Txoj kev raug txim: help for people applying for asylum on the US-Mexico border

English kujTsis English

Yog koj nyob rau ntawm ob sab ntawm lub tebchaws United States Mexico ciam teb thiab ua koj xav tau kev pab? Yog koj tab tom nrhiav rau lub vaj tse nyob, kev cai lij choj cov nyiaj them yug, khoom noj khoom haus, thiab pab nrog thov kev pab nyob nraim yeej ncuab? Are you in immigrant detention? Here are some online resources and information about organizations that may help or advise you.

Are you on either side of the United States Mexico border and do you need help? Are you looking for shelter, legal support, food, and help with claiming asylum? Are you in immigrant detention? Here are some online resources and information about organizations that may help or advise you.

neeg txawv teb chaws raug txim

immigrant detention

Yog hais tias koj muaj travelling los ntawm Central America thiab npaj siab yuav mus hla lub tebchaws United States / Mexico ciam teb, koj yuav tsum paub hais tias koj yuav raug muab tso rau hauv neeg txawv teb chaws raug txim yog tias koj tsis muaj cov ntaub ntawv uas tso cai rau koj nkag mus rau lub teb chaws. This is done not only in the USA, but in Mexico, Guatemala, thiab El Salvador.

If you are traveling through Central America and intend to cross the United States/Mexico border, you need to know that you risk being placed in immigrant detention if you don’t have the documentation that allows you entry to the country. This is done not only in the USA, but in Mexico, Guatemala, and El Salvador.

Nrhiav kev pab rau ob tog ntawm tus ciam teb

Finding help on both sides of the border

On the Border Angels website, you will find emergency contact information for groups in Mexico that offer help to migrants in distress. Ib txhia kev zaub mov, dej, kev pab kho mob, thiab chaw nyob. Lub koom haum Grupos Beta, muaj npe nyob rau nplooj ntawv no, muaj ntau qhov chaw thoob plaws hauv Mexico.

On the Border Angels website, you will find emergency contact information for groups in Mexico that offer help to migrants in distress. Some offer food, water, medical help, and shelter. The organization Grupos Beta, listed on this page, has many locations throughout Mexico.

Cov Catholic Services Kev Tos Qhua Center muab cov neeg mus ib qho chaw so, rehydrate, noj, thiab kev kho mob rau lawv cov me nyuam. Lawv muab ib tug kev hloov ntawm cov khaub ncaws, kev tu cev yam khoom, thiab ib lub caij nyoog rau ntxuav. Ua haujlwm pab dawb tos txais lub neeg mus ncig thiab pab lawv hu tsev neeg thiab teem caij tsheb npav thauj mus los. Cov poj niam thiab cov me nyuam tau txais mus ncig teb chaws hnab uas muaj cov yam tseem ceeb uas ua ntej lawv tawm. Cov neeg uas tsis muaj peev xwm mus rau depart lub hnub lawv tso tawm tej zaum yuav siv lub hmo nyob rau ntawm lub tsev ntawm ib tug neeg pab dawb los yog nyob rau Casa Alitas, ib tug me me lub tsev nyob rau hauv Tucson neeg ua hauj lwm los ntawm ua haujlwm pab dawb thiab Catholic Community Services.

The Catholic Services Hospitality Center gives travelers a safe place to rest, rehydrate, eat, and care for their children. They provide a change of clothes, hygiene items, and a chance to wash up. Volunteers greet the travelers and help them contact family members and arrange bus transportation. Women and children receive travel bags filled with essential items before they leave. Those who are unable to depart the day they are released may spend the night at the home of a trusted volunteer or at Casa Alitas, a small home in Tucson staffed by volunteers and Catholic Community Services.

Arriving at the United States/Mexico border

Arriving at the United States/Mexico border

Yog hais tias koj yuav npaj mus thov nyob nraim yeej ncuab ntawm lub tebchaws United States / Mexico ciam teb los yog twb muaj, there are resources to guide you to safety and to navigate the United States immigration system.

