Kaum resume tswv yim rau ib tug zoo resume

English kujTsis English

Koj puas xav tau ib tug zoo txoj hauj lwm? Koj yuav tsum tau ib tug zoo resume! Ntawm no yog 10 rov pib dua lub tswv yim thiab ib tug video los pab koj sau ib tug American-style resume.

Do you want to get a good job? You will need a great resume! Here are 10 resume tips and a video to help you write an American-style resume.

a woman pointing to a resume and holding a pen in the other hand
Istock / Peopleimages
a woman pointing to a resume and holding a pen in the other hand
Istock/Peopleimages

Yuav ua li cas yog ib tug xav tau?

What is a resume?

Ib tug xav tau kev yog ib daim ntawv uas koj tsim uas paub meej koj cov lus hu ntaub ntawv, txoj hauj lwm uas koj xav tau, koj tsim nyog, ua hauj lwm kev, kev kawm tom qab, thiab lwm yam ntaub ntawv. Nws qhia tus tswv hauj lwm yog vim li cas koj ho tsim nyog rau txoj hauj lwm.

A resume is a document that you create that details your contact information, the job you want, your qualifications, work experience, educational background, and other information. It tells the employer why you are qualified for the position.

Koj xav tau yog thawj zaug uas ib lub tuam txhab yuav saib thaum lawv txiav txim siab hais tias lawv xav tham nrog koj rau ib txoj hauj lwm. Tuam txhab uas muag tau txais pua pua ntawm resumes. Thaum ib tug neeg zoo nyob rau hauv koj lub hnab, koj muaj hais txog 10 cov xis nkoos yuav impress tias tus neeg ntawd. Nco ntsoov hais tias lub chaw ua hauj lwm xav kawm kom paub txog koj thiab tsis yog koj ua haujlwm ua ke. Nco ntsoov siv cov lus “kuv”, es “peb”. Tej zaum koj yuav tsis raug siv los sib tham txog koj tus kheej. Txawm li cas los, nws yog ib qho tseem ceeb ib feem ntawm txoj hauj lwm nrhiav cov txheej txheem nyob rau hauv lub teb chaws USA. Muaj ntau cov neeg tawg rog thiab cov neeg tsiv teb muaj zoo kev kawm txawj thiab kev txawj ntse tab sis xav tau ib tug zoo dua rov pib dua.

Your resume is the first thing a company will look at when they decide if they want to interview you for a job. Companies receive hundreds of resumes. When someone looks at your resume, you have about 10 seconds to impress that person. Remember that the employer wants to learn about you and not your coworkers. Make sure to use the word “I”, rather than “we”. You may not be used to talking about yourself. However, it is an important part of the job search process in the USA. Many refugees and immigrants have great experience and skills but need a better resume.

1. Lub sab saum toj yog ib feem ntawm koj lub hnab nrog koj lub npe yog ib qho tseem ceeb heev!

1. The top part of your resume with your name is very important!

Xyuas kom tseeb tias nws yog ib qho yooj yim mus nyeem. Ua nws bold thiab muab siv ib tug shortened version ntawm koj lub npe uas yog yooj yim rau chaw ua hauj lwm mus nyeem tau. Tsis txhob muaj koj lub npe nrab, tshwj xeeb tshaj yog yog hais tias nws yog ntev.

Make sure it is easy to read. Make it bold and consider using a shortened version of your name that is easier for employers to read. Do not include your middle name, especially if it is long.

2. Xyuas kom tseeb tias koj siv ib tug "American" xov tooj thiab email chaw nyob

2. Make sure you use an “American” phone number and email address

Tej zaum, cov neeg tawg rog los yog neeg txawv teb chaws tau siv ib lub WhatsApp tooj los yog thoob ntiaj teb xov tooj. Siv ib tug U.S.A. xov tooj thiab sau ntawv nws siv tus qauv hom nyob rau hauv lub U.S. A., uas mus zoo li no- area code sau rau hauv, thawj peb tus xov tooj, ces ib tug khiav ceev, ces tus tom ntej no plaub tus xov tooj: (503) 544-1195.

Sometimes, refugees or immigrants use a WhatsApp number or international number. Use a U.S.A. phone number and write it using the standard format in the U.S. A., which goes like this- area code in parentheses, first three numbers, then a dash, then the next four numbers: (503) 544-1195.

