رهنمودهای خلص سوانح را بیاموزید

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

آیا شما می خواهید برای دریافت یک کار خوب? شما یک رزومه بزرگ نیاز دارید! در اینجا 10 راهنمایی رزومه و یک ویدیو برای کمک به نوشتن رزومه به سبک آمریکایی است.

Do you want to get a good job? You will need a great resume! Here are 10 resume tips and a video to help you write an American-style resume.

a woman pointing to a resume and holding a pen in the other hand
Istock/Peopleimages

a woman pointing to a resume and holding a pen in the other hand
Istock/Peopleimages

خلص سوانح چیست؟

What is a resume?

این یک سندی (متنی) است که جزئیات مربوط به اطلاعات تماس،‌ شغلی را که می خواهید، توانایی های شما، تجارب کاری،‌ تحصیلات و سایر اطلاعاتی که نشان می دهد شما یک گزینه مناسب برای آن وظیفه هستید را ارائه می کند.

A resume is a document that you create that details your contact information, the job you want, your qualifications, work experience, educational background, and other information. It tells the employer why you are qualified for the position.

خلص سوانح اولین چیزی است که یک کمپانی به آن نگاه می کند تا تصمیم بگیرد که با شما مصاحبه کاری انجام دهد و یا هم شما را استخدام نماید. کمپانی ها صدها خلص سوانح دریافت می کنند. وقتیکه کسی به خلص سوانح شما نگاه میکند شما در حدود 10 ثانیه وقت دارید تا آن شخص را تحت تاثیر قرار دهید. به یاد داشته باشید که کارفرما می خواهد در مورد شما معلومات بدست بیاورد نه در مورد همکاران شما. حتما از کلمه ”من“ به جای کلمه ”ما“ استفاده کنید.شما شاید عادت نداشته باشید که در مورد خودتان صحبت نمایید اما این یک بخش مهم از پروسه کاریابی در آمریکا است.

Your resume is the first thing a company will look at when they decide if they want to interview you for a job. Companies receive hundreds of resumes. When someone looks at your resume, you have about 10 seconds to impress that person. Remember that the employer wants to learn about you and not your coworkers. Make sure to use the word “I”, rather than “we”. You may not be used to talking about yourself. However, it is an important part of the job search process in the USA. Many refugees and immigrants have great experience and skills but need a better resume.

رزومه نمونه

1. The top part of your resume with your name is very important!

1.قسمت بالای خلص سوانح که نام شما در آن بخش است بسیار مهم است!

Make sure it is easy to read. Make it bold and consider using a shortened version of your name that is easier for employers to read. Do not include your middle name, especially if it is long.

دقت کنید که خواندن آن آسان باشد. اسم خود را برجسته بنویسید و سعی کنید در حدی کوتاه باشد که برای کارفرما خواندن آن راحت باشد. اسم میانی خود را مخصوصا اگر طولانی است شامل نکنید.

2. Make sure you use an “American” phone number and email address

2.به یاد داشته باشید که شماره تلفن آمریکا و ایمیل آدرس خود را در آن بنویسید.

Sometimes, refugees or immigrants use a WhatsApp number or international number. Use a U.S.A. phone number and write it using the standard format in the U.S. A., which goes like this- area code in parentheses, first three numbers, then a dash, then the next four numbers: (503) 544-1195.

بعضی اوقات مهاجرین و پناهندگان شماره واتساپ و یا شماره بین المللی خود را می نویسند. شماره تلفن آمریکا را استفاده کنید و به شکل استاندارد آمریکا بنویسید که ابتدا کود محل در داخل پرانتز،‌ 3 شماره اول و یک خط فاصله و سپس 4 شماره بعدی می باشد مانند: (503) 544-1195.

Use an easy to re-type, US email address. Do not use an email address that ends in a foreign country such as: mohamedhusseinali17352@yahoo.fr. Instead, use an easy to type U.S.A. email address. For example: mo.ali@gmail.com. And remember to check this email address! A good idea is to have one email address that you use just for all job applications.

