Yuav ua li cas mus pib ib lub lag luam

English kujTsis English

Have you ever wanted to learn how to start a business? Owning and running is a business a great way to be independent. You will also become more engaged in your community.

Have you ever wanted to learn how to start a business? Owning and running is a business a great way to be independent. You will also become more engaged in your community.

Yuav ua li cas yuav ua rau ib lub lag luam: Cov ntaub ntawv rau neeg tawg rog thiab neeg txawv teb chaws ua lag luam

How to make a business: Information for refugee and immigrant entrepreneurs

Here are ten steps to help you if you decide to start a business of your own.

Here are ten steps to help you if you decide to start a business of your own.

Yuav ua li cas yuav ua rau ib lub lag luam: Cov ntaub ntawv rau neeg tawg rog thiab neeg txawv teb chaws ua lag luam1. Nrhiav koj lub tswv yim

How to make a business: Information for refugee and immigrant entrepreneurs1. Find your idea

Pib nrog ib lub tswv yim! It’s important to come up with an original idea. Another reason to start a business is if you see a demand or need that is not being met. Conducting market research will tell you if there is a demand for your product or service. Gather information about the industry, cov neeg muas zaub, and the best places for you to start. Examples of market research are surveys, sib tham, thiab tsom pawg.

Start with a great idea! It’s important to come up with an original idea. Another reason to start a business is if you see a demand or need that is not being met. Conducting market research will tell you if there is a demand for your product or service. Gather information about the industry, the customers, and the best places for you to start. Examples of market research are surveys, interviews, and focus groups.

2. Assess and improve your skills

2. Assess and improve your skills

Before you learn how to start a business, ask yourself: dab tsi yog koj cov kev txawj? Yuav ua li cas koj nyiam ua? Koj yuav tsum tsis txhob mus rau hauv ua lag ua luam xwb kom tau nyiaj, li ntawd, tos ib cheeb tsam uas koj muaj kev txaus siab rau. Then honestly assess if you have the necessary skill sets to run a company. Do you have enough knowledge and experience? Yog hais tias koj ua, you can dive into the work and learn more as you go along. Tiam sis yog tias koj tsis muaj tej kev txawj ntse los yog txaus paub, there are resources to help you. You can go to your local library to borrow books on business administration, you can take online classes, and you can join entrepreneurship events.

Before you learn how to start a business, ask yourself: what are your skills? What do you like doing? You shouldn’t go into business just to make money, so pick an area that you have an interest in. Then honestly assess if you have the necessary skill sets to run a company. Do you have enough knowledge and experience? If you do, you can dive into the work and learn more as you go along. But if you don’t have any skills or enough knowledge, there are resources to help you. You can go to your local library to borrow books on business administration, you can take online classes, and you can join entrepreneurship events.

3. Sau ib lub lag luam txoj kev npaj

3. Write a business plan

A business plan is a guide that outlines your goals and how you plan to achieve them. It is essential because it identifies the key elements of your plan. If you need funds to get started, you can show your business plan to people who may be willing to support you financially. Learn how to write a business plan.

A business plan is a guide that outlines your goals and how you plan to achieve them. It is essential because it identifies the key elements of your plan. If you need funds to get started, you can show your business plan to people who may be willing to support you financially. Learn how to write a business plan.

4. De ib lub npe thiab qhov chaw nyob

4. Pick a name and location

Koj lub npe yuav pab tau koj sawv tawm los ntawm txhiab ntawm lwm yam lag luam. Ib txoj kev uas koj yuav tau sawv tawm yog xaiv ib lub npe uas yog ib qho yooj yim rau cov neeg uas yuav tau nco. Ib txhia npe yog ib qho yooj yim uas yuav tau nco vim hais tias lawv qhia rau cov neeg muas zaub raws nraim lawv ua dab tsi (xws li Dover Ntses ua lag luam). Lwm tus yuav sawv tawm vim hais tias lawv yog cov yog luv luv thiab snappy (xws li Amazon).

Your name can help you stand out from thousands of other businesses. One way you can stand out is to choose a name that’s easy for people to remember. Some names are easy to remember because they tell customers exactly what they do (eg Dover Fish Market). Others may stand out because they are they are short and snappy (eg Amazon).

