Bipolar disorder

English kujTsis English

Bipolar disorder is shown by extreme mood swings. Extreme mood swings are when you go from feeling very sad to feeling very happy to the point of being manic. This makes it difficult to have a calm, organized life.

Bipolar disorder is shown by extreme mood swings. Extreme mood swings are when you go from feeling very sad to feeling very happy to the point of being manic. This makes it difficult to have a calm, organized life.

bipolar disorder

bipolar disorder

People who have bipolar disorder have a lot of mood changes. Piv txwv li, they feel very sad for 2 months and it is difficult for them to work. Then they feel very happy and start to do many things because they have a lot of energy.

People who have bipolar disorder have a lot of mood changes. For example, they feel very sad for 2 months and it is difficult for them to work. Then they feel very happy and start to do many things because they have a lot of energy.

Yog hais tias qhov no tshwm sim rau koj, you may have bipolar disorder and you can talk to your doctor about ways to help. In some people, these mood swings are very severe and last a long time. They can cause great suffering.

If this happens to you, you may have bipolar disorder and you can talk to your doctor about ways to help. In some people, these mood swings are very severe and last a long time. They can cause great suffering.

Symptoms of bipolar disorder

Symptoms of bipolar disorder

If you have bipolar disorder, you can feel very depressed. Depressed is when you feel so sad you cannot do normal things. Some things you can feel or experience when you are depressed are:

If you have bipolar disorder, you can feel very depressed. Depressed is when you feel so sad you cannot do normal things. Some things you can feel or experience when you are depressed are:

 • quaj heev
 • tsis muaj lub zog
 • nkees heev
 • pw tsaug zog ntau heev los yog tsis muaj peev xwm mus pw tsaug zog
 • noj ntau heev los yog tsis xav noj
 • finding it hard to pay attention
 • xav txog tua koj tus kheej
 • tsis enjoying cov kev ua ub koj siv tau los nyiam
 • muaj txim los yog phem txawm tias koj tsis tau ua dab tsi tsis ncaj ncees lawm
 • crying a lot
 • no energy
 • feeling very tired
 • sleeping too much or not being able to sleep
 • eating too much or not wanting to eat
 • finding it hard to pay attention
 • thinking about killing yourself
 • not enjoying activities you used to like
 • feeling guilty or bad even though you did not do anything wrong

If you have bipolar disorder, you experience manic episodes. Manic episodes are when you feel very happy and have a lot of energy. Some things you can feel or experience when you have a manic episode are:

If you have bipolar disorder, you experience manic episodes. Manic episodes are when you feel very happy and have a lot of energy. Some things you can feel or experience when you have a manic episode are:

 • you have a lot of energy
 • you feel very happy
 • you sleep less than normal
 • you talk too much and too fast
 • you spend a lot of money on things you do not need
 • you go out a lot to parties and events
 • you have inflated self-esteem. Inflated self-esteem is when you think you are better and more important than normal. Piv txwv li, you believe you are superhuman so you cannot get hurt. Los yog, you believe you are very talented and famous.
 • you have grandiose delusions. Grandiose means very big. Delusions are when you believe something is real when it is not. Grandiose delusions can be when you believe you are so strong and important that you cannot get hurt. If you believe you cannot get hurt, you might do dangerous things you would not do normally.
 • you have a lot of energy
 • you feel very happy
 • you sleep less than normal
 • you talk too much and too fast
 • you spend a lot of money on things you do not need
 • you go out a lot to parties and events
 • you have inflated self-esteem. Inflated self-esteem is when you think you are better and more important than normal. For example, you believe you are superhuman so you cannot get hurt. Or, you believe you are very talented and famous.
 • you have grandiose delusions. Grandiose means very big. Delusions are when you believe something is real when it is not. Grandiose delusions can be when you believe you are so strong and important that you cannot get hurt. If you believe you cannot get hurt, you might do dangerous things you would not do normally.

You need to have both a depressive episode and a manic episode for a doctor to decide that you have bipolar disorder. Many people who have bipolar disorder have a close relative who also has bipolar disorder.

You need to have both a depressive episode and a manic episode for a doctor to decide that you have bipolar disorder. Many people who have bipolar disorder have a close relative who also has bipolar disorder.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Nrhiav kev pab nyob ze ntawm koj

Siv FindHello mus nrhiav cov kev pab thiab cov kev pab nyob rau hauv koj lub zos.

Pib koj nrhiav
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!