How to drive in the USA

English kujTsis English

To start driving in America, you must learn how to drive safely and pass a test showing you know the US driving laws. Txhua lub xeev yuav tsum tau koj yuav tau txais ib tug neeg tsav tsheb daim ntawv tso cai yog tias koj npaj rau kev tsav tsheb. If you move to a different state, you must exchange your old license for a new license in that state. Here are some important things to know about how to drive in the USA.

To start driving in America, you must learn how to drive safely and pass a test showing you know the US driving laws. Every state requires you to get a driver’s license if you plan on driving. If you move to a different state, you must exchange your old license for a new license in that state. Here are some important things to know about how to drive in the USA.

How do learn to drive

How do learn to drive

Mus cuag ib tug neeg tsav tsheb daim ntawv tso cai

Getting a driver’s license

It is illegal to drive without a driving license. Txhua lub xeev nyob rau hauv lub US muaj ntau tsav tsheb cai. You can learn these laws by reading a US driver’s manual nyob rau hauv ntau yam lus. You will also need to read the actual driver’s manuals for your state.

It is illegal to drive without a driving license. Each state in the US has different driving laws. You can learn these laws by reading a US driver’s manual in many languages. You will also need to read the actual driver’s manuals for your state.

Thaum koj tau nyeem thiab to taub cov kev cai, koj yuav tsum tau ob leeg sau ib daim ntawv xeem thiab ib tug tsav tsheb mus kuaj tau koj daim ntawv tso cai. Koj yuav tsum tau teem sij hawm qhov kev xeem no ua ntej ntawm lub sij hawm. You can go online or visit or call the DMV chaw ua hauj lwm that is closest to your home. Koj yuav tau them ib tug nqi them li koj lub xeem thiab tau txais koj daim ntawv tso cai. Many states allow you to take the test in your native language.

Once you have read and understood the laws, you will need to take both a written test and a driving test to get your license. You will need to schedule this test ahead of time. You can go online or visit or call the DMV office that is closest to your home. You have to pay a fee to take your test and get your license. Many states allow you to take the test in your native language.

tsheb kev tuav pov hwm

Car insurance

Tsheb kev tuav pov hwm npog cov nqi nyob rau hauv cov kev tshwm sim ntawm cov kev huam yuaj los yog raug mob. Txoj cai yuav tsum tau yooj yim kev tuav pov hwm rau txhua lub tsheb nyob rau hauv cov ntaub ntawv tus neeg tsav tsheb raug mob ib tug neeg los yog hu plig lwm tus neeg tej khoom vaj tse. Koj tseem yuav tau txais kev tuav pov hwm them rau cov nqi ntawm kev puas tsuaj rau koj lub tsheb, thiab rau lub tsheb tub sab tub nyiag.

Car insurance covers costs in the event of an accident or injury. The law requires basic insurance on all cars in case the driver injures someone or damages someone else’s property. You can also get insurance to cover the cost of damage to your own car, and for car theft.

Koj yuav tsum muaj tsawg kawg yog yooj yim pov hwm tsheb nyob rau hauv thiaj li yuav tsav yam raug cai. Txawm yog hais tias koj tsav tsheb ib tug phooj ywg lub tsheb, nws yog koj lub luag hauj lwm kom paub tseeb tias lub tsheb uas koj tsav tsheb yog pov hwm. Cov kev tuav pov hwm cov ntaub ntawv yuav tsum tau khaws cia nyob rau hauv lub tsheb mus qhia yog hais tias koj raug nres los ntawm tub ceev xwm.

You must have at least basic car insurance in order to drive legally. Even if you are driving a friend’s car, it is your responsibility to make sure that the car you are driving is insured. The insurance document should be kept in the car to show if you are stopped by police.

tsheb sau npe

Car registration

Tsheb sau npe yog ib tug se them txhua txhua xyoo mus rau lub xeev. Nws tso cai rau koj nqa mus siv rau hauv lub tsheb rau hauv txoj kev thiab them rau koj daim ntawv tso cai daim hlau. Nws tsis yog kev cai lij choj rau tsav ib lub tsheb uas yog tsis sau npe. Cov ntawv sau npe cov ntaub ntawv yuav tsum tau khaws cia nyob rau hauv lub tsheb mus qhia yog hais tias koj raug nres los ntawm tub ceev xwm.

