GED®

English kujTsis English

GED® xeem

A GED® certificate is a general education diploma. It is a set of tests that show you have high school-level knowledge. Having a GED® credential can help you get a job. nyeem ntxiv

neeg ua hauj lwm kuaj

TASC stands for Test Assessing Secondary Completion. The TASC test is similar to the GED® xeem. Receiving a TASC certification after passing the test shows you have high school level knowledge. nyeem ntxiv

HiSET xeem

A HiSET is one of three tests in the USA that show you have high-school level knowledge if you haven't completed high school. It is similar to the GED® credential but offered in different states. nyeem ntxiv

Los ntawm cov Community

A teacher's perspective on how to succeed in schoolsTus kws qhia ntawv foundations nyob rau hauv yuav ua li cas kawm tau ntawv zoo nyob rau hauv cov tsev kawm ntawvNtawm kuv kev raws li ib tug kws qhia ntawv nyob rau hauv lub tebchaws United States uas tau raug qhia rau xya xyoo. Thiab los ntawm kuv kev uas siv kuv lub neej nyob rau hauv Iraq raws li ib tug me nyuam kawm ntawv.
Kuv npau suav yog mus yuav ib tug xib fwbKuv npau suav yog mus yuav ib tug xib fwb. Raws li ib tug me nyuam, kuv tus npau suav yog mus yuav ib tug xib fwb thiab muaj ib tug zoo thiab thaj yeeb tsev neeg. Cov kev npau suav twb originated los ntawm ob peb ...
American Kawm Los ntawm Refugee Student LensAmerican kev kawm ntawv los ntawm neeg tawg rog tub ntxhais kawm ntawv lensTxoj kev sib tw cov neeg tawg rog nyob hauv Teb Chaws Asmeskas kev kawm ntawv system. Feem ntau cov neeg tawg rog tsiv mus nyob rau America tsuas vim hais tias lawv tsis muaj tej neej yav tom ntej nyob rau hauv lub neeg tawg rog camp.