حمایت از ادغام موفق پناهندگان و مهاجران و تقویت آینده مشترک ما.