Car registration is a tax paid every year to the state. It allows you to take the car on the road and pays for your license plates. It is not legal to drive a car that is not registered. The registration document should be kept in the car to show if you are stopped by police.

Safety and driving tips

Safety and driving tips

The USA has laws to protect you while you are driving. Koj yuav tsum nco ntsoov ua raws li cov kev cai. Cov kev cai tej zaum yuav txawv dua li nyob rau hauv koj lub tsev lub teb chaws. Koj yuav tsum tau kawm cov kev cai lij choj rau koj lub xeev. Ntawm no yog ib co tseem ceeb kev ruaj ntseg cov kev cai uas cov xeev feem ntau yuav tsum tau:

The USA has laws to protect you while you are driving. You must always follow these laws. These laws may be different than in your home country. You will need to learn the specific laws for your state. Here are some important safety rules that most states require:

• Car seats

• Car seats

Cov me nyuam mos thiab cov me nyuam yuav tsum caij nyob rau hauv lub tsheb rooj tsim nyog rau lawv loj uas strapped securely nyob rau hauv lub tsheb. Lub hnub nyoog cov me nyuam yuav tsis txhob siv lub tsheb rooj txawv los ntawm lub xeev. Yog hais tias koj tsis paub, hu rau koj lub DMV chaw ua hauj lwm. Tsis txhob tuav ib tug me nyuam nyob rau hauv koj cov ceg tawv thaum tsav tsheb los yog caij nyob rau hauv ib lub tsheb; nws yog ob qho tib si txaus ntshai thiab tsis raug cai.

Infants and children must ride in car seats appropriate to their size that are strapped securely in the car. The age children can stop using car seats varies by state. If you are unsure, contact your local DMV office. Never hold a child in your lap while driving or riding in a vehicle; it is both dangerous and illegal.

• Seatbelts

• Seatbelts

You must wear a seatbelt while driving a car or riding in a car in the US. Everyone in the vehicle must wear a seatbelt, seb tsav tsheb los yog caij raws li ib tug neeg nrog caij. Yog vim li cas yog hais tias, nyob rau hauv ib tug kev sib tsoo, people without seatbelts could fly out of their seats, injuring themselves and others.

You must wear a seatbelt while driving a car or riding in a car in the US. Everyone in the vehicle must wear a seatbelt, whether driving or riding as a passenger. The reason is that, in a crash, people without seatbelts could fly out of their seats, injuring themselves and others.

• Helmets

• Helmets

Yog hais tias koj yog caij los yog tsav tsheb maus taus, koj yuav tsum tau hnav ib lub kaus mom hlau. Almost every state in the USA requires motorcyclists to wear helmets.

If you are riding or driving a motorcycle, you should wear a helmet. Almost every state in the USA requires motorcyclists to wear helmets.

• Drinking

• Drinking

Koj tsis tau tso cai rau haus dej haus cawv ua ntej los yog thaum tsav tsheb. Qhov no yog qho tseem ceeb heev vim hais tias koj muaj peev xwm poob koj daim ntawv tso cai yog tias koj haus thiab tsav thiab yuav tsum tau them loj loj nplua los yog txawm pab lub sij hawm nyob rau hauv lub tsev kaw neeg. Koj yuav tau tiag raug mob los yog tua ib tug neeg yog tias koj haus thiab tsav.

You are not allowed to drink alcohol before or while driving. This is very important because you can lose your license if you drink and drive and be required to pay huge fines or even serve time in jail. You could also seriously injure or kill someone if you drink and drive.

• Cellphones and other distractions

• Cellphones and other distractions

Nws txhaum cai los tham nrog rau koj lub xov tooj thaum koj tsav tsheb nyob rau hauv ib co xeev nyob rau hauv lub US. Texting yog txwv nyob rau hauv yuav luag tag nrho cov xeev. Cell cov xov tooj yuav cuam tshuam koj los ntawm txoj kev. Yog hais tias koj yuav tau siv koj lub xov tooj, koj yuav tsum tau rub tshaj. Ib tug loj hlob tus naj npawb ntawm US lub zos yog txwv tej yam zoo li, xws li noj mov, haus kas fes, los yog mus kawm rau cov tsiaj.

It is illegal to talk on your phone while you are driving in some states in the US. Texting is banned in almost all states. Cell phones can distract you from the road. If you need to use your phone, you should pull over. A growing number of US cities are forbidding other distractions as well, such as eating, drinking coffee, or attending to pets.

