Kawm lus Askiv nrog ESL online kawm thiab apps

English kujTsis English

Koj puas xav kawm lus Askiv nyob rau hauv tsev rau ntawm koj lub computer los yog nyob rau hauv koj mobile ntaus ntawv? Kawm lus Askiv nrog rau cov dawb ESL online. Cov ntaub ntawv ntawm nplooj ntawv no xws li ib co ntawm qhov zoo tshaj plaws, free ESL online cov kev pab cuam uas peb tau pom. Tseem muaj ib co zoo apps koj yuav download tau mus rau koj lub mobile ntaus ntawv.

Do you want to learn English at home on your computer or on your mobile device? Learn English with these free ESL online resources. The information on this page includes some of the best, free ESL online programs that we have found. There are also some good apps you can download onto your mobile device.

Qhov zoo tshaj plaws websites rau ESL online

Best websites for ESL online

Luv kawm thiab cov yeeb yaj duab los pab koj tau tshiab mloog txawj.

Short courses and videos to help you gain new listening skills.

Mloog thiab ntawv rau ntau yam kev ESL hais lus raws li tam sim no cov txheej xwm.

Listening and worksheets for different levels of ESL speakers based on current events.

Sib tham sib cov hoob kawm nrog ib tug thoob plaws ntiaj teb kev kawm yam lus zej zog.

Interactive courses with a world-wide language learning community.

Pab nrog mloog txawj. Koj muaj peev xwm xaiv ntsiab lus raws li nyob rau hauv koj tus kheej nyiam li kev ua si, keeb kwm, los yog mus ncig teb chaws.

Helps with listening skills. You can choose topics based on your personal interests like sports, history, or travel.

No lub website no muaj ntawv thiab noog koj yuav siv los xyaum lus.

This website has worksheets and quizzes you can use to practice your English.

No lub website no muaj free online qhia thiab cov kev pab, uas muaj ntau ntau ce sib txawv ntawm cov qauv sau ntawv txog tej yam

This website offers free online lessons and resources, with lots of exercises of different grammar topics

Muaj ntau free xyaum kev ntsuam xyuas (xws li cov TOEFL) los pab npaj koj rau lus Askiv kev ntsuam xyuas rau lub tsev kawm ntawv los yog lub chaw ua hauj lwm.

Many different free practice tests (such as the TOEFL) to help prepare you for English language tests for school or the workplace.

Muaj ntau ntau yam ESL cov kev pab, xws li 2000 English sib tham yeeb yaj duab koj yuav saib tau.

Has many different ESL resources, including over 2000 English conversation videos you can watch.

GlobalEnglish muaj kawm online los pab koj kawm lus Askiv hais tias koj muaj peev xwm siv hauv chaw ua hauj lwm. Xa koj lub npe thiab email chaw nyob mus info@usahello.org mus zwm npe rau dawb cov chav kawm.

GlobalEnglish has online courses to help you learn English that you can use at work. Send your name and email address to info@usahello.org to sign up for free classes.

Ib tug website uas corrects neeg lub yuam kev, nrog apps koj yuav download tau los xyuas seb koj sau ntawv. Muaj kuj yog ib tug phau ntawv nyob rau hauv lawv lub website muab tseeb piav qhia txog cov qauv sau ntawv, cim thiab lwm yam ntsiab lus.

A website that corrects people’s mistakes, with apps you can download to check your writing. There is also a handbook on their website offering clear explanations about grammar, punctuation and other topics.

Pab koj kawm sau ntawv Askiv nrog rau kev pab los ntawm ib tug ib txwm hais lus.

Helps you learn to write in English with help from a native speaker.

Grammar thiab hais lub tswv yim.

Grammar and Pronunciation Tips.

USA paub muaj peb free English hoob yuav tau kawm pab tau koj kawm qhuav pib thiab txawj lus Askiv

USA Learns has three free English courses to help you learn beginning and intermediate English

Mloog cov xov xwm nyob rau hauv qeeb English mus xyuas koj kev nkag siab kev txawj ntse.

Listen to the news in slow English to check your comprehension skills.

Pab koj tau lus tshiab kev txawj ntse.

Helps you gain new vocabulary skills.

Qhov zoo tshaj plaws apps rau ESL online

Best apps for ESL online

Duolingo cov ntaub ntawv thaum koj hais lus los pab koj nrog hais.

Duolingo records when you speak to help you with pronunciation.

Qhov no app siv tiag tiag cov yeeb yaj duab los pab koj kawm tau los ntawm sij haiv neeg hais lus. Koj yuav saib tau txawv ntsiab lus.

This app uses real videos to help you learn from actual native speakers. You can watch different topics.

Qhov no app yog rau cov me nyuam muaj hnub nyoog 2-8. Lawv kawm tau lus Askiv los ntawm kev ua si, zaj nkauj, thiab learn. Yog hais tias koj xav dawb nkag tau mus, email rau peb ntawm info@usahello.org.

This app is for children ages 2-8. They can learn English through games, songs, and puzzles. If you would like free access, email us at info@usahello.org.

Koj puas xav xyaum sau ntawv thiab kawm lus Askiv? Peb muab pub dawb online GED® thiab kev ua pej xeem cov chav kawm.

Do you want to practice writing and studying English? We offer free online GED® and citizenship classes.

Txawm hais tias cov chav kawm yog teem rau GED® thiab kev ua pej xeem, lawv yog zoo heev cov chav kawm los pab koj kawm ESL online vim hais tias koj muaj peev xwm kawm lus Askiv thaum tseem saib cov hoob nyob rau hauv koj cov lus. Qhov no yuav pab koj kawm lus Askiv sai. Mus rau hauv chav kawm ntawv tam sim no.

Although the classes are focused on GED® and citizenship, they are very good classes to help you learn ESL online because you can study English while also viewing the classes in your language. This helps you learn English faster. Go to the classroom now.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Tag lub tsev kawm ntawv thiab khwv tau koj GED®

Free online GED® npaj cov hoob kawm

Tag koj kev kawm ntawv

 

 

Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!