Yuav ua li cas mus thov nyob nraim yeej ncuab

English kujTsis English

How do I apply for asylum in the USA? This page has information about what asylum is and how to apply for asylum.

How do I apply for asylum in the USA? This page has information about what asylum is and how to apply for asylum.

nyob nraim yeej ncuab thov 2018
Photo: Hector Silva - lis kev cai thiab ciam teb tiv thaiv
Asylum Applicants 2018
Photo: Hector Silva – Customs and Border Protection

Yuav ua li cas yog nyob nraim yeej ncuab?

What is asylum?

Nyob nraim yeej ncuab yog thaum koj tau txais kev tiv thaiv los ntawm lub tebchaws United States tsoom fwv vim hais tias koj muaj peev xwm tsis xyuam xim rov qab mus rau koj lub tsev lub teb chaws. Every year people come to the USA seeking protection because they have suffered persecution or fear that they will suffer persecution due to: race, kev ntseeg, haiv neeg, membership in a particular social group, los yog nom tswv lub tswv yim.

Asylum is when you receive protection from the United States government because you cannot safely return to your home country. Every year people come to the USA seeking protection because they have suffered persecution or fear that they will suffer persecution due to: race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion.

Nplooj ntawv no yog meant los pab koj to taub ntxiv txog lub tsev vwm thiab los pab koj nrhiav cov kev pab yog tias koj yuav tsum ua ntawv thov rau asylum. Nplooj ntawv no yog tsis yog raws li kev cai lij choj cov tswv yim pab.

This page is meant to help you understand more about asylum and to help you find resources if you need to apply for asylum. This page is not intended as legal advice.

Yuav ua li cas kuv thov nyob nraim yeej ncuab?

How do I apply for asylum?

Yog koj xav thov lub tsev vwm, koj yuav tsum tau nyob rau hauv lub tebchaws United States thaum koj ua ntawv thov. Yog hais tias koj tuaj txog rau hauv lub tebchaws United States nrog ib tug siv tau visa los yog txoj kev nkag mus rau hauv lub tebchaws United States, koj yuav tau nkag mus rau hauv lub tebchaws United States thiab ces xa koj daim ntawv thov nyob nraim yeej ncuab. Feem ntau ntawm cov sij hawm, koj yuav tsum tau thov rau asylum tsis pub dhau ib xyoo mus txog rau hauv lub tebchaws United States, txawm hais tias koj muaj peev xwm nug rau ib qho kev zam.

To apply for asylum, you need to be in the United States when you apply. If you arrive to the United States with a valid visa or way to enter the United States, you can enter the United States and then submit your asylum application. Most of the time, you must apply for asylum within one year of arriving in the United States, although you can ask for an exemption.

Infographic of the asylum process in the USA
Overview of the asylum process in the USA courtesy of Human Rights First
Infographic of the asylum process in the USA
Overview of the asylum process in the USA courtesy of Human Rights First

Yuav ua li cas yog hais tias kuv nyob rau hauv lub US-Mexico ciam teb?

What if I am on the US-Mexico border?

The US administration is trying to prevent more people from seeking asylum in the USA. Asylum seekers are being held in camps or detention centers. Cov me nyuam tau raug rho tawm los ntawm lawv niam lawv txiv. Read updates for asylum seekers on the US border.

The US administration is trying to prevent more people from seeking asylum in the USA. Asylum seekers are being held in camps or detention centers. Children have been taken away from their parents. Read updates for asylum seekers on the US border.

Nyob rau hauv thiaj li yuav tau nyob nraim yeej ncuab nyob rau hauv lub US,A it helps your case if you have evidence to prove you were persecuted or abused, thiab hais tias koj tsoom fwv tsis tiv thaiv koj. Qhov ntau pov thawj uas koj muaj lub zoo sij hawm koj muaj los yeej koj nyob nraim yeej ncuab cov ntaub ntawv yuav tsum tau nyob twj ywm nyob rau hauv lub tebchaws United States. Nco ntsoov mus yeej ib txwm qhia qhov tseeb, txwv tsis pub koj yuav tam sim ntawd tau koj cov ntaub ntawv tsis kam muab. Koj kuj yuav tsum tau meej heev txog lub ntsiab lus. Nws yog ib qho tseem ceeb rau siv sij hawm nco ntsoov raws nraim li cas tshwm sim, rau lub caij nyoog hnub. Yog hais tias koj ua yuam kev, tsoom fwv tej zaum yuav xav tias koj yuav dag.