If you are planning to claim asylum at the United States/Mexico border or are already there, there are resources to guide you to safety and to navigate the United States immigration system.

Estamos Unidos (“We Are United”) is a legal representation network on the Mexican border at Ciudad Juarez. Volunteers from across the country provide legal guidance and other services. The project is run by Al Otro Lado thiab TSEV KHO MOB.

Estamos Unidos (“We Are United”) is a legal representation network on the Mexican border at Ciudad Juarez. Volunteers from across the country provide legal guidance and other services. The project is run by Al Otro Lado and CLINIC.

Lub Florence Txoj Cai Project tau sau cov ntaub ntawv los pab koj tiv thaiv koj cov ntaub ntawv. Ntaub ntawv muaj xws li cov ntaub ntawv uas yog kev pab, rau tom qab koj tso tawm los ntawm kev raug txim, sib ntaus sib tua koj lub teb chaws nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm ib tug nkag teb chaws tus kws txiav txim, thiab txaus koj cov ntaub ntawv.

The Florence Immigrant Rights Project has collected documents to help you defend your case. Materials include documents that are general resources, for after you are released from detention, fighting your deportation in front of an immigration judge, and appealing your case.

Yuav ua li cas cov lus qhia ua uas kuv xav tau thaum kuv thov nyob nraim yeej ncuab?

What information do I need when I apply for asylum?

There are many pieces of documentation you can use to support your asylum case. This is a presentation about the documents you can use in your asylum case and how to use them.

There are many pieces of documentation you can use to support your asylum case. This is a presentation about the documents you can use in your asylum case and how to use them.

Nyob rau hauv thiaj li yuav tau nyob nraim yeej ncuab nyob rau hauv lub teb chaws USA, nws yuav pab koj cov ntaub ntawv yog tias koj muaj pov thawj los ua pov thawj rau koj raug tsim txom los yog ua phem rau, thiab hais tias koj tsoom fwv tsis tiv thaiv koj. Qhov ntau pov thawj uas koj muaj lub zoo sij hawm koj muaj los yeej koj nyob nraim yeej ncuab cov ntaub ntawv yuav tsum tau nyob twj ywm nyob rau hauv lub tebchaws United States.

In order to get asylum in the USA, it helps your case if you have evidence to prove you were persecuted or abused, and that your government did not protect you. The more evidence you have the better chance you have to win your asylum case to be able to stay in the United States.

Nco ntsoov mus yeej ib txwm qhia qhov tseeb, txwv tsis pub koj yuav tam sim ntawd tau koj cov ntaub ntawv tsis kam muab. Koj kuj yuav tsum tau meej heev txog lub ntsiab lus. Nws yog ib qho tseem ceeb rau siv sij hawm nco ntsoov raws nraim li cas tshwm sim, rau lub caij nyoog hnub. Yog hais tias koj ua yuam kev, tsoom fwv tej zaum yuav xav tias koj yuav dag.

Be sure to always tell the truth, otherwise you could immediately have your case denied. You also need to be very specific about the details. It is important to spend time remembering exactly what happened, on the exact date. If you make a mistake, the government may think you are lying.

Ntawm no yog hom uas muaj pov thawj hais tias koj yuav siv los pab txhawb koj nyob nraim yeej ncuab cov ntaub ntawv:

Here are types of evidence that you can use to support your asylum case:

 • Yog leejtwg cov ntaub ntawv (i.e. koj phau ntawv hla tebchaws, yug daim ntawv pov thawj, tub ntxhais kawm ntawv qhia kom paub card, tsev neeg npe, lub teb chaws yog leejtwg card, los yog nom tswv tog ua tswv cuab card.)
 • Yog leejtwg cov ntaub ntawv ntawm tsev neeg uas mus ncig mus rau hauv lub tebchaws United States nrog koj
 • Sib yuav daim ntawv pov thawj thiab ntawv pov thawj yug rau cov me nyuam
 • Academic cov ntaub ntawv (i.e. lub tsev kawm ntawv cov ntaub ntawv, daim ntawv pov, thiab diplomas)
 • Ntaub ntawv kho mob los ntawm tsev kho mob los yog kev kho mob vim mistreatment nyob rau hauv lub teb chaws
 • Jail los yog lub tsev hais plaub cov ntaub ntawv
 • Tej cua ntsawj ntshab nyob nraim yeej ncuab daim ntaub ntawv los yog affidavits uas tej zaum koj yuav tau tsim
 • Ib daim ntawv uas tau raug xa mus rau txhua qhov ntawm lub teb chaws United States tsoom fwv
 • Muaj lwm yam ntaub ntawv uas koj xav hais tias tej zaum yuav ib qho tseem ceeb
 • Identity documents (i.e. your passport, birth certificate, student identification card, household registry, national identity card, or political party membership card.)
 • Identity documents of family members who traveled to the United States with you
 • Marriage certificate and birth certificates for children
 • Academic records (i.e. school records, certificates, and diplomas)
 • Medical records from hospitalization or treatment due to mistreatment in home country
 • Jail or court records
 • Any draft asylum applications or affidavits that you may have created
 • Any document that has been filed with any part of the United States government
 • Any other documents that you think might be important

Yog hais tias koj tsis muaj peev xwm mus coj tau cov ntaub ntawv no nrog koj thaum koj khiav koj lub tsev lub teb chaws, uas yog ib qho zoo thiab peb yuav sib tham txog teev koj daim ntawv thov nrog koj.

If you were not able to bring these documents with you when you fled your home country, that is fine and we can discuss documenting your claim with you.

Paub koj cov cai!

Know your rights!

United States Mexico ciam teb- Paub Koj Cov Cai, Department of Labor
United States Mexico Border- Know Your Rights, Department of Labor

Arabic, English, Mev, Somali, Urdu, Mandarin, Fabkis, Hindi, thiab Punjabo lus. Manuals rau LGBTQ neeg txawv teb chaws, neeg laus, thiab laus nrog saib xyuas cov me nyuam.

Arabic, English, Spanish, Somali, Urdu, Mandarin, French, Hindi, and Punjabo languages. Manuals for LGBTQ immigrants, adults, and unaccompanied children.

Qhov no pob ntawv no yog npaj los muab ib tug txheej txheem cej luam ntawm cov cai ib tug neeg txawv teb chaws (seb ntawm no raws li txoj cai los yog tsis) los sis txawm ib tug neeg pej xeem tej zaum yuav siv yog tias confronted los ntawm ib tug nkag teb chaws raws cai.

This packet is intended to provide an overview of the rights an immigrant (whether here legally or not) or even a citizen may exercise if confronted by an immigration official.

Lub teb chaws Txoj Kev Ncaj Ncees Center yog muaj los muab kev cai lij choj qhuab ntuas thiab muab kev cai lij choj kev xa mus cuag. Koj muaj peev xwm hu tau rau lub teb chaws Txoj Kev Ncaj Ncees Center nyob rau hauv nws xov tooj hu dawb: (312) 263-0901.

The National Immigrant Justice Center is available to provide legal counsel and provide legal referrals. You can contact the National Immigrant Justice Center at its toll free number: (312) 263-0901.

Cov ntaub ntawv no rau cov neeg uas ntshai rov qab mus rau lawv lub tsev chaws vim hais tias lawv yog lesbian, gay, bisexual los yog transgender (LGBT) thiab / los yog vim lawv HIV raws li txoj cai. Tej zaum koj yuav muaj ib tug tiv thaiv tawm tsam lub teb chaws hais tias koj ntshai koj yuav muaj mob loj los yog tsim txom yog hais tias koj deported mus rau koj lub tsev lub teb chaws. Phau ntawv no yog ib daim ntawv qhia thiab kev pab. Nws tsis yog yuav los ua ib tug kev hloov rau kev cai lij choj qhuab ntuas. Koj yuav tsum tau sim kom tau ib tug kws lij choj.

