מספר הפליטים שמורשים להיכנס לארה ב

אנגלית גם. לא אנגלית

כל שנה, נשיא ארצות הברית מחליט על מספר הפליטים שיכולים להגיע לארה ב.

Every year, the president of the United States decides the number of refugees that can come to the USA.

number of refugees - family of refugees

number of refugees - family of refugees

מספר הפליטים לשנת הכספים 2019 – 2020

The number of refugees for the fiscal year 2019–2020

בספטמבר 26, 2019, עדכון:

September 26, 2019, update:

1) נשיא ארה ב הציע לקונגרס האמריקאי שארה ב מודה ב 18,000 פליטים בשנה 2020.

1) The US president has proposed to the US Congress that the USA admit a maximum of 18,000 refugees in the year 2020.

הצעתו של הנשיא כוללת:

The president’s proposal includes:

 • 5,000 פליטים שנרדפו בגלל אמונות דתיות
 • 4,000 עיראקים שנמצאים בסכנה כי הם עזרו לארה ב
 • 1,500 אנשים מגואטמלה, אל סלבדור והונדורס
 • 7,500 פליטים אחרים שכבר פונו ליישוב מאוחר יותר
 • 5,000 refugees who are persecuted because of religious beliefs
 • 4,000 Iraqis who are in danger because they have helped the USA
 • 1,500 people from Guatemala, El Salvador and Honduras
 • 7,500 other refugees who have already been cleared for resettlement

ההכרזה הרשמית תהיה לאחר שהקונגרס יגיב להצעת הנשיא. נפרסם את ההכרזה בעת פרסומו.

The official announcement will be made after Congress responds to the proposal from the president. We will post the announcement when it is published.

2) הזמנה מנהלית חדשה אומרת שמקומות בארה ב יכולים לבחור שלא ליישב מחדש את הפליטים.

2) A new executive order says places in the USA can choose not to resettle refugees.

הנשיא האמריקאי הודיע הודעה נוספת על היישוב פליטים היום. הבית הלבן הוציא סדר מנהלים. הצו אומר כי הפליטים ייתמקמו מחדש רק במדינה ובערים שיסכימו לקבל פליטים.

The US president made another announcement about refugee resettlement today. The White House issued an executive order. The order said that refugees will only be resettled in state and cities that agree to receive refugees.

מה המשמעות של צו מנהל זה עבור פליטים?

What does this executive order mean for refugees?

צו ההנהלה אומר כי מקומות בארה ב אינם צריכים לספק שירותי היישוב מקום לפליטים כאשר הם מגיעים בארה ב.. . זה כן . לא אומר שאסור לפליטים לחיות במקומות האלה.

The executive order means that places in the USA do not have to provide resettlement services to refugees when they arrive in the USA. It does not mean that refugees are not allowed to live in those places.

מספר הפליטים ב2018 – 2019

The number of refugees in 2018–2019

המספר המירבי של פליטים לשנת הכספים 2018 – 2019 היה 30,000. ב -4 באוקטובר, 2018, הבית הלבן הכריז על המספר המירבי של פליטים שיורשו להגיע לארה ב לשנת הכספים הבאה. שנת הכספים פועלת מאוקטובר 1, 2018, עד סוף ספטמבר 2019. הבית הלבן אמר שזה רק יאפשר 30,000 פליטים שיישבו מחדש.

The maximum number of refugees for the fiscal year 2018–2019 was 30,000. On October 4th, 2018, the White House announced the maximum number of refugees that will be allowed to come to the United States for the next fiscal year. The fiscal year runs from October 1, 2018, until the end of September 2019. The White House said it will only allow 30,000 refugees to be resettled.

מספר הפליטים יחולקו על ידי איזורים שונים. כך מחולקים המספרים:

The number of refugees will be divided up by different regions. This is how the numbers are divided:

 • אפריקה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000
 • המזרח הקרוב/דרום אסיה . . . . . . . . 9,000
 • מזרח אסיה . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000
 • מרכז אסיה ואירופה . . . . . . 3,000
 • אמריקה הלטינית/הקריביים . . . . . 3,000
 • Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000
 • Near East/South Asia . . . . . . . . 9,000
 • East Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000
 • Europe and Central Asia . . . . . . 3,000
 • Latin America/Caribbean . . . . . 3,000

מאז שתוכנית הפליטים החלה, זהו מספר הפליטים הקטן ביותר המותר על ידי הממשלה לבוא לארה ב כדי לבנות חיים חדשים. מספר כזה נמוך יהיה ככל הנראה לגרום לכמה משרדי היישוב הפליטים לסגור את משרדיהם.

Since the refugee program began, this is the smallest number of refugees allowed by the government to come to the USA to build new lives. A number this low will probably cause several of the refugee resettlement agencies to close their offices.