Koj yuav tau xaiv ib tug cov lus hais tias, los yog tagline, uas yuav ua tau koj cim muag lub taub Tawvv (USP). USP is a strategy you can use to distinguish you from everybody else. Nws yuav tsum tau tshwj xeeb rau koj, thiab koj yuav tsum tau los ua pov thawj nws thiab ua nws. Nws yuav tsum muaj ib tug luv luv kab lus hais tias cov neeg muaj peev xwm nco qab thiab yuav tsum qhia cov kev pab uas tus neeg muas zaub yuav tau txais.

You can also choose a slogan, or tagline, which can be your unique selling proposition (USP). USP is a strategy you can use to distinguish you from everybody else. It should be unique to you, and you have to be able to prove it and execute it. It must be a short phrase that people can remember and should state the benefit that the customers will get.

You also need to find the right location. Nyob rau hauv tej rooj plaub, the cheapest location may be the best so that you save money at first. Nyob rau hauv lwm tus neeg mob, koj yuav tsis vam meej yog tias koj tsis nyob rau hauv ib tug prime qhov chaw uas tib neeg yuav pom koj.

You also need to find the right location. In some cases, the cheapest location may be the best so that you save money at first. In other cases, you won’t succeed unless you are in a prime location where people can see you.

5. Xaiv tau koj cov ua lag ua luam qauv

5. Choose your business structure

Muaj ob peb hom ntawm cov lag luam nyob rau hauv lub tebchaws United States. Lawv muaj sib txawv uas yuav tsum tau thiab qauv. The most common ones are sole proprietorship, partnership, corporation, and limited liability company. All of them have pros and cons. The important thing is to understand what your needs are and choosing the right structure to fit your needs. Xav paub ntau ntxiv txog kev ua lag luam lug.

There are several types of businesses in the United States. They have different requirements and structure. The most common ones are sole proprietorship, partnership, corporation, and limited liability company. All of them have pros and cons. The important thing is to understand what your needs are and choosing the right structure to fit your needs. Learn more about business structures.

6. Sau npe rau koj ua lag ua luam

6. Register your business

Muaj ntau ntau yam uas koj yuav tsum tau ua mus sau npe koj ua lag ua luam:

There are several things you may need to do to register your business:

  • Sau npe rau koj lub npe ua lag ua luam nrog koj lub xeev, li ntawd, nws yuav ib tug kev cai lij choj qhov chaw thiab (nyob rau hauv feem ntau tus neeg mob) yuav tsis lwm tus nyob rau hauv lub xeev los ntawm kev ua lag luam nyob rau hauv tib lub npe. Learn how to register your business.
  • Thov rau koj tus tsoom fwv teb chaws thiab lub xeev se ID naj npawb. Koj yuav xav tau cov xov tooj yuav tau them se. Koj tsoom fwv teb chaws cov nyiaj ua se ID naj npawb tseem hu ua koj tus tswv hauj lwm Identification Number (A) thiab yog muab los ntawm lub IRS. Koj lub xeev se ID tooj yog them rau kev them lub xeev se thiab yog muab los ntawm koj lub xeev. (Tib proprietors tsis xav tau ib tug lub xeev ID tooj.) Get your business ID numbers.
  • Many businesses need lais xees thiab ntawv tso cai to operate legally. Learn about state and federal permits and licenses.
  • Koj puas xav tau los mus tiv thaiv lub npe ntawm koj lub tuam txhab, khoom, los yog cov kev pab cuam? koj ua tau trademark cov li tsis muaj leej twg nyob rau hauv lub tebchaws United States siv lawv. Koj yuav tsum tau xyuas kom paub tseeb tias koj tsis siv ib lub npe trademarked los ntawm lwm ua lag ua luam. Learn about trademarks.
  • Register your business name with your state, so it becomes a legal entity and (in most cases) will stop others in the state from doing business under the same name. Learn how to register your business.
  • Apply for your federal and state tax ID numbers. You will need these numbers to pay taxes. Your federal tax ID number is also called your Employer Identification Number (EIN) and is issued by the IRS. Your state tax ID number is for paying state taxes and is issued by your state. (Sole proprietors do not need a state ID number.) Get your business ID numbers.
  • Many businesses need licenses and permits to operate legally. Learn about state and federal permits and licenses.
  • Do you need to protect the name of your company, goods, or services? You can trademark these so nobody else in the United States uses them. You should also check to make sure you are not using a name trademarked by another business. Learn about trademarks.

