Yuav ua li cas mus thov ib tug npav ntsuab (mus tas chaw nyob)

English kujTsis English

Ib tug ntsuab card (chaw nyob ruaj ntseg card) yog ib daim ntawv uas qhia tau hais tias koj yog ib tug txhaum cai tas mus li nyob ntawm lub teb chaws USA. Cov neeg tawg rog yuav tsum los ntawm kev cai lij choj mus thov rau tom qab nyob rau hauv lub teb chaws USA rau ib xyoo. Yog hais tias koj yog ib tug asylee, tej zaum koj yuav tsum tau ua ntaub ntawv thov tom qab ib xyoos. Kawm tau li cas cov neeg tawg rog, asylees, thiab lwm yam neeg txawv teb chaws muaj peev xwm thov.

A green card (permanent resident card) is a card that shows you are a lawful permanent resident of the USA. Refugees are required by law to apply for after living in the USA for one year. If you are an asylee, you may also be able to apply after one year. Learn how refugees, asylees, and other immigrants can apply.

how to get a green card

how to get a green card

Kuv puas tau txais mus thov rau ib tug ntsuab card?

Am I eligible to apply for a green card?

Yog koj xav thov rau ib tug ntsuab card, ib tug neeg yuav tsum tsim nyog tau ua li ntawd los ntawm ib qhov pib daim ntawv thov. Qhov no tus txheej txheem no nyuab, thiab koj txoj kev nyob rau hauv lub teb chaws USA tej zaum yuav muaj kev pheej hmoo yog tias koj daim ntawv thov raug tsis kam lees. Vim li no, nws yog ib qho tseem ceeb mus hais lus rau ib tug kws lij choj ua ntej koj ua ntawv thov. muaj cov kws lij choj thiab cov koom haum nyob ib ncig ntawm lub teb chaws uas yuav pab tau koj.

To apply for a green card, a person must be eligible to do so through an underlying petition. This process is complicated, and your status in the USA may be at risk if your petition is denied. For this reason, it is important to speak to a lawyer before you apply. There are lawyers and organizations around the country who will help you.

Cov neeg tawg rog

Refugees

Cov neeg tawg rog yuav tsum tau thov rau ib tug ntsuab card tsawg kawg yog ib xyoos ntawm hnub koj tau raug muab rau ib tug neeg tawg rog raws li txoj cai. Yuav kom tsim nyog, koj yuav tsum muaj:

Refugees must apply for a green card at least one year from the date you are given a refugee status. To be eligible, you must have:

 • tau lub cev tam sim no nyob rau hauv lub tebchaws United States tsawg kawg ib xyoos tom qab tuaj nyob li ib tug neeg tawg rog
 • tsis tau koj neeg tawg rog kev txais neeg kawm haujlwm (tau khaws cia koj thoj nam tawg rog raws li txoj cai nyob rau hauv lub teb chaws USA)
 • tsis tau nrhiav chaw nyob ruaj ntseg raws li txoj cai
 • been physically present in the United States for at least one year after being admitted as a refugee
 • not had your refugee admission terminated (have maintained your refugee status in the USA)
 • not already acquired permanent resident status

Asylees

Asylees

Yog hais tias koj yog ib tug asylee, tej zaum koj yuav tau thov thiab tau chaw nyob ruaj ntseg raws li txoj cai ib xyoo tom qab uas koj tso cai nyob nraim yeej ncuab thiab koj:

If you are an asylee, you may be able to apply for and obtain permanent resident status one year after you are granted asylum and you:

  • tau lub cev tam sim no nyob rau hauv lub tebchaws United States tsawg kawg ib xyoos tom qab tso cai nyob nraim yeej ncuab
  • txuas ntxiv mus yuav ib tug thoj nam tawg rog (raws li sau tseg nyob rau hauv tuaj txawv teb chaws txoj cai lij choj) los yog tus txij nkawm los yog tus me nyuam ntawm ib tug neeg tawg rog
  • yog tsis nrees tuaj nyob rau hauv tej lub teb chaws txawv teb chaws; thiab
  • yog admissible rau hauv lub tebchaws United States li ib tug neeg txawv teb chaws
  • have been physically present in the United States for at least one year after being granted asylum
  • continue to be a refugee (as defined in immigration law) or the spouse or child of a refugee
  • are not firmly resettled in any foreign country; and
  • are admissible to the United States as an immigrant

lwm yam neeg txawv teb chaws

Other immigrants

Muaj ntau ntau lwm yam pawg nyob rau hauv uas koj yuav thov tau rau ib tug ntsuab card. Koj yuav thov tau raws li ib tug neeg hauv tsev neeg, raws li ib tug neeg ua hauj lwm, los yog vim hais tias koj yog ib tug tsim txom los ntawm kev tsim txom, rooj los yog lwm yam teeb meem txhaum cai. Nrhiav seb leej twg tsim nyog tau txais rau ib tug ntsuab card.