• Children in vehicles

• Children in vehicles

Koj muaj feem ntau tsis tau tso cai rau tawm koj cov me nyuam nyob rau hauv koj lub tsheb thaum koj tsis nyob rau hauv lub tsheb. Piv txwv li, if you go into a store, you must bring your children with you. If children are left alone, lawv yuav raug mob ua kom tau tawm, tso tus nres los yog clutch, overheat los yog khov, xauv koj tawm, los yog mus ploj lawm.

You are generally not allowed to leave your children in your car when you are not in the car. For example, if you go into a store, you must bring your children with you. If children are left alone, they could be injured trying to get out, release the brake or clutch, overheat or freeze, lock you out, or go missing.

• Driving when tired

• Driving when tired

Tsis txhob tsav tsheb yog hais tias koj nkees nkees. Yog hais tias koj muaj nyob rau hauv koj lub tsheb thiab twb paub lawm koj yog nkees heev tsav, teeb liab thiab rub mus rau ib tug muaj kev ruaj ntseg qhov chaw nyob qhov twg koj tsis obstructing tsheb thiab koj tseem tsis tau nyob rau hauv txaus ntshai. Nyob rau Kev loj muaj xws so chaw. Yuav xauv koj qhov rooj thaum koj pw luv.

Do not drive if you are tired. If you are in your car and realize you are too tired to drive, signal and pull over to a safe location where you are not obstructing traffic and you are not in danger. On freeways there are designated rest areas. Always lock your doors while you nap.

• Honking and other noise

• Honking and other noise

Tsis txhob siv koj lub horn tshwj tsis yog tias muaj yog ib tug txhawj xeeb rau kev ruaj ntseg. Nyob rau hauv ib co chaw, nws txhaum cai yog siv cov horn tsis tas los yog thaum lub sij hawm tej teev. Kev siv cov nrov nrov radios no kuj poob siab los yog txhaum kev cai nyob rau hauv ib co chaw.

Avoid using your horn unless there is a concern for safety. In some areas, it is illegal to use the horn unnecessarily or during certain hours. The use of loud radios is also discouraged or illegal in some areas.

• Locks and keys

• Locks and keys

Tsheb tub sab tub nyiag thiab tub sab tub nyiag los ntawm tsheb yog ib qho teeb meem nyob rau hauv tej cheeb tsam. Nws yog ib qho tseem ceeb xauv koj lub tsheb qhov rooj, Txawm tias thaum nyob rau hauv koj lub tsheb, thiab coj koj lub lag luam thaum koj tawm. Tshem tawm yam khoom muaj nqis los saib.

Vehicle theft and theft from vehicles is a problem in some areas. It is important to lock your car doors, even while in your car, and take your keys when you leave. Remove valuables from view.

• Pets in vehicles

• Pets in vehicles

Yog hais tias cov huab cua yog heev kub los yog txias heev feem ntau saum toj no 70 ° F los yog hauv qab no 40 ° F, nws yog ib tug lub tswv yim phem tawm mus cov tsiaj nyob rau hauv lub tsheb txawm nrog lub qhov rais qhib, vim hais tias lawv yuav tuag. Cov tsiaj tau raug hu mus rau xauv ib tug neeg tsav tsheb tawm ntawm ib lub tsheb, li ntawd, nco ntsoov cia ib tug tseem ceeb nyob rau hauv koj.

If the weather is very hot or very cold typically above 70°F or below 40°F, it is a bad idea to leave pets in the car even with the windows open, because they could die. Pets have been known to lock a driver out of a car, so always keep a key on you.

Xwm txheej

Accidents

Yog hais tias koj tau txais nyob rau hauv cov kev huam yuaj thaum koj tsav tsheb, koj yuav tsum tsis txhob. Tsis txhob tawm hauv lub scene ntawm qhov kev huam yuaj tsis muaj siv ceev xwmphem. Yog hais tias koj lub tsheb yog tseem ua hauj lwm, sim mus rub tawm ntawm txoj kev. Yog hais tias leej twg yog raug mob, koj yuav tsum tau hu rau 911 tam sim ntawd.

If you get in an accident while you are driving, you must stop. Do not leave the scene of the accident without stopping. If your car is still working, try to pull off of the road. If anyone is hurt, you should call 911 immediately.

