Thoj nam tawg rog mus ncig teb chaws daim ntawv thiab mus ncig teb chaws txoj cai

English kujTsis English

Koj yog ib tug neeg tawg rog los yog asylee? Koj puas yuav tau mus ncig teb chaws sab nraum lub Teb Chaws Mis Kas? Koj yuav xav tau ib tug neeg tawg rog Mus ncig teb chaws ntawv nyob rau hauv thiaj li yuav rov qab mus rau lub teb chaws USA. Feem ntau cov neeg tawg rog thiab asylees yuav siv ib tug neeg tawg rog Mus ncig teb chaws ntawv mus txawv tebchaws nyob rau hauv qhov chaw ntawm ib tug passport.

Are you a refugee or asylee? Do you need to travel outside the United States? You will need a Refugee Travel Document in order to return to the USA. Most refugees and asylees can use a Refugee Travel Document for travel in place of a passport.

Elder refugee man

Elder refugee man

Ib tug neeg uas thoj nam tawg rog los yog nyob nraim yeej ncuab raws li txoj cai uas xav mus mus ncig teb chaws nyob sab nraum ntawm lub teb chaws USA xav tau ib tug neeg tawg rog Mus ncig teb chaws ntawv. Yog tsis muaj cov ntaub ntawv no, tej zaum koj yuav tsis tau tsim nyog tau rov qab mus rau hauv lub tebchaws United States thiab koj yuav tau muab tso rau hauv kev raug txim los yog kev nkag teb chaws lub tsev hais plaub.

A person with refugee or asylum status who wishes to travel outside of the USA needs a Refugee Travel Document. Without this document, you may not be eligible to re-enter the United States and you could be placed in detention or immigration court.

thoj nam tawg rog mus ncig teb chaws daim ntawv

refugee travel document

Cov neeg tawg rog Mus ncig teb chaws ntawv zoo li ib tug passport thiab yuav siv tau xws li ib tug. Txawm li cas los, raws li ib tug neeg tawg rog, thov nkag siab hais tias kom txog rau thaum koj yog ib tug neeg xam xaj Asmeskas, muaj ib co uas muaj feem yuav mus txawv tebchaws sab nraum ntawm lub teb chaws USA vim hais tias koj yuav poob koj raws li txoj cai. Tej zaum koj yuav muaj ib tug zoo heev yog vim li cas rau mus txawv tebchaws sab nraum ntawm lub teb chaws USA. Tab sis nws yog ib qho tseem ceeb uas koj paub txog lub peev xwm kev hla teb chaws txoj kev sib tw muab kev koom tes.

The Refugee Travel Document looks like a passport and can be used like one. However, as a refugee, please understand that until you are a US citizen, there is some risk to traveling outside of the USA because you could lose your status. You may have a very good reason to travel outside of the USA. But it is important that you know about the potential immigration challenges involved.

Yuav ua li cas kuv thov kev pab rau ib tug neeg tawg rog Mus ncig teb chaws ntawv?

How do I apply for a Refugee Travel Document?

Yog koj xav thov rau ib tug neeg tawg rog Mus ncig teb chaws ntawv, koj yuav tsum ua ntaub ntawv thov Daim ntawv I-131, Daim ntawv thov rau Mus ncig teb chaws ntawv. Nyob rau hauv thiaj li yuav ua ntaub ntawv rau hauv daim ntawv, thov ua tib zoo nyeem cov cov lus qhia ua kom tiav daim ntawv I-131. Ua kom tiav raws li txoj cai ntaub ntawv yuav ua tau heev ruam tag, txawm rau cov neeg uas yug nyob rau hauv lub US. Yog hais tias koj xav tau mus ua kom tiav ib tug kev cai lij choj daim ntawv, nws yog ib lub tswv yim kom tau kev pab los ntawm koj resettlement chaw ua hauj lwm. Nyob ntawm seb koj nyob qhov twg, koj yuav tau xa daim ntawv mus rau lwm qhov chaw nyob. Xyuas kom tseeb tias koj xa daim ntawv mus rau lub chaw nyob.

To apply for a Refugee Travel Document, you need to file Form I-131, Application for Travel Document. In order to file the form, please carefully read the instructions to complete Form I-131. Completing legal forms can be very confusing, even for people born in the US. If you need to complete a legal form, it is a good idea to get help from your resettlement agency. Depending on where you live, you will have to mail the form to a different address. Make sure you mail the form to the correct address.

Puas nws raug nqi nyiaj ua ntaub ntawv mus ncig teb chaws daim ntawv?

Does it cost money to file a travel document?

Yog. Nyob ntawm seb koj muaj hnub nyoog, tej zaum koj yuav tau them ib tug nqi rau ob leeg hauv daim ntawv thiab rau koj biometrics (fingerprinting thiab duab). Tej zaum koj yuav tau thov rau ib tug nqi zam Yog hais tias koj muaj peev xwm qhia nyiaj txiag raug kev txom nyem.

Yes. Depending on your age, you may have to pay a fee for both the form and for your biometrics (fingerprinting and photographs). You may be able to apply for a fee waiver if you can show financial hardship.

Kuv sau ib daim ntawv rau daim ntawv I-131 rau ib tug neeg tawg rog Mus ncig teb chaws ntawv tom qab kuv tawm hauv lub tebchaws United States?

Can I file a Form I-131 for a Refugee Travel Document after I leave the United States?

