سالم ماندن

کارهای زیادی وجود دارد که می توانید برای سالم ماندن در ایالات متحده امریکا آن را انجام دهید. بیاموزید که چگونه بیمه درمانی به پرداخت مصارف مراقبت های طبی شما کمک می کند. در مورد غذاهای سالم و روابط سالم بخوانید. راه های پیشگیری از بیماری ها را بیاموزید.