In order to get asylum in the US,A it helps your case if you have evidence to prove you were persecuted or abused, and that your government did not protect you. The more evidence you have the better chance you have to win your asylum case to be able to stay in the United States. Be sure to always tell the truth, otherwise you could immediately have your case denied. You also need to be very specific about the details. It is important to spend time remembering exactly what happened, on the exact date. If you make a mistake, the government may think you are lying.

Ntawm no yog hom uas muaj pov thawj hais tias koj yuav siv los pab txhawb koj nyob nraim yeej ncuab cov ntaub ntawv:

Here are types of evidence that you can use to support your asylum case:

 • Yog leejtwg cov ntaub ntawv (i.e. koj phau ntawv hla tebchaws, yug daim ntawv pov thawj, tub ntxhais kawm ntawv qhia kom paub card, tsev neeg npe, lub teb chaws yog leejtwg card, or political party membership card)
 • Yog leejtwg cov ntaub ntawv ntawm tsev neeg uas mus ncig mus rau hauv lub tebchaws United States nrog koj
 • Sib yuav daim ntawv pov thawj thiab ntawv pov thawj yug rau cov me nyuam
 • Academic cov ntaub ntawv (i.e. lub tsev kawm ntawv cov ntaub ntawv, daim ntawv pov, thiab diplomas)
 • Ntaub ntawv kho mob los ntawm tsev kho mob los yog kev kho mob vim mistreatment nyob rau hauv lub teb chaws
 • Jail los yog lub tsev hais plaub cov ntaub ntawv
 • Any draft asylum applications or affidavits that you may have created
 • Ib daim ntawv uas tau raug xa mus rau txhua qhov ntawm lub teb chaws United States tsoom fwv
 • Muaj lwm yam ntaub ntawv uas koj xav hais tias tej zaum yuav ib qho tseem ceeb
 • Identity documents (i.e. your passport, birth certificate, student identification card, household registry, national identity card, or political party membership card)
 • Identity documents of family members who traveled to the United States with you
 • Marriage certificate and birth certificates for children
 • Academic records (i.e. school records, certificates, and diplomas)
 • Medical records from hospitalization or treatment due to mistreatment in home country
 • Jail or court records
 • Any draft asylum applications or affidavits that you may have created
 • Any document that has been filed with any part of the United States government
 • Any other documents that you think might be important

Yog hais tias koj tsis muaj peev xwm mus coj tau cov ntaub ntawv no nrog koj thaum koj khiav koj lub tsev lub teb chaws, uas yog li cas. Koj yuav nyeem ntxiv tom qab ntawm nplooj ntawv no hais txog qhov tseeb tiag koj nyob nraim yeej ncuab cov ntaub ntawv tsis muaj cov ntaub ntawv.

If you were not able to bring these documents with you when you fled your home country, that is okay. You can read more later on this page about proving your asylum case without documents.

More resources on our website

More resources on our website

Are you on either side of the United States/Mexico border and not sure what to do next? Yog koj tab tom nrhiav rau lub vaj tse nyob, kev cai lij choj cov nyiaj them yug, khoom noj khoom haus, thiab pab nrog thov kev pab nyob nraim yeej ncuab? Yog koj nyob rau hauv 18? Here are some organizations that may be able to help provide you with basic necessities and advice for your case.

Are you on either side of the United States/Mexico border and not sure what to do next? Are you looking for shelter, legal support, food, and help with claiming asylum? Are you under 18? Here are some organizations that may be able to help provide you with basic necessities and advice for your case.

Resources and information to help you know your rights at the border and as an immigrant in the USA.

Resources and information to help you know your rights at the border and as an immigrant in the USA.

Visit our legal resources page to find free or low-cost legal help.

Visit our legal resources page to find free or low-cost legal help.

Use our local resource finder to find resources and services near you. First enter your language. Then enter your city. Then chooseresetttlement and asylum.

Use our local resource finder to find resources and services near you. First enter your language. Then enter your city. Then choose “resetttlement and asylum.”