از ایمیل آدرس آمریکایی که تایپ نمودن آن آسان می باشد استفاده کنید. از ایمیل آدرس هایی که به نام یک کشور خارجی ختم می شود استفاده نکنید،‌ از قبیل:‌ mohamedhusseinali17352@yahoo.fr . در عوض آن ایمیل آدرس های آمریکایی که تایپ آن آسان می باشد استفاده کنید مانند mo.ali@gmail.com. و به یاد داشته باشید که این ایمیل آدرس استفاده شده را چک کنید. بهتر خواهد بود که از یک ایمیل آدرس برای تمامی درخواستی ها استفاده نمایید.

3. Use a layout that is easy to review quickly

3. از فرمتی استفاده کنید که بررسی نمودن آن آسان باشد.

This means making sure everything is easy to understand. You can do this by using the same format for every area and making sure everything lines up. You can download a free resume template on our website.

این به این معنا است که همه چیز آن به آسانی قابل فهم باشد. شما می توانید این کار را با استفاده از یک فرمت مشابه برای تمام بخش های خلص سوانح انجام دهید و به یاد داشته باشید که تمام بخش ها با هم همخوانی داشته باشد. شما می توانید نمونه خلص سوانح را از طریق وب سایت ما در این بخش بدست آورید.

4. Put your US-based work or volunteer experience at the top of the resume

4. تجارب کاری و داوطلبانه ای که در آمریکا انجام داده اید را در قسمت بالای خلص سوانح ذکر کنید.

It’s important to include experience from working in the United States. If you do not have any U.S. work experience, consider volunteering or interning at U.S. company to get U.S. experience. You can also take free online classes in order to increase your qualifications and include these on your resume.

این مهم است که تجارب کاری که در آمریکا انجام داده اید را در خلص سوانح خود شامل سازید. اگر شما تجارب کاری در آمریکا ندارید،‌ در کمپنی های آمریکایی بطور داوطلب و یا به عنوان کارآموز کار نمایید. شما همچنان می توانید برای بالا بردن ظرفیت های خود کورس های آنلاین بگیرید و آن را در خلص سوانح خود بنویسد.

5. Include your language skills but do not include English

5. های زبان خود را شامل سازید اما زبان انگلیسی را ذکر نکنید.

List any languages you speak, including if you only speak or write in those languages. Do not include English. You show you are fluent in English by having a good resume with proper grammar, capitalization, and formatting.

هر زبانی را که می توانید صحبت کنید در خلص سوانح خود ذکر کنید، حتی اگر فقط صحبت کردن و نوشتن آن زبان را یاد دارید. اما زبان انگلیسی را شامل نسازید. شما با ارائه یک خلص سوانح خوب که دستور زبان مناسب، املا و فرمت مناسب داشته باشد نشان می دهید که به زبان انگلیسی مسلط هستید.

6. Be sure to include your volunteer experience

6. به یاد داشته باشید که تجارب کاری داوطلبانه خود را شامل سازید.

Many refugees and immigrants do not include the many ways they help their community. For example, many refugees we know will translate for other community members. They do this just to be kind and because it is part of their community. You should include this type of volunteering on your resume. The only thing you should not include is when you are helping your own family.

بسیاری از مهاجرین و پناهندگان اکثر کارهایی را برای جامعه خود انجام می دهند را در خلص سوانح خود شامل نمی سازند. به عنوان مثال، بسیاری از مهاجرین برای سایر افراد در قسمت ترجمه کمک می نمایند. آنها این کار را انجام می دهند چون که مهربان هستند و عضوی از آن جامعه می باشند. شما چنین فعالیت های داوطلبانه را در خاص سوانح خود شامل سازید. تنها چیزی را که در خلص سوانح نباید شامل سازید کمک هایی هست که برای اعضای فامیل خود انجام می دهید.

