Yuav ua li cas mus thov rau pej xeem

English kujTsis English

Koj puas xav kom kawm tau li cas mus thov rau pej xeem? Ua ntej koj ua ntawv thov rau pej xeem, koj yuav tsum paub: yog koj tsim nyog tau txais los ua ib tug neeg xam xaj Asmeskas? Nrhiav tawm yog hais tias koj tsim nyog tau txais mus thov. Ces kawm cov kauj ruam koj yuav tsum coj mus thov rau pej xeem.

Do you want to learn how to apply for citizenship? Before you apply for citizenship, you need to know: are you eligible to become a US citizen? Find out if you are eligible to apply. Then learn the steps you need to take to apply for citizenship.

yuav ua li cas mus thov rau pej xeem

how to apply for citizenship

Yog hais tias koj xav thov rau pej xeem, koj thawj zaug yuav tsum tau nrhiav paub tias koj kis tau tus pej xeem uas yuav tsum tau. cov no muaj xws:

If you want to apply for citizenship, you first need to find out if you pass the citizenship requirements. These include:

 • Yam tsawg kawg nkaus ntawm 18 xyoo ntawm lub hnub nyoog
 • Tau nyob rau hauv lub teb chaws USA rau tsawg kawg yog tsib xyoo raws li ib tug neeg nyob
 • Tsis ntev mus ncig ua si tawm ntawm lub teb chaws USA
 • Tsis loj txhaum kev ua si
 • To taub yooj yim ntawm US tsoom fwv thiab keeb kwm
 • Muaj peev xwm mus nyeem, sau thiab hais lus yooj yim English
 • Minimum of 18 years of age
 • Have lived in the USA for at least five years as a resident
 • No extended trips out of the USA
 • No major criminal activity
 • Basic understanding of US government and history
 • Ability to read, write and speak basic English

Nyeem txog cov pej xeem yuav tsum taus nyob rau hauv ntau yam kom paub tseeb tias koj tsim nyog tau txais. Ces koj yuav thov tau ua pej xeem.

Read about the citizenship requirements in more detail to make sure you are eligible. Then you can apply for citizenship.

Yuav ua li cas mus thov rau pej xeem

How to apply for citizenship

Thov rau pej xeem yuav ua tau heev ruam tag. Yog hais tias tau, peb pom zoo kom koj muaj ib tug kws lij choj pab koj. Nws yuav kim, tab sis tej zaum koj yuav tau nrhiav dawb thiab luv-nqi raws li txoj cai pab hauv internet thiab nyob rau hauv koj lub zej zog.

Applying for citizenship can be very confusing. If possible, we recommend you have a lawyer help you. It can be expensive, but you may be able to find free and low-cost legal help online and in your community.

1. Ua kom tiav cov N-400 daim ntawv

1. Complete the N-400 form

Thawj kauj ruam yog complete the application for naturalization. Qhov no yog ib tug tsoom fwv daim ntawv hu ua lub N-400. Koj yuav xa daim ntawv nyob rau hauv lub mail los yog koj yuav thov tau online. Download tau lub N-400 daim ntawv los yog thov online.

The first step is to complete the application for naturalization. This is a government form called the N-400. You can send the completed form in the mail or you can apply online. Download the N-400 form or apply online.

Tseem Ceeb: from December 2019, USCIS is only accepting the 2019 form. Make sure any form you are filling out has this at the bottom of each page: Form N-400 Edition 09/17/19. If it has a different date, download a new form and start again.

Important: from December 2019, USCIS is only accepting the 2019 form. Make sure any form you are filling out has this at the bottom of each page: Form N-400 Edition 09/17/19. If it has a different date, download a new form and start again.

Koj yuav tsum muaj xws li ntau yam ntaub ntawv nrog rau daim ntawv thov thiab koj kuj tau mus them tus nqi. Ntawm no yog ib tug daim ntawv ntawm dab tsi koj yuav tsum muaj xws li thaum koj xa koj N-400 daim ntawv thov. Koj yuav tsum muaj xws li ob phau ntawv hla tebchaws duab nrog koj daim ntawv thov. Nco ntsoov sau koj tus "A-tus xov tooj" nyob rau nraum qab ntawm cov duab. Ib txhia neeg muaj peev xwm thov rau ib tug nqi zam li ntawd, koj tsis tas yuav them tus nqi.

You have to include many papers with the application and you also have to pay the fee. Here is a checklist of what you need to include when you submit your N-400 application. You have to include two passport photos with your application. Remember to write your “A-number” on the back of these photos. Some people can apply for a fee waiver so you do not have to pay the fee.

Yog hais tias koj yog sau tawm koj cov ntaub ntawv tsis muaj ib tug kws lij choj, cov dawb website CitizenshipWorks.org yuav pab tau koj los ntawm daim ntawv thov cov kauj ruam. Citizenshipworks kuj txuas koj mus free kev cai lij choj pab hauv internet los yog mus rau ib tug Citizenshipworks khub nyob rau hauv koj cheeb tsam yog tias koj xav tau kev pab ntxiv.

If you are filling out your paperwork without a lawyer, the free website CitizenshipWorks.org will help you through the application steps. Citizenshipworks can also connect you to free legal help online or to a Citizenshipworks partner in your area if you need extra help.

 • Thov rau pej xeem feem ntau yog tus nqi $725. This includes the biometric fee of $85 and the filing fee of $640. Important note: the US government said the filing fee will increase from $640 rau $1,170 some time after December 16, 2019. Yog hais tias koj xav thov rau pej xeem, apply now and save more than $500. koj ua tau read more about the proposed changes.
 • You may be able to get a fee waiver if you can show your income is low enough or if you have unexpected emergencies, such as medical costs. Ib tug zam txhais tau tias koj yuav tsis tau them. You can read more details about how to apply for a waiver. Important note: the waiver system may change in 2020. koj ua tau read more about the proposed changes. USAHello suggests you get legal advice if you are thinking about applying for a waiver because it may give USCIS a reason to refuse your application.
 • Applying for citizenship usually costs $725. This includes the biometric fee of $85 and the filing fee of $640. Important note: the US government said the filing fee will increase from $640 to $1,170 some time after December 16, 2019. If you want to apply for citizenship, apply now and save more than $500. You can read more about the proposed changes.
 • You may be able to get a fee waiver if you can show your income is low enough or if you have unexpected emergencies, such as medical costs. A waiver means that you will not have to pay. You can read more details about how to apply for a waiver. Important note: the waiver system may change in 2020. You can read more about the proposed changes. USAHello suggests you get legal advice if you are thinking about applying for a waiver because it may give USCIS a reason to refuse your application.

Tseem Ceeb: Ua ib daim qauv ntawm koj N-400 ua ntej koj xa nws.

Important: Make a copy of your N-400 before you send it.

2. Txuag koj tau txais daim ntawv thiab kos koj daim ntawv thov online

2. Save your receipt and check your application online

Koj yuav tau txais ib tsab ntawv ntawm tau txais daim ntawv uas hais tias USCIS tau txais koj daim ntawv thov. Khaws no thiab sau lub 13 tug tau txais daim ntawv xov tooj. Siv ib tug yees duab ntawm cov tau txais daim ntawv rau koj lub xov tooj thiab email nws rau koj tus kheej kom paub tseeb tias koj tsis txhob poob nws. Koj siv tau cov tau txais daim ntawv xov tooj mus rau xyuas tus txheej xwm ntawm koj daim ntawv thov.

You will receive a letter of receipt that says USCIS received your application. Keep this and write down the 13-digit receipt number. Take a photo of the receipt on your phone and email it to yourself to make sure you don’t lose it. You can use the receipt number to check the status of your application.

3. Ua kom tiav koj biometric kuaj

3. Complete your biometric screening

Biometric kev ntsuam xyuas yog ib tug ruaj ntseg daim tshev. Koj yuav tau nug mus rau ib qho chaw ua hauj lwm ntawm ib tug tej yam hnub thiab lub sij hawm. Xyuas kom tseeb tias mus rau qhov no lub sij hawm thiab mus txog rau lub sij hawm! Thaum lub sij hawm teem tseg, lawv yuav coj koj cov yiv tes. Qhov no txhais tau tias lawv yuav ntaug koj cov yiv tes thiab khiav hauv daim duab los ntawm ib tug system kom paub tseeb tias koj tsis yog ib tug criminal. Xav paub ntau ntxiv txog cov biometrics lub sij hawm.

Biometric screening is a security check. You will be asked to go to an office at a certain day and time. Make sure to go to this appointment and to arrive on time! At the appointment, they will take your fingerprints. This means they will stamp your fingerprints and run the picture through a system to make sure you are not a criminal. Learn more about the biometrics appointment.

4. Mus koom koj kev ua pej xeem kev sib tham

4. Attend your citizenship interview

Ua kom tiav ib qho kev sib tham nrog ib tug United States Citizenship thiab Immigration Officer. Xav paub ntau ntxiv txog cov naturalization kev sib tham thiab yuav ua li cas los npaj rau cov kev xeem.

Complete an interview with a United States Citizenship and Immigration Officer. Learn more about the naturalization interview and how to prepare for the test.