הערה חשובה: 30,000 הוא המספר המירבי המותר. זה לא אומר ש 30,000 שיהיו כפליטים. באפריל 1, 2019, באמצע שנת הכספים, רק כ 12,000 פליטים שאושפז בארה ב.

Important note: 30,000 is the maximum number allowed. It does not mean that 30,000 will be let in as refugees. By April 1, 2019, halfway through the fiscal year, only about 12,000 refugees had been admitted to the USA.

? מה זה אומר בשבילך?

What does this mean for you?

ישנם 3 דברים שפליטים בארה ב צריכים לדעת על מספר הפליטים:

There are 3 things refugees in the USA should know about the number of refugees:

1 ) אם יש לך משפחה שמחכה להתיישב מחדש, it is will be harder for them to come to the USA.

1 ) If you have family waiting to be resettled, it is will be harder for them to come to the USA.

2 ) You may feel afraid or unwelcome right now. עם זאת, remember you have rights and many Americans are glad you are here. Do not be discouraged!

2 ) You may feel afraid or unwelcome right now. However, remember you have rights and many Americans are glad you are here. Do not be discouraged!

3 ) A number of resettlement programs and non-profit organizations may not be able to provide their services to help support refugees and immigrants.

3 ) A number of resettlement programs and non-profit organizations may not be able to provide their services to help support refugees and immigrants.

What can you do as a refugee or immigrant in the USA?

What can you do as a refugee or immigrant in the USA?

להיות אזרח

Become a citizen

The most important thing you can do right now is to become a citizen. Some refugees or immigrant are afraid to apply for citizenship. But becoming a citizen is the best way to protect yourself. Once you are a citizen, you have more rights. It will also make it more possible to reunite with your family.

The most important thing you can do right now is to become a citizen. Some refugees or immigrant are afraid to apply for citizenship. But becoming a citizen is the best way to protect yourself. Once you are a citizen, you have more rights. It will also make it more possible to reunite with your family.

First find out if you are eligible to become a US citizen. לאחר מכן, if you qualify, learn כיצד להגיש בקשה לקבלת אזרחות. While you wait for your application to be processed, you can prepare for the citizenship test with our שיעור אזרחות מקוון חינם.

First find out if you are eligible to become a US citizen. Then, if you qualify, learn how to apply for citizenship. While you wait for your application to be processed, you can prepare for the citizenship test with our free online citizenship class.

Encourage your family and friends to become citizens

Encourage your family and friends to become citizens

If you are already a US citizen, congratulations – we are happy to have you!

If you are already a US citizen, congratulations – we are happy to have you!

Now you can help others:

Now you can help others:

 • Help your friends and family members who are not yet citizens to find out if they are eligible for US citizenship. Encourage them to start the process above.
 • If your friends or family need help with their application, they can search for free legal help או use the online Citizenshipworks program.
 • Help your friends and family members who are not yet citizens to find out if they are eligible for US citizenship. Encourage them to start the process above.
 • If your friends or family need help with their application, they can search for free legal help or use the online Citizenshipworks program.

Help as many people as you can!

Help as many people as you can!

Find resources and services in your city

Find resources and services in your city

Since the number of refugee is lower, some agencies will have to close or stop a part of their services. Find out if your resettlement agency near you will keep offering their services. If they are closing or stopping some services you need, you can find other services near you. Use FindHello it has legal help, job services, healthcare and places to find food.

Since the number of refugee is lower, some agencies will have to close or stop a part of their services. Find out if your resettlement agency near you will keep offering their services. If they are closing or stopping some services you need, you can find other services near you. Use FindHello it has legal help, job services, healthcare and places to find food.

We will continue to offer our free website to help you and other refugees and immigrants who are already here. If you have ideas or suggestions for information you would like us to add to our website at this time, בבקשה contact us.

We will continue to offer our free website to help you and other refugees and immigrants who are already here. If you have ideas or suggestions for information you would like us to add to our website at this time, please contact us.

למד עוד

Learn moreInformation on this page comes from the המחלקה לביטחון המולדת, USCIS אחרים מקורות מהימנים. זה מיועד עבור הדרכה והוא מתעדכן לעיתים קרובות ככל האפשר. USAHello אינו נותן ייעוץ משפטי, או כל החומרים שלנו מהסוגיא משום יעוץ משפטי. אם אתם מחפשים עורך דין בחינם או בעלות נמוכה או עזרה משפטית, אנחנו יכולים לעזור לך למצוא שירותים משפטיים בחינם, בעלות נמוכה.

Information on this page comes from the Department of Homeland Security, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

עברתי את המבחן אזרחות שלכם!

שיעור הכנה אזרחות מקוון חינם

להתחיל את הכיתה עכשיו
? דף זה עזר לך? פרצוף מחייך כן פרצוף זועף לא
תודה לך על המשוב שלך!