Yuav ua li cas mus thov rau pej xeem

English kujTsis English

Koj puas xav kom kawm tau li cas mus thov rau pej xeem? Before you apply for citizenship, you need to know: yog koj tsim nyog tau txais los ua ib tug neeg xam xaj Asmeskas? Find out if you are eligible to apply. Then learn the steps you need to take to apply for citizenship.

Do you want to learn how to apply for citizenship? Before you apply for citizenship, you need to know: are you eligible to become a US citizen? Find out if you are eligible to apply. Then learn the steps you need to take to apply for citizenship.

yuav ua li cas mus thov rau pej xeem

how to apply for citizenship

If you want to apply for citizenship, you first need to find out if you pass the citizenship requirements. These include:

If you want to apply for citizenship, you first need to find out if you pass the citizenship requirements. These include:

 • Minimum of 18 years of age
 • Have lived in the USA for at least five years as a resident
 • No extended trips out of the USA
 • No major criminal activity
 • Basic understanding of US government and history
 • Ability to read, write and speak basic English
 • Minimum of 18 years of age
 • Have lived in the USA for at least five years as a resident
 • No extended trips out of the USA
 • No major criminal activity
 • Basic understanding of US government and history
 • Ability to read, write and speak basic English

Nyeem txog cov citizenship requirements in more detail to make sure you are eligible. Then you can apply for citizenship.

Read about the citizenship requirements in more detail to make sure you are eligible. Then you can apply for citizenship.

Yuav ua li cas mus thov rau pej xeem

How to apply for citizenship

Thov rau pej xeem yuav ua tau heev ruam tag. Yog hais tias tau, peb pom zoo kom koj muaj ib tug kws lij choj pab koj. It can be expensive, but you may be able to find free and low-cost legal help online and in your community.

Applying for citizenship can be very confusing. If possible, we recommend you have a lawyer help you. It can be expensive, but you may be able to find free and low-cost legal help online and in your community.

1. Complete the N-400 form

1. Complete the N-400 form

The first step is to complete the application for naturalization. This is a government form called the N-400. You can send the completed form in the mail or you can apply online. Download the N-400 form or apply online.

The first step is to complete the application for naturalization. This is a government form called the N-400. You can send the completed form in the mail or you can apply online. Download the N-400 form or apply online.

Koj yuav tsum muaj xws li ntau yam ntaub ntawv nrog rau daim ntawv thov thiab koj kuj tau mus them tus nqi. Ntawm no yog ib tug checklist of what you need to include when you submit your N-400 application. Koj yuav tsum muaj xws li ob phau ntawv hla tebchaws duab nrog koj daim ntawv thov. Nco ntsoov sau koj tus "A-tus xov tooj" nyob rau nraum qab ntawm cov duab. Ib txhia neeg muaj peev xwm thov rau ib tug nqi zam li ntawd, koj tsis tas yuav them tus nqi.

You have to include many papers with the application and you also have to pay the fee. Here is a checklist of what you need to include when you submit your N-400 application. You have to include two passport photos with your application. Remember to write your “A-number” on the back of these photos. Some people can apply for a fee waiver so you do not have to pay the fee.

Yog hais tias koj yog sau tawm koj cov ntaub ntawv tsis muaj ib tug kws lij choj, cov dawb website CitizenshipWorks.org will help you through the application steps. Citizenshipworks can also connect you to free legal help online or to a Citizenshipworks partner in your area if you need extra help.

If you are filling out your paperwork without a lawyer, the free website CitizenshipWorks.org will help you through the application steps. Citizenshipworks can also connect you to free legal help online or to a Citizenshipworks partner in your area if you need extra help.

Thov rau pej xeem feem ntau yog tus nqi $725. Tej zaum koj yuav tau txais ib tug nqi zam. Ib tug zam txhais tau tias koj yuav tsis tau them. It depends on your income and where you live.

Applying for citizenship usually costs $725. You may be able to get a fee waiver. A waiver means that you will not have to pay. It depends on your income and where you live.

Tseem Ceeb: Make a copy of your N-400 before you send it.

Important: Make a copy of your N-400 before you send it.

2. Save your receipt and check your application online

2. Save your receipt and check your application online

Koj yuav tau txais ib tsab ntawv ntawm tau txais daim ntawv uas hais tias USCIS tau txais koj daim ntawv thov. Khaws no thiab sau lub 13 tug tau txais daim ntawv xov tooj. Siv ib tug yees duab ntawm cov tau txais daim ntawv rau koj lub xov tooj thiab email nws rau koj tus kheej kom paub tseeb tias koj tsis txhob poob nws. You can use the receipt number to check the status of your application.

You will receive a letter of receipt that says USCIS received your application. Keep this and write down the 13-digit receipt number. Take a photo of the receipt on your phone and email it to yourself to make sure you don’t lose it. You can use the receipt number to check the status of your application.

3. Ua kom tiav koj biometric kuaj

3. Complete your biometric screening

Biometric screening is a security check. Koj yuav tau nug mus rau ib qho chaw ua hauj lwm ntawm ib tug tej yam hnub thiab lub sij hawm. Xyuas kom tseeb tias mus rau qhov no lub sij hawm thiab mus txog rau lub sij hawm! Thaum lub sij hawm teem tseg, lawv yuav coj koj cov yiv tes. Qhov no txhais tau tias lawv yuav ntaug koj cov yiv tes thiab khiav hauv daim duab los ntawm ib tug system kom paub tseeb tias koj tsis yog ib tug criminal. Xav paub ntau ntxiv txog cov biometrics appointment.