7. Use capitals and verbs

7. از حروف بزرگ و فعل استفاده کنید.

Be very careful with capitalizations. You need to make sure you capitalize all proper nouns. Proper nouns are words like names, cities, and companies. Review your resume and make sure you are using capital letters for all names, places, companies. Every bullet you write describing your experience should start with a verb (a word describing an action). This makes it more interesting to read. It also tells the employer what your responsibilities were right away.

در قسمت استفاده از حروف بزرگ دقت داشته باشید. به یاد داشته باشید که تمام اسامی خاص را با حروف بزرگ بنویسید. اسامی خاص اسم های هستند از قبیل اسم افراد،‌شهرها و کمپنی ها. جمله هایی را که توسط آنها تجارب کاری خود را ذکر می کنید با فعل شروع کنید. این باعث جذابیت جمله های شما می شود و همچنان به صورت واضح به کارفرما می گوید که مسئولیت های شما چه بوده است.

8. Make sure your resume is no more than two pages

8. دقت داشته باشید که خلص سوانح شما بیشتر از 2 صفحه نباشد.

Your resume should only be single paragraph spacing and should all fit on one or two pages. Employers will not read resumes that are longer than that.

فاصله بین خط های خلص سوانح باید زیاد نباشد و در 1 یا 2 صفحه جای بگیرد. کارفرمایان خلص های سوانحی که بیشتر از آن باشد را نمی خوانند.

9. Make sure your font is the same for the entire resume.

9. در نهایت دقت نمایید که تمام خلص سوانح با یک فونت نوشته شده باشد.

One small but important change you can make it to be sure all of the text on your resume is the same font. Often, when you are making a resume, especially if you copy parts of your text from another document, the font might accidentally change. It makes it confusing to look at. To make sure your font is correct, select all your text. Once all of the text is highlighted, select the font and the size. Two good fonts to use are Times New Roman and Arial. Use size 10 or 12 font to make your resume easy to read.

با استفاده از گزینه کوچک اما مهم می توانید مطمئن شوید که تمام فونت های خلص سوانح یکسان می باشد. اکثر اوقات وقتیکه یک متنی را از فایل دیگری کپی می نماید امکان تغییر فونت آن هست. این کار باعث می شود که متن شما نامرتب گردد. به خاطر مطمئن شدن از یکسان بودن فونت از گزینه “ctrl+a” استفاده نمایید. وقتیکه تمام متن انتخاب گردید فونت و سایز را انتخاب نمایید. دو فونتی که بسیار رایج می باشد Times New Roman و Arial است و برای اینکه خواندن آن راحت باشد حداقل از سایز 12 استفاده کنید.

10. Save your resume as a PDF!

10. خلص سوانح خود را با فرمت PDF ذخیره نمایید.

If you send out your resume as a Word document or other type of document, it might get changed or spoiled. It is better to send it as a PDF file so that it will look exactly the way you want. But make sure that you have a version saved in Word format as well. You can use this version to make edits to your resume.

اگر خلص سوانح خود را با فرمت فایل ورد و یا دیگر فرمت ها ذخیره کنید امکان دارد تنظیمات آن به هم بریزد. بهتر است که با فرمت PDF ذخیره نمایید تا به همان حالتی که می خواهید ذخیره شود. دقت داشته باشید که یک کپی هم با فرمت ورد ذخیره داشته باشید. شما می توانید از این کپی برای ایجاد تغییرات استفاده کنید.

Watch a video of the 10 resume tips

سازمان دیده بان ویدیو از 10 نکات رزومه

The Refugee Center Online is now USAHello. We changed our name to make sure newcomers from all backgrounds feel welcome on our website and in our classroom.

پناهندگان مرکز آنلاین در حال حاضر USAHello. ما نام خود را تغییر دادیم تا مطمئن شویم تازه واردان از تمام زمینه ها به وب سایت ما و در کلاس درس ما خوش آمدید.

