Noj mob

English kujTsis English

Eating disorders are problems with eating because you have bad thoughts about your body. Tej zaum koj yuav mus los ntawm huab hnyav hloov. You may eat too little or too much. These disorders cause serious physical illness.

Eating disorders are problems with eating because you have bad thoughts about your body. You may go through extreme weight changes. You may eat too little or too much. These disorders cause serious physical illness.

Eating Disorders

Eating Disorders

Lub cev duab txhais tau tias yuav ua li cas koj xav li cas txog koj lub cev thiab yuav ua li cas koj ntseeg tias koj lub cev zoo. Nrog ib tug noj tsis meej, you make big changes to your eating habits because of your body image. You always try to control your weight. Piv txwv li, tej zaum koj yuav tau noj heev me ntsis txhua hnub vim hais tias koj xav tias zoo li koj yog muaj roj txawm tias koj tsis. Ib tug neeg twg yuav muaj noj ntshawv siab. Tab sis, ntau tus poj niam muaj ib tug noj tsis meej dua cov txiv neej.

Body image means how you feel about your body and how you believe your body looks. With an eating disorder, you make big changes to your eating habits because of your body image. You always try to control your weight. For example, you may eat very little every day because you feel like you are fat even when you are not. Any person can have eating disorders. But, more women have an eating disorder than men.

Symptoms of eating disorders

Symptoms of eating disorders

Muaj ntau hom kev noj kev ntshawv siab. Ib txhia noj ntshawv siab yog:

There are different types of eating disorders. Some eating disorders are:

anorexia nervosa

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa yog thaum twg koj muaj underweight tab sis koj tseem sim kom poob ceeb thawj. Underweight txhais tau tias koj tsis luj txaus rau koj qhov siab thiab muaj hnub nyoog. Yog hais tias koj muaj anorexia nervosa:

Anorexia nervosa is when you are underweight but you still try to lose weight. Underweight means you do not weigh enough for your height and age. If you have anorexia nervosa:

 • You may stop eating.
 • You may exercise too much.
 • You may take medicine so you go to the bathroom a lot.
 • You may think you are not a good person because of how you think your body looks.
 • Koj yog ntshai mus nce hnyav txawm yog koj underweight.
 • You may stop eating.
 • You may exercise too much.
 • You may take medicine so you go to the bathroom a lot.
 • You may think you are not a good person because of how you think your body looks.
 • You are scared to gain weight even though you are underweight.

Bulimia nervosa

Bulimia nervosa

Bulimia nervosa yog thaum koj tej zaum noj ib tug ntau ntawm cov zaub mov thiab nws xav tias zoo li koj tsis muaj peev xwm tswj tau koj noj dab tsi. Tom qab koj noj ib tug ntau ntawm cov khoom noj khoom haus, koj xav tias zoo li koj yuav tsum tau tshem ntawm cov zaub mov. Yog hais tias koj muaj bulimia nervosa:

Bulimia nervosa is when you sometimes eat a lot of food and it feels like you cannot control what you eat. After you eat a lot of food, you feel like you must get rid of the food. If you have bulimia nervosa:

 • Koj xav ntau txog koj lub cev zoo thiab hnyav.
 • Koj muaj lub sij hawm thaum koj noj ib tug ntau ntawm cov khoom noj khoom haus thiab ces sim mus poob ib tug ntau ntawm qhov ceeb thawj tom qab.
 • You may make yourself vomit (muab pov mus) tom qab koj noj ib tug ntau ntawm cov khoom noj khoom haus.
 • You may exercise too much after eating a lot of food.
 • You may stop eating for a long time after eating too much food.
 • You think too much about your body shape and weight.
 • You have times when you eat a lot of food and then try to lose a lot of weight after.
 • You may make yourself vomit (throw up) after you eat a lot of food.
 • You may exercise too much after eating a lot of food.
 • You may stop eating for a long time after eating too much food.

binge noj

Binge eating

Binge noj yog thaum koj noj ntau dhau cov zaub mov thiab koj xav tias zoo li koj yuav tsis txhob. Koj noj ib yam nkaus thiab zaub mov ntau npaum tsawg kawg yog 2 lub sij hawm txhua lub lim tiam rau 6 lub hlis. Koj feem ntau xav tias tu siab, txaj muag, thiab muaj txim txhaum tom qab koj noj.

Binge eating is when you eat too much food and you feel like you cannot stop. You eat too much food at least 2 times every week for 6 months. You usually feel sad, ashamed, and guilty after you eat.

Reasons for eating disorders

Reasons for eating disorders

Muaj ntau ntau yam uas koj yuav muaj ib yam ntawm cov noj ntshawv siab. Ib co ntawm cov yog vim li cas yog:

There are many reasons you can have one of these eating disorders. Some of the reasons are:

 • Koj muaj teeb meem nyob rau hauv tsev thiab nrog koj tsev neeg.
 • Lwm tus neeg hais rau koj tias koj yog ib yam nkaus thiab muaj roj los yog koj tsis zoo.
 • Koj xav tias siab los ntawm lwm tus neeg kom poob ceeb thawj. Piv txwv li, Yog hais tias koj yog ib tug qauv los yog ua las voos, neeg yuav qhia rau koj hais tias koj xav tau kom poob ceeb thawj.
 • Koj muaj tsawg self-esteem. Tsis tshua muaj self-esteem yog thaum koj tsis xav tias koj yog ib tug neeg zoo los yog thaum koj tsis ntseeg hais tias koj muaj peev xwm ua dab tsi.
 • Koj muaj kev ntxhov siab vim. Ntxhov siab vim yog thaum koj xav tias ntshai heev txawm tias thaum muaj yog tsis muaj yog vim li cas xav tias ntshai.
 • Koj muaj neeg hauv tsev neeg uas muaj ib tug noj tsis meej los yog lwm puas siab puas ntsws noj qab haus huv kev sib tw.
 • You have problems at home and with your family.
 • Other people tell you that you are too fat or you do not look good.
 • You feel pressure from other people to lose weight. For example, if you are a model or dancer, people might tell you that you need to lose weight.
 • You have low self-esteem. Low self-esteem is when you do not think you are a good person or when you do not believe you are able to do anything.
 • You have anxiety. Anxiety is when you feel nervous a lot even when there is no reason to feel nervous.
 • You have family members who have an eating disorder or another mental health challenge.

Noj mob loj. Yog hais tias koj tsis nrhiav kev pab, tej zaum koj yuav puas koj lub cev heev. Feem ntau cov neeg tsis tsum tau noj tshuaj tab sis ib txhia neeg yuav tsum tau tham nrog ib tug kws kho mob los yog puas siab ntsws rau ntau xyoo.

Eating disorders are serious. If you do not find help, you might damage your body badly. Most people do not need medication but some people need to talk to a therapist or psychologist for many years.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Nrhiav kev pab nyob ze ntawm koj

Siv FindHello mus nrhiav cov kev pab thiab cov kev pab nyob rau hauv koj lub zos.

Pib koj nrhiav
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!