Txoj hauj lwm sib tham lus nug

English kujTsis English

The best way to prepare for a job interview is to practice answering questions. It will make you more feel confident and help you to do well in your interview. There are job interview questions that many employers ask. Read the questions and find out how to give good answers.

The best way to prepare for a job interview is to practice answering questions. It will make you more feel confident and help you to do well in your interview. There are job interview questions that many employers ask. Read the questions and find out how to give good answers.

a woman listening to job interview questions

a woman listening to job interview questions

Thaum koj ua ntawv thov rau ib txoj hauj lwm, you will get asked several job interview questions. Koj yuav tsum tau nug txog koj cov kev txawj thiab kev. Every interview is different, but there are some questions that many employers ask. Xyaum teb cov lus feem ntau txoj hauj lwm sib tham lus nug. Xyaum yuav pab tau koj ua tau zoo!

When you apply for a job, you will get asked several job interview questions. You will be asked about your skills and experience. Every interview is different, but there are some questions that many employers ask. Practice answering the most common job interview questions. Practice will help you do well!

Ntawm no yog 5 cov lus nug uas muaj ntau yam chaw ua hauj lwm yuav nug koj:

Here are 5 questions that many employers will ask you:

Qhia rau kuv txog koj tus kheej

Tell me about yourself

Qhov no yog thawj lo lus nug koj yuav tau nug nyob rau txhua txhua kev sib tham. Piav mentsis txog tus hauj lwm koj tau muaj thiab tham txog dab tsi koj zoo tshaj plaws kev txawj ntse yog. Yog hais tias koj tau mus rau lub tsev kawm ntawv, tham txog dab tsi koj kawm. Tsis txhob tham ntev ntev, and finish up with something that you are feeling or doing now. Piv txwv li, koj yuav hais tias koj yog pog yuav tsum tau ua ntawv thov rau txoj hauj lwm no.

This is the first question you will get asked at every interview. Briefly describe the jobs you have had and talk about what your best skills are. If you went to school, talk about what you studied. Don’t talk for too long, and finish up with something that you are feeling or doing now. For example, you can say you are excited to be applying for this job.

Yuav ua li cas koj puas paub txog lub koom haum no (los yog ua lag ua luam)?

What do you know about this organization (or business)?

Thaum koj nug lo lus nug no, talk about the positive things you know. Say what you like about the company. Npaj rau lo lus nug no los ntawm kev saib cov chaw ua hauj lwm lub website. Nyeem txog lub tuam txhab lub hom phiaj thiab yog dab tsi tej yaam num lawv ua hauj lwm rau. Yog hais tias lub tuam txhab tsis muaj ib lub website, siv Glassdoor los yog Yelp. Tej zaum lawv yuav qhia rau koj seb lwm tus neeg xav txog lub tuam txhab.

When you are asked this question, talk about the positive things you know. Say what you like about the company. Prepare for this question by looking at the employer’s website. Read about the company’s goals and what projects they are working on. If the company does not have a website, use Glassdoor or Yelp. They may tell you what other people think about the company.

Yog vim li cas peb yuav tsum txais koj?

Why should we hire you?

Ua ntej koj sib tham, nyeem cov hauj lwm cov lus piav qhia. xaiv 3 rau 5 kev txawj ntse uas koj muaj uas yog cov tseem ceeb tshaj plaws rau txoj hauj lwm. Tham txog cov kev txawj ntse. Hais li cas lawv yuav pab rau lub koom haum. Piv txwv li, ib tug neeg ua ntawv thov yuav tsum tau ib tug xib fwb lub pab tej zaum yuav hais, "Kuv muaj ntau tshaj 8 xyoo ua hauj lwm nrog cov me nyuam nyob daycares thiab nyob rau hauv lub zej lub zos cov chaw. Kuv tau kev tsim cov ntaub ntawv kawm thiab ua hauj lwm nrog cov neeg los ntawm ntau haiv neeg. Kuv pom hais tias muaj ntau ntawm cov tsev neeg uas los rau koj lub tsev kawm ntawv hais lus Spanish. Mev yog kuv thawj hom lus, li ntawd kuv thiaj yuav pab txhais lus. "

Before your interview, read the job description. Choose 3 to 5 skills you have that are the most important for the job. Talk about those skills. Say how they would help the organization. For example, someone applying to be a teacher’s assistant might say, “I have more than 8 years working with children at daycares and in community centers. I have experience creating curriculum and working with people from many cultures. I noticed that many of the families that come to your school speak Spanish. Spanish is my first language, so I could help translate.”

