Lub tsev kawm ntawv rau cov me nyuam

Lub tsev kawm ntawv nyob rau hauv lub teb chaws USA

Learn about school in the USA. Tsev kawm ntawv kawm yog dawb nyob rau hauv America rau tag nrho cov me nyuam pib thaum muaj hnub nyoog 5. Feem ntau cov me nyuam hais pej xeem lub tsev kawm ntawv thaum muaj hnub nyoog 18. nyeem ntxiv

Tso koj tus me nyuam

Learn how to start your child in school. Thaum koj nyuam qhuav tuaj txog nyob rau hauv lub teb chaws USA, koj yuav tsum pib koj tus me nyuam nyob rau hauv tsev kawm ntawv. nyeem ntxiv

Pab koj tus me nyuam

Koj muaj peev xwm pab tau koj tus me nyuam nyob rau hauv tsev kawm ntawv. Txawm hais tias koj tsis txawj lus Askiv, koj muaj peev xwm pab tau koj tus me nyuam muaj kev vam meej hauv tsev kawm ntawv. nyeem ntxiv