Thaum twg kuv hu rau tub ceev xwm?

English kujTsis English

Nws yog zoo yuav tsum paub yuav ua li cas thaum muaj ib qho xwm ceev. Knowing when to call the police is important. Thaum koj hu xov tooj rau cov tub ceev xwm, koj yuav pab tiv thaiv koj tus kheej thiab kuj ua rau kom ua ib tug zoo pej xeem. You can call the police from any phone in any place in the USA by dialing 911.

It is good to know what to do when there is an emergency. Knowing when to call the police is important. When you call the police, you can help protect yourself and also contribute to being a good citizen. You can call the police from any phone in any place in the USA by dialing 911.

It can be hard to know when to call the police for help

It can be hard to know when to call the police for help

When to call the police

When to call the police

Police are there to call in an emergency and for other reason.

Police are there to call in an emergency and for other reason.

Call the police in all of the following emergencies:

Call the police in all of the following emergencies:

 • Ib tug ua txhaum, tshwj xeeb tshaj yog tias yog tseem nyob rau hauv kev kawm, xws li ib tug tub sab tub nyiag los yog kev nyiag
 • Ib lub tsheb sib tsoo, tshwj xeeb tshaj yog yog ib tug neeg raug mob
 • qhov hluav taws kub
 • Ib tug kev kho mob thaum muaj xwm ceev, xws li lub plawv nres, tshwm los ntshav, los yog kev tsis haum cov tshuaj tiv thaiv
 • Domestic ua nruj ua tsiv los yog lub sijhawm twg los ntawm ib tug me nyuam raug tsis saib xyuas, lub cev los yog kev sib deev ua phem rau
 • Lwm yam uas nkawd zoo li ib tug thaum muaj xwm ceev
 • A crime, especially if is still in progress, such as a theft or burglary
 • A car crash, especially if someone is injured
 • A fire
 • A medical emergency, such as heart attack, uncontrollable bleeding, or allergic reaction
 • Domestic violence or suspicion of a child being neglected, physically or sexually abused
 • Anything else that seems like an emergency

Tej zaum koj kuj hu xov tooj rau cov tub ceev xwm thaum muaj tej yam txawv txav:

You may also call the police when there is suspicious activity:

 • Ib tug neeg loj leeb los ntawm yards nyob rau hauv lub zej zog - qhov no yuav yog ib tug kos npe rau tias tus neeg yog ua mus ua txhaum nyob rau hauv mus rau hauv ib lub tsev
 • Ib tug neeg ua rau qhib tsheb qhov rooj - qhov no yuav yog ib tug kos npe rau tias tus neeg yog sim mus nyiag ib lub tsheb
 • Someone wandering through yards in the neighborhood – this could be a sign that the person is trying to break in into a house
 • Someone trying to open car doors – this could be a sign that the person is trying to steal a car

Do not assume someone else has already called the police when something suspicious is happening. People hesitate to call the police for fear of danger or of getting involved. Txawm li cas los, the police want to help prevent crime.

Do not assume someone else has already called the police when something suspicious is happening. People hesitate to call the police for fear of danger or of getting involved. However, the police want to help prevent crime.

Yuav ua li cas thaum koj hu rau tub ceev xwm

What to do when you call the police

To call the police, dial 911. Nyob twj ywm thaum hu thiab muab koj lub npe, chaw nyob, thiab xov tooj. If you are using a cellphone, muab lub xeev thiab lub nroog koj hu los ntawm. Ces qhia tus neeg yog vim li cas koj hu. Follow any instructions you are given. Piv txwv li, the dispatcher might say, “Stay on the line,” los yog “Leave the building.

To call the police, dial 911. Remain calm when calling and give your name, address, and phone number. If you are using a cellphone, provide the state and city you are calling from. Then tell the person why you are calling. Follow any instructions you are given. For example, the dispatcher might say, “Stay on the line,” or “Leave the building.”

Yog hais tias koj hu 911 los ntawm yuam kev, tsis khwb vim tias yuav ua kom 911 ua hauj lwm xav hais tias ib qho xwm ceev tiag tiag tshwm sim. Es tsis txhob cia li qhia rau tus neeg uas koj hu ua los ntawm yuam kev.

If you dial 911 by mistake, do not hang up because that could make 911 officials think that an emergency really exists. Instead just tell the person that you called by mistake.

What happens when you call the police

What happens when you call the police

Most American police departments have a communication center. The communication center staff reach police officers on a radio in their vehicles. Individual police officers also carry headsets, like earphones. Police cars have a computer linked to a network. The computer allows them to view vehicle information, criminal cov ntaub ntawv, thiab lwm yam lus rhiab.

Most American police departments have a communication center. The communication center staff reach police officers on a radio in their vehicles. Individual police officers also carry headsets, like earphones. Police cars have a computer linked to a network. The computer allows them to view vehicle information, criminal records, and other sensitive information.

Cov dej num ntawm tus tub ceev xwm

Responsibilities of the police

Tub ceev xwm tub ceev xwm, los yog tub ceev xwm tub ceev xwm, yog muab tej yam powers los pab kom lawv ua li cas lawv ua hauj lwm. They have wide-ranging responsibilities.

Law enforcement officers, or police officers, are given certain powers to enable them to do their work. They have wide-ranging responsibilities.