Siv ib qho yooj yim mus re-hom, US email chaw nyob. Tsis txhob siv ib tug email chaw nyob uas xaus nyob rau hauv ib tug txawv teb chaws lub teb chaws xws li: mohamedhusseinali17352@yahoo.fr. Es tsis txhob, siv ib qho yooj yim mus ntaus U.S.A. email chaw nyob. Piv txwv li: mo.ali@gmail.com. Thiab nco ntsoov mus xyuas no email chaw nyob! Ib tug zoo lub tswv yim yog kom muaj ib tug email chaw nyob uas koj siv xwb rau tag nrho cov hauj lwm ntawv.

Use an easy to re-type, US email address. Do not use an email address that ends in a foreign country such as: mohamedhusseinali17352@yahoo.fr. Instead, use an easy to type U.S.A. email address. For example: mo.ali@gmail.com. And remember to check this email address! A good idea is to have one email address that you use just for all job applications.

3. Siv ib tug layout uas yog ib qho yooj yim los saib xyuas sai sai

3. Use a layout that is easy to review quickly

Qhov no txhais tau tias ua kom paub tseeb txhua yam yog yooj yim kom to taub. Koj yuav tau ua qhov no los ntawm kev siv lub tib lub hom ntawv rau txhua qhov chaw thiab nco ntsoov txhua yam kab li. koj ua tau download tau ib tug dawb resume template rau peb lub website.

This means making sure everything is easy to understand. You can do this by using the same format for every area and making sure everything lines up. You can download a free resume template on our website.

4. Muab koj US-raws li kev ua hauj lwm los yog pab dag zog dawb kev nyob rau sab saum toj ntawm lub hnab los khaws

4. Put your US-based work or volunteer experience at the top of the resume

Nws yog ib qho tseem ceeb rau muaj xws li kev los ntawm ua hauj lwm nyob rau hauv lub tebchaws United States. Yog hais tias koj tsis muaj tej U.S. ua hauj lwm kev, xav txog kev yeem pab dawb los yog interning ntawm U.S. lub tuam txhab tau U.S. kev. Koj yuav tau siv sij hawm free online cov chav kawm nyob rau hauv thiaj li yuav ua rau kom koj tsim nyog thiab muaj xws li cov nyob rau hauv koj lub hnab los khaws.

It’s important to include experience from working in the United States. If you do not have any U.S. work experience, consider volunteering or interning at U.S. company to get U.S. experience. You can also take free online classes in order to increase your qualifications and include these on your resume.

5. Muaj xws li koj cov lus txawj ntse tab sis tsis muaj xws li lus Askiv

5. Include your language skills but do not include English

Sau tej lus koj hais, xws li hais tias koj tsuas hais lus los yog sau ntawv nyob rau hauv cov lus. Tsis txhob muaj xws li lus Askiv. Koj qhia koj yog paub lus Askiv los ntawm muaj ib tug zoo xav tau nrog rau txoj kev sau ntawv, tsiaj ntawv loj, thiab formatting.

List any languages you speak, including if you only speak or write in those languages. Do not include English. You show you are fluent in English by having a good resume with proper grammar, capitalization, and formatting.

6. Nco ntsoov sau koj pab dawb kev

6. Be sure to include your volunteer experience

Muaj ntau cov neeg tawg rog thiab cov neeg tsiv teb tsis muaj xws li cov muaj ntau txoj kev yuav pab kom lawv lub zej lub zos. Piv txwv li, ntau cov neeg tawg rog peb paub yuav txhais rau lwm cov neeg zej zog. Lawv ua li no cia li ua siab zoo thiab vim hais tias nws yog ib feem ntawm lawv lub zej zos. Koj yuav tsum muaj xws li no hom ntawm kev yeem pab dawb nyob rau hauv koj lub hnab los khaws. Qhov tshaj plaws xwb koj yuav tsum tsis txhob muaj xws li yog thaum koj yuav pab tau koj tus kheej tsev neeg.

Many refugees and immigrants do not include the many ways they help their community. For example, many refugees we know will translate for other community members. They do this just to be kind and because it is part of their community. You should include this type of volunteering on your resume. The only thing you should not include is when you are helping your own family.

7. Siv capitals thiab verbs

7. Use capitals and verbs

Tau ceev faj heev nrog capitalizations. Koj yuav tsum kom paub tseeb tias koj capitalize tag nrho proper nouns. Proper nouns yog lus zoo li cov npe, lub zos, thiab tuam txhab uas muag. Saib xyuas koj xav tau kev thiab kom paub tseeb tias koj yuav siv cov niam ntawv loj rau tag nrho cov npe, qhov chaw, tuam txhab uas muag. Txhua mos txwv koj sau piav txog koj kev yuav pib nrog ib tug qhia txog kev ua (ib lo lus piav txog ib tug txiav txim). Qhov no ua rau nws ntau nthuav mus nyeem. Nws kuj tseem qhia tus tswv hauj lwm yog dab tsi koj cov dej num twb tam sim ntawd.

