጋም ተኻዪዱሉ።

ብዛዕባ ጥዑያት ብኸመይ ከምእትኾኑ ዝምልከት ተወሳኺ ሕቶታት ኣለኩም’ዶ፧ ናብ [email protected] ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም።