Yuav ua li cas yog cov ntau ntau nyob rau hauv lub US kev kawm ntawv system?

English kujTsis English

Nyob rau hauv lub teb chaws USA, public school starts between the age of 4 thiab 6 and continues until 16 rau 18 xyoo. You can send also your children to pre-school at an early age. Learn about the different levels of the American education system. Learn what placement is and how schools place your child.

In the USA, public school starts between the age of 4 and 6 and continues until 16 to 18 years old. You can send also your children to pre-school at an early age. Learn about the different levels of the American education system. Learn what placement is and how schools place your child.

high school students

high school students

Under US law, your children must go to school for a certain number of years between certain ages. The ages and number of years varies from state to state. koj ua tau find out the ages and number of years in your state.

Under US law, your children must go to school for a certain number of years between certain ages. The ages and number of years varies from state to state. You can find out the ages and number of years in your state.

The education system in US public schools

The education system in US public schools

Me nyuam tseem yau txoj kev kawm ntawv

Early childhood education

Early kev kawm ntawv yog ib lub sij hawm siv los tham txog cov me nyuam yaus raug kev kawm ntawv. Txawm tias thaum twg koj tus me nyuam yog ib tug me nyuam, nws yog ib qho tseem ceeb los pab nyeem ntawv rau lawv, hu nkauj nrog lawv thiab pab lawv kawm ob qho tib si koj thawj hom lus thiab lus Askiv. There is research that shows children who speak two or more languages (yog “billingual”) muaj ntau zoo tshaj cov me nyuam uas txawj hais lus tsuas yog ib cov lus. Me nyuam tseem yau txoj kev kawm ntawv chaw zov me nyuam thiab chaw zov me nyuam uas muaj nyob rau cov me nyuam mos los ntawm cov me nyuam muaj hnub nyoog plaub los yog tsib.

Early education is a term used to talk about young children being exposed to education. Even when your child is a baby, it is important to help read to them, sing with them and help them learn both your first language and English. There is research that shows children who speak two or more languages (are “billingual”) have more advantages than children who speak only one language. Early childhood education centers and daycare centers are available for infants through children age four or five.

preschool

Preschool

Preschool pab cov me nyuam (muaj hnub nyoog peb thiab plaub) tsim. Some schools will start children in preschool at 2 and a half. Preschool helps them be ready for school at age five or six. Ib tug kev xaiv rau preschool yog hu ua Head Start. Preschool-hnub nyoog cov me nyuam los ntawm tsev neeg txom nyem yuav tau mus koom Head Start cov kev pab cuam. Head Start yog ib tug uas tsis muaj nqi preschool khiav los ntawm cov tsoom fwv. Koj muaj peev xwm nrhiav rau ib tug Head Start pab cuam nyob ze ntawm koj.

Preschool helps children (ages three and four) develop. Some schools will start children in preschool at 2 and a half. Preschool helps them be ready for school at age five or six. One option for preschool is called Head Start. Preschool-aged children from low-income families can attend Head Start programs. Head Start is a low-cost preschool run by the government. You can search for a Head Start program near you.

Elementary tsev kawm ntawv

Elementary school

Feem ntau cov menyuam pib kawm ntawv qib qis nrog kindergarten (K) thaum muaj hnub nyoog tsib xyoos thiab tseem mus txog qib tsib los sis rau. Lawv tawm tsev kawm ntawv nyob ib ncig ntawm lub hnub nyoog kaum los yog kaum ib. Cov me nyuam kawm ntau yam los ntawm ib tug xib fwb qhia ntawv nyob rau hauv ib chav kawm ntawv.

Children usually begin elementary school with kindergarten (K) at age five and continue through grade five or six. They leave elementary school around age ten or eleven. Children learn many subjects from one teacher in a single classroom.

Middle tsev kawm ntawv (kuj hu ua junior high school)

Middle school (also called junior high school)

Middle tsev kawm ntawv qhia cov tub ntxhais kawm qib rau los ntawm yim. Lawv yog cov nyob ib ncig ntawm cov muaj hnub nyoog kaum rau 14. Middle tsev kawm ntawv cov tub ntxhais kawm feem ntau hloov los ntawm chav kawm mus hauv chav kawm ntawv. Tej zaum lawv yuav muaj ntau yam sib txawv cov xib fwb nyob rau hauv ib lub tsev kawm hnub. In smaller communities, children will not switch schools to go to middle school. They will keep going to elementary school.

Middle school teaches students grades six through eight. They are around ages ten to 14. Middle school students usually switch from classroom to classroom. They may have many different teachers in one school day. In smaller communities, children will not switch schools to go to middle school. They will keep going to elementary school.

High tsev kawm ntawv

High school

Cov menyuam kawm ntawv mus kawm high school uas muaj hnub nyoog 14 thiab feem ntau 17 los yog 18. Cov chav kawm cov txheej txheem los ntawm kev kawm. Ib tug me nyuam kawm ntawv tej zaum yuav muaj ntau yam cov xib fwb nyob rau hauv ib hnub. Qee cov menyuam kawm yuav siv sij hawm hoob. Qee cov menyuam kawm yuav siv sij hawm kawm ntawv uas npaj lawv rau kev ua hauj lwm los yog kev kawm qib siab. High tsev kawm ntawv muaj clubs, kev ua ub no, kev ua si, ua hauj lwm kev kawm npaj, thiab lwm yam kev ua ub no.

Students attend high school between the ages of 14 and usually 17 or 18. The classes are arranged by subjects. A student may have many teachers in one day. Some students can take advanced classes. Some students can take classes that prepare them for work or for college. High schools have clubs, activities, sports, work-study arrangements, and other activities.

School placement in the American education system

School placement in the American education system

School placement means deciding in which grade your student will be placed. It can also mean where a school places a student within their grade.

School placement means deciding in which grade your student will be placed. It can also mean where a school places a student within their grade.

Muaj ntau thoj nam tawg rog cov tub ntxhais kawm tej zaum yuav tsis tau ntsib lub tsev kawm ntawv thaum lawv nyob rau hauv camp los yog khiav lawv lub teb chaws. Lawv tej zaum yuav txawv qib ntau dua ib tug raug American me nyuam kawm ntawv ntawm lub tib lub hnub nyoog. Some students might be at a high-grade level but do not speak English yet. Cov menyuam kawm ntawv yuav muaj teeb meem nyob rau hauv nyuaj chav kawm kom txog thaum lawv kawm lus Askiv zoo. Cov tsev kawm ntawv nyob rau hauv lub US tej zaum kawm nyob rau hauv lub tsis ncaj ncees lawm qib.

Many refugee students may have missed school while they were in camp or fleeing their country. They may be at different grade levels than a typical American student of the same age. Some students might be at a high-grade level but do not speak English yet. Those students may have trouble in harder classes until they learn English better. Schools in the US sometimes place students in the wrong grades.

How will schools place my child?

How will schools place my child?

Cov menyuam kawm ntawv tej zaum yuav muab ib co kev ntsuam xyuas ua ntej pib ntawm lub xyoo kawm ntawv los yog thaum pib ntawm lub xyoo kawm ntawv. Cov kev ntsuam xyuas tej zaum yuav sau. Lawv tej zaum yuav tau ib tug neeg laus nyeem cov lus nug mus rau ib tug me nyuam kawm ntawv. Nws yog txawv rau txhua lub tsev kawm ntawv koog tsev kawm ntawv.

Students may take some tests before the start of the school year or at the very beginning of the school year. The tests might be written. They might have an adult read questions to a student. It is different for every school district.

Yog hais tias koj xav hais tias koj tus me nyuam yog muab tso rau hauv lub tsis ncaj ncees lawm qib, koj yuav tham nrog cov xib fwb, thawj xib fwb, los yog lub tsev kawm ntawv cov neeg ua haujlwm uas kuaj thiab muab tso rau koj tus me nyuam.

If you think your child is placed in the wrong grade, you can talk to the teacher, principal, or the school staff who tested and placed your child.

 • Nug, "Yuav ua li cas yog koj kev xav?"Lub tsev kawm ntawv yuav pab tau koj to taub txog lawv kev txiav txim siab.
 • Piav vim li cas koj xav hais tias qhov kev tso kawm yog tsis ncaj ncees lawm. Tej zaum lawv yuav los hloov qhov chaw yog hais tias lawv pom zoo nrog koj vim li cas.
 • Ask, “What was your reasoning?” The school can help you understand their decision.
 • Explain why you think the placement is wrong. They may be able to change the placement if they agree with your reasons.

How does the school decide which class level my child takes?

How does the school decide which class level my child takes?

There are many reasons the school chooses a level for a student. Cov no yog cov uas ua:

There are many reasons the school chooses a level for a student. These are common reasons:

 • How well the student understands English or their test scores
 • Niam Txiv / tus saib xyuas pom zoo
 • Kev xeem, raws li tsim nyog
 • Kam rau ua kom tiav nyuaj ntawv
 • Menyuam kawm ntawv nyiam los yog txug
 • Xib Fwb los yog kws pab tswv yim kev pom zoo
 • Piv txwv ntawm tus tub kawm ntawv ua hauj lwm
 • How well the student understands English or their test scores
 • Parent/guardian recommendations
 • Standardized test scores, as appropriate
 • Willingness to complete challenging assignments
 • Student interest or motivation
 • Teacher or counselor recommendation
 • Samples of student work

Same grade, different level

Same grade, different level

Middle thiab cov tsev kawm ntawv muaj cov chav kawm uas qhia nyob rau ntawm lub ntau nyob rau hauv tib qib. Ib txhia yog nyuab me ntsis thiab ib txhia yog yooj yim. Lub npe ntawm cov kev kawm tej zaum piav qhia txog lub theem ntawm teeb meem. Cov lus hloov nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv koog tsev kawm ntawv.

Middle and high schools have classes that are taught at different levels in the same grade. Some are harder and some are easier. The names of the courses sometimes describe the level of difficulty. The words change depending on the school district.

Npe rau cov chav kawm ntawv uas yog yooj yim los siv yooj yim English theem:

Names for classes that are easier or use easier English levels:

 • Inclusion
 • Basic skills
 • Inclusion
 • Basic skills

Npe rau cov chav kawm hauv ib tug raug theem rau qib:

Names for classes at a typical level for the grade:

 • tsis tu ncua
 • Tsis-honors
 • Regular
 • Non-honors

Npe rau cov chav kawm hauv ib tug ntau dua los yog theem siab tshaj qub:

Names for classes at a higher or advanced level:

 • Honors
 • GTE (Gifted and talented education)
 • Advanced placement (ntawm)
 • IB (International Baccalaureate)
 • Honors
 • GTE (Gifted and talented education)
 • Advanced placement (AP)
 • IB (International Baccalaureate)

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Nrhiav kev pab nyob ze ntawm koj

Siv FindHello mus nrhiav cov kev pab thiab cov kev pab nyob rau hauv koj lub zos.

Pib koj nrhiav
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!