Yog hais tias tsis muaj ib tug raug mob, koj yuav tsum tau sau lub lub npe, xov tooj, chaw nyob, daim ntawv tsav tsheb tooj, daim ntawv tso cai phaj tooj, thiab kev kho mob cov ntaub ntawv ntawm tus neeg uas koj ntaus los yog leej twg ntaus koj. Yog hais tias muaj cov neeg uas ua tim khawv pom (kaw) qhov kev huam yuaj, koj yuav tsum tau sau lawv cov npe thiab naj npawb xov tooj. Yog hais tias koj muaj ib tug lub koob yees duab, koj muaj peev xwm coj cov duab ntawm muaj kev puas tsuaj. Koj yuav tsum tau sau qhov chaw ntawm qhov kev huam yuaj thiab coj cov duab ntawm lub chaw raws li tau zoo.

If no one is hurt, you should write down the name, phone number, address, driver’s license number, license plate number, and insurance information of the person you hit or who hit you. If there were people who witnessed (saw) the accident, you should also collect their names and phone numbers. If you have a camera, you can take pictures of any damage. You should also write down the location of the accident and take pictures of the location as well.

Tom qab qhov kev huam yuaj, koj yuav tsum qhia qhov kev huam yuaj rau koj lub insurance txog tam sim ntawd.

After the accident, you should report the accident to your insurance company immediately.

Tsav nyob rau hauv huab cua

Driving in bad weather

Nyob ntawm qhov chaw uas koj tuaj nyob rau hauv lub US, cov huab cua tej zaum yuav sib txawv heev los ntawm hais tias ntawm koj lub tsev lub teb chaws. Tej zaum koj yuav thawj lub sij hawm tsav tsheb nyob rau hauv cov huab tej yam kev mob.

Depending on where you are resettled in the US, the weather may be very different from that of your home country. It may be your first time driving in extreme conditions.

  • Yog hais tias txoj kev no hws khov los yog los daus, koj yuav tsum tsis txhob tsav tsheb. Yog hais tias koj yuav tsum tsav, mus maj mam thiab siv daus log tsheb los yog saw hlau uas khi koj log tsheb. They can help you stop better in ice or snow.
  • Ntim ib tug thaum muaj xwm ceev cov khoom siv nyob rau hauv koj lub tsheb uas muaj kev ruaj ntseg cov khoom, xws li ib tug cov khoom pab, ntxiv sov khaub ncaws, dej, chains, ib tug daus duav, thiab ib lub teeb khoo.
  • If the road is icy or snowy, you should avoid driving. If you must drive, go slowly and use snow tires or chains on your tires. They can help you stop better in ice or snow.
  • Pack an emergency kit in your car that contains safety items, such as a first aid kit, extra warm clothing, water, chains, a snow shovel, and a flashlight.

txoj kev npau taws heev heev

Road rage

Txoj kev npau taws heev heev yog ib lub sij hawm los mus piav txog txoj kev chim siab cov neeg xav tias thaum lawv tsav. Cov neeg tej zaum yuav qw los yog honk los yog tsav tsheb mus kaw rau koj yog hais tias lawv muaj kev npau taws txog koj kev tsav tsheb. Yog hais tias koj twb paub lawm koj ua yuam kev thaum koj tsav tsheb, koj muaj peev xwm co los qhia tus neeg uas koj yog thov txim. Yog hais tias ib tug neeg muaj txoj kev npau taws heev heev thiab yog npau taws rau koj, tsis teb. Sim cia li kom tsav tsheb raws li calmly li sai tau thiab tau tawm ntawm lawv txoj kev. Tsis txhob hais los cam ib tug npau taws tsav tsheb, thiab tsis txhob tsav tsheb thaum koj npau taws los yog chim siab. Tsav yuav siv sij hawm ib tug ntau ntawm concentration thiab ua siab ntev.

Road rage is a term to describe the anger people feel when they drive. People may yell or honk or drive to close to you if they are angry about your driving. If you realize you made a mistake when you are driving, you can wave to show the person you are sorry. If someone has road rage and is angry at you, do not respond. Try to just keep driving as calmly as possible and get out of their way. Do not confront or challenge an angry driver, and do not drive when you are angry or upset. Driving takes a lot of concentration and patience.