Be very careful with capitalizations. You need to make sure you capitalize all proper nouns. Proper nouns are words like names, cities, and companies. Review your resume and make sure you are using capital letters for all names, places, companies. Every bullet you write describing your experience should start with a verb (a word describing an action). This makes it more interesting to read. It also tells the employer what your responsibilities were right away.

8. Xyuas kom tseeb tias koj xav tau yog tsis muaj ntau tshaj li ob nplooj ntawv

8. Make sure your resume is no more than two pages

Koj xav tau yuav tsum tau tsuas yuav ib pawg lus yov thiab yuav tsum tag nrho cov haum rau ib tug los yog ob nplooj ntawv. Cov tswv hauj lwm yuav tsis tau nyeem resumes uas yog ntev tshaj li uas.

Your resume should only be single paragraph spacing and should all fit on one or two pages. Employers will not read resumes that are longer than that.

9. Xyuas kom tseeb tias koj font yog tib yam rau tag nrho lub hnab los khaws.

9. Make sure your font is the same for the entire resume.

Ib tug me me tab sis tseem ceeb hloov koj yuav ua tau nws yuav tsum tau nco ntsoov tag nrho cov ntawm cov ntawv nyeem nyob rau hauv koj lub hnab los khaws yog tib yam font. Feem ntau, thaum koj ua ib tug xav tau, tshwj xeeb tshaj yog yog tias koj luam qhov chaw ntawm koj phau ntawv los ntawm lwm daim ntawv, lub font yuav ntawd hloov. Nws ua rau nws ruam mus saib. Kom paub tseeb tias koj font muaj tseeb, xaiv tag nrho koj cov phau ntawv. Thaum tag nrho cov ntawm cov ntawv nyeem yog tseem ceeb, xaiv cov font thiab qhov luaj li cas. Ob tug zoo fonts siv yog lub sij hawm Tshiab Roman thiab Arial. siv loj 10 los yog 12 font yuav ua rau koj xav tau kev yooj yim mus nyeem.

One small but important change you can make it to be sure all of the text on your resume is the same font. Often, when you are making a resume, especially if you copy parts of your text from another document, the font might accidentally change. It makes it confusing to look at. To make sure your font is correct, select all your text. Once all of the text is highlighted, select the font and the size. Two good fonts to use are Times New Roman and Arial. Use size 10 or 12 font to make your resume easy to read.

10. Txuag koj xav tau raws li ib tug PDF!

10. Save your resume as a PDF!

Yog hais tias koj xa tawm koj xav tau raws li ib lo lus cov ntaub ntawv los yog lwm yam hom ntawm daim ntawv, tej zaum nws yuav tau hloov los yog puas. Nws yog zoo dua rau xa nws raws li ib tug PDF ntaub ntawv yog li ntawd nws yuav zoo raws nraim txoj kev uas koj xav. Tab sis kom paub tseeb tias koj muaj ib tug version dim nyob rau hauv lo lus hom ntawv zoo li. Koj siv tau cov no version yuav ua rau edits rau koj lub hnab.

If you send out your resume as a Word document or other type of document, it might get changed or spoiled. It is better to send it as a PDF file so that it will look exactly the way you want. But make sure that you have a version saved in Word format as well. You can use this version to make edits to your resume.

Saib ib tug yees duab ntawm cov 10 resume tswv yim

Watch a video of the 10 resume tips

Cov neeg tawg rog Center Online yog tam sim no USAHello. Peb hloov peb lub npe kom paub tseeb tias cov tuaj tshiab los ntawm tag nrho cov haiv xav txais tos rau peb lub website thiab nyob rau hauv peb chav kawm.

The Refugee Center Online is now USAHello. We changed our name to make sure newcomers from all backgrounds feel welcome on our website and in our classroom.

