از هم اکنون تا پایان سال, ما در حال دادن جدید ما “خوش آمدی” شرت به هر حامی که اهدا $50 یا بیشتر.

Models wearing welcome shirts

 

حمایت از ادغام موفق پناهندگان و مهاجران و تقویت آینده مشترک ما.