Buying a car

Buying a car

Is it your first time buying a car in the USA? Yuav ib lub tsheb yog ib tug loj kev cog lus. We recommend that you have an American friend or mentor help you the first time you buy a car. You can sometimes get a loan from the bank or credit union to purchase a car. Tiam sis yog tias koj tau txais ib cov nyiaj txais, you will pay interest on it every month so the car will cost more than if you saved money to buy it with cash.

Is it your first time buying a car in the USA? Buying a car is a serious commitment. We recommend that you have an American friend or mentor help you the first time you buy a car. You can sometimes get a loan from the bank or credit union to purchase a car. But if you get a loan, you will pay interest on it every month so the car will cost more than if you saved money to buy it with cash.

Thaum koj tau them rau koj lub tsheb los sis them nyiaj tawm ntawm koj cov nyiaj txais kiag, koj yuav tau txais cov “title” rau koj lub tsheb - cov nom ntawv pov thawj uas koj muaj nws.

When you have paid for your car or paid off your loan completely, you will get the “title” to your car – the official document proving you own it.

How to buy a car

How to buy a car

Nws yog feem ntau pheej yig dua mus yuav ib lub tsheb tshaj ib lub tsheb tshiab. You can buy a used car from the owner or from a car dealer. You can negotiate on the price. Yog hais tias koj yuav ib lub tsheb, nws yog ib lub tswv yim kom muaj ib tug kws kho tsheb saib lub tsheb ua ntej koj yuav nws kom paub tseeb tias tsis muaj dab tsi yog tsis ncaj ncees lawm nrog lub tsheb. Koj yuav tau xav mus sim tsav lub tsheb. Qhov no txhais tau tias koj yuav siv sij hawm nws rau ib tug tsav thiab xyuas kom paub tseeb txhua yam yog ua hauj lwm ua ntej koj yuav nws.

It is generally cheaper to buy a used car than a new car. You can buy a used car from the owner or from a car dealer. You can negotiate on the price. If you are buying a used car, it is a good idea to have a mechanic look at the car before you buy it to make sure that nothing is wrong with the car. You will also want to test drive the car. This means you will take it for a drive and check to make sure everything is working before you buy it.

Thaum twg koj yuav ib lub tsheb, koj xav tau kom paub tseeb tias lub tsheb “title” (uas qhia tau hais tias cov pov thawj hais tias tus neeg uas koj yuav yuav nws los ntawm yus tus kheej li nws) yog tseeb. Koj yuav tsum tau lub tsheb title neeg ua pov thawj (officially kos npe) thiab kom paub tseeb tias koj tau txais ib daim, txawm yog hais tias nws yog tes sau, los ntawm tus tswv ntawm lub tsheb.

When you buy a used car, you need to make sure that the car “title” (which shows proof that the person you are buying it from owns it) is clear. You should get the car title notarized (officially signed) and make sure you get a receipt, even if it is hand-written, from the owner of the car.

Requirements for buying and owning a car

Requirements for buying and owning a car

  • To buy a car, you will need a driver’s license.
  • Koj yuav tau sau npe rau hauv lub tsheb nrog lub department ntawm lub cev muaj zog tsheb nyob rau hauv koj lub xeev kom tau daim ntawv tso cai daim hlau, uas yog yuav tsum tau.
  • Koj yuav tau them rau txhua hli kev tuav pov hwm tsav tsheb thiab roj thiab txij nkawm rau lub tsheb.
  • To buy a car, you will need a driver’s license.
  • You will have to register the car with the department of motor vehicles in your state to get license plates, which are required.
  • You will also have to pay for monthly insurance to drive the car and gas and maintenance for the car.

These are all just suggestions to help you better understand driving in the USA. Tsis muaj cov ntaub ntawv no yog npaj raws li kev cai lij choj cov tswv yim pab. Yog muaj lus nug txog tsav tsheb yuav tsum tau raws kev coj kom lub xeev DMV chaw ua hauj lwm los yog hauv zos tub ceev xwm.

These are all just suggestions to help you better understand driving in the USA. None of this information is intended as legal advice. Any questions about driving should be directed to state DMV offices or local police.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Nrhiav kev pab nyob ze ntawm koj

Siv FindHello mus nrhiav cov kev pab thiab cov kev pab nyob rau hauv koj lub zos.

Pib koj nrhiav
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!