There are many other categories in which you can apply for a green card. You can apply as a family member, as an employee, or because you are a victim of abuse, trafficking or other crimes. Find out who is eligible for a green card.

Yuav ua li cas kuv thov kev pab rau ib tug ntsuab card?

How do I apply for a green card?

Yog koj xav thov rau mus tas li nyob raws li txoj cai, sau ntawv rau daim ntawv I-485, Daim ntawv thov mus Sau npe Permanent Residence los yog mus rau Kho Status. Koj yuav tsum muaj ib tug USCIS tus kws kho mob kom tiav daim ntawv I-693 qhia txog cov ntawv pov thawj ntawm koj kev xeem. Raws li ib tug neeg tawg rog, muaj tam sim no tsis muaj nqi ua ntaub ntawv rau daim ntawv no. koj ua tau kawm txog thiab download tau daim ntawv I-485. Koj yuav tau kawm txog thiab download tau daim ntawv I-693.

To apply for permanent resident status, file Form I-485, Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status. You must also have a USCIS doctor complete Form I-693 showing proof of your medical examination. As a refugee, there is currently no fee to file this form. You can learn about and download Form I-485. You can also learn about and download Form I-693.

Leej twg yuav pab tau kuv?

Who can help me?

Yog hais tias koj yog ib tug neeg tawg rog, thov muaj koj tos lub koom haum pab koj thov koj tus hloov raws li txoj cai.

If you are a refugee, please have your resettlement agency help you apply for your adjustment of status.

Raws li txoj cai cov ntaub ntawv yuav ua tau heev yooj yim mus ua kom tiav tsis muaj kev pab los ntawm ib tug kws lij choj. Yog hais tias koj tsis muaj ib tug resettlement chaw ua hauj lwm los yog kev nkag teb chaws kev los pab koj, thov nrhiav kev cai lij choj pab ua ntej koj ua ntawv thov.

Legal paperwork can be very difficult to complete without the help of a lawyer. If you do not have a resettlement agency or immigration professional to help you, please find legal help before you apply.

Peb muab cov keeb kwm yav dhau ntaub ntawv los pab koj to taub cov txheej txheem ntawm kev thov rau mus tas li qhov chaw nyob. Peb yuav tsis yeej pab tau koj ua kom tiav koj daim ntawv thov.

We provide basic background information to help you understand the process of applying for permanent residence. We cannot actually help you complete your application.

Yog xav paub ntxiv nyob rau hauv Refugee haum ntawm raws li txoj cai, koj muaj peev xwm hu tau rau lub USCIS neeg muab kev pab xov tooj: 1-800-375-5283. Yog hais tias koj hu rau tus xovtooj no, tej zaum koj yuav tau tos rau tuav ua ntej tau txais kev pab.

For more information on Refugee Adjustment of Status, you can call the USCIS customer service phone number: 1-800-375-5283. If you call this number, you may have to wait on hold before getting help.

Saib no yees duab txog yuav ua li cas thov siv daim ntawv I-485

Watch this video about how to apply using Form I-485

The responsibilities of a green card holder

The responsibilities of a green card holder

Having a green card gives you rights as a resident of the USA. But there are responsibilities, heev. It is very important to know what these responsibilities are. USCIS says that as a permanent resident, you must:

Having a green card gives you rights as a resident of the USA. But there are responsibilities, too. It is very important to know what these responsibilities are. USCIS says that as a permanent resident, you must:

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

pab cov kev pab

Useful resourcesCov ntaub ntawv ntawm nplooj ntawv no yog los ntawm USCIS thiab lwm yam thoj. Nws yog npaj rau cov kev taw qhia thiab yog tshiab ntau li ntau tau. USAHello tsis muab kev cai lij choj cov tswv yim pab, tsis yog ib yam ntawm peb cov ntaub ntawv npaj uas yuav tau noj raws li kev cai lij choj cov tswv yim pab. Yog hais tias koj tab tom nrhiav rau ib tug dawb los yog raug nyiaj tsawg tus kws lij choj los yog kev cai lij choj pab, peb yuav pab tau koj nrhiav dawb thiab luv-nqi raws li txoj cai kev pab.

The information on this page comes from USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Dhau li koj haiv neeg kuaj!

Free online pej xeem kev npaj chav kawm ntawv

Pib lub chav kawm ntawv tam sim no
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!