Other resources to help you apply for asylum

Other resources to help you apply for asylum

Ib qho yooj yim mus nyeem, step-by-step piav nrog ib tug ntau ntawm cov ntaub ntawv rau kev npaj rau lub lub tsev vwm daim ntawv thov txheej txheem.

An easy to read, step-by-step explanation with a lot of information on preparing for the asylum application process.

Cov nyob nraim yeej ncuab txheej txheem, piav los ntawm lub tebchaws United States Citizenship thiab Immigration Services. Saib cov I-589 daim ntawv thov rau nyob nraim yeej ncuab thiab kev tshem tawm. Kawm hauv daim ntawv thov. Koj yuav tsum sau nws tawm tsis pub dhau ib xyoo mus txog rau hauv lub tebchaws United States.

The asylum process, explained by the United States Citizenship and Immigration Services. View the I-589 Application for Asylum and Withholding of Removal. Study the application. You need to fill it out within one year of arriving to the United States.

Tej zaum koj yuav muaj ntau cov lus nug. Ntawm no yog ib co lus teb rau cov lus nug los ntawm cov neeg nrhiav kev tiv thaiv nyob rau hauv lub tebchaws United States.

You might have many questions. Here are some answers for questions asked by people seeking protection in the United States.

Lub UNHCR nplooj ntawv txog yuav ua li cas thov nyob nraim yeej ncuab yog nyob rau hauv lus Askiv, Fabkis, Lus Mev thiab lus Arabic.

The UNHCR pages about how to apply for asylum are in English, French, Spanish and Arabic.

Xav paub ntau ntxiv txog lub tsev vwm, kev tshem tawm, hauv lub tebchaws United Nations Convention tiv thaiv tsim txom, tus txheej txheem rau kev thov nyob nraim yeej ncuab, yuav ua li cas mus nrhiav nyob nraim yeej ncuab thaum nyob rau hauv teb chaws raug txim, tshwj xeeb txoj hluas raws li txoj cai, thiab ib ntus tiv thaiv raws li txoj cai.

Learn more about asylum, withholding of removal, the United Nations Convention against torture, the process for applying for asylum, how to seek asylum while in immigrant detention, special immigrant juvenile status, and temporary protected status.

A presentation about how to put together documents for an asylum case.

A presentation about how to put together documents for an asylum case.

Yuav ua li cas tshwm sim thaum lub sij hawm nyob nraim yeej ncuab kev sib tham?

What happens during the asylum interview?

In this video, a lawyer pretends to be an asylum officer and asks questions that would normally be asked to you during an interview. Qhov no yuav pab koj npaj rau koj tus kheej cov lus teb rau cov lus nug lawv yuav kom koj.

In this video, a lawyer pretends to be an asylum officer and asks questions that would normally be asked to you during an interview. This will help you prepare your own answers to the questions they will ask you.

Yuav ua li cas yuav ua tau kuv yeej kuv nyob nraim yeej ncuab cov ntaub ntawv yog hais tias kuv tsis muaj pov thawj kuv twb mob?

How can I win my asylum case if I don’t have proof I was harmed?

This video is about how to win an asylum case even if you don’t have proof that you were harmed. Nws yuav ua tau, yog hais tias koj muaj peev xwm qhia tau hais tias muaj yog ib tug qauv los yog kev xyaum ntawm kev tsim txom nyob rau hauv koj lub teb chaws.

This video is about how to win an asylum case even if you don’t have proof that you were harmed. It can be done if you can demonstrate that there is a pattern or practice of harm in your country.Thov nyob nraim yeej ncuab - winning koj cov ntaub ntawv

Applying for asylum – winning your case

In this video, former Immigration and Naturalization Service Attorney Carl Shusterman talks about how you can win your asylum case through careful preparation.

In this video, former Immigration and Naturalization Service Attorney Carl Shusterman talks about how you can win your asylum case through careful preparation.Several ways an asylum case can be made in the USA

Several ways an asylum case can be made in the USA

This video has more information about how you could apply and qualify for asylum in the United States.

This video has more information about how you could apply and qualify for asylum in the United States.

Paub koj cov cai!

Know your rights!