Koj yuav tsum sau ib daim ntawv rau daim ntawv I-131 rau ib tug neeg tawg rog Mus ncig teb chaws ntawv ua ntej koj tawm hauv lub tebchaws United States. Yog hais tias koj tsis ua rau ib tug neeg tawg rog Mus ncig teb chaws ntawv ua ntej koj tawm hauv lub tebchaws United States, koj yuav poob koj raws li txoj cai raws li ib tug neeg tawg rog los yog muaj ib tug nyuaj lub sij hawm los rov qab mus rau lub US. Tej zaum koj yuav tsuas thov yog tias koj tau sab nraum lub Teb Chaws Mis Kas rau tsawg tshaj li 1 xyoo thaum lub sij hawm ntawm txoj siav nyob rau hauv koj daim ntawv thov. Txawm li cas los, koj yuav tsis xav hais tias ib tug txawv teb chaws chaw ua hauj lwm yuav txais koj daim ntawv thov yog hais tias nws yog tshwm koj yuav tau ua ntawv thov koj daim ntawv I-131 ua ntej koj tawm hauv lub tebchaws United States.

You should file a Form I-131 for a Refugee Travel Document before you leave the United States. If you do not file for a Refugee Travel Document before you leave the United States, you could lose your status as a refugee or have a hard time coming back to the US. You may only apply if you have been outside the United States for less than 1 year at the time of turning in your application. However, you cannot assume that an overseas office will accept your application if it is evident you could have filed your Form I-131 before you left the United States.

Yog hais tias kuv sau ntawv rau daim ntawv I-131 kom tau ib tug neeg tawg rog Mus ncig teb chaws ntawv thaum kuv nyob rau hauv lub tebchaws United States, yuav USCIS tsis muab lub Form I-131 yog kuv tawm hauv lub tebchaws United States thaum daim ntawv tseem tos?

If I file Form I-131 to get a Refugee Travel Document while I am in the United States, will USCIS deny the Form I-131 if I leave the United States while the form is still pending?

Txawm tias USCIS xav hais tias koj ua daim ntawv rau daim ntawv I-131 thaum uas koj tseem nyob rau hauv lub tebchaws United States, koj tsis tas yuav tsum tam sim no nyob rau hauv lub tebchaws United States rau ib tug pom zoo thiab ib qhov teeb meem ntawm ib tug neeg tawg rog Mus ncig teb chaws ntawv yog tias koj tau xa koj biometrics (duab, cov yiv tes).

Although USCIS recommends that you file Form I-131 while you are in the United States, you are not required to be present in the United States for an approval and an issue of a Refugee Travel Document if you have submitted your biometrics (photograph, fingerprints).

Kuv mus rov qab mus rau lub teb chaws nyob qhov twg kuv tej yav tag los kev tsim txom los yog hais tias ib tug ntshai yav tom ntej kev tsim txom?

Can I travel back to the country where I experienced past persecution or claim a fear of future persecution?

Nyob rau hauv ib co kev xwm txheej, koj muaj peev xwm rov qab mus rau lub teb chaws koj khiav. Piv txwv li, Yog hais tias ib tug nyob ze tsev neeg muaj mob los yog tuag lawm, tej zaum koj yuav tsim nyog tau txais rov qab mus rau koj lub teb chaws ntawm hauv paus chiv keeb. Tiam sis yog tias koj yog ib tug asylee los yog thoj nam tawg rog thiab rov qab mus rau qhov chaw koj thov tiv thaiv los ntawm, tej zaum koj yuav poob koj lub tsev vwm raws li txoj cai.

In some specific situations, you can return to the country you fled. For example, if a close family member is ill or has died, you may be eligible to return to your country of origin. But if you are an asylee or refugee and return to the place you claimed protection from, you may lose your asylum status.

Yog hais tias koj xav tau rov qab mus rau lub teb chaws koj tshuav, peb xav kom koj xub tham nrog koj tos lub koom haum los yog ib tug kws lij choj.

If you need to return to the country you left, we recommend that you first talk to your resettlement agency or a lawyer.

Yog xav paub ntxiv cov ntsiab lus hais txog cov neeg tawg rog Mus ncig teb chaws ntawv thiab daim ntawv I-131, koj muaj peev xwm nyeem ntawv los yog download tau no USCIS ntaub ntawv. Tsis tas li ntawd thov nyeem ntxiv txog koj cov cai raws li ib tug neeg tawg rog.

For more details about the Refugee Travel Document and Form I-131, you can read or download this USCIS information. Also please read more about your rights as a refugee.

Xav paub ntau ntxiv

Learn moreCov ntaub ntawv ntawm nplooj ntawv no yog los ntawm USCIS thiab lwm yam thoj. Nws yog npaj rau cov kev taw qhia thiab yog tshiab ntau li ntau tau. USAHello tsis muab kev cai lij choj cov tswv yim pab, tsis yog ib yam ntawm peb cov ntaub ntawv npaj uas yuav tau noj raws li kev cai lij choj cov tswv yim pab. Yog hais tias koj tab tom nrhiav rau ib tug dawb los yog raug nyiaj tsawg tus kws lij choj los yog kev cai lij choj pab, peb yuav pab tau koj nrhiav dawb thiab luv-nqi raws li txoj cai kev pab.

The information on this page comes from USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Dhau li koj haiv neeg kuaj!

Free online pej xeem kev npaj chav kawm ntawv

Pib lub chav kawm ntawv tam sim no
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!