Yuav ua li cas kom tau free translation pab

English kujTsis English

Yog koj kawm lus Askiv? Koj puas xav tau free translation pab? Koj puas xav tau ib tug neeg txhais lus? Muaj ntau ntau dawb apps thiab cov websites uas yuav pab tau koj.

Are you learning English? Do you need free translation help? Do you need an interpreter? There are several free apps and websites that can help you.

free translation help

free translation help

Yuav ua li cas yog neeg txhais lus thiab neeg txhais lus?

What are translators and interpreters?

A tshuab txhais lus hloov siab los ntseeg ib yam dab tsi sau los ntawm ib yam lus mus rau lwm lub. Ib tug neeg txhais lus repeats dab tsi ib tug neeg hais tias nyob rau hauv ib yam lus rau lwm tus neeg nyob rau hauv lwm tus neeg lus, li ntawd, lawv muaj peev xwm sib txuas lus nrog txhua lwm yam.

A translator converts something written from one language to another. An interpreter repeats what a person says in one language to another person in the other person’s language, so they can communicate with each other.

Yuav ua li cas kuv yuav tau free translation pab?

How can I get free translation help?

Ntawm no yog ib co free txhais lus thiab txhais lus pab koj yuav siv.

Here are some free interpreting and translation resources you can use.

Tarjimly yog ib tug zoo free translation kev pab rau cov neeg tawg rog, asylees, thiab cov neeg uas pab cov neeg tawg rog. Nws yuav pab koj mus kev sib txuas lus thaum koj xav tau nws feem ntau. Tej zaum koj xav mus piav qhia txog ib yam dab tsi rau koj tus kws kho mob los yog koj tus me nyuam tus xib fwb. Los yog tej zaum koj yuav tau nyeem ib daim ntawv ntawm lub teb chaws chaw ua hauj lwm. Tej zaum koj yuav txawm yuav nyob rau hauv lub tsev muag khoom noj.

Tarjimly is a great free translation service for refugees, asylees, and people who help refugees. It will help you to communicate when you need it most. Maybe you want to explain something to your doctor or your child’s teacher. Or you may be reading a document at the immigration office. You might even be in the grocery store.

Cov kev pab pub dawb yuav txuas koj instantly nrog ib tug ntawm Tarjimly ntau tuaj pab dawb uas hais tau koj hom lus raws li tau zoo raws li English. Koj yuav cia li kos npe rau hauv thiab pib tam nrog ib tug neeg txhais lus. Yog hais tias koj xav, Tarjimly neeg txhais lus tseem yuav tham rau hauv xov tooj rau koj thiab tus neeg uas koj xav kom kev sib txuas lus nrog. Lawv yuav mloog koj lus thiab ces hais lus rau koj. Koj muaj peev xwm download tau lub app los ntawm lub Kua khw thiab Google ua si.

The free service will connect you instantly with one of Tarjimly’s many volunteers who speak your language as well as English. You can just sign in and start messaging with a translator. If you want, Tarjimly interpreters will also talk on the phone to you and the person you want to communicate with. They will listen to you and then speak for you. You can download the app from the Apple store and Google Play.

 

 

Qhov kev pab cuam siv xa xov liaison Facebook, li ntawd, koj yuav tsum teev nyob rau hauv nrog Facebook ua ntej koj yuav siv nws. Thaum koj in thiaj li tso rau hauv, koj yuav tau txais ib tug tub txib screen zoo li no. Koj muaj peev xwm tau txuas ncaj qha rau ntawm Tarjimly tus Facebook page.

The program uses Facebook Messenger, so you need to log in with Facebook before you can use it. When you are logged in, you will get a messenger screen like this. You can also connect directly on Tarjimly’s Facebook page.

Koj yuav tsum tau sai sai heev kev cob cog rua rau ib tug neeg txhais lus uas yog pab los pab kom koj. Nws yog tiag tiag yooj yim mus use!

You will be very quickly connected to a translator who is volunteering to help you. It’s really easy to use!

Dawb txhais kev pab hauv internet

Free translation help online

Muaj ib co free kev txhais lus uas muaj nyob rau hauv internet. Koj muaj peev xwm nkag mus rau lus nyob rau hauv koj cov lus, thiab lawv yog txhais ua lwm hom lus uas koj xaiv. Los yog koj muaj peev xwm ntaus nyob rau hauv lus Askiv lo lus koj tsis to taub, thiab qhov kev pab cuam yuav muab lawv mus rau koj nyob rau hauv koj cov lus. Cov kev pab no kuj tso cai rau koj upload ib cov ntaub ntawv yuav tsum tau txhais.

There are some free translation services that are available online. You can enter words in your language, and they are translated into another language you choose. Or you can type in English words you don’t understand, and the program will give them to you in your language. These services also allow you upload a document to be translated.