These manuals are intended to provide basic information to give immigrants an understanding of their rights under U.S. law during immigration proceedings or if they are arrested and detained by the Department of Homeland Security. Cov ntaub ntawv nyob rau hauv cov phau ntawv yuav tsum tsis txhob muab suav hais tias kev cai lij choj cov tswv yim pab, and detained immigrants and their loved ones are encouraged to seek qualified legal advice from the National Immigrant Justice Center or another credible organization.

These manuals are intended to provide basic information to give immigrants an understanding of their rights under U.S. law during immigration proceedings or if they are arrested and detained by the Department of Homeland Security. The information in these manuals should not be considered legal advice, and detained immigrants and their loved ones are encouraged to seek qualified legal advice from the National Immigrant Justice Center or another credible organization.

If you do not have a lawyer

If you do not have a lawyer

Yog hais tias muaj tau ib qho kev txiav txim muab rau koj tshem tawm los yog lub teb chaws, koj tseem muaj ib lub caij nyoog rau kev thov nyob nraim yeej ncuab, txawm hais tias koj tsis muaj ib tug kws lij choj.

If there has been an order issued for your removal or deportation, you still have a chance for applying for asylum, even if you do not have a lawyer.

Ntawm no yog ib co txheej txheem rau ua ntaub ntawv foob rau lub tsev vwm tsis muaj ib tug kws lij choj:

Here are some guidelines for filing for asylum without a lawyer:

Cov ntaub ntawv rau lub LGBTQ zej zog

Information for the LGBTQ community

Paub Koj Cov Cai LGBTQ nyob nraim yeej ncuab Seekers is a document for people who are afraid to return to their home countries because they are lesbian, gay, bisexual los yog transgender (LGBT) thiab / los yog vim lawv HIV raws li txoj cai. You can also read the document in Mev, Fabkis thiab Arabic.

Know Your Rights LGBTQ Asylum Seekers is a document for people who are afraid to return to their home countries because they are lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) and/or due to their HIV status. You can also read the document in Spanish, French and Arabic.

Tej zaum koj yuav muaj ib tug tiv thaiv tawm tsam lub teb chaws hais tias koj ntshai koj yuav muaj mob loj los yog tsim txom yog hais tias koj deported mus rau koj lub tsev lub teb chaws. Lub teb chaws Txoj Kev Ncaj Ncees Center yog muaj los muab kev cai lij choj qhuab ntuas thiab muab kev cai lij choj kev xa mus cuag. Koj muaj peev xwm hu tau rau lub teb chaws Txoj Kev Ncaj Ncees Center nyob rau hauv nws xov tooj hu dawb: (312) 263-0901.

You may have a defense against deportation if you fear you will be harmed or tortured if you are deported to your home country. The National Immigrant Justice Center is available to provide legal counsel and provide legal referrals. You can contact the National Immigrant Justice Center at its toll free number: (312) 263-0901.

Thov rau neeg tawg rog raws li txoj cai / kev nom kev tswv nyob nraim yeej ncuab nyob rau hauv lub tebchaws United States: dab thiab cov koom haum uas yuav pab tau

Applying for refugee status/political asylum in the United States: processes and organizations that help

Here are some helpful resources for information and assistance.

Here are some helpful resources for information and assistance.

ASHN ua hauj lwm nrog fwjchim luj kawg nkaus los muab chaw nyob thiab kev them nyiaj yug rau cov neeg nrhiav lub tsev vwm. Tsoom Tub Rog tus muaj xws li ib pab pawg neeg lub tsev nyob rau hauv Baltimore thiab cov tib neeg uas qhib ib chav tsev nyob rau hauv lawv cov tsev. Tsoom Tub Rog tus thiab tus loj dua cov ASHN zej zog muab kev pab txhawb nqa rau cov neeg.

ASHN works with hosts to provide shelter and social support for asylum seekers. Hosts include a group house in Baltimore and individuals who open a room in their homes. Hosts and the larger ASHN community provide social support to clients.