Arresting suspected criminals

Arresting suspected criminals

Thaum muaj ib tug yog vim li cas mus ntseeg tau hais tias ib tug neeg tau ua txhaum ib tug loj ua txhaum, ib tug tub ceev xwm yuav handcuff thiab ntes ib tug neeg. The powers of the law enforcement are typically enforced only in cases where the law has been broken and a suspect must be identified and apprehended. Crimes include burglary, tshuaj trafficking, tua neeg, thiab tub sab tub nyiag. Cov tuav tus neeg yuav tsum tau noj mus rau ib tug tub ceev xwm chaw nres tsheb los yog jailed nyob ntawm ib tug tso.

When there is a reason to believe that a person has committed a serious crime, an officer can handcuff and arrest a person. The powers of the law enforcement are typically enforced only in cases where the law has been broken and a suspect must be identified and apprehended. Crimes include burglary, drug trafficking, murder, and robbery. The detained person will be taken to a police station or jailed depending on a bail.

Maintaining order

Maintaining order

Thaum tub ceev xwm tub ceev xwm yog tawm policing cov zej zog, lawv hom phiaj tseem ceeb yog yuav muaj kev txiav txim. Lawv txoj hauj lwm yuav txais kom kev thaj yeeb thiab tiv thaiv kom tus cwj pwm uas tej zaum yuav cuam tshuam lwm tus. Prevention ranges from intervening in a fight to stopping loud music playing. Nyob rau hauv cov neeg mob qhov teeb meem no yog leej twg nrog kev txiav txim es tsis raws li ib tug ua txhaum. Txawm li cas los, muaj tej zaum yuav muaj thaum tej yam no yuav ua txhaum txoj cai lij choj.

When police officers are out policing communities, their main objective is to maintain order. Their job entails keeping peace and preventing behaviors which might disturb others. Prevention ranges from intervening in a fight to stopping loud music playing. In these cases the situation is handled with discretion rather than as a crime. However, there might be instances when these situations can violate the law.

Providing first aid, vehicle assistance, neeg mus ncig tebchaws ntaub ntawv, and public education

Providing first aid, vehicle assistance, tourist information, and public education

Tub ceev xwm cov koom haum yog muaj nyob rau ib xyoo puag ncig, 24 teev ib hnub twg, li ntawd, cov pej xeem hu rau tub ceev xwm tsis tau tsuas yog thaum nyob rau hauv cov teeb meem tab sis thaum nyob rau hauv tsis yooj yim rau lub sijhawm zoo li. Raws li ib tug tshwm sim, tub ceev xwm cov kev pab cuam mus dhau combating txhaum rau pab nrog tsheb breakdowns, muab cov ntaub ntawv hais txog lwm lub koom haum, thiab pab nrhiav poob tsiaj lossis tej khoom vaj tse.

Police agencies are available year-round, 24 hours a day, so citizens call the police department not only when in trouble but when in inconvenient situations as well. As a result, police services go beyond combating crime to assisting with vehicle breakdowns, providing information about other agencies, and helping locate lost pets or property.

Who are the police?

Who are the police?

Law enforcement is one of the three parts of the US criminal justice system.The other parts are the law courts and corrections (punishment and prisons). Law enforcement is run by several government agencies. Txawv cov koom haum ua hauj lwm ua ke los ua kom tsis txhob teeb meem txhaum cai. Muaj peb sib txawv ntawm cov koom haum:

Law enforcement is one of the three parts of the US criminal justice system.The other parts are the law courts and corrections (punishment and prisons). Law enforcement is run by several government agencies. Different agencies work together to try to stop crimes. There are three different types of agencies:

Federal law enforcement

Federal law enforcement

Federal means to do with the whole country, and federal agencies have authority to enforce the law all over the USA. The Department of Justice is responsible for the law at the federal level. Other agencies include the Federal Bureau of Investigation (FBI), lub Drug Administration Ceev Xwm (DEA), hauv lub tebchaws United States Marshals Service, thiab tsoom fwv teb chaws Bureau of cov tsev loj cuj ntawm lwm tus neeg.

Federal means to do with the whole country, and federal agencies have authority to enforce the law all over the USA. The Department of Justice is responsible for the law at the federal level. Other agencies include the Federal Bureau of Investigation (FBI), the Drug Enforcement Administration (DEA), the United States Marshals Service, and the Federal Bureau of Prisons among others.

State law enforcement

State law enforcement

State agencies provide law enforcement services across their state. Lawv txoj hauj lwm muaj xws li kev soj ntsuam thiab lub xeev patrols - lawv tej zaum yuav hu ua lub xeev cov tub ceev xwm los yog kev loj saib xyuas. Capitol tub ceev xwm, lub tsev kawm ntawv lub tsev kawm ntawv cov tub ceev xwm, thiab lub tsev kho mob cov tub ceev xwm lwm yam ceg uas khiav lag luam nyob rau hauv lub xeev lub koom haum.

State agencies provide law enforcement services across their state. Their duties include investigations and state patrols – they may be called state police or highway patrol. Capitol police, school campus police, and hospital police are other branches that operate under the state agency.

Municipal law enforcement

Municipal law enforcement

Towns and cities have their own police departments. They work with state law enforcement to ensure safety. The biggest cities may have very large police departments with thousands of police officer. Small towns may have just a few officers.

Towns and cities have their own police departments. They work with state law enforcement to ensure safety. The biggest cities may have very large police departments with thousands of police officer. Small towns may have just a few officers.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

lwm yam kev pab

Other resources

Nrhiav kev pab nyob ze ntawm koj

Siv FindHello mus nrhiav cov kev pab thiab cov kev pab nyob rau hauv koj lub zos.

Pib koj nrhiav
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!