Yuav ua li cas kom tau ib lub tsev kawm ntawv cov neeg

English kujTsis English

Do you want to work at a job where you can help your community? School liaison jobs are good jobs for immigrants and other people who speak more than one language. Find out about being a school liaison worker.

Do you want to work at a job where you can help your community? School liaison jobs are good jobs for immigrants and other people who speak more than one language. Find out about being a school liaison worker.

school liaison worker with family

school liaison worker with family

What is a school liaison?

What is a school liaison?

A school (or school-home) liaison is a person who connects the school to parents and students. This job is a growing field because more and more schools are realizing that liaison workers help children do better at school. Nws yog ib txoj hauj lwm rau neeg txawv teb chaws los yog cov neeg tawg rog uas txawj hais lus ntau tshaj ib hom lus thiab mob siab txog lawv lub zej lub zos.

A school (or school-home) liaison is a person who connects the school to parents and students. This job is a growing field because more and more schools are realizing that liaison workers help children do better at school. It is a great job for immigrants or refugees who speak more than one language and care about their community.

Lwm yam lub npe rau txoj hauj lwm no yog: lub zej lub zos neeg, lub tsev kawm ntawv cov neeg khiav dej num, tsev kawm ntawv-tsev neeg, niam txiv-tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm, thiab cov niam txiv cov neeg.

Other names for this job are: community liaison, school liaison officer, school-home liaison, parent-school liaison worker, and parent liaison.

Hais txog txoj hauj lwm

About the job

What can you expect in the job of liaison worker?

What can you expect in the job of liaison worker?

Duties of a school liaison

Duties of a school liaison

A school-home liaison is there to help students succeed. Ua li no, lawv kom zoo kev sib raug zoo ntawm lub tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg, thiab lawv pab cov niam txiv, heev.

A school-home liaison is there to help students succeed. To do this, they keep good relationships between the school and families, and they help parents, too.

Muaj ntau lub tsev kawm ntawv pab ua hauj lwm nrog cov tsev neeg uas tsis txawj lus Askiv. Lawv pab menyuam kawm ntawv tshiab khom rau hauv tsev kawm ntawv, thiab lawv pab cov tub ntxhais kawm cov teeb meem. School-home liaisons also help teachers by making sure their communication with families is good.

Many school liaisons work with families that do not speak English. They help new students settle into school, and they help students with problems. School-home liaisons also help teachers by making sure their communication with families is good.

Ntawm no yog ib daim ntawv teev ib co ntawm tej yam uas lawv ua:

Here is a list of some of the things they do:

 • Share information among students, cov niam txiv, thiab tsev kawm ntawv cov neeg ua haujlwm
 • Sett up home visits and office meetings with parents
 • Talk to teachers to find out how students are doing
 • Organize community events and activities that support families, xws li qhib tsev thiab potlucks
 • Refer students and their families to services they need
 • Run programs for parents, xws li ua niam ua txiv cov chav kawm ntawv thiab lus Askiv cov chav kawm
 • Share information among students, parents, and school staff
 • Sett up home visits and office meetings with parents
 • Talk to teachers to find out how students are doing
 • Organize community events and activities that support families, such as open houses and potlucks
 • Refer students and their families to services they need
 • Run programs for parents, such as parenting classes and English classes

Saib tsev kawm ntawv pab tham txog tej yam lawv ua

Watch school liaisons talk about what they do

Chaw Ua Hauj Lwm

Workplace

School=home liaisons usually work in one school, tab sis tej zaum lawv yuav ua hauj lwm rau lub tsev kawm ntawv koog tsev kawm ntawv yuav tsum vov ob peb lub tsev kawm ntawv. They often have their own office so they can talk to students and families in private.

School=home liaisons usually work in one school, but they may work for a school district covering several schools. They often have their own office so they can talk to students and families in private.

Salary for a school liaison

Salary for a school liaison

The salary of a school-home liaison in the United States ranges from $25,535 rau $37,400 ib xyoos, nrog ib tug nruab nrab them ntawm $19 ib teev twg.

The salary of a school-home liaison in the United States ranges from $25,535 to $37,400 a year, with an average pay of $19 per hour.

Hais txog tus neeg

About the person

Liaison work in schools is a good job for a person who cares about children, uas yuav hais lwm yam lus, thiab leej twg yog muaj kev sib fwm ntawm cov miv haiv neeg, kev kawm ntawv theem, thiab nyob. Yog hais tias koj txaus siab rau lub zej lub zos cov txheej xwm, qhov no yog ib txoj hauj lwm zoo rau koj. Nws yuav ua tau ib tug lub hlwb nyuaj txoj hauj lwm kom pab tau cov neeg uas muaj ntau yam.

Liaison work in schools is a good job for a person who cares about children, who can speak another language, and who is respectful of diverse cultures, education levels, and lifestyles. If you enjoy community events, this is a good job for you. It can be a mentally challenging job to help people with many different situations.

Qualities koj yuav tsum tau muaj

Qualities you should have

 • Tus phooj ywg, txhawb, uas tsis yog-kev txiav txim rau yam
 • Zoo zej zog kev sib txuas
 • Kev cai tsis txawj txaus thiab paub txog
 • Muaj peev xwm mus tham txog nyuaj ntsiab lus
 • Ib tug zoo mus kom ze rau cov teeb meem
 • Hwm rau cov neeg tus kheej
 • diplomacy
 • Friendly, encouraging, non-judgmental manner
 • Good community connections
 • Cultural competence and awareness
 • Ability to talk about difficult topics
 • A positive approach to problems
 • Respect for people’s privacy
 • Diplomacy

Txawj koj yuav tsum tau

Skills you will need

 • Heev zoo hais lus sib txuas lus nrog lug txhawb cov miv thiab tsev neeg
 • Zoo sau ntawv sib tham rau cov tsiaj ntawv thiab emails
 • Organizational kev txawj ua niam ua txiv cov chav kawm ntawv thiab kev sib raug zoo cov txheej xwm
 • Khoos phib tawj ntaub ntawv nkag teb chaws
 • Daim ntawv qhia txog kev sau ntawv
 • Cov ntaub ntawv cia
 • Kev Sib Kho
 • cov leb yooj yim
 • Bilingual txawj
 • Very good verbal communication with colleagues and families
 • Good written communication for letters and emails
 • Organizational skills for parent classes and social events
 • Computer data entry
 • Report writing
 • Record-keeping
 • Mediation
 • Basic math
 • Bilingual skills

Saib tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm tham txog vim li cas lawv hlub lawv cov hauj lwm

Watch school liaison workers talk about why they love their jobs

tau tsim nyog

Get qualified

Koj yuav pom tau tias koj cov lus txawj ntse, kev twb kev txuas rau lub zej zog, thiab tus kheej kev sib