Yuav ua li cas kuv yuav tau coj lub TASC xeem?

English kujTsis English

Yuav ua li cas kuv yuav tau coj lub TASC xeem? Yuav ua li cas kuv yuav tsum paub? Ntawm no yog cov cuab yeej thiab cov ntaub ntawv koj yuav tsum coj thiab dhau lub TASC xeem.

How do I take the TASC test? What do I need to know? Here are the tools and information you need to take and pass the TASC test.

Yuav ua li cas kuv yuav tau coj lub TASC xeem? Nrhiav tawm yuav ua li cas.
Duab courtesy of TASCtest.com
How do I take the TASC test? Find out how.
Image courtesy of TASCtest.com

Ntawm no yog 10 cov kauj ruam rau kev pab koj tau txais npaj txhij yuav mus xeem tus TASC xeem.

Here are 10 steps to help you get ready to take the TASC test.

1. Make paub tseeb tias qhov no yog qhov zoo tshaj plaws kev kuaj rau koj lub xeev

1. Make sure this is the best test for your state

Qee lub xeev muaj lwm xeem es tsis txhob ntawm ua hauj lwm. Tej zaum lawv yuav muaj GED® los yog HiSET ™. Muaj ntau lub xeev muaj ib tug xaiv. Nrhiav tawm no yog hais tias tus ua hauj lwm xeem yog muaj nyob rau hauv koj lub xeev:

Some states offer another test instead of TASC. They may offer GED® or HiSET™. Many states offer a choice. Find out here if the TASC test is offered in your state:

Rooj ntawm HSE sim xeev los ntawm lub xeev tshiab 2019

Table of HSE tests state by state updated 2019

Cov ntaub ntawv no yog los pab koj to taub uas kuaj koj lub xeev muaj. Cov ntaub ntawv no yog general thiab tej zaum yuav hloov. Koj yuav tsum tau xyuas nrog koj lub xeev saib uas kuaj lawv txais ua ntej sau npe rau tej kev kuaj.
This information is to help you understand which test your state offers. This information is general and might change. You should check with your state to see which test they accept before registering for any test.

2. Xyuas kom koj muaj feem tsim nyog coj tus TASC xeem

2. Check that you are eligible to take the TASC test

Koj yuav feem ntau yuav mus xeem tau tus ua hauj lwm xeem hais tias koj yog 16 xyoo ntawm lub hnub nyoog los yog laus dua thiab koj yuav tsis rau npe nyob rau hauv los yog kawm tiav los ntawm ib tug US high school. Qee lub xeev hais tias koj mus koom kev npaj mus xeem cov hoob kawm. Lwm yam lub xeev tsuas pub cov neeg nyob coj lub xeem. koj ua tau nrhiav tus ua hauj lwm xeem uas yuav tsum tau nyob rau hauv koj lub xeev.

You will usually be eligible to take the TASC test if you are 16 years of age or older and you are not enrolled in or graduated from a US high school. Some states ask that you attend test preparation classes. Other states only allow residents to take the test. You can find the TASC test requirements in your state.

3. Kawm kom paub txog cov TASC xeem

3. Learn about the TASC test

Nrhiav tawm dab tsi tshwm sim thaum koj noj cov xeem - dab tsi paub koj xav tau thiab lub siab zoo ntawm cov lus nug uas koj yuav tau nug: Koj yuav tsum paub yog dab tsi rau lub ua hauj lwm xeem.

Find out what to expect when you take the test – what knowledge you need and the kind of questions you will be asked: You need to know what’s on the TASC test.

4. Kawm coj lub TASC xeem

4. Study to take the TASC test

Koj muaj peev xwm tsis tau lub TASC xeem online, tab sis koj muaj peev xwm npaj txhij rau nws online. peb free online cov chav kawm ntawv thiab free online xyaum kev ntsuam xyuas yuav pab tau koj.

You cannot take the TASC test online, but you can get ready for it online. Our free online class and free online practice tests will help you.