Tel: 443-850-0627. Muab ib tsom kab tsom kwm lub zej lub zos thiab ntau yam kev pab rau lub tsev vwm cov neeg nrhiav thiab asylees, xws li cov ntaub ntawv kev tswj, kev ua hauj lwm txoj kev kawm, English chav kawm, kev nyab xeeb thiab kev noj haus programming Monday-Thursday. Tsis tas li ntawd, AWE muab transitional housing rau cov poj niam nrhiav lub tsev. Service cheeb tsam: Baltimore

Tel: 443-850-0627. Provides a nurturing community and many services to asylum seekers and asylees, including case management, employment training, English classes, wellness and nutrition programming Monday-Thursday. Additionally, AWE provides transitional housing to women seeking asylum. Service area: Baltimore

Lawv pro bono kev cai lij choj sawv cev kev pab cuam ntais ntawv zoo kws lijchoj nrog nraim yeej ncuab-cov neeg nrhiav uas xav tau kev pab thiab yuav tsis pub yuav tau them taus high-zoo raws li txoj cai sawv cev.

Their pro bono legal representation program matches good lawyers with asylum-seekers who need help and would not otherwise be able to afford high-quality legal representation.

Tel: 410-230-2700. National lub koom haum rau neeg thoj nam thiab tawg muab cov nyiaj qhia thiab programming uas ua haujlwm nrog ntau ntau lwm yam pab pawg nyob rau hauv lub U.S. Lawv tsom rau neeg tawg rog resettlement thiab lub zej zog kev koom ua ke, cawm rau txim rau cov neeg nrhiav lub tsev vwm, tsev neeg reunification thiab tu menyuam rau laus nrog saib xyuas neeg thoj nam hluas. Service cheeb tsam: Teb chaws.

Tel: 410-230-2700. National organization for migrant and refugee advocacy and programming that works with many other groups in the U.S. They focus on refugee resettlement and community integration, alternatives to detention for asylum seekers, family reunification and foster care for unaccompanied migrant youth. Service area: Nationwide.

Tel: 1-888-373-7888 los yog cov ntawv nyeem "PAB" los yog "INFO" rau BeFree (233733). A lub teb chaws, tus xov tooj hu-dawb hotline uas txuas lub rooj neeg raug, cov tub txawg, thiab cov neeg zej zog rau cov lus qhia thiab kev xa mus cuag, raws li zoo raws li cov kev pab rau kev kawm thiab cov kev pab. Service cheeb tsam: Teb chaws.

Tel: 1-888-373-7888 or text “HELP” or “INFO” to BeFree (233733). A national, toll-free hotline that connects trafficking victims, professionals, and community members to information and referrals, as well as resources for training and technical assistance. Service area: Nationwide.

Northwest Txoj Cai Project muaj cov kev pab cuam nyob rau hauv lub zej lub zos kev kawm ntawv, tej yam kev taug plaub ntug, ncaj raws li txoj cai kev pab, them nyiaj yug rau survivors ntawm domestic kev ua phem thiab lwm yam teeb meem txhaum cai, nyob nraim yeej ncuab, tsev neeg cov kev pab cuam, them nyiaj yug rau cov me nyuam & cov tub ntxhais hluas, pej xeem, profit Action & YOG, thiab raug txim thiab lub teb chaws tiv thaiv.

Northwest Immigrant Rights Project offers services in community education, impact litigation, direct legal services, support for survivors of domestic violence and other crimes, asylum, family services, support for children & youth, citizenship, Deferred Action & DACA, and detention and deportation defense.

Nplooj ntawv no qhia tau hais tias cov dawb los yog txo tus nqe raws li txoj cai kev pab muaj nyob rau hauv lub teb chaws tag nrho cov thoob lub ntiaj teb. Check for legal services in your country.

This page shows the free or reduced priced legal services available in countries all over the world. Check for legal services in your country.

Anti-dag ceeb toom

Anti-fraud warning

Nyeem cov lus qhia no los tiv thaiv koj tus kheej los ntawm cov neeg uas tsis tiag tiag kws lijchoj! Muaj cov neeg uas yuav ua txuj mus pab koj kom lawv thiaj li yuav kom koj cov nyiaj. Kawm tau li cas kom paub txog lawv thiab tiv thaiv koj tus kheej! The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. koj ua tau read and download the information in English. Los yog koj ua tau read and download the information in Spanish.

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself! The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. You can read and download the information in English. Or you can read and download the information in Spanish.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!