Pib koj txoj hauj lwm nrhiav

English kujTsis English

Are you ready to start looking for a job? There are things you can do to prepare for your job search. Learn how to prepare your information and find out where to look for jobs.

Are you ready to start looking for a job? There are things you can do to prepare for your job search. Learn how to prepare your information and find out where to look for jobs.

txiv neej sau ib daim ntawv thov rau nws txoj hauj lwm nrhiav

man filling out an application for his job search

Gather information for your job search

Gather information for your job search

Tus thawj yam uas koj yuav tsum ua li cas yog pib xav txog txoj hauj lwm kev txawj ntse koj muaj. What experience do you have that will help you in your job search? Can your certifications from another country be used in the USA? What days, teev, thiab lub sij hawm koj puas kam mus ua hauj lwm? Thinking about these things ahead of time will prepare you to start your job search.

The first thing you should do is start thinking about the job skills you have. What experience do you have that will help you in your job search? Can your certifications from another country be used in the USA? What days, hours, and times you are willing to work? Thinking about these things ahead of time will prepare you to start your job search.

Gather together all the information you will need. You will use this information to fill out paper job applications los yog apply for jobs online. You will also need it to write koj xav tau thiab cover letters.

Gather together all the information you will need. You will use this information to fill out paper job applications or apply for jobs online. You will also need it to write your resume and cover letters.

Here is the information you will need to gather:

Here is the information you will need to gather:

Koj ua hauj lwm yav dhau los

Your work history

Yuav ua li cas hom ntawm kev ua hauj lwm koj tau ua nyob rau hauv lub yav dhau los? Yuav ua li cas hom ntawm txoj hauj lwm kev txawj ntse ua koj muaj? Teb cov lus nug no yuav pab kom koj paub li cas hom ntawm cov hauj lwm koj yuav thov tau rau nyob rau hauv lub tebchaws United States. Piv txwv li, Yog hais tias koj ua hauj lwm raws li ib tug kws kho tsheb nyob rau hauv lub yav dhau los, tej zaum koj yuav tau mus nrhiav ua hauj lwm raws li ib tug kws kho tsheb dua. Yog hais tias koj ua hauj lwm nyob rau hauv cov tshuaj, you can research how to get a certification.

What kind of work have you done in the past? What kind of job skills do you have? Answering these questions will help you know what type of jobs you can apply for in the United States. For example, if you worked as a mechanic in the past, you may be able to find work as a mechanic again. If you worked in medicine, you can research how to get a certification.

Sau tag nrho cov ntawm koj yav dhau los cov hauj lwm thiab tej hauj lwm kev koj muaj. Ua ib daim ntawv teev cov ntaub ntawv rau txhua txoj hauj lwm uas koj tau ua, kuj muaj:

Write down all of your past jobs and any work experience you have. Make a list of information for each job you have done, including:

 • Lub nroog thiab lub teb chaws nyob qhov twg koj ua hauj lwm
 • Lub tuam txhab lub npe
 • Lub hom hauj lwm uas koj tau ua
 • Koj cov dej num nyob rau hauv txoj hauj lwm
 • Thaum koj pib thiab xaus lawm tas txoj hauj lwm
 • Yuav ua li cas npaum li cas koj tau them
 • Yog vim li cas koj tshuav txoj hauj lwm
 • The city and country where you worked
 • The company name
 • The type of work you did
 • Your responsibilities on the job
 • When you started and ended the job
 • How much you were paid
 • Why you left the job

Koj ua hauj lwm kev txawj ntse

Your work skills

Your skills are anything you know how to do. Yog hais tias koj xav txog koj txoj hauj lwm kev txawj ntse raws li zoo raws li lub hom ntawm cov hauj lwm koj tau muaj, you will realize that you can apply for new types of jobs if you have the right skills.

Your skills are anything you know how to do. If you think about your job skills as well as the types of jobs you have had, you will realize that you can apply for new types of jobs if you have the right skills.

Xav txog koj cov kev txawj nyob rau hauv ob qhov chaw, thiab sau lawv cia:

Think about your skills in two areas, and write them down:

1. General job skills are ones that apply to many jobs. They include things like being

1. General job skills are ones that apply to many jobs. They include things like being

rau lub sij hawm, ua phooj ywg, muaj peev xwm mus ua hauj lwm nrog lwm cov neeg, being able to work safely and
on time, being friendly, the ability to work with other people, being able to work safely and
being able to learn quickly. These types of skills are sometimes called “soft skills.”

being able to learn quickly. These types of skills are sometimes called “soft skills.”

2. Work-related skills include things such as being able to operate a forklift, measure

2. Work-related skills include things such as being able to operate a forklift, measure

accurately, tsav ib lub tsheb loj, npaj raws li txoj cai cov ntaub ntawv los yog ua hauj lwm software. These types of skills are sometimes called “hard skills.”

accurately, drive a truck, prepare legal documents or operate software. These types of skills are sometimes called “hard skills.”

Can you apply your skills in other areas?

Can you apply your skills in other areas?