Biometric screening is a security check. You will be asked to go to an office at a certain day and time. Make sure to go to this appointment and to arrive on time! At the appointment, they will take your fingerprints. This means they will stamp your fingerprints and run the picture through a system to make sure you are not a criminal. Learn more about the biometrics appointment.

4. Attend your citizenship interview

4. Attend your citizenship interview

Ua kom tiav ib qho kev sib tham nrog ib tug United States Citizenship thiab Immigration Officer. Xav paub ntau ntxiv txog cov naturalization kev sib tham and how to prepare for the test.

Complete an interview with a United States Citizenship and Immigration Officer. Learn more about the naturalization interview and how to prepare for the test.

5. Take the civics test

5. Take the civics test

During your interview, you will take a test about US civics, keeb kwm thiab tsoom fwv. Nyob rau daim ntawv xeem no, koj yuav tsum teb 6 tawm ntawm 10 cov lus nug kom. Koj muaj peev xwm coj peb lub pej xeem xyaum kev xeem ntawv to see if you are ready for the test. Yog hais tias koj tseem tsis tau npaj txhij, koj yuav tuaj koom nrog peb free pej xeem hauv chav kawm ntawv los npaj rau koj cov tub ntxhais.

During your interview, you will take a test about US civics, history and government. On this exam, you must answer 6 out of 10 questions correctly. You can take our citizenship practice quiz to see if you are ready for the test. If you are not ready, you can join our free citizenship class to prepare you for the exam.

6. Wait for your decision

6. Wait for your decision

Koj yuav tau txais ib daim ntawv txiav txim los ntawm USCIS txog koj daim ntawv thov. Tej zaum koj yuav tau txais koj cov kev txiav txim siab nyob rau hauv lub hnub ntawm koj kev sib tham los yog tej zaum koj yuav tau txais nws tom qab nyob rau hauv lub mail. Qhov kev txiav txim yuav tsum hais tias koj daim ntawv thov yog:

You will receive a written decision from USCIS about your application. You might receive your decision on the day of your interview or you might receive it later in the mail. The decision will be say if your application was:

 • tso cai (no txhais tau tias koj dhau!)
 • Txuas ntxiv (qhov no txhais tau USCIS yog ua ntau kev tshawb fawb txog koj los yog nws txhais tau tias tej zaum koj yuav muaj tsis tau tejyam lus Askiv los yog Civics xeem. Koj muaj peev xwm coj lawv rov qab los.)
 • pom zoo (qhov no txhais tau USCIS txiav txim siab koj tsis tsim nyog rau naturalization. Yog hais tias qhov no tshwm sim, tej zaum koj yuav tau thov.)
 • Granted (this means you passed!)
 • Continued (this means USCIS is doing more research about you or it means you might have failed the English or Civics exams. You can take them again.)
 • Denied (this means USCIS decided you are not eligible for naturalization. If this happens, you may be able to petition.)

7. Attend your citizenship ceremony

7. Attend your citizenship ceremony

Yog hais tias koj tsis dhau, koj yuav tsum tau npaj txhij mus ua kom tiav koj ua pej xeem ceremony thiab coj tus Lus Cog Tseg txog qhov Sib Fwm. This is when you pledge loyalty to the USA.

If you did pass, you will be ready to complete your citizenship ceremony and take the Oath of Allegiance. This is when you pledge loyalty to the USA.

Yog hais tias koj muaj lus nug txog tus txheej txheem, there are organizations you can call. These organizations offer advice in some newcomer languages. Nrhiav dawb los yog raug nyiaj tsawg pej xeem pab nyob ze ntawm koj.

If you have questions about the process, there are organizations you can call. These organizations offer advice in some newcomer languages. Find free or low-cost citizenship help near you.

Peb vam tias qhov no pab teb koj cov lus nug txog yuav ua li cas mus thov rau pej xeem. Npe hauv qab no yuav coj peb free pej xeem kev npaj kawm ntawv. Koj muaj peev xwm coj lawv online, nyob qhov twg, txhua lub sij hawm!

We hoped this helped answer your question about how to apply for citizenship. Sign up below to take our free citizenship preparation classes. You can take them online, anywhere, anytime!

Xav paub ntau ntxiv

Learn moreCov ntaub ntawv ntawm nplooj ntawv no yog los ntawm USCIS. Nws yog npaj rau cov kev taw qhia thiab yog tshiab ntau li ntau tau. USAHello tsis muab kev cai lij choj cov tswv yim pab, tsis yog ib yam ntawm peb cov ntaub ntawv npaj uas yuav tau noj raws li kev cai lij choj cov tswv yim pab. Yog hais tias koj tab tom nrhiav rau ib tug dawb los yog raug nyiaj tsawg tus kws lij choj los yog kev cai lij choj pab, peb yuav pab tau koj nrhiav dawb thiab luv-nqi raws li txoj cai kev pab.

The information on this page comes from USCIS. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Dhau li koj haiv neeg kuaj!

Free online pej xeem kev npaj chav kawm ntawv

Pib lub chav kawm ntawv tam sim no
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!