Ntxiv resume tswv yim rau nkag-qib cwj pwm

Additional resume tips for entry-level roles

Kev Kawm Ntawv muaj peev xwm pab ua rau koj zoo li ib tug uas tsim nyog tus neeg ua haujlwm. Tej zaum koj yuav muaj npaum li cas kev kawm nyob rau hauv tsev kawm ntawv uas koj tsim kev txawj ntse uas koj yuav siv nyob rau hauv koj txoj hauj lwm. Yog hais tias yog li, sau cov npe ntawm cov kev kawm nyob rau hauv koj txoj kev kawm. Koj yuav tau ua tib yam nrog lawm kev tshawb fawb cov ntaub ntawv los yog tseem ceeb tej yaam num.

Education can help make you look like a qualified worker. You may have taken courses in school where you developed skills you will use in your job. If so, write the names of the courses in your education. You can do the same thing with longer research papers or significant projects.

Lub neej kev muaj peev xwm yuav pab tau kom lawv sau zoo. Txawm yog hais tias koj ua hauj lwm rau los yog ib ncig koj lub tsev, koj muaj peev xwm sau dab tsi txawj koj siv. Piv txwv li, ib co nyob-ntawm-lub tsev niam yuav hais tias lawv balanced tsev neeg nyiaj txiag.

Life experience can be helpful to list as well. Even if you did work at or around your home, you can list what skills you used. For example, some stay-at-home mothers could say that they balanced the family budget.

Tsis txhob muab ntau “mos txawj” nyob rau hauv koj lub hnab. Qhov no txhais tau tias koj yuav tsum tsis txhob pom tseeb rau koj cwm pwm sijhawm. Es tsis txhob, siab rau tej yam uas koj tau ua los yog kev txawj ntse uas koj kawm tau. Koj yuav tau ua nws ib tug ob peb lub sij hawm, tiam sis tsis ntau tshaj li uas. Piv txwv li, tsis txhob hais tias koj yog “phooj ywg”, los yog “ib tug zoo siab tus neeg”.

Avoid putting many “soft skills” in your resume. This means that you should not focus on your personality traits. Instead, focus on the things you did or skills you have learned. You can do it a couple of times but not more than that. For example, avoid saying that you are “friendly”, or “a happy person”.

Raws li koj kev paub, muab koj tus kheej ib tug npe nyob rau hauv koj lub hnab. Piv txwv li, Yog hais tias koj ua hauj lwm rau ib lub tsev kawm ntawv uas koj muab kev kho mob ntawm thiab qhia cov me nyuam yaus, koj yuav tsum yog ib tug “xib fwb” los yog “nyoog kawm ntawv kev”.

Based on your experience, give yourself a title in your resume. For example, if you worked at a school where you took care of and taught young children, you would be a “teacher” or “childhood education professional”.

Ntxiv resume tswv yim rau kev cwj pwm

Additional resume tips for professional roles

Koj xav tau yuav tsum tsis txhob pub ntev tshaj 2 nplooj ntawv, txawm hais tias koj tau ua hauj lwm rau ib ntev lub sij hawm. Tsuas yog muaj xws li lub xeem 15 xyoo uas koj ua haujlwm kev.

Your resume should not be longer than 2 pages, even if you have been working for a long time. Only include the last 15 years of your work experience.

Daim ntawv teev cov kev ua tiav raws li dab tsi koj paub tab twb. Yog hais tias koj ua hauj lwm rau ib tug impressive project, muab ib tug me ntsis kom meej txog nws. Ib qho piv txwv yuav ib qhov project koj ua hauj lwm nyob rau hauv uas yog heev kim los yog qhov chaw uas koj yuav tsum tau tswj muaj coob tus neeg.

List accomplishments as well as what your tasks were. If you worked on an impressive project, give a little detail about it. An example would be a project you worked on that was very expensive or where you had to manage many people.

Yog hais tias koj mus rau ib lub tsev kawm ntawv uas yog nto moo los yog ib qho nyuaj rau tau rau hauv, nco ntsoov ntxiv uas koj “kev kawm ntawv” seem.

If you went to a school that was famous or hard to get into, make sure to add that to your “education” section.

Xav tau kev customization: yuav ua li cas los tsim ib txoj hauj lwm kev xav tau

Resume customization: how to create a job-specific resume

Tuam txhab uas muag siv rov pib dua mus txog qhovtwg tshuab lim hauj lwm daim ntawv sau npe. Rau feem ntau cov hauj lwm, ib tug tib neeg yog tsis nyeem koj xav tau. Es tsis txhob, ib tug computer yog tab tom nrhiav kom pom tias cov lus nyob rau hauv koj lub hnab phim txoj hauj lwm cov lus piav qhia. Ib tug muab tso txoj hauj lwm feem tau txais pua pua ntawm cov ntaub ntawv sau npe.