This document is for people who are afraid to return to their home countries because they are lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) and/or due to their HIV status. You may have a defense against deportation if you fear you will be harmed or tortured if you are deported to your home country. This manual is a guide and resource. It is not intended to serve as a substitute for legal counsel. You should attempt to obtain a lawyer.

You can read this information in Mev, Fabkis, thiab Arabic.

You can read this information in Spanish, French, and Arabic.

These manuals provide basic information in English, Mev. Fabkis, Arabic and other languages to give immigrants an understanding of their rights under US law during immigration proceedings or if they are arrested and detained by the Department of Homeland Security.

These manuals provide basic information in English, Spanish. French, Arabic and other languages to give immigrants an understanding of their rights under US law during immigration proceedings or if they are arrested and detained by the Department of Homeland Security.

Yog hais tias muaj tau ib qho kev txiav txim muab rau koj tshem tawm los yog lub teb chaws, koj tseem muaj ib lub caij nyoog rau kev thov nyob nraim yeej ncuab, txawm hais tias koj tsis muaj ib tug kws lij choj. Ntawm no yog ib co txheej txheem rau ua ntaub ntawv foob rau lub tsev vwm tsis muaj ib tug kws lij choj.

If there has been an order issued for your removal or deportation, you still have a chance for applying for asylum, even if you do not have a lawyer. Here are some guidelines for filing for asylum without a lawyer.

The T visa is a visa that is issued to victims of human trafficking, both children and adults. There are many people who are smuggled into the USA illegally and against their will on false claims for employment and other benefits. If this happened to you, you can apply for this type of visa.

The T visa is a visa that is issued to victims of human trafficking, both children and adults. There are many people who are smuggled into the USA illegally and against their will on false claims for employment and other benefits. If this happened to you, you can apply for this type of visa.

Were you a victim of a crime that happened in the United States? Did you help law enforcement? koj mob vim hais tias ntawm lub txim txhaum? A U-Visa cia cov neeg raug ntawm tej yam teeb meem txhaum cai, who meet certain requirements, nyob rau hauv lub tebchaws United States.

Were you a victim of a crime that happened in the United States? Did you help law enforcement? Were you hurt because of the crime? A U-Visa lets victims of certain crimes, who meet certain requirements, stay in the United States.

Anti Dag Ceeb Toom

Anti Fraud Warning

Nyeem cov lus qhia no los tiv thaiv koj tus kheej los ntawm cov neeg uas tsis tiag tiag kws lijchoj! Muaj cov neeg uas yuav ua txuj mus pab koj kom lawv thiaj li yuav kom koj cov nyiaj. Kawm tau li cas kom paub txog lawv thiab tiv thaiv koj tus kheej! Cov Txoj Raws li txoj cai Resource Center (ILRC) ua ntaub ntawv mus rau tiv thaiv koj los ntawm kev dag. koj ua tau nyeem tau thiab download tau cov ntaub ntawv nyob rau hauv lus Askiv. Los yog koj ua tau nyeem tau thiab download tau cov ntaub ntawv ua lus Mev.

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself! The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. You can read and download the information in English. Or you can read and download the information in Spanish.

Xav paub ntau ntxiv

Learn moreCov ntaub ntawv ntawm nplooj ntawv no yog los ntawm TSEV KHO MOB, lub Immigrant Legal Resource Center (ILRC), cov National Immigrant Justice Center (NIJC), thiab lwm yam thoj. Nws yog npaj rau cov kev taw qhia thiab yog tshiab ntau li ntau tau. USAHello tsis muab kev cai lij choj cov tswv yim pab, tsis yog ib yam ntawm peb cov ntaub ntawv npaj uas yuav tau noj raws li kev cai lij choj cov tswv yim pab. Yog hais tias koj tab tom nrhiav rau ib tug dawb los yog raug nyiaj tsawg tus kws lij choj los yog kev cai lij choj pab, peb yuav pab tau koj nrhiav dawb thiab luv-nqi raws li txoj cai kev pab.

The information on this page comes from CLINIC, the Immigrant Legal Resource Center (ILRC), The National Immigrant Justice Center (NIJC), and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!