Yuav ua li cas yog koj tsis muaj zog?

What is your weakness?

Tsis txhob hais tias koj tsis muaj ib tug tsis muaj zog. Xaiv ib yam dab tsi uas yuav tsau. Tham txog dab tsi uas koj tau ua mus ua hauj lwm nyob rau hauv koj tsis muaj zog. Explain how it has gotten better – if it has. Ib qho piv txwv ntawm ib tug ntau tsis muaj zog yog pej xeem hais lus. Koj yuav hais tias koj muaj npaum li cas cov chav kawm nyob rau hauv pej xeem hais lus thiab tau xyaum ib tug ntau ntawm koj lub xeem txoj hauj lwm. End los hais tias koj tam sim no xav ntau npaum li cas ntseeg thaum hais lus nyob rau hauv pej xeem, los yog tias koj tseem ua hauj lwm rau nws.

Do not say you don’t have a weakness. Choose something that can be fixed. Talk about what you have done to work on your weakness. Explain how it has gotten better – if it has. An example of a common weakness is public speaking. You could say you have taken classes in public speaking and have practiced a lot at your last job. End by saying that you now feel much more confident when speaking in public, or that you are still working on it.

Nyob qhov twg koj pom koj tus kheej nyob rau hauv 5 xyoo?

Where do you see yourself in 5 years?

Hais tias qhov tseem ceeb tshaj rau koj yog kom koj tau txoj hauj lwm thiab ua zoo. Yog hais tias koj paub dab tsi txoj hauj lwm saum toj no koj txoj hauj lwm yog, hais nws. Yog hais tias koj ua tsis tau, hais tias koj xav tau nyob rau hauv ib tug ntau dua theem txoj hauj lwm uas koj yuav pab tau cov tuam txhab txawm ntau. Hais dab tsi txawj ntse koj yuav xav siv.

Say that the most important thing to you is to get the job and do well. If you know what the job above your position is, mention it. If you don’t, say that you would like to be in a higher level job where you could help the company even more. Mention what skills you would want to use.

Thaum teb tag nrho cov hauj lwm sib tham lus nug, sim teb nyob rau hauv 2 feeb los yog tsawg dua. Yog hais tias lub xam phaj xav hnov ​​cov lus qhia ntxiv, lawv yuav nug cov lus nug.

When answering all job interview questions, try to answer in 2 minutes or less. If the interviewer wants to hear more information, they will ask follow-up questions.

Tus cwj pwm coj txoj hauj lwm sib tham lus nug

Behavioral job interview questions

Tej zaum, ib tug ua hauj lwm tej zaum yuav hais kom koj qhia rau lawv ib zaj dab neeg hais txog yuav ua li cas koj coj ib yam nkaus nyob rau hauv ib tug yooj yim teeb meem. They want to learn about what kind of person you are and how you deal with things.

Sometimes, an employer may ask you to tell them a story about how you behaved in a difficult situation. They want to learn about what kind of person you are and how you deal with things.

Thaum teb tus cwj pwm cov lus nug, use the Problem Action Result (PAR) format.

When answering behavioral questions, use the Problem Action Result (PAR) format.