Additional resume tips for entry-level roles

راهنمایی برای وظایف سطح پایینتر

Education can help make you look like a qualified worker. You may have taken courses in school where you developed skills you will use in your job. If so, write the names of the courses in your education. You can do the same thing with longer research papers or significant projects.

تحصیلات می تواند به شما کمک کند تا مانند یک کارمند با تجربه بنظر برسید. شاید کورس هایی را در دانشگاه گرفته و مهارت هایی بدست آورده اید که در وظیفه خود استفاده خواهید کرد. اگر چنین باشد این کورس ها را در خلص سوانح خود شامل سازید. همچنان می توانید تحقیقات و پروژه هایی را که انجام داده اید نیزشامل سازید.

Life experience can be helpful to list as well. Even if you did work at or around your home, you can list what skills you used. For example, some stay-at-home mothers could say that they balanced the family budget.

شامل نمودن تجارب زندگی نیز می تواند مفید باشد. حتی اگر شما کارهایی را در خانه انجام داده اید می توانید آن مهارت هایی را که استفاده کرده اید ذکر کنید. مثلا،‌ بعضی از مادران خانه دار می توانند بگویند که بودجه فامیل را تنظیم نموده اند.

Avoid putting many “soft skills” in your resume. This means that you should not focus on your personality traits. Instead, focus on the things you did or skills you have learned. You can do it a couple of times but not more than that. For example, avoid saying that you are “friendly”, or “a happy person”.

از شامل سازی تعداد زیاد مهارت های غیر مسلکی خودداری نمایید. این به این معنی است که به ویژگی های شخصی خود خیلی تمرکز نکنید. در عوض به کارهایی که انجام داده اید و مهارت هایی که آموخته اید بپردازید. شما میتوانید فقط چند نمونه از ویژگی های شخصی خود را شامل سازید. به عنوان مثال نگویید که صمیمانه و یا شخص خوشحالی هستید.

Based on your experience, give yourself a title in your resume. For example, if you worked at a school where you took care of and taught young children, you would be a “teacher” or “childhood education professional”.

با توجه به تجارب خود،‌در خلص سوانح به خود یک عنوان انتخاب نمایید. به عنوان مثال، اگر شما در مدرسه کار نموده اید و به اطفال درس می دادید و یا از آنها مراقبت می کردید عنوان شما معلم و یا متخصص تعلیمات اطفال می باشد.

Additional resume tips for professional roles

راهنمایی برای وظایف سطح بالا یا مسلکی

Your resume should not be longer than 2 pages, even if you have been working for a long time. Only include the last 15 years of your work experience.

خلص سوانح شما نباید بیشتر از 2 صفحه باشد حتی اگر به مدت طولانی کار کرده باشید. تنها تجارب کاری 15 سال گذشته خود را شامل سازید. اگر شما به مدرسه ای که مشهور بوده و یا شامل شدن به آن مشکل بوده است اشتراک کرده اید آن را شامل خلص سوانح خود نمایید.

List accomplishments as well as what your tasks were. If you worked on an impressive project, give a little detail about it. An example would be a project you worked on that was very expensive or where you had to manage many people.

دستاورد ها و مسئولیت های خود را شمال سازید. اگر در یک پروژه مهم کار نموده اید کمی جزئیات ارائه کنید. به عنوان مثال پروژه ای که بودجه بلند داشته و یا اینکه شما افراد زیادی را مدیریت کرده اید.

If you went to a school that was famous or hard to get into, make sure to add that to your “education” section.

شما می توانید از این نمونه برای درست نمودن خلص سوانح خود استفاده کنید.

Resume customization: how to create a job-specific resume

تهییه نمودن خلص سوانح دلخواه: چطور خلص سوانح مربوط به یک وظیفه خاص را درست نماییم

Companies use resume tracking systems to filter job applications. For most jobs, a human is not reading your resume. Instead, a computer is looking to see if the words in your resume match the job description. A posted job typically receives hundreds of applications.

کمپنی ها از نرم افزارهای جستجوی خلص سوانح برای جدا کردن درخواستی های شغلی استفاده می کنند. برای اکثر شغل ها خلص سوانح را یک انسان نمی خواند بلکه یک کامپیوتر چک می کند که کلمات استفاده شده در خلص سوانح شما با شرح وظایف آن شغل مطابقت دارد یا نه. برای یک شغل اعلان شده احتمالا صدها درخواستی فرستاده می شود.

Your resume is probably reviewed by a computer. This means you have to make sure you create a job-specific resume. Each time you apply, you need to check the job description and match your resume to it. A job-specific resume does not have to include every word from the job description. Look for keywords. Keywords are words and phrases that are used the most often. Many keywords are listed under the “required skills” section. For example, if you are applying to be an administrative assistant, you notice that words like “filing”, “making appointments”, and “scheduling” use a lot.

از آنجائیکه که خلص سوانح توسط کامپیوتر بررسی می شود، باید دقت کنید تا خلص سوانح را در مطابقت با آن وظیفه درست نمایید. این به این معنا است که هر دفعه که درخواستی می فرستید باید شرح وظایف را چک کرده و خلص سوانح را طبق آن درست نمایید. اما نباید تمام کلمات استفاده شده در شرح وظایف را در این خلص سوانح به کار ببرید. کلمات اصلی را جستجو نمایید. کلمات اصلی کلمات و عباراتی هستند که زیاد استفاده شده است. اکثر کلمات اصلی در بخش مهارت های ضروری شرح وظایف ذکر گردیده است. مثلا،‌ اگر به وظیفه دستیار اداری درخواست می نمایید،‌ کلماتی از قبیل فایل، قرار ملاقات و تنظیم تقسیم اوقات زیاد استفاده شده است.

Writing a job specific resume might include changing words to other words with very similar meanings. For example, you might be applying for a job that wants a “content writer”. You might have worked as a “content creator” before. Another example may be changing the phrase “looked for new workers” to “recruited employees”.

درست نمودن خلص سوانح طبق وظیفه اعلان شده شاید نیاز به تغییر کلمات به سایر کلمات با معنی مشابه باشد. به عنوان مثال، شما شاید به وظیفه "نویسندگی " درخواست نمایید اما قبلا به عنوان "تهیه کننده متن " کارکرده باشید. مثال دیگر تغییر دادن عبارت "جستجوی کارمندان جدید " به "استخدام کارمندان " می باشد.

This process takes time and practice. The easiest way to start is to print out the job description. Take some time and highlight and underline words you think are important. Add them into your resume. Remember that honesty is important. Do not include any skills that you do not have. A helpful website for you can use is called jobscan.co. You can upload your resume and job description. You can see if you have enough word and phrase matches between the job you are applying for and your resume. If there are few, you can add more to increase your chances of getting an interview.

این پروسه وقت گیر بوده و نیاز به تمرین دارد. آسانترین راه این است که شرح وظایف را چاپ نمایید، کلماتی را که فکر می کنید مهم می باشد را علامت گذاری نمایید و به خلص سوانح خود علاوه کنید. به یاد داشته باشید که صداقت مهم می باشد. از شامل نمودن مهارت هایی که تجربه آن را ندارید خودداری نمایید. یکی از وب سایت های مفید برای این پروسه jobscan.co می باشد. شما می توانید خلص سوانح و شرح وظایف را در این وب سایت قرار دهید و چک کنید که با هم مطابقت دارند یا نه.

On our resume examples page, you can find a simple format for a basic resume. You will be able to download the format in Word and change it to suit your own application.

در صفحه رزومه ما ، شما می توانید یک فرمت ساده برای یک رزومه اولیه پیدا کنید. شما می توانید فرمت را در Word دانلود کنید و آن را با توجه به برنامه خود تغییر دهید.

Learn more

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!