ترجمه راهنمای رانندگی برای پناهجویان و مهاجرین

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

آیا می خواهید به یادگیری رانندگی کنید ؟ در اینجا کتابچه های راهنمای راننده برای پناهندگان و مهاجران ترجمه شده است. با کلیک بر روی تصاویر زیر برای دانلود کتابچه راهنمای رانندگان در زبان خود.

Do you want to learn to drive? Here are translated driver’s manuals for refugees and immigrants. Click on the images below to download a drivers’ manual in your language.

Woman driving car

Woman driving car

بررسی دفترچه راهنمای ترجمه در زبان اول شما

Study translated driver’s manuals in your first language

خواندن این کتابچه های راهنمای راننده ترجمه برای ایالات متحده آمریکا به زبان شما کمک خواهد کرد که تست رانندگی شما عبور. در بسیاری از ایالت ها می توانید در زبان خود آزمون بگیرید. در کشورهای دیگر ، شما باید آزمون را به زبان انگلیسی.

Reading these translated driver’s manuals for the USA in your language will help you pass the driving test. In many states, you can take tests in your language. In other states, you must take the test in English.

مهم: راهنماهای این راننده مختص دولت شما نیستند و ممکن است منسوخ شده باشند. آنها کمک خواهد کرد که شما مطالعه اما تنها باید مورد استفاده قرار گیرد برای کمک به عنوان برخی از قوانین ممکن است در دولت شما متفاوت است. شما نیاز به کتابچه راهنمای راننده رسمی برای دولت شما نیز هست.

IMPORTANT: These manuals are not specific to your state and they may be outdated. They will help you study but should only be used to help as some of the laws might be different in your state. You will need the official driver’s manual for your state as well.

برای دیدن کتابچه راهنمای راننده ، روی یک تصویر زیر کلیک کنید. شما می توانید کتابچه راهنمای آنلاین را بخوانید ، یا می توانید آن را به کامپیوتر یا دستگاه تلفن همراه خود دانلود کنید.

دليل السائق (Arabic)

راهنمای درایور (عربی)

Arabic Driver's Manual

Arabic Driver's Manual

Վարորդի ձեռնարկ (Armenian)

درایور کتاب (ارمنی)

Armenian Driver's Manual

دستی درایور ارمنستان

دستی درایور (چینی ها)

驾驶员手册 (Chinese)

دستی درایور
驾驶员手册

درایور کتاب (فرانسوی)

Manuel du conducteur (French)

درایور کتاب
Manuel du conducteur

کتابچه راهنمای عمل (ژاپنی)

دستی درایور ژاپنی ها

کارن

運転マニュアル (Japanese)

Japanese Driver's Manual

کتاب راهنما در رانندگی (خمر)

សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការបើកបរ

Karen

دستی اپراتور (کره ای)

운전자 설명서

 

راهنمای راننده (نپالی)

សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការបើកបរ (Khmer)

راهنمای راننده

សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការបើកបរ

 

 

راهنمای برای راننده (روسی)

운전자 설명서 (Korean)

Руководство для водителя

운전자 설명서

دستی درایور (اسپانیایی)

 

चालकलाई मार्गनिर्देशिका (Nepali)

चालकलाई मार्गनिर्देशिका

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!