Tsev kawm ntawv kawm nyob rau hauv lub teb chaws USA

English kujTsis English

In every state in America, children have a right to education. Public school is free school available to all citizen and non-citizen children. Learn about public school and other kinds of school in the USA.

In every state in America, children have a right to education. Public school is free school available to all citizen and non-citizen children. Learn about public school and other kinds of school in the USA.

You can help your child get a good education in the United States through public school.

You can help your child get a good education in the United States through public school.

Read about the school system and the different types and levels of school. Learn how to register your children for school and help them do well. Meet the people who work at public schools. Understand what they do and how they can help your child.

Read about the school system and the different types and levels of school. Learn how to register your children for school and help them do well. Meet the people who work at public schools. Understand what they do and how they can help your child.

Education law says everyone has a right to free education. Students have the right to wear a hijab and to pray. You have a right to interpreters when you talk to your children’s school. Learn about education law in the USA and your education rights.

Education law says everyone has a right to free education. Students have the right to wear a hijab and to pray. You have a right to interpreters when you talk to your children’s school. Learn about education law in the USA and your education rights.

Nyob rau hauv lub teb chaws USA, public school starts between the age of 4 thiab 6 and continues until 16 rau 18 xyoo. But you can send your children to pre-school at an early age. Learn about the different levels of school. Read about school placement.

In the USA, public school starts between the age of 4 and 6 and continues until 16 to 18 years old. But you can send your children to pre-school at an early age. Learn about the different levels of school. Read about school placement.

To start your child at school in the USA you must first register your child as a student. This means you need to visit the school and sign papers so the school can accept your child. Learn what papers you need and about how your child is accepted. Read about school food and school requirements. Learn what to do if your child is absent and how to get to school.

To start your child at school in the USA you must first register your child as a student. This means you need to visit the school and sign papers so the school can accept your child. Learn what papers you need and about how your child is accepted. Read about school food and school requirements. Learn what to do if your child is absent and how to get to school.

Many people work in American school. There are teachers, ntawm cov hoob kawm, but there are other people too who are there to help your child. Kawm kom paub txog ib co ntawm cov neeg uas koj yuav ua tau raws li nyob rau hauv koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv.

Many people work in American school. There are teachers, of course, but there are other people too who are there to help your child. Learn about some of the people you will meet at your child’s school.

Schools in the USA do more than provide lessons. Schools and other organizations offer other great opportunities, such as field trips, outside activities, txheej xwm, tom qab-tsev kawm ntawv cov kev pab cuam, thiab lub caij ntuj sov camps. Find out how to help your child participate in school activities.

Schools in the USA do more than provide lessons. Schools and other organizations offer other great opportunities, such as field trips, outside activities, events, after-school programs, and summer camps. Find out how to help your child participate in school activities.

Pib lub tsev kawm ntawv yog ob qho tib si exciting thiab nyuaj. Koj yuav xav tau los pab koj tus me nyuam nyob rau hauv tsev kawm ntawv. Kawm tau li cas los pab txhawb koj cov me nyuam nyob rau hauv lawv lub tsev kawm ntawv lub neej thiab pab lawv kawm tau ntawv zoo. Nrhiav kom paub txog kev pab qhia cov kev pab txhawb nqa rau koj tus me nyuam.

Starting school is both exciting and hard. You will need to help your child in school. Learn how to support your children in their school life and help them succeed. Find out about tutoring support for your child.

Kuv tus me nyuam yuav tsum mus rau lub tsev kawm ntawv?

Does my child have to go to public school?

Cov me nyuam yuav tsum mus rau lub tsev kawm ntawv nyob rau hauv lub tebchaws United States. Yog hais tias koj tsis txhob xa koj cov me nyuam mus kawm ntawv, koj yuav tau txais nyob rau hauv cov teeb meem.

Children must go to school in the United States. If you do not send your children to school, you can get in trouble.

Koj yuav xaiv dab tsi hom tsev kawm ntawv rau koj xa koj cov me nyuam rau. Feem ntau cov me nyuam mus rau lub tsev kawm ntawv vim hais tias nws yog dawb.

You can choose what type of school to send your children to. Most children go to public school because it is free.

Are there other kinds of school?

Are there other kinds of school?

Nyob rau hauv lub teb chaws USA, there are other ways to educate children instead of public school.

In the USA, there are other ways to educate children instead of public school.

Private schools

Private schools

Muaj tsev kawm ntawv ntiav uas tus menyuam kawm ntawv yuav tsum them mus kawm. Muaj ntau tsev kawm ntawv ntiav yog tswj los ntawm lub koom txoos los kev cai dab qhuas cov koom haum. Txhua tsev kawm ntawv ntiav muaj ntau nqi. Ib txhia yog kim heev. Tab sis ib co muaj nyiaj pab kawm ntawv los pab cov me nyuam mus rau lub tsev kawm ntawv yog hais tias lawv tsev neeg tsis muaj nyiaj txaus los them rau lub tsev kawm ntawv ntiav. Private schools often have different rules than public schools.

There are private schools that students must pay to attend. Many private schools are managed by churches or religious organizations. Each private school has different costs. Some are very expensive. But some have scholarships to help children go to the schools if they family does not have enough money to pay for the private school. Private schools often have different rules than public schools.

Charter schools

Charter schools

Lwm hom tsev kawm ntawv yog ib tug tsev kawm ntawv charter. Charter tsev kawm ntawv yog free. Charter tsev kawm ntawv raws li cov tib kev kawm thiab kev cai lij choj uas yuav tsum tau raws li tsoos pej xeem cov tsev kawm ntawv, tab sis lawv muaj txawv tswv tshaj cov tsev kawm ntawv, uas yog ua los ntawm cov tsoom fwv. Charter schools do not have to follow some all the rules that public schools must follow. Your child will need to apply to enroll, and many charter schools have a waiting list.

Another type of school is a charter school. Charter schools are free. Charter schools meet the same academic and legal requirements as traditional public schools, but they have different operators than public schools, which are operated by the government. Charter schools do not have to follow some all the rules that public schools must follow. Your child will need to apply to enroll, and many charter schools have a waiting list.

Home schooling

Home schooling

Tsev tsev yog lwm txoj kev ntawm kev kawm ntawv. Home-schooled students are taught by their parents. Muaj cai nyob rau hauv txhua txhua lub xeev txog hauv tsev. Cov niam txiv yog lub luag hauj lwm rau kev paub txog lub xeev cov kev cai rau tsev thiab rau koj paub tseeb tias cov kev cai yog ua raws li.

Home schooling is another method of education. Home-schooled students are taught by their parents. There are rules in every state about home schooling. The parent is responsible for knowing the state’s rules for home schooling and for making sure the rules are followed.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Nrhiav kev pab nyob ze ntawm koj

Siv FindHello mus nrhiav cov kev pab thiab cov kev pab nyob rau hauv koj lub zos.

Pib koj nrhiav
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!