Xav txog ib tug kws kho tsheb dua: ib tug kws kho tsheb muaj cov kev txawj ntse ntawm xab meej thiab siv cov cuab yeej xyuam xim. Cov no yog cov txawj ua hauj lwm uas yuav tsum tau nyob rau hauv lwm txoj hauj lwm, heev. Piv txwv li, koj muaj peev xwm siv tau cov no txawj ua hauj lwm nyob rau hauv kev tsim kho thiab txawm ua noj ua haus.

Think about a mechanic again: a mechanic has the skills of measuring accurately and using tools safely. These are job skills that are needed in other jobs, too. For example, you can use these job skills in construction and even cooking.

Koj yav dhau los kev kawm ntawv

Your past education

Koj yuav tsum tau muab cov lus qhia txog koj kev kawm ntawv tom qab. Qhov no muaj xws li npe thiab chaw ntawm cov tsev kawm ntawv koj kawm, start and finish dates and whether you graduated.

You will need to give information about your educational background. This includes names and locations of schools you attended, start and finish dates and whether you graduated.

The educational system in your native country may be different from the American system – a different numbers of grades to complete high school, piv txwv li. Lub tsev kawm ntawv qhov system yuav muaj ntau yam kev kawm tau ntawv zoo tshaj cov neeg uas koj yuav nrhiav tau no. Sometimes you will have to “fit” your information into documents that are designed for native-born jobseekers.

The educational system in your native country may be different from the American system – a different numbers of grades to complete high school, for example. The university system may have different levels of achievement than those you will find here. Sometimes you will have to “fit” your information into documents that are designed for native-born jobseekers.

You might have gone to a school that was famous or hard to get into. Make sure to write that under the school’s name on the resume. Koj muaj peev xwm hais ib yam dab tsi zoo li, "Lub Technological koom haum ntawm lub Philippines yog suav tias yog ib qho ntawm qhov zoo tshaj plaws cov tsev kawm ntawv nyob rau hauv lub teb chaws."

You might have gone to a school that was famous or hard to get into. Make sure to write that under the school’s name on the resume. You can say something like, “The Technological Institute of the Philippines is considered one of the best schools in the country.”

Your training

Your training

Txawm yog hais tias koj tsis tas high school los yog mus kawm ntawv qib siab, koj yuav tsum muaj xws li tej lwm yam kev kawm koj tau ua tiav thaum koj sau koj yav dhau los kev kawm ntawv. Piv txwv li, ntau cov neeg tawg rog muaj npaum li cas coj noj coj ua cov chav kawm los yog lub zej lub zos noj qab haus huv kev kawm nyob rau hauv camp los yog tom qab resettlement. Koj yuav tsum sau tej kev kawm rau koj muaj npaum li cas.

Even if you did not finish high school or go to college, you should include any other training you have completed when you list your past education. For example, many refugees have taken leadership classes or community health training in camp or after resettlement. You should write down any training you have taken.

Your languages

Your languages

If you speak more than one language, that is an important asset in your job search. Make sure to also write down every language you speak besides English. Do not write down English. Employers will assume you speak English from reading your resume.

If you speak more than one language, that is an important asset in your job search. Make sure to also write down every language you speak besides English. Do not write down English. Employers will assume you speak English from reading your resume.

Kev cob qha cov neeg ua tim khawv

Professional references

Kev cob qha cov neeg ua tim khawv yog cov neeg uas yuav hais tias koj yog ib tug zoo neeg ua hauj lwm. Nws yuav ua tau ib qho nyuaj rau muab ua tim khawv thaum koj nyuam qhuav tuaj txog. Maybe most or all of your past job references are in another country. Koj siv tau ib tug txawv teb chaws siv, yog hais tias koj siv thiab koj chaw ua hauj lwm muaj peev xwm hais tib yam lus. Yog hais tias koj siv hais lus English thiab koj chaw ua hauj lwm hais tau lus Askiv, los yog yog hais tias lawv ob qho tib si hais lus Somali, you may be able to use your overseas employer as a reference.

Professional references are people who will say you are a good worker. It can be hard to supply references when you first arrive. Maybe most or all of your past job references are in another country. You can use an overseas reference if your reference and your employer can speak the same language. If your reference speaks English and your employer speaks English, or if they both speak Somali, you may be able to use your overseas employer as a reference.

Koj hu ntaub ntawv

Your contact information

Koj yuav tsum tau paub tag nrho cov ntawm koj tus xov tooj ntaub ntawv, xws li yuav ua li cas rau format koj thawj, nruab nrab thiab lub xeem npe nyob rau hauv daim ntaub ntawv, koj xov tooj, chaw nyob, thiab email chaw nyob. Nyob rau hauv koj lub hnab, koj yuav tsis tau muaj xws li cov ntaub ntawv xws li koj lub hnub yug, muaj hnub nyoog, kev txij nkawm raws li txoj cai. You might need to share that information in applications. nyeem resume tswv yim thiab find a resume template.

