Culture poob siab

English kujTsis English

Raws li koj kho mus rau ib tug tshiab kab lis kev cai, tej zaum koj yuav mus los ntawm sij hawm sib txawv qhov twg koj xav tias txoj kev sib txawv. Ib feem ntawm cov txheej txheem no hu ua “kab lis kev cai poob siab.” To taub txog kab lis kev cai poob siab yuav pab koj txais lub txoj kev xav thiab ua rau nws yooj yim dua rau kho.

As you adjust to a new culture, you may go through different periods where you feel different ways. Part of the process is known as “culture shock.” Understanding about culture shock will help you accept the feelings and make it easier to adjust.

Culture shock infographic
Duab courtesy of tus Cultural Orientation Resource Center
Culture shock infographic
Image courtesy of the Cultural Orientation Resource Center

Cov duab saum toj no qhia tau hais tias yuav ua li cas cov neeg zoo li lawv mus los ntawm cov theem ntawm kev cai hloov. Cia saib cov theem nyob rau hauv ntau yam.

The picture above shows how people feel as they go through the stages of cultural adjustment. Let’s look at the stages in more detail.

1. Lub honeymoon theem

1. The honeymoon phase

Thaum koj nyuam qhuav tuaj txog nyob rau hauv lub teb chaws USA, tej zaum koj yuav xav tias kev zoo siab thiab zoo siab heev. Tej zaum koj yuav muaj ntau ntau cov hom phiaj thiab kev ntshaw rau dab tsi yuav tshwm sim nyob rau hauv koj lub neej tshiab. Tej zaum koj twb tos tau tuaj mus rau America rau ib ntev lub sij hawm. Tej zaum koj yuav tau hnov ​​ntau ntau yam uas hais txog lub teb chaws USA. Koj xav hais tias koj yuav sai tau ib txoj hauj lwm, muaj ib tug zoo lub tsev, thiab khwv tau lus Askiv. Tej zaum koj yuav tshee, tab sis koj saib rau pem hauv ntej rau tag nrho cov tshiab tej yam nyob rau hauv America.

When you first arrive in the USA, you may feel happy and excited. You may have lots of goals and expectations for what will happen in your new life. You have probably been waiting to come to America for a long time. You may have heard lots of great things about the USA. You expect that you will quickly get a good job, have a nice house, and earn English. You may be nervous, but you look forward to all the new things in America.

2. Cov kab lis kev cai poob siab theem

2. The culture shock phase

Thaum lub sij hawm lub sij hawm no lub sij hawm, tej zaum koj yuav pib mus xav tias chim siab thiab tu siab. Tej zaum koj yuav pib npau taws thiab chim. Tej zaum koj yuav xav tias ntshai los sis yeej nco koj lub tsev lub teb chaws.

During this time period, you may start to feel upset and sad. You may start to feel angry. You might feel scared or really miss your home country.

Yog hais tias koj tsis txawj lus Askiv, lub kab lis kev cai poob siab theem yuav kav ib lub sij hawm ntev. Yuav kom pab tau koj thaum lub sij hawm lub sij hawm no, koj yuav tsum tau sim kom tau raws li lwm cov neeg tawg rog los ntawm koj kab lis kev cai thiab nrhiav khw muag khoom noj uas muag koj tsoos zaub mov.

If you do not speak English, the culture shock phase can last a long time. To help you during this time, you should try to meet other refugees from your culture and find stores that sell your traditional food.

Tej yam tshwm sim ntawm kab lis kev cai poob siab muaj xws li:

Signs of culture shock include:

 • helplessness
 • xav hais tias txhua yam yog qias neeg
 • koj ntshai
 • txoj kev chim siab
 • laj
 • pw tsaug zog ntau heev
 • helplessness
 • thinking that everything is dirty
 • feeling afraid
 • anger
 • boredom
 • sleeping too much

Tej zaum koj yuav pib mus xav hais tias American kab lis kev cai yog txaus ntshai los yog hais tias koj tsis nyiam dab tsi txog America. Thov paub hais tias qhov no yog ib qho theem rau tag nrho cov neeg nyob rau hauv tshiab haiv neeg. Nws thiaj li, koj yuav tsiv mus nyob rau theem tom ntej. Yog hais tias koj tsis txhob tshem rau, thiab koj tseem xav tias tu siab los yog npau taws, tej zaum koj yuav xav tau ib co kev pab ntxiv, thiab koj yuav tsum tham nrog koj tus neeg tuav ntaub ntawv hais txog nws. Raws li ib tug neeg tawg rog, koj tau los ntawm ntau yam uas nyuaj thiab nws yog tag nrho cov cai rau yuav tau kev pab ntxiv.

You may start to think that American culture is terrible or that you do not like anything about America. Please know that this is a common phase for all people living in new cultures. Eventually, you will move to the next phase. If you do not move on, and you still feel sad or angry, you may need some extra help, and you should talk to your caseworker about it. As a refugee, you have been through many hard things and it is all right to need extra help.

3. Cov kev hloov theem

3. The adjustment phase

Tom qab ib co sij hawm, koj yuav hopefully txav yav tas los kab lis kev cai poob siab theem thiab koj yuav pib kho rau lub neej nyob rau hauv lub teb chaws USA. Koj pib to taub txog cov kev muaj tiag ntawm li cas lub neej yuav zoo li nyob rau hauv ib tug tshiab lub teb chaws. Tej zaum koj yuav txiav txim siab mus coj ib tug uas tsis muaj haujlwm uas them nyiaj vim hais tias nws yuav pab tau koj tsev neeg. Koj yuav pib kawm lus Askiv. Koj yog tej zaum yuav pib muaj ib tug niaj hnub. Yus lub neej pib xav tias ib txwm.

After some time, you will hopefully move past the culture shock phase and you will begin to adjust to life in the USA. You start to understand the reality of what life will be like in a new country. You may decide to take a low-paying job because it will help your family. You will begin to learn English. You are probably starting to have a routine. Life begins to feel normal.

Ib qho kev sib tw thaum lub sij hawm lub sij hawm no lub sij hawm yog tias koj cov me nyuam tej zaum yuav kho mus rau lub neej nyob rau hauv lub teb chaws USA ntau sai sai li koj. Qhov no yog heev, tab sis muaj tej yam uas koj yuav ua tau los pab kom koj tus me nyuam nyob twj ywm kev cob cog rua rau koj lub tsev kab lis kev cai.

One common challenge during this time period is that your children may be adjusting to life in the USA more quickly than you are. This is very common, but there are things you can do to help your children stay connected to your home culture.

4. Lub koom ua ke theem

4. The integration phase

Qhov no yog cov theem kawg ntawm kev cai hloov. Thaum lub sij hawm lub sij hawm no, America yuav pib xav tias zoo li lub tsev. Koj yuav pib xav tias zoo li koj yuav mus nyob ntawm no. Koj muaj peev xwm tam sim no sib tov qhov chaw ntawm American kab lis kev cai nrog qhov chaw ntawm koj lub kab lis kev cai. Tej zaum yuav muaj tej yam uas koj yeej nyiam txog hauv lub tebchaws United States thiab tej yam uas koj yeej khaws los ntawm koj lub tsev lub teb chaws. Koj yuav yooj yim next koj txhua txhua hnub lub neej nyob rau hauv lub tebchaws United States. Tej zaum koj muaj ib co American cov phooj ywg thiab ib co phooj ywg uas yog tseem neeg tsiv teb thiab cov neeg tawg rog. Tam sim no yog lub sij hawm los mus txhim kho koj txoj kev kawm. Tej zaum koj yuav xaiv los ua ib tug American pej xeem.

This is the final phase of cultural adjustment. During this time, America will begin to feel like home. You will start to feel like you belong here. You can now mix parts of American culture with parts of your culture. There may be things you really like about the United States and things you really treasure from your home country. You can easily navigate your daily life in the United States. You probably have some American friends and some friends who are also immigrants and refugees. Now is the time to continue to improve your education. You may choose to become an American citizen.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Dhau li koj haiv neeg kuaj!

Free online pej xeem kev npaj chav kawm ntawv

Pib lub chav kawm ntawv tam sim no
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!