Yuav ua li cas siv dawb translation pab online

How to use free translation help online

 • mus rau Google Txhais
 • Xaiv lub "txhais los ntawm" thiab "txhais rau" lus
 • Hom los yog daim ntawv thiab muab tshuaj txhuam nyob rau hauv cov ntawv nyeem uas koj xav tau rau txhais
 • Cov kev pab no kuj tso cai rau koj upload ib cov ntaub ntawv txhais lus
 • Go to Google Translate
 • Select the “translate from” and “translate to” languages
 • Type or copy and paste in the text you want to translate
 • These services also allow you upload a document to translate

Lub translations yog tsis ib txwm zoo meej, thiab zoo mas nws txawv cov lus. Tab sis lawv yog heev pab tau cov cuab yeej.

The translations are not always perfect, and quality varies among languages. But they are very useful tools.

Suab neeg txhais lus app

Voice interpreter app

Yog hais tias koj muaj ib tug smartphone, koj muaj peev xwm siv lub Google Txhais daim ntawv thov cia li los hais lus rau nws! Hais ib yam dab tsi nyob rau hauv koj cov lus, thiab lub app yuav hais lus rov qab rau hauv lus Askiv los yog lwm hom lus.

If you have a smartphone, you can use the Google Translate application just by speaking to it! Say something in your language, and the app will speak back in English or other languages.

Ceeb toom: tsis yog txhua txhua hom lus muaj hais lus-rov qab kev pab cuam, tab sis cov ntawv nyeem yuav tshwm nyob rau hauv koj lub screen txawm yog hais tias tus hais lus rov qab muab kev pab yog tsis muaj nyob rau hauv koj cov lus.

Note: not all languages have speak-back service, but the text will appear on your screen even if the speak-back service is not offered in your language.

Yuav ua li cas siv lub suab neeg txhais lus app

How to use the voice interpreter app

 • Download tau thiab qhib lub app
 • Xaiv lub "txhais los ntawm" thiab "txhais rau" lus
 • Ntaus cov me microphone cim
 • Hais lus ua ib kab lus thiab tos rau nws yuav hais lus rov qab rau koj
 • Download and open the app
 • Select the “translate from” and “translate to” languages
 • Hit the little microphone symbol
 • Speak a sentence and wait for it to speak back to you

Lub app kuj cia koj sau ntawv nrog koj tus ntiv tes, ntaus nws nyob rau hauv, los yog txawm muab ib daim duab ntawm nws thiab xa nws.

The app also lets you write text with your finger, type it in, or even take a picture of it and send it.

Muaj ib co lus, koj muaj peev xwm download tau ib tug txhais lus ua ntaub ntawv thov mus rau koj lub ntaus ntawv. Qhov no tso cai rau koj siv cov app txawm tias koj yog offline.

With some languages, you can download a translation file to your device. This allows you to use the app even when you are offline.

Saib tus yees duab uas qhia tias koj yuav ua li cas siv lub Google Txhais app.

Watch a video that shows you how to use the Google Translate app.

Peb free chav kawm yuav pab tau koj kom koj cov English

Our free classes can help you improve your English

Thaum kawg, kom paub tseeb tias koj siv peb cov kawm ob yam lus thiab txhais lus xaiv nyob rau hauv no lub website! Nyem rau ntawm qhov “Xaiv tau koj cov lus” daj khawm rau sab saum toj ntawm qhov chaw thiab txhais tau cov chaw mus rau hauv koj cov lus.

Finally, make sure you use our bilingual and translation options on this website! Click on the “Choose your language” yellow button the top of the site and translate the site into your language.

Peb kuj muaj ib tug free GED® chav kawm ntawv nyob rau hauv ib tug ob hom lus hom ntawv. Qhov no txhais tau tias koj yuav kawm txog cov ntaub ntawv nyob rau hauv lus Askiv thiab koj yam lus. Txawm hais tias koj tsis tas yuav mus kawm rau koj GED® diploma, nws yog ib tug zoo txoj kev uas yuav kawm lus Askiv. Peb tau pom cov neeg uas kawm siv lub ob hom lus hom ntawv kom lawv kawm lus Askiv.

We also offer a free GED® class in a bilingual format. This means you can study the materials in both English and your language. Even if you do not need to study for your GED® diploma, it’s a good way to study English. We have found people who study using the bilingual format improve their English.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Koj puas xav tau kev pab kawm lus Askiv?

Ntawm no yog ib daim ntawv teev ntawm ib co ntawm qhov zoo tshaj plaws websites kawm lus Askiv.

kawm lus Askiv

Do you need help learning English?

Here is a list of some of the best websites to learn English.

Learn English
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!