Public benefits and assistance

English kujTsis English

American families with low income can get help from the government with their expenses. This help is called welfare, or public benefits. Refugees coming to the USA also qualify for public benefits when they first arrive.

American families with low income can get help from the government with their expenses. This help is called welfare, or public benefits. Refugees coming to the USA also qualify for public benefits when they first arrive.

1. Public benefits for everyone

1. Public benefits for everyone

Temporary Assistance for Needy Families (TANF)

Temporary Assistance for Needy Families (TANF)

TANF helps low-income families in the USA. This program provides some cash to help families who meet the program requirements. Koj yuav tsum tau siv cov nyiaj los ntawm TANF rau lub yooj yim kev xav tau ntawm koj tsev neeg. Qhov kev pab cuam kuj yuav pab tau npaj tib neeg rau kev ua hauj lwm thiab tsev neeg. Nyob rau hauv ib co xeev, you are required to work as a volunteer to receive TANF. Yog koj xav thov rau TANF, contact the TANF office in your state.

TANF helps low-income families in the USA. This program provides some cash to help families who meet the program requirements. You will need to use the money from TANF for the basic needs of your family. The program also helps to prepare people for work and family responsibilities. In some states, you are required to work as a volunteer to receive TANF. To apply for TANF, contact the TANF office in your state.

Supplemental Security Income (SSI)

Supplemental Security Income (SSI)

Supplemental Security Income (SSI) yog los pab cov neeg tsis taus cov laus, cov me nyuam, thiab cov neeg 65 thiab cov laus tsis muaj kev tsis taus uas tau tas cov nyiaj khwv tau thiab cov kev pab. All citizens get SSI and some non-citizens are eligible too. Learn about SSI for non-citizens.

Supplemental Security Income (SSI) is to help disabled adults, children, and people 65 and older without disabilities who have limited income and resources. All citizens get SSI and some non-citizens are eligible too. Learn about SSI for non-citizens.

Ib qho tseem ceeb daim ntawv hais txog SSI: Ib txhia cov neeg tawg rog thiab lwm yam uas tsis yog pej xeem uas tau txais SSI yuav tsis tau txais nws tom qab 7 xyoo. Tiam sis yog tias koj ua ib tug pej xeem, koj muaj peev xwm tseem yuav tau txais SSI kom ntev li ntev raws li koj xav tau.

An important note about SSI: Some refugees and other non-citizens who get SSI will stop getting it after 7 years. But if you become a citizen, you can continue to receive SSI for as long as you need it.

Social Security Disability Insurance (SSDI) yog ib tug pab rau cov neeg uas tsis tau ua hauj lwm vim hais tias ntawm ib tug neeg xiam oob qhab. Cov tsis yog citizens thiab cov pej xeem yuav tau txais xwb SSDI yog hais tias lawv tau ua hauj lwm thiab khwv tau txaus Social Security khab nias. koj ua tau find Social Security information in many languages.

Social Security Disability Insurance (SSDI) is a benefit for people who cannot work because of a disability. Non-citizens and citizens can get only SSDI if they have worked and earned enough Social Security credits. You can find Social Security information in many languages.

Medicare and Medicaid

Medicare and Medicaid

Medicaid yog ib qho kev pab los muab kev kho mob rau tsev neeg txom nyem, cev xeeb tub cov poj niam, thiab ib co neeg laus nyob rau hauv lub US. Qhov kev pab no yog rau tag nrho cov tau nyiaj tsawg Americans. Muaj ntau lub xeev kuj muaj cov kev pab cuam los muab pub dawb los yog raug nyiaj tsawg kho mob rau cov me nyuam. Learn more about Medicaid.

Medicaid is a program to provide healthcare for low-income families, pregnant women, and some adults in the US. This program is for all low-income Americans. Many states also have programs to provide free or low-cost medical care for children. Learn more about Medicaid.

Medicare yog ib txoj kev los muab tus kws kho rau cov laus (cov tib neeg tshaj 65-xyoo-laus). Qhov kev pab no kuj muaj kev tuav pov hwm rau cov neeg uas muaj kev tsis taus. Xav paub ntau ntxiv txog Medicare.