5. Sau npe rau ib qho hauv internet account

5. Register for an online account

Koj yuav tau sau npe rau ib qho hauv internet account nrog koj TASC xeem lub xeev portal. Muaj ntau lub xeev kom koj yuav tsum muaj ib tug account kom koj thiaj li yuav nrhiav tau ib tug xeem site los yog raws sij hawm thiab them nyiaj rau koj lub xeem. Koj muaj peev xwm tsim koj tus account nyob rau txhua lub sij hawm - koj tsis tas yuav tos kom txog thaum koj npaj txhij mus rau noj koj lub xeem. Koj kuj yuav muaj peev xwm mus saib koj lub xeem tau thiab cov qhab nees muaj.

You will need to register for an online account with your TASC test state portal. Many states require you to have an account so you can find a testing site or schedule and pay for your test. You can create your account at any time – you don’t have to wait until you are ready to take your test. You will also be able to view your test results and scores there.

Thaum lub sij hawm koj sau npe nrog koj lub xeev TASC portal, koj yuav tsum tau muab cov lus qhia, tab sis koj yuav tsis tau them nyiaj kom txog thaum uas koj npaj txhij mus ua ib tug xeem lub sij hawm. Koj yuav nyeem tau qhia mus rau npe rau lub TASC xeem.

During your registration with your state TASC portal, you will need to provide information, but you will not need to pay until you are ready to make a test appointment. You can read the directions to register for the TASC test.

6. Nrhiav ib tug soj ntsuam qhov chaw

6. Find a testing site

Koj muaj peev xwm tsis tau lub xeem online. Koj yuav tsum coj lub xeem nyob rau hauv tus neeg nyob hauv ib tug soj ntsuam qhov chaw. Nrhiav ib tug xeem site ntawm koj lub xeev portal.

You cannot take the test online. You must take the test in person at a testing site. Find a testing site at your state portal.

7. Sij hawm thiab them nyiaj rau noj lub TASC xeem

7. Schedule and pay to take the TASC test

Thaum koj npaj txhij yuav mus xeem tus TASC xeem, koj yuav teem lub sij hawm koj lub xeem lub sij hawm nyob rau hauv koj lub xeev portal.

Once you are ready to take the TASC test, you can schedule your test appointment in your state portal.

Koj muaj peev xwm coj ib feem ntawm qhov kev kuaj rau txawv hnub. Txiav txim siab cov thawj xeem los yog kev ntsuam xyuas uas koj xav tau coj. Ces xaiv qhov chaw thiab hnub tim thiab lub sij hawm. Yog hais tias koj xav kom muab tag nrho cov kev ntsuam xyuas nyob rau hauv ib hnub, teem lub sij hawm koj ntsuam xyuas ces koj yuav muaj so. Tag nrho xeem yuav siv sij hawm 7 teev 30 feeb.

You can take each part of the test on different days. Decide the first test or tests you want to take. Then choose the location and date and time. If you want to take all the tests in one day, schedule your tests so you can have breaks. The entire test takes 7 hours 30 minutes.

Koj yuav tau them ib tug nqi teem sij hawm rau qhov kev kuaj. Lub TASC xeem puag nqi yog $54.00 rau tag nrho tsib subtests. nws tsis muaj xws li lub xeev cov nqi. lub xeev’ nqi sib txawv los ntawm xoom $100. nrhiav cov nqi them nyob rau hauv koj lub xeev portal. Koj yuav tau them rau ib tug xeem ntawm ib lub sij hawm raws li koj teem lub sij hawm lawv.

You will have to pay a fee to schedule the test. The TASC test base price is $54.00 for all five subtests. It does not include the state charges. The states’ fees vary from zero to $100. Find the fees charged in your state portal. You can pay for one test at a time as you schedule them.