7. Finance your new venture

7. Finance your new venture

Nrhiav cov nyiaj rau nyiaj txiag koj ua lag ua luam yog ib tug loj kev sib tw rau ib tug ua lag luam. Tej zaum koj yuav tau siv cov kev pab xws li nyiaj khaws, los yog peev los ntawm tsev neeg thiab cov phooj ywg. Los yog tej zaum koj yuav thov kev pab rau ib tug cov nyiaj txais los ntawm ib tug bank. Qhov no yog qhov point uas koj nrhiav lub tsev txhab nyiaj los pab tswj koj cov nyiaj txiag yav tom ntej thiab qhib ib lub lag luam bank account. koj ua tau read basic information about banks thiab learn about loans.

Finding the money to finance your business is a big challenge for an entrepreneur. You may be able to use resources such as your savings, or investment from family and friends. Or you may apply for a loan from a bank. This is the point at which you find the right bank to help manage your financial future and open a business bank account. You can read basic information about banks and learn about loans.

8. Qhib koj lub lag luam

8. Open your business

Nyob ntawm seb koj lub lag luam, tej zaum koj yuav xav tau ib tug chaw ua hauj lwm, khw, factory space, or other type of premises. Tej zaum koj yuav tau txiav txim tias koj yuav yuav los yog daim ntawv xauj tsev lub chaw rau koj ua lag ua luam.

Depending on your business, you may need an office, store, factory space, or other type of premises. You may need to decide if you will purchase or lease the space for your business.

You will need to work hard to set up everything so it is appealing to your customers. Tej zaum koj yuav txawm ntiav ib tug kws pab kom koj tsim koj lub khw los yog chaw ua hauj lwm.

You will need to work hard to set up everything so it is appealing to your customers. You may even hire a professional to help you to design your store or office.

Cov neeg muas zaub tab tom nrhiav rau ib qho kev thaum lawv mus kav khw los yog txawm rau lub chaw hauj lwm. Tab sis yog hais tias koj cia li pib tawm, nws yog txawm ntau ib qho tseem ceeb kom muaj zoo neeg muab kev pab.

Customers are looking for an experience when they go shopping or even to an office. But if you are just starting out, it is even more important to have great customer service.

9. Nrhiav txoj cai neeg

9. Find the right people

Yuav ua li cas hom ntawm ua hauj lwm ua koj yuav tsum coj koj ua lag ua luam mus rau lub neej? Tsev neeg, cov phooj ywg, and business partners can be a great asset when you are starting out. You may need a hiring process to find more employees. If you take the time to get the right people, nws yuav tau them dividends rau koj lub lag luam.

What kind of workforce do you need to bring your business to life? Family members, friends, and business partners can be a great asset when you are starting out. You may need a hiring process to find more employees. If you take the time to get the right people, it will pay dividends for your business.

10. Marketing thiab muag khoom

10. Marketing and sales

The basic purpose of business is to create something of value and give it to people in exchange for money. Marketing thiab muag khoom yog cia li lub tsheb sib txuas thiab xa hais tias tus nqi rau koj cov neeg muas zaub. If you deliver your products or services with excellence, hluav taws xob, thiab zoo neeg muab kev pab, you will gain customers and make a success of your business!

The basic purpose of business is to create something of value and give it to people in exchange for money. Marketing and sales are just the vehicles of communicating and delivering that value to your customers. If you deliver your products or services with excellence, distinction, and good customer service, you will gain customers and make a success of your business!

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Nrhiav kev pab nyob ze ntawm koj

Siv FindHello mus nrhiav cov kev pab thiab cov kev pab nyob rau hauv koj lub zos.

Pib koj nrhiav

Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!