Txoj cai: know your rights as an immigrant

English kujTsis English

Do you know your rights in the USA? If you are an immigrant, you have civil rights, human rights, and legal rights. You have these rights even if you are undocumented or in detention. Learn about your rights.

Do you know your rights in the USA? If you are an immigrant, you have civil rights, human rights, and legal rights. You have these rights even if you are undocumented or in detention. Learn about your rights.

United States Mexico ciam teb- Paub Koj Cov Cai, Department of Labor

United States Mexico Border- Know Your Rights, Department of Labor

Immigrant rights for asylum seekers

Immigrant rights for asylum seekers

Arabic, English, Mev, Somali, Urdu, Mandarin, Fabkis, Hindi, thiab Punjabi lus. Manuals rau LGBTQ neeg txawv teb chaws, neeg laus, thiab laus nrog saib xyuas cov me nyuam.

Arabic, English, Spanish, Somali, Urdu, Mandarin, French, Hindi, and Punjabi languages. Manuals for LGBTQ immigrants, adults, and unaccompanied children.

Lub teb chaws Txoj Kev Ncaj Ncees Center yog muaj los muab kev cai lij choj qhuab ntuas thiab muab kev cai lij choj kev xa mus cuag. Koj muaj peev xwm hu tau rau lub teb chaws Txoj Kev Ncaj Ncees Center nyob rau hauv nws xov tooj hu dawb: (312) 263-0901. Cov ntaub ntawv no rau cov neeg uas ntshai rov qab mus rau lawv lub tsev chaws vim hais tias lawv yog lesbian, gay, bisexual los yog transgender (LGBT) thiab / los yog vim lawv HIV raws li txoj cai. Tej zaum koj yuav muaj ib tug tiv thaiv tawm tsam lub teb chaws hais tias koj ntshai koj yuav muaj mob loj los yog tsim txom yog hais tias koj deported mus rau koj lub tsev lub teb chaws.

The National Immigrant Justice Center is available to provide legal counsel and provide legal referrals. You can contact the National Immigrant Justice Center at its toll free number: (312) 263-0901. This document is for people who are afraid to return to their home countries because they are lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) and/or due to their HIV status. You may have a defense against deportation if you fear you will be harmed or tortured if you are deported to your home country.

You can also read the document in Mev, Fabkis, los yog Arabic.

You can also read the document in Spanish, French, or Arabic.

Living in the USA – know your immigrant rights

Living in the USA – know your immigrant rights

Cov Txoj Raws li txoj cai Resource Center lub Red Cards tau tsim los pab cov neeg siv lawv txoj cai thiab tiv thaiv lawv tus kheej tiv thaiv kev cai kev ua txhaum. Lawv pab tau cov neeg paub lawv txoj cai ib tug neeg txawv teb chaws (seb ntawm no raws li txoj cai los yog tsis) los sis txawm ib tug neeg pej xeem tej zaum yuav siv yog tias confronted.

The Immigrant Legal Resource Center’s Red Cards were created to help people assert their rights and defend themselves against constitutional violations. They help people know their rights an immigrant (whether here legally or not) or even a citizen may exercise if confronted.

Koj puas paub koj cov cai? Cov yooj yim-rau-siv yam kev qhia txog tej yam tau tsim los ntawm lub ACLU ces koj yuav muaj koj txoj cai nyob rau hauv koj cov ntsis ntiv tes.

Do you know your rights? These easy-to-use resources about different situations were created by the ACLU so you can have your rights at your fingertips.

ICivics yog ib lub website uas cov me nyuam thiab cov neeg laus yuav ua si video ua si kom paub txog cov cai thiab cov kev cai lij choj nyob rau hauv lub US. Ib txhia ntawm cov kev ua si kuj tau ua si nyob rau hauv lus Mev.

ICivics is a website where children and adults can play video games to learn about rights and laws in the US. Some of the games can also be played in Spanish.

Immigrant rights with ICE

Immigrant rights with ICE

Anti-dag ceeb toom

Anti-fraud warning

Nyeem cov lus qhia no los tiv thaiv koj tus kheej los ntawm cov neeg uas tsis tiag tiag kws lijchoj! Muaj cov neeg uas yuav ua txuj mus pab koj kom lawv thiaj li yuav kom koj cov nyiaj. Kawm tau li cas kom paub txog lawv thiab tiv thaiv koj tus kheej! The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. koj ua tau read and download the information in English. Los yog koj ua tau read and download the information in Spanish.

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself! The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. You can read and download the information in English. Or you can read and download the information in Spanish.

Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!