8. Khaws noj xyaum kev ntsuam xyuas

8. Keep taking practice tests

Ua ntej koj noj cov kev kuaj ntawd tiag, xyaum ntau li ntau raws li koj ua tau nrog cov dawb ua hauj lwm prep cov ntaub ntawv thiab nrog USAHello xyaum xeem. Xyaum rau lo lus nug tawm tswv yim thiab cov lus qhia uas koj yuav pom nyob rau hauv lub xeem. Ib txhia xeem qhov chaw muaj cov kev xeem nyob rau hauv computer, lwm leej lwm tus muaj cov kev xeem rau ntawm daim ntawv, thiab ib co kev ob leeg.

Before you take the real test, practice as much as you can with the free TASC prep materials and with USAHello practice test. Practice the question formats and instructions that you will see on the test. Some test sites offer the test on computer, others offer the test on paper, and some offer both.

Yog hais tias koj noj cov xeem rau ib tug computer, koj yuav tsum tau xav siv cov cuab yeej koj yuav nrhiav tau nyob rau hauv lub xeem. Koj muaj peev xwm xyaum lub Neeg ua hauj lwm hauv internet kev kawm cov cuab yeej. Tej zaum koj yuav txiav txim siab mus xyaum ntawm koj lub xeem qhov chaw nrog rau lub txoos computer, nas thiab keyboard koj yuav siv nyob rau hauv lub xeem.

If you are taking the test on a computer, you must get comfortable using the tools you will find in the test. You can practice the TASC online tools training. You may decide to practice at your test site with the actual computer, mouse and keyboard you will use in the test.

Los yog tej zaum koj yuav txiav txim siab koj xav daim ntawv xeem. siv cov official xyaum lus nug rau kev xyaum teb cov lus TASC lus nug rau ntawm daim ntawv.

Or you may decide you prefer the paper test. Use the official practice questions to practice answering TASC questions on paper.

Thaum koj xeem site, koj yuav tau siv sij hawm tus TASC xeem ntawv ntsuam xyuas. Kav tsij siv cov free USAHello xyaum kev ntsuam xyuas heev! Cov kev xyaum kev xeem no yuav ua rau kom koj muaj kev npaj rau tam sim. thiab, koj tau yuav qhia koj yog hais tias koj npaj txhij yuav mus xeem tus xeem.

At your test site, you can also take the TASC test readiness assessment. Keep using the free USAHello practice tests too! These practice tests will make sure you are prepared on test day. And, your results will show you if you are ready to take the test.

9. Tau npaj rau kev xeem hnub

9. Get ready for test day

Yuav ua li cas kuv yuav tau coj lub TASC xeem? Ntawm no yog ib co tswv yim rau kev pab koj ua tau zoo nyob rau hauv sim:

How do I take the TASC test? Here are some tips to help you succeed on test day:

 • Nrhiav tawm yog dab tsi rau lub ua hauj lwm xeem
 • Ua ib tug xyaum mus txawv tebchaws los koj xeem site yog li ntawd koj tsis tas yuav nrhiav nws rau thawj lub sij hawm nyob rau hauv kev xeem hnub. Thaum koj muaj, xyuas nrog rau cov kev soj ntsuam qhov chaw nug rau lawv cov kev cai thiab tej ntaub ntawv uas koj yuav tsum tau.
 • Xyuas kom tseeb tias koj tau txais ib tug zoo hmo pw tsaug zog ua ntej koj kuaj. Tsis txhob tuaj nkees, nqhis dej, los yog tshaib plab. Koj yuav tsis tau tso cai rau lawv nqa khoom noj los yog dej qab zib mus rau hauv lub xeem chav tsev.
 • Tsis txhob noj ntau ntau yam nrog koj, raws li tus kheej cov khoom yuav tsis pub nyob rau hauv lub xeem chav tsev. Tab sis ua coj koj ID - ib tug passport, daim ntawv tsav tsheb, los yog lwm yam tsoom fwv muab ID. Kos koj lub xeev tus ID uas yuav tsum tau.
 • Yog hais tias koj nyob nraum noj lub kawm lej lossis science xeem rau ntawm daim ntawv, koj yuav tsum tau mus coj ib tug lub tshuab xam zauv. Ntawm no yog cov daim ntawv teev cov kev pom zoo cov cav laij leb. Yog hais tias koj nyob nraum noj lub computer-tauj lej xeem, lub tswvyim yuav on-screen.
 • Koj yuav tsis tau tso cai coj koj tus kheej daim ntawv tab sis koj yuav tsum tau muab daim ntawv ua sau ntawv. Koj yuav tau muab tus cwj mem qhuav thiab erasers.
 • Koj muaj cai coj ib tug cushion thiab earplugs!
 • Tuaj tsawg kawg yog 30 feeb thaum ntxov nyob rau hauv cov kev xeem chaw ces koj yuav tau mus saib nyob rau hauv thiab tau tswm. Siv lub chav dej raws li muaj tsis muaj so tsuas yog nyob rau hauv lub lej xeem.
 • Yog hais tias koj muaj lus nug los yog teeb meem thaum lub sij hawm rau qhov kev kuaj, tsa koj txhais tes.
 • Find out what’s on the TASC test
 • Make a practice trip to your testing site so you do not have to find it for the first time on test day. While you are there, check with the testing site to ask for their rules and any other information you may need.
 • Make sure you get a good night’s sleep before your test. Do not arrive tired, thirsty, or hungry. You won’t be allowed to bring food or drinks into the testing room.
 • Don’t take a lot of things with you, as personal items are not allowed in the testing room. But do bring your ID – a passport, driver’s license, or other government-issued ID. Check your state’s ID requirements.
 • If you’re taking the math or science test on paper, you will need to bring a calculator. Here is the list of approved calculators. If you’re taking the computer-delivered math test, the calculator will be on-screen.
 • You won’t be allowed to bring your own paper but you will be given paper for making notes. You will also be given pencils and erasers.
 • You are allowed to bring a cushion and earplugs!
 • Arrive at least 30 minutes early at the test center so you can check in and get settled. Use the bathroom as there are no breaks except in the math test.
 • If you have questions or problems during the test, raise your hand.

10. Tom qab lub xeem

10. After the test

Qhov siab tshaj plaws tau tau rau txhua qhov kev xeem yog 800 (rau ib tug scale ntawm 300 rau 800). Qhov tsawg kawg nkaus dhau cov qhab nias yog:

The highest possible score for each test is 800 (on a scale of 300 to 800). The minimum passing scores are:

• Nyeem ntawv 500

• Reading 500

• Kev kawm txog zauv 500
• Mathematics 500
• Science 500
• Science 500
• Social Studies 500
• Social Studies 500
• Kev Sau ntawv 500 ntxiv tsawg kawg yog 2 tawm ntawm 8 tau cov ntsiab lus rau kev sau ntawv

• Writing 500 plus at least 2 out of 8 possible points on the essay

Thaum koj xeem dhau tag nrho tsib subtests, koj tau dhau lub TASC xeem zuag qhia tag nrho.

When you pass all five subtests, you have passed the TASC test overall.

Yog hais tias koj tsis dhau ib los yog ntau tshaj ntawm cov subtests, koj yuav coj mus rau ob free subtests dua, ib zaug koj tau tiav tag nrho cov TASC subtests. Subtests tshaj lub thib ob retake yuav raug nqi $10.40 txhua, ntxiv txawm koj lub xeev nqi. Nrog koj tus xeem site los yog nyob rau koj lub xeev hais portal kom paub seb ntau hnub uas koj yuav tau tos ua ntej retaking xeem.

If you do not pass one or more of the subtests, you can take up to two free subtests again, once you have completed all the TASC subtests. Subtests beyond the second retake will cost $10.40 each, plus whatever your state charges. Check with your testing site or on you state portal to find out how many days you will have to wait before retaking test.

Lub TASC neeg yug tus xov tooj yog (888) 282-0589.
The TASC customer support phone number is (888) 282-0589.

hmoov zoo!

Good luck!

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

lwm yam kev pab

Other resources

Tag lub tsev kawm ntawv thiab khwv tau koj GED®

Free online GED® npaj cov hoob kawm

Tag koj kev kawm ntawv
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!