למד אנגלית בקורסים ואפליקציות מקוונות של סל ב

אנגלית גם. לא אנגלית

האם ברצונך ללמוד אנגלית בבית במחשב או במכשיר הנייד שלך? למד אנגלית עם משאבים אלה מקוון חינם סל. המידע בדף זה כולל כמה מהטובים ביותר, חינם התוכניות המקוונת של סל שמצאנו. ישנם גם כמה אפליקציות טובות שאתה יכול להוריד על גבי המכשיר הנייד שלך.

Do you want to learn English at home on your computer or on your mobile device? Learn English with these free ESL online resources. The information on this page includes some of the best, free ESL online programs that we have found. There are also some good apps you can download onto your mobile device.

אתרי אינטרנט הטוב ביותר עבור אנגלית כשפה שנייה באינטרנט

Best websites for ESL online

קורסים קצרים וסרטי וידאו כדי לעזור לך להשיג את כישורי ההאזנה חדש.

Short courses and videos to help you gain new listening skills.

האזנה וגליונות עבודה ברמות שונות של רמקולים ESL בהתבסס על אירועים נוכחי.

Listening and worksheets for different levels of ESL speakers based on current events.

קורסים אינטראקטיביים עם שפה ברחבי העולם קהילה לומדת.

Interactive courses with a world-wide language learning community.

עוזר עם ההקשבה. ניתן לבחור נושאי בהתבסס על האינטרסים האישיים שלך כמו ספורט, היסטוריה, או לנסוע.

Helps with listening skills. You can choose topics based on your personal interests like sports, history, or travel.

באתר זה יש גליונות עבודה ומבחנים שניתן להשתמש כדי לתרגל את האנגלית שלך.

This website has worksheets and quizzes you can use to practice your English.

אתר זה מציע שיעורים מקוונים חינם ומשאבים, עם המון תרגילים של נושאים שונים דקדוק

This website offers free online lessons and resources, with lots of exercises of different grammar topics

מבדקים שונים חינם בפועל רבים (כמו TOEFL) הכנה לבדיקות בשפה האנגלית עבור בית הספר או במקום העבודה.

Many different free practice tests (such as the TOEFL) to help prepare you for English language tests for school or the workplace.

משאבים רבים ESL שונים, כולל מעל 2000 קטעי וידאו שיחה באנגלית, שאתה יכול לצפות.

Has many different ESL resources, including over 2000 English conversation videos you can watch.

GlobalEnglish יש קורסים מקוונים כדי לסייע לך ללמוד אנגלית שבו באפשרותך להשתמש בעבודה. לשלוח את שמך וכתובת הדואר האלקטרוני info@usahello.org להירשם בחינם שיעורים.

GlobalEnglish has online courses to help you learn English that you can use at work. Send your name and email address to info@usahello.org to sign up for free classes.

אתר אינטרנט זה מתקן את הטעויות של אנשים, עם apps ניתן להוריד כדי לבדוק את הכתיבה שלך. יש גם מדריך באתר שלהם מציע הסברים ברורים על דקדוק, פיסוק ונושאים נוספים.

A website that corrects people’s mistakes, with apps you can download to check your writing. There is also a handbook on their website offering clear explanations about grammar, punctuation and other topics.

עוזר לך ללמוד לכתוב באנגלית בסיוע דובר שפת אם.

Helps you learn to write in English with help from a native speaker.

Gמסגרות וטיפים הגייה.

Grammar and Pronunciation Tips.

לומד בארה ב יש שלוש חינם קורסים לאנגלית כדי לסייע לך ללמוד אנגלית בתחילת ובינוניים

USA Learns has three free English courses to help you learn beginning and intermediate English

שומעים את החדשות באנגלית איטית כדי לבדוק את כישורי ההבנה שלך.

Listen to the news in slow English to check your comprehension skills.

מסייע לך להשיג מיומנויות אוצר מילים חדשות.

Helps you gain new vocabulary skills.

הטובים ביותר apps עבור אנגלית כשפה שנייה באינטרנט

Best apps for ESL online

רשומות Duolingo כשאתה מדבר כדי לעזור לך עם הגייה.

Duolingo records when you speak to help you with pronunciation.

יישום זה משתמש אמיתי קטעי וידאו שיסייעו לך ללמוד מן לדוברי בפועל. אתה יכול לצפות נושאים שונים.

This app uses real videos to help you learn from actual native speakers. You can watch different topics.

היישום זה לגילאי הילדים 2-8. הם יכולים ללמוד אנגלית דרך משחקים, שירים, חידות. אם אתה רוצה גישה חופשית, שלח לנו דוא ל- info@usahello.org.

This app is for children ages 2-8. They can learn English through games, songs, and puzzles. If you would like free access, email us at info@usahello.org.

רוצה להתאמן בכתיבה של ללמוד אנגלית? אנו מציעים גד מקוון חינם® שיעורי אזרחות.

Do you want to practice writing and studying English? We offer free online GED® and citizenship classes.

למרות המחלקות מתמקדים על גד® אזרחות, הם שיעורים טובים מאוד כדי לסייע לך ללמוד אנגלית כשפה שנייה באינטרנט כי תוכלו ללמוד אנגלית תוך כדי צפייה גם את המחלקות בשפה שלך. דבר זה יסייע לך ללמוד אנגלית מהר יותר. ללכת לכיתה עכשיו.

Although the classes are focused on GED® and citizenship, they are very good classes to help you learn ESL online because you can study English while also viewing the classes in your language. This helps you learn English faster. Go to the classroom now.

למד עוד

Learn more

מסיימים את הלימודים ולהרוויח את GED® שלך

קורס הכנה GED® מקוון חינם

לסיים את החינוך שלך

 

 

? דף זה עזר לך? פרצוף מחייך כן פרצוף זועף לא
תודה לך על המשוב שלך!