اختلال دو قطبی

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

اختلال دو قطبی زمانی است که شما حالت شدید نوسانات را در خود دارید. این در حالتی است که ابتدا بسیار ناراحت و سپس بسیار خوشحال هستید. این موضوع داشتن یک زندگی آرام و منظم را دشوار می سازد.

Bipolar disorder is shown by extreme mood swings. Extreme mood swings are when you go from feeling very sad to feeling very happy to the point of being manic. This makes it difficult to have a calm, organized life.

bipolar disorder

bipolar disorder

افرادی که اختلال دو قطبی دارند، تغییرات احساسی یا فکری زیادی دارند. مثلا برای دو ماه احساس ناراحتی دارند و این موضوع باعث میشود که کارکردن برایشان دشوار باشد. سپس احساس خوشی و انرژی زیاد دارند بنابراین شروع به انجام کارهای زیادی میکنند.

People who have bipolar disorder have a lot of mood changes. For example, they feel very sad for 2 months and it is difficult for them to work. Then they feel very happy and start to do many things because they have a lot of energy.

اگر این حالت به شما دست داده است ممکن است دچار اختلال دو قطبی شده باشید. در این حالت می توانید با پزشک خود در مورد یافتن راه حل صحبت کنید.

If this happens to you, you may have bipolar disorder and you can talk to your doctor about ways to help. In some people, these mood swings are very severe and last a long time. They can cause great suffering.

علائم اختلال دوقطبی

Symptoms of bipolar disorder

اگر اختلال دو قطبی داشته باشید، احساس افسردگی شدید می کنید. در این حالت زیاد ناراحت هستید و کارهای عادی را انجام داده نمی توانید. بعضی از مواردی را که در حالت افسردگی احساس و تجربه می کنید عبارت اند از:

If you have bipolar disorder, you can feel very depressed. Depressed is when you feel so sad you cannot do normal things. Some things you can feel or experience when you are depressed are:

 • زیاد گریه کردن
 • انرژی نداشتن
 • احساس خستگی زیاد
 • خوابیدن زیاد یا بی خوابی
 • پرخوری یا بی اشتهایی
 • تمرکز نداشتن
 • فکر کردن به خودکشی
 • لذت نبردن از فعالیتهایی که عادت به انجام آن داشتید
 • احساس گناه یا بدی داشتن با وجودیکه هیچ اشتباهی را هم مرتکب نشده باشید.
 • crying a lot
 • no energy
 • feeling very tired
 • sleeping too much or not being able to sleep
 • eating too much or not wanting to eat
 • finding it hard to pay attention
 • thinking about killing yourself
 • not enjoying activities you used to like
 • feeling guilty or bad even though you did not do anything wrong

اگر اختلال دو قطبی داشته باشید، روان شیدایی را تجربه می کنید. روان شیدایی زمانی است که زیادی خوشحال هستید و انرژی زیادی دارید. بعضی از مواردی که در جریان روان شیدایی احساس و تجربه می کنید عبارت اند از:

If you have bipolar disorder, you experience manic episodes. Manic episodes are when you feel very happy and have a lot of energy. Some things you can feel or experience when you have a manic episode are:

 • انرژی زیادی دارید
 • زیادی خوشحال هستید
 • کمتر از حد معمول خواب می شوید
 • بسیار زیاد و سریع صحبت می کنید
 • پول زیادی را برای چیزهایی که نیاز ندارید مصرف می کنید
 • به مهمانی ها و محافل زیاد اشتراک می کنید
 • اعتماد به نفس کاذب بالایی دارید. اعتماد به نفس کاذب زمانی است که فکر میکنید از حالت عادی بهتر و خیلی مهمتر هستید. مثلا فکر می کنید که انسان شگفت انگیز هستید و هیچ صدمه و آسیبی نمی بینید و یا فکر می کنید که فرد با استعداد و مشهوری هستید.
 • توهمات بزرگی دارید. توهمات بزرگ به معنی خیلی زیاد می باشد. در این حالت فکر می کنید که بعضی چیزها واقعی هستند در حالی که نیستند. توهمات بزرگ یعنی اینکه معتقدید شخص قوی و مهمی هستید که هرگز صدمه نمی بینید. بنابراین ممکن است کارهای خطرناکی که در حالت عادی نمی توانید انجام دهید از شما سر بزند.
 • you have a lot of energy
 • you feel very happy
 • you sleep less than normal
 • you talk too much and too fast
 • you spend a lot of money on things you do not need
 • you go out a lot to parties and events
 • you have inflated self-esteem. Inflated self-esteem is when you think you are better and more important than normal. For example, you believe you are superhuman so you cannot get hurt. Or, you believe you are very talented and famous.
 • you have grandiose delusions. Grandiose means very big. Delusions are when you believe something is real when it is not. Grandiose delusions can be when you believe you are so strong and important that you cannot get hurt. If you believe you cannot get hurt, you might do dangerous things you would not do normally.

در صورتی داشتن اختلال دوقطبی ممکن است که هم افسردگی و هم روان شیدایی داشته باشید. بسیاری از افرادی که اختلال دو قطبی دارند، یکی از نزدیکانشان نیز اختلال دو قطبی دارد.

You need to have both a depressive episode and a manic episode for a doctor to decide that you have bipolar disorder. Many people who have bipolar disorder have a close relative who also has bipolar disorder.

بیشتر بدانید

Learn more

پیدا کردن کمک در نزدیکی شما

FindHello استفاده از خدمات و منابع در شهر خود را جستجو کنید.

شروع جستجوی خود را

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!