Qhov tseeb

Coronavirus cov ntaub ntawv rau cov neeg tsiv teb thiab cov neeg tawg rog

USAHello lub founding board member tej Mishra yog ib tug US pej xeem noj qab haus huv kev thiab epidemiologist. Nyeem nws lub tswv yim txog yuav ua li cas nyob twj ywm muaj kev ruaj ntseg los ntawm coronavirus. - Xeem tshiab Lub peb hlis ntuj 23, 2020 Yuav ua li cas yog coronavirus (kuj hu ua COVID-19)? Coronavirus yog ib tsev neeg ntawm cov kab mob uas pom nyob rau hauv cov tsiaj txhu thiab tib neeg. Thaum cov kab mob kis tau rau cov neeg, ... nyeem ntxiv

Begin your path to citizenship with confidence

“The citizenship application can be complicated and expensive,” says Cesar, who set out to become a US citizen last year. Searching for help online, he found Citizenshipworks, a free website created by the Immigration Advocates Network. In less than two days, Cesar was able to fill out his entire application on his phone, connect with ... nyeem ntxiv

Tips for answering citizenship questions

Are you eligible to apply for US citizenship? Thousands of new Americans are eligible, but they worry about answering the citizenship questions. The US government plans to raise the application fee by more than $500 this year. If you or someone you know wants to become a citizen, applying soon will save hundreds of dollars. ... nyeem ntxiv

Help refugees and immigrants in the USA

By tso rau USAHello, you support the technology and education that help newcomers succeed in the USA.

pub hnub no

What you need to know about flu and Coronavirus

Yog koj txhawj xeeb txog kev tau txais mob? Find information in many languages about flu and the COVID-19 Coronavirus. Flu season is coming to an end, but the COVID-19 virus is spreading. Find out how to protect yourself. Read our more recent post: Coronavirus information for immigrants and refugees What is the flu? Tsaib no, many people ... nyeem ntxiv