Medicare is a program to provide healthcare for seniors (individuals over 65-years-old). This program also provides insurance for people with disabilities. Learn more about Medicare.

Going to the doctor in the USA can cost a lot of money. Qhov no yog vim li cas daim ntawv kho mob yuav pab tau koj. Txawm hais tias koj muaj kev tuav pov hwm, tej zaum koj yuav tseem yuav tau them ib co nyiaj mus ntsib ib tug kws kho mob.

Going to the doctor in the USA can cost a lot of money. This is why insurance can help you. Even if you have insurance, you might still have to pay some money to see a doctor.

What about public charge? If I get TANF or SSI, will that stop me from getting a green card or becoming a citizen?

What about public charge? If I get TANF or SSI, will that stop me from getting a green card or becoming a citizen?

Public chargemeans someone who uses public benefits for a long time. Lub US Citizenship thiab Immigration Services (USCIS) says that someone who is likely to be a public charge cannot become a permanent resident (green card holder). USCIS says that people who receive SSI, TANF, Medicaid or cash assistance from their state may not be allowed to become permanent residents. Other benefits, such as school lunches and children’s health insurance, do not count. Please read about the new public charge rule to be informed about the risks of being considered a public charge.

“Public charge” means someone who uses public benefits for a long time. The US Citizenship and Immigration Services (USCIS) says that someone who is likely to be a public charge cannot become a permanent resident (green card holder). USCIS says that people who receive SSI, TANF, Medicaid or cash assistance from their state may not be allowed to become permanent residents. Other benefits, such as school lunches and children’s health insurance, do not count. Please read about the new public charge rule to be informed about the risks of being considered a public charge.

2. Public benefits for refugees

2. Public benefits for refugees

Public pab yuav ua tau ruam tag. Koj yuav tsum ua kom tiav ib tug ntau ntawm cov ntaub ntawv kom tau pej xeem cov kev pab cuam. The goal of public benefits for refugees is to provide for your basic needs until you are able to find a job. Nyob rau hauv lub teb chaws USA, koj tsuas tau txais kev pab rau ib tug tej tus nqi ntawm lub sij hawm. Qhov no txhais tau tias thaum koj pib ua hauj lwm thiab ua haujlwm tau nyiaj ib cov nyiaj khwv tau rau koj tsev neeg, koj yuav tsis tau txais kev pab.

Public benefits can be confusing. You must complete a lot of paperwork to get public benefits. The goal of public benefits for refugees is to provide for your basic needs until you are able to find a job. In the USA, you can only receive public benefits for a certain amount of time. This means once you start working and earning an income for your family, you will stop getting public benefits.

Ib txhia cov neeg tawg rog yog ntshai poob lawv cov kev pab cuam. Tab sis feem ntau cov neeg tawg rog hais tias lawv zoo siab heev thaum lawv muaj ib txoj hauj lwm thiab yuav saib xyuas lawv tus kheej thiab lawv tsev neeg.

Some refugees are afraid to lose their benefits. But most refugees say they feel very proud once they have a good job and can take care of themselves and their families.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Yog xav paub ntxiv

More informationThe information on this page comes from the US tsoom fwv thiab lwm yam thoj. Nws yog npaj rau cov kev taw qhia thiab yog tshiab ntau li ntau tau. USAHello tsis muab kev cai lij choj cov tswv yim pab, tsis yog ib yam ntawm peb cov ntaub ntawv npaj uas yuav tau noj raws li kev cai lij choj cov tswv yim pab. Yog hais tias koj tab tom nrhiav rau ib tug dawb los yog raug nyiaj tsawg tus kws lij choj los yog kev cai lij choj pab, peb yuav pab tau koj nrhiav dawb thiab luv-nqi raws li txoj cai kev pab.

The information on this page comes from the US government and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Nrhiav kev pab nyob ze ntawm koj

Siv FindHello mus nrhiav cov kev pab thiab cov kev pab nyob rau hauv koj lub zos.

Pib koj nrhiav
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!