1. txog cov teeb meem: Pib koj cov lus teb los ntawm piav txog qhov teeb meem no thiab teeb meem nyob rau hauv kom meej. Piav txog qhov hauj lwm qhov teeb meem no thiab cov neeg. Piv txwv li, tej zaum koj yuav hais tias "Thaum kuv yog ib tug saib xyuas ntawm Cocina Michoacana, Kuv muaj kev tswj tsib waiters thiab waitresses. Ib tug ntawm cov waiters yuav feem ntau tsis qhia li mus ua hauj lwm nyob rau hauv lub sij hawm. "

1. Problem: Start your answer by describing the situation and problem in detail. Describe the job situation and the people. For example, you might say “When I was a manager at Cocina Michoacana, I managed five waiters and waitresses. One of the waiters would often not show up to work on time.”

2. Action: Piav dab tsi uas koj tau ua kom txhim kho tau qhov teeb meem. You might say, "Kuv tham mus rau cov waiter tus kheej txog los mus ua hauj lwm nyob rau hauv lub sij hawm. Nws hais rau kuv hais tias nws niam yog mob heev. He was not able to find a caregiver who could start early in the morning. Tej zaum, nws yuav tsum tau nyob twj ywm hauv tsev yog hais tias nws twb tsis xis nyob. "

2. Action: Describe what you did to fix the problem. You might say, “I talked to the waiter privately about coming to work on time. He told me that his mother was very sick. He was not able to find a caregiver who could start early in the morning. Sometimes, he had to stay home if she was not feeling well.”

3. Tshwm: Tham txog cov kev vam meej tshwm sim li cas thiab koj kawm tau. Ib tug zoo xaus yuav, "Kuv txiav txim siab los hloov lub waiter tus hloov mus rau tom qab nyob rau hauv lub hnub. Kuv nug hais tias nws yog li cas los qhia rau ib co co-neeg ua hauj lwm kom lawv thiaj li pab tau. Nws hais tias yog. They agreed to cover his shift if there was an emergency.”

3. Result: Talk about the successful result and what you learned. A good ending would be, “I decided to change the waiter’s shifts to later in the day. I asked if it was okay to tell some co-workers so they could help. He said yes. They agreed to cover his shift if there was an emergency.”

Do not tell a story where the problem was not solved.

Do not tell a story where the problem was not solved.

Ntawm no yog ib co lwm yam ntau tus cwj pwm cov lus nug:

Here are some other common behavioral questions:

  • Qhia rau peb txog ib lub sij hawm koj tsis pom zoo nrog koj tus thawj coj.
  • Describe a time you did not get along with a coworker.
  • Yuav ua li cas yog koj proudest accomplishment?
  • Qhia rau peb txog ib lub sij hawm koj ua ib tug yuam kev nyob rau ntawm lub chaw ua hauj lwm.
  • Piav txog ib lub sij hawm thaum koj nyob hauv ib tug ntau ntawm siab tom hauj lwm.
  • Tell us about a time you disagreed with your boss.
  • Describe a time you did not get along with a coworker.
  • What is your proudest accomplishment?
  • Tell us about a time you made a mistake at work.
  • Describe a time when you were under a lot of pressure at work.

Koj xam phaj tsis pub nug koj tus kheej cov lus nug. Qhov no muaj xws li koj muaj txij nkawm raws li txoj cai, yuav ua li cas muaj ntau yam cov me nyuam koj muaj, thiab koj lub hnub nyoog. If someone asks you a personal question you don’t want to answer, koj yuav hais lolus hais tias, "Kuv xav kom tsis teb cov lus nug."

Your interviewer is not allowed to ask you personal questions. This includes your marital status, how many children you have, and your age. If someone asks you a personal question you don’t want to answer, you can say politely say, “I prefer to not answer that question.”

Txoj hauj lwm sib tham lus nug ua txhua leej txhua tus ntshai. Qhov zoo tshaj plaws yog yuav tsum nco ntsoov thiab xyaum koj cov lus teb! Yog hais tias koj ua tau, xyaum nrog ib tug phooj ywg los yog tsev neeg.

Job interview questions make everyone nervous. The best thing is to remember and practice your answers! If you can, practice with a friend or family member.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Nrhiav kev pab nyob ze ntawm koj

Siv FindHello mus nrhiav cov kev pab thiab cov kev pab nyob rau hauv koj lub zos.

Pib koj nrhiav
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!