Yuav ua li cas teb ntau xaiv lus nug

English kujTsis English

Many questions on your test will be multiple choice questions. You need to know how to answer multiple choice questions so you can pass your test.

Many questions on your test will be multiple choice questions. You need to know how to answer multiple choice questions so you can pass your test.

Yuav ua li cas teb ntau xaiv lus nug

How to answer multiple choice questions

 

 

Multiple choice questions have one question and more than one answer. Only one of the answers is the right one. You must choose the best answer.

Multiple choice questions have one question and more than one answer. Only one of the answers is the right one. You must choose the best answer.

piv txwv ntawm ntau yam kev xaiv cov lus nug

example of multiple choice questions

Learn how to choose the best answer to multiple choice questions.

Learn how to choose the best answer to multiple choice questions.

muaj 5 things you should do to choose the best answer to multiple choice questions.

There are 5 things you should do to choose the best answer to multiple choice questions.

Think of these 5 things like walking up 5 cov kauj ruam:

Think of these 5 things like walking up 5 steps:

 • Kauj ruam 1 – read the directions
 • Kauj ruam 2 – read the question
 • Kauj ruam 3 – read the text
 • Kauj ruam 4 – read the answer choices
 • Kauj ruam 5 – choose the best answer
 • Step 1 – read the directions
 • Step 2 – read the question
 • Step 3 – read the text
 • Step 4 – read the answer choices
 • Step 5 – choose the best answer

Practice the 5 steps with this real multiple choice test question.

Practice the 5 steps with this real multiple choice test question.

qhia: Read the passage of text. Then choose the best answer to the question.

Directions: Read the passage of text. Then choose the best answer to the question.

The old shirt

The old shirt

Elizabeth’s son wore the same old shirt with holes every day. “Why not wear one of your other shirts?"Nws hais tias. But he didn’t want to – the old shirt was red (his favorite color) and it had the name of his favorite team on the back. Muaj ib hnub, Elizabeth was in the secondhand store. A familiar flash of red on the men’s shirt rail caught her eye. She looked at the back of the shirt. It had the same team name! And it was her son’s size. Except for having no holes, the shirt was identical to her son’s.

Elizabeth’s son wore the same old shirt with holes every day. “Why not wear one of your other shirts?” she said. But he didn’t want to – the old shirt was red (his favorite color) and it had the name of his favorite team on the back. One day, Elizabeth was in the secondhand store. A familiar flash of red on the men’s shirt rail caught her eye. She looked at the back of the shirt. It had the same team name! And it was her son’s size. Except for having no holes, the shirt was identical to her son’s.

Lo lus nug: In this text, what does the word identical txhais li cas?

Question: In this text, what does the word identical mean?

A. txawv

A. different

B. tib
B. the same
C. strong
C. strong
D. favorite

D. favorite

Kauj ruam 1 – read the directions

Step 1 – read the directions

The directions say, “Read the passage of text. Then choose the best answer to the question.”

The directions say, “Read the passage of text. Then choose the best answer to the question.”

Now you know what you have to do. You are going to look at all the answers and decide which is the best one for answering the question.

Now you know what you have to do. You are going to look at all the answers and decide which is the best one for answering the question.

Kauj ruam 2 – read the question

Step 2 – read the question

The question says, “In this text, what does the word identical txhais li cas?"

The question says, “In this text, what does the word identical mean?”

Look at the key words in the question to get your mind ready to find the answer in the text.

Look at the key words in the question to get your mind ready to find the answer in the text.

The question is: “In this text, what does the word identical txhais li cas?” The key words are text thiab txhais li cas. The question is asking you for the meaning of a word in the piece of text you were given. That word is identical.

The question is: “In this text, what does the word identical mean?” The key words are text and mean. The question is asking you for the meaning of a word in the piece of text you were given. That word is identical.

Now that you know what the question is, you can take another step.

Now that you know what the question is, you can take another step.

Kauj ruam 3 – read the text

Step 3 – read the text

Read the text above while you keep the question in your mind: “In this text, what does the word identical txhais li cas?” The text will help you see what the word means.

Read the text above while you keep the question in your mind: “In this text, what does the word identical mean?” The text will help you see what the word means.

Kauj ruam 4 – read the answer choices

Step 4 – read the answer choices

nyeem tag nrho cov the answer choices one by one. Don’t choose your answer yet. thawj, cross off the wrong answer choices.

Read all the answer choices one by one. Don’t choose your answer yet. First, cross off the wrong answer choices.

For each answer choice, nug koj tus kheej: “Is this the best answer? Is this what identical means?"

For each answer choice, ask yourself: “Is this the best answer? Is this what identical means?”

Let’s look at the answer choices.

Let’s look at the answer choices.

 • Look at answer choice A: txawv
  Is this what identical means? Nothing in the text would makes sense if it meant different. So answer choice A is wrong.
 • Look at answer choice B: tib
  Is this what identical means? B is a good answer. It makes sense for the text. Is this the best answer? Don’t choose it yet. Remember to read all the choices in case there is a better one.
 • Look at answer choice C: strong
  Is this what identical means? There is nothing in the text about being strong or not strong. Identical is not to do with strong. So answer choice C is wrong.
 • Look at answer choice D: favorite
  Is this what identical means? Lo lus favorite is in the text, but if you used favorite in the place of identical, the text would not make sense anymore. So answer choice D is wrong.
 • Look at answer choice A: different
  Is this what identical means? Nothing in the text would makes sense if it meant different. So answer choice A is wrong.
 • Look at answer choice B: the same
  Is this what identical means? B is a good answer. It makes sense for the text. Is this the best answer? Don’t choose it yet. Remember to read all the choices in case there is a better one.
 • Look at answer choice C: strong
  Is this what identical means? There is nothing in the text about being strong or not strong. Identical is not to do with strong. So answer choice C is wrong.
 • Look at answer choice D: favorite
  Is this what identical means? The word favorite is in the text, but if you used favorite in the place of identical, the text would not make sense anymore. So answer choice D is wrong.

Kauj ruam 5 – choose the best answer

Step 5 – choose the best answer

You will choose B because it is the best answer to the question, “In this text, what does the word identical txhais li cas?” To select an answer, check the box or circle next to it.

You will choose B because it is the best answer to the question, “In this text, what does the word identical mean?” To select an answer, check the box or circle next to it.

Whenever you answer multiple choice questions, use the 5 cov kauj ruam!

Whenever you answer multiple choice questions, use the 5 steps!

Now watch this video to review the 5 steps with a different question.

Now watch this video to review the 5 steps with a different question.

Cov neeg tawg rog Center Online yog tam sim no USAHello. Peb hloov peb lub npe kom paub tseeb tias cov tuaj tshiab los ntawm tag nrho cov haiv xav txais tos rau peb lub website thiab nyob rau hauv peb chav kawm.

The Refugee Center Online is now USAHello. We changed our name to make sure newcomers from all backgrounds feel welcome on our website and in our classroom.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

 

 

Tag lub tsev kawm ntawv thiab khwv tau koj GED®

Free online GED® npaj cov hoob kawm

Tag koj kev kawm ntawv


Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!