You will need to know all of your contact information, including how to format your first, middle and last names in applications, your phone number, address, and email address. In your resume, you will not need to include personal information such as your date of birth, age, or marital status. You might need to share that information in applications. Read resume tips and find a resume template.

Proof that you are allowed to work

Proof that you are allowed to work

You will need to prove you are legally allowed to work in the USA. You must give your social security number to your employer. You may also have to complete a background check and prove to your employer you have not committed any crimes.

You will need to prove you are legally allowed to work in the USA. You must give your social security number to your employer. You may also have to complete a background check and prove to your employer you have not committed any crimes.

What comes next in a job search?

What comes next in a job search?

Once you have gathered your information, there are other things you can do to help you in your job search.

Once you have gathered your information, there are other things you can do to help you in your job search.

Job search networking

Job search networking

It is important that you build a professional network. This means connecting with people who may give your references or help you find jobs. Nyob rau hauv koj cov thawj txoj hauj lwm, piv txwv li, get to know the people who work with you when you can.

It is important that you build a professional network. This means connecting with people who may give your references or help you find jobs. In your first job, for example, get to know the people who work with you when you can.

You can attend job fairs in your community. Tuam txhab uas muag feem ntau tuav cov txheej xwm qhov chaw uas lawv muaj peev xwm qhia rau koj txog cov hauj lwm qhib lawv muaj, lub siab zoo ntawm neeg ua hauj lwm lawv tab tom nrhiav rau, thiab yuav ua li cas koj yuav thov tau. Thaum yuav mus ib txoj hauj lwm ncaj ncees, kom paub tseeb tias koj coj cov ntawv luam ntawm koj lub hnab nrog koj. Ua kom paub koj tus kheej rau cov neeg sawv cev ntawm lub tuam txhab uas muag koj nyiam, piav qhia txog dab tsi hom hauj lwm uas koj tab tom nrhiav rau, thiab muab lawv koj cov ntaub ntawv.

You can attend job fairs in your community. Companies often hold events where they can tell you about the job openings they have, the kind of employee they are looking for, and how you can apply. When going to a job fair, make sure you bring copies of your resume with you. Introduce yourself to the representatives of the companies you like, explain what type of job you are looking for, and give them your information.

Koj yuav nrhiav tau networking txheej xwm nyob rau hauv koj cheeb tsam los ntawm kev mus saib xyuas lub Facebook txheej xwm phab, xyuas LinkedIn rau yavtom ntej networking txuj, los yog kos npe rau cov tshiab rau Eventbrite thiab Meetup. Koj yuav tau read more about networking events.

You can find networking events in your area by visiting the Facebook events page, checking LinkedIn for upcoming networking opportunities, or signing up for updates on Eventbrite and Meetup. You can also read more about networking events.

Zwm npe rau online nrhiav hauj lwm cov cuab yeej

Sign up for online job search tools

Tsim ib tug kws muaj online los ntawm kev tsim ib profile rau txoj hauj lwm nrhiav websites. The most popular tools for your job search are LinkedIn, CareerBuilder, tseeb, thiab Glassdoor. Koj yuav nyeem ntxiv txog how to look for job opportunities.

Create a professional presence online by creating a profile on job search websites. The most popular tools for your job search are LinkedIn, CareerBuilder, Indeed, and Glassdoor. You can read more about how to look for job opportunities.

Koom nrog cov ua haujlwm pab dawb kev siv zog

Join volunteer efforts

Thaum koj muaj sij hawm, haujlwm nyob rau ntawm ib lub zos lub koom haum. Koj yuav tsum tau siv koj cov kev txawj los sis tsim tshiab sawv daws yuav thaum koj pab tau lwm tus. Cov kev txawj ntse koj tau yuav pab tau koj nyob rau hauv koj lub hauj lwm nrhiav, and you will have the chance to learn more about American culture. Koj kuj yuav tsim hu uas tej zaum yuav tau mus hais lus rau koj thaum koj xav tau ib txoj hauj lwm siv. Nyeem ntxiv txog volunteering and internship jobs.

When you have time, volunteer at a local organization. You will be able to use your skills or develop new ones while you help others. The skills you gain will benefit you in your career search, and you will have the chance to learn more about American culture. You will also create contacts who might be able to speak on your behalf when you need a job reference. Read more about volunteering and internship jobs.

Get your degree evaluated

Get your degree evaluated

You may want to consider having your degree evaluated. Ua li no, you submit your credentials to a transcript evaluation company. The company will look at your past education and say if your degree or certification is valid to use in the USA . Qhov kev pab no tej zaum yuav kim.

You may want to consider having your degree evaluated. To do this, you submit your credentials to a transcript evaluation company. The company will look at your past education and say if your degree or certification is valid to use in the USA . This service can sometimes be expensive.

Most employers will not ask for an evaluation. It is best to wait until you learn if this is common for the jobs you are looking for. Read more about how to get your foreign transcripts or diploma evaluated.

Most employers will not ask for an evaluation. It is best to wait until you learn if this is common for the jobs you are looking for. Read more about how to get your foreign transcripts or diploma evaluated.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!