5. Siv lub civics xeem

5. Take the civics test

Thaum lub sij hawm koj tham, koj yuav siv ib txoj kev kuaj txog US civics, keeb kwm thiab tsoom fwv. Nyob rau daim ntawv xeem no, koj yuav tsum teb 6 tawm ntawm 10 cov lus nug kom. Koj muaj peev xwm coj peb lub pej xeem xyaum kev xeem ntawv saib yog hais tias koj npaj txhij rau lub xeem. Yog hais tias koj tseem tsis tau npaj txhij, koj yuav tuaj koom nrog peb free pej xeem hauv chav kawm ntawv los npaj rau koj cov tub ntxhais.

During your interview, you will take a test about US civics, history and government. On this exam, you must answer 6 out of 10 questions correctly. You can take our citizenship practice quiz to see if you are ready for the test. If you are not ready, you can join our free citizenship class to prepare you for the exam.

6. Tos kom koj txiav txim siab

6. Wait for your decision

Koj yuav tau txais ib daim ntawv txiav txim los ntawm USCIS txog koj daim ntawv thov. Tej zaum koj yuav tau txais koj cov kev txiav txim siab nyob rau hauv lub hnub ntawm koj kev sib tham los yog tej zaum koj yuav tau txais nws tom qab nyob rau hauv lub mail. Qhov kev txiav txim yuav tsum hais tias koj daim ntawv thov yog:

You will receive a written decision from USCIS about your application. You might receive your decision on the day of your interview or you might receive it later in the mail. The decision will be say if your application was:

 • tso cai (no txhais tau tias koj dhau!)
 • Txuas ntxiv (qhov no txhais tau USCIS yog ua ntau kev tshawb fawb txog koj los yog nws txhais tau tias tej zaum koj yuav muaj tsis tau tejyam lus Askiv los yog Civics xeem. Koj muaj peev xwm coj lawv rov qab los.)
 • pom zoo (qhov no txhais tau USCIS txiav txim siab koj tsis tsim nyog rau naturalization. Yog hais tias qhov no tshwm sim, tej zaum koj yuav tau thov.)
 • Granted (this means you passed!)
 • Continued (this means USCIS is doing more research about you or it means you might have failed the English or Civics exams. You can take them again.)
 • Denied (this means USCIS decided you are not eligible for naturalization. If this happens, you may be able to petition.)

7. Mus koom koj kev ua pej xeem ceremony

7. Attend your citizenship ceremony

Yog hais tias koj tsis dhau, koj yuav tsum tau npaj txhij mus ua kom tiav koj ua pej xeem ceremony thiab coj tus Lus Cog Tseg txog qhov Sib Fwm. Qhov no yog thaum uas koj cog lus muab siab npuab lub teb chaws USA.

If you did pass, you will be ready to complete your citizenship ceremony and take the Oath of Allegiance. This is when you pledge loyalty to the USA.

Yog hais tias koj muaj lus nug txog tus txheej txheem, muaj cov koom haum koj hu tau rau. Cov koom haum muaj tswv yim nyob rau hauv ib co newcomer lus. Nrhiav dawb los yog raug nyiaj tsawg pej xeem pab nyob ze ntawm koj.

If you have questions about the process, there are organizations you can call. These organizations offer advice in some newcomer languages. Find free or low-cost citizenship help near you.

Peb vam tias qhov no pab teb koj cov lus nug txog yuav ua li cas mus thov rau pej xeem. Npe hauv qab no yuav coj peb free pej xeem kev npaj kawm ntawv. Koj muaj peev xwm coj lawv online, nyob qhov twg, txhua lub sij hawm!

We hoped this helped answer your question about how to apply for citizenship. Sign up below to take our free citizenship preparation classes. You can take them online, anywhere, anytime!

Xav paub ntau ntxiv

Learn moreCov ntaub ntawv ntawm nplooj ntawv no yog los ntawm USCIS. Nws yog npaj rau cov kev taw qhia thiab yog tshiab ntau li ntau tau. USAHello tsis muab kev cai lij choj cov tswv yim pab, tsis yog ib yam ntawm peb cov ntaub ntawv npaj uas yuav tau noj raws li kev cai lij choj cov tswv yim pab. Yog hais tias koj tab tom nrhiav rau ib tug dawb los yog raug nyiaj tsawg tus kws lij choj los yog kev cai lij choj pab, peb yuav pab tau koj nrhiav dawb thiab luv-nqi raws li txoj cai kev pab.

The information on this page comes from USCIS. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Dhau li koj haiv neeg kuaj!

Free online pej xeem kev npaj chav kawm ntawv

Pib lub chav kawm ntawv tam sim no
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!