Companies use resume tracking systems to filter job applications. For most jobs, a human is not reading your resume. Instead, a computer is looking to see if the words in your resume match the job description. A posted job typically receives hundreds of applications.

Koj xav tau no tej zaum saib los ntawm ib tug computer. Qhov no txhais tau tias koj muaj kom paub tseeb tias koj tsim tau ib txoj hauj lwm kev xav tau. Txhua lub sij hawm koj thov, koj yuav tau mus xyuas cov hauj lwm cov lus piav qhia thiab phim rau koj lub hnab rau nws. Ib txoj hauj lwm kev xav tau tsis muaj xws li txhua txhua lo lus los ntawm txoj hauj lwm cov lus piav qhia. Saib rau keywords. Keywords yog lus thiab cov nqe lus uas yog siv rau feem ntau cov feem ntau. Muaj ntau keywords muaj teev nyob rau hauv lub “yuav tsum tau kev txawj ntse” seem. Piv txwv li, yog hais tias koj thov kom muaj ib qho kev tswj pab, koj daim ntawv ceeb toom tias cov lus zoo li “ntaub ntawv”, “ua kev teem caij”, thiab “kev teem sij hawm” siv ib tug ntau.

Your resume is probably reviewed by a computer. This means you have to make sure you create a job-specific resume. Each time you apply, you need to check the job description and match your resume to it. A job-specific resume does not have to include every word from the job description. Look for keywords. Keywords are words and phrases that are used the most often. Many keywords are listed under the “required skills” section. For example, if you are applying to be an administrative assistant, you notice that words like “filing”, “making appointments”, and “scheduling” use a lot.

Sau ntawv ib txoj hauj lwm kev xav tau yuav muaj xws li kev hloov lus rau lwm yam lus nrog zoo heev lub ntsiab. Piv txwv li, tej zaum koj yuav tsum ua ntawv thov rau ib txoj hauj lwm uas xav kom ib tug "cov ntsiab lus sau ntawv". Tej zaum koj yuav tau ua hauj lwm raws li ib tug "cov ntsiab lus creator" ua ntej. Lwm cov piv txwv tej zaum yuav hloov cov kab lus “ntsia rau cov tshiab neeg ua hauj lwm” rau “recruited neeg ua hauj lwm”.

Writing a job specific resume might include changing words to other words with very similar meanings. For example, you might be applying for a job that wants a “content writer”. You might have worked as a “content creator” before. Another example may be changing the phrase “looked for new workers” to “recruited employees”.

Qhov no txoj kev yuav siv sij hawm lub sij hawm thiab xyaum. Qhov yooj yim txoj kev uas yuav pib yog sau tawm txoj hauj lwm cov lus piav qhia. Siv tej lub sij hawm thiab highlight thiab khi lus uas koj xav hais tias yog ib qho tseem ceeb. Ntxiv lawv mus rau hauv koj lub hnab. Nco ntsoov hais tias lub siab dawb paug tseem ceeb heev. Tsis txhob muaj xws li tej kev txawj ntse uas koj tsis muaj. A yuav pab tau lub website rau koj yuav siv yog hu ua jobscan.co. Koj muaj peev xwm upload koj xav tau thiab txoj hauj lwm cov lus piav qhia. Koj yuav saib tau yog tias koj muaj txaus lo lus thiab kab lus yuam kev ntawm cov hauj lwm uas koj ua ntawv thov rau thiab koj xav tau kev. Yog hais tias muaj ob peb, koj muaj peev xwm ntxiv ntau yuav ua tau kom koj muaj feem tau txais ib qho kev sib tham.

This process takes time and practice. The easiest way to start is to print out the job description. Take some time and highlight and underline words you think are important. Add them into your resume. Remember that honesty is important. Do not include any skills that you do not have. A helpful website for you can use is called jobscan.co. You can upload your resume and job description. You can see if you have enough word and phrase matches between the job you are applying for and your resume. If there are few, you can add more to increase your chances of getting an interview.

Nyob rau peb rov pib dua piv txwv page, koj yuav nrhiav tau ib tug yooj yim hom ntawv rau ib tug yooj yim rov pib dua. Koj yuav tau mus download tau cov hom nyob rau hauv lo lus thiab hloov nws kom haum rau koj tus kheej daim ntawv thov.

On our resume examples page, you can find a simple format for a basic resume. You will be able to download the format in Word and change it to suit your own application.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!