اختلالات ناشی از مصرف مواد

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

اختلالات مصرف مواد نیز به نام “سوء مصرف مواد. ” آنها اتفاق می افتد زمانی که شما نوشیدن بیش از حد الکل و یا مصرف بیش از حد بسیاری از مواد مخدر. استفاده شما از مواد مخدر و الکل به بدن شما لطمه می زند و زندگی شما را در راه های بد تاثیر می گذارد.Substance Use Disorder

Substance use disorders result from substance abuse. Substance abuse happens when you drink too much alcohol or take too many drugs. Your use of drugs and alcohol hurts your body and affects your life in bad ways.Substance Use Disorder

در ایالات متحده آمریکا، مردم میگویند سوء استفاده مواد مخدر و الکل یعنی استفاده بیش از حد آنها.سوء استفاده مواد، سوء استفاده الکل، و اختلال مصرف مواد عبارت هایی دیگر بیان کردن استفاده بیش از حد الکل و مواد مخدر می باشند.

In the USA, people say “abusing” drugs or alcohol when they mean using them too much, or badly. Substance abuse, alcohol abuse, and substance use disorder are ways of saying you drink too much alcohol or take too many drugs.

اختلال مصرف مواد روی سلامتی و زندگیتان تاثیر میگذارد. وقتی شما اعتیاد به مواد مخدر یا الکل دارید، احساس می کنید که بدون آنها زندگی کرده نمی توانید.

Substance use disorder affects your health and life. When you are dependent on drugs or alcohol, you feel like you cannot live without them.

علائم اختلالات مصرف مواد

Symptoms of substance abuse

احساسات و تغییراتی که بخاطر این مریضی به شما دست میدهد علائم این مریضی است. بعضی از علائم اختلال مصرف مواد عبارت اند از:

Symptoms are the feelings and changes you have because of the illness. Some of the symptoms of substance use disorder are:

 • سازگاری با الکل یا مواد مخدر
  سازگاری یعنی شما مجبور هستید که زیاد الکل بنوشید و یا مواد مخدر بیشتری استفاده کنید تا اثرات آن را احساس کنید.
 • مشکلات نرسیدن مواد
  نرسیدن موارد زمانی است که بخاطر توقف نوشیدن الکل یا مواد مخدر احساس مریضی می کنید. شما احساس مریضی می کنید چون بدنتان عادت به استفاده الکل و مواد مخدر کرده است.
 • مشکلات نه گفتن به مواد مخدر و الکل
  برای شما استفاده نکردن مواد مخدر و الکل سخت می باشد.
 • شرکت نکردن در فعالیت های روزمره
  شما بخاطر استفاده از الکل و مواد مخدر، در فعالیتهای مهم(خانوادگی، کار، ورزش) شرکت نمی کنید.
 • متوقف نکردن حتی زمانی که همه چیز بد است
  حتی با وجود اینکه می دانید نوشیدن الکل و استفاده مواد مخدر اثر منفی روی زندگی شما دارد، این کار را انجام میدهید‌ . اثرات منفی زمانی است که چیزی، چیز دیگری را به مراتب بدتر کند. مثلا نوشیدن زیاد الکل شما را مریض میکند اما شما به هر صورت به نوشیدن ادامه می دهید.
 • Tolerance for alcohol or drugs
  Tolerance means you have to drink more alcohol or take more drugs to feel the effects.
 • Problems with withdrawal
  Withdrawal is when you feel sick because you stop drinking alcohol or taking drugs. You feel sick because your body is used to having the alcohol or drugs in it.
 • Problems saying no to drugs and alcohol
  It is difficult for you to not drink a lot or take a lot of drugs.
 • Not taking part in your normal life
  You stop going to important activities (family, work, sports) because of your alcohol or drug use.
 • Not stopping even when things are bad
  You continue to drink alcohol or take drugs even though you know it is having a negative effect on your life. Negative effects are when something makes something worse. For example, drinking too much alcohol makes you feel very sick but you continue to drink anyways.

اگر اختلال مصرف مواد دارید، می توانید مشکلات زیادی داشته باشید. بعضی از این مشکلات عبارت اند از:

If you have a substance use disorder, you can have many problems. Some of these problems are:

 • می توانید به خودتان یا کس دیگری آسیب برسانید.
 • مشکلات صحی خواهید داشت. مثلا اگر زیاد الکل بنوشید، در قسمت کبد، مغز یا معده مشکلاتی می توانید داشته باشید.
 • استفاده از الکل یا مواد مخدر موجب توقف فعالیت های عادی میشود. مثلا بخاطر استفاده از الکل و مواد مخدر از رفتن به مسابقات ورزشی طفل خود امتناع می ورزید.
 • استفاده از الکل و مواد مخدر به وظیفه و فامیل شما تاثیر گذار خواهد بود. مثلا بخاطر استفاده از الکل و مواد مخدر به وظیفه نمی روید.
 • You can hurt yourself or someone else.
 • You begin to have health problems. For example, if you drink a lot of alcohol you can have problems with your liver, brain, heart, or stomach.
 • Your use of alcohol or drugs makes you stop doing normal activities. For example, you stop going to your child’s sports games because of your alcohol or drug use.
 • Your use of alcohol or drugs affects your work and your family. For example, you do not go to work because of your alcohol or drug use.

دلایل اختلالات مصرف مواد

Reasons for substance abuse and substance use disorders

دلایل زیادی برای داشتن اختلال مصرف مواد وجود دارد. بعضی از این دلایل عبارت اند از:

There are many reasons why you can have a substance use disorder. Some of these reasons are:

 • در جایی که شما زندگی میکنید، الکل و مواد مخدر در دسترس اند. مثلا در ایالات متحده آمریکا، شهرها کافه های زیادی دارند. بسیاری از افراد دوست دارند که همراه دوستانشان به کافه بروند. افراد فکر میکنند که نوشیدن الکل یک سرگرمی است همچنین نوشیدن الکل در آمریکا قانونی می باشد. دسترسی به الکل آسان است چون بخشی از زندگی شده است.
 • اگر یکی از والدینتان اختلال مصرف مواد داشته باشد شما آسانتر به این مریضی دچار خواهید شد.
 • شما به آن عادت می کنید. عادت کاری است که مرتب آن را انجام می دهید مثل مسواک زدن دندان ها قبل از خواب شدن. به عنوان مثال که اگر نوشیدن الکل باعث احساس استرس کمتر یا احساس خوشی بیشتر شود در این صورت بیشتر الکل می نوشید چرا که این احساسی را که به شما میدهد دوست دارید.
 • داشتن مشکل روانی دیگر. اگر مشکل روانی دیگری داشته باشید ممکن است از الکل یا مواد مخدر برای خود درمانی خود استفاده کنید. خود درمانی زمانی است که برای داشتن احساس بهتر از الکل یا مواد مخدر استفاده میکنید.
 • Alcohol and drugs are very available where you live. For example, cities in the United States have many bars. Many people like to go to bars with their friends. Drinking alcohol is something that people think is fun, and it is legal. It is easy to get alcohol because it is a part of life.
 • If one of your parents has or had a substance use disorder, it is easier for you to have one.
 • You make it a habit. A habit is something you do regularly like brushing your teeth before you go to sleep. For example, if drinking alcohol makes you feel less stressed and makes you feel happier, you might start to drink more often because you like the way it feels.
 • Having another mental health challenge. If you have another mental health illness, you might use alcohol or drugs to self-medicate. Self-medicate is when you use alcohol or drugs to feel better.

بیشتر بدانید

Learn more

تصویب test شهروندی!

کلاس آمادگی شهروندی آنلاین رایگان

شروع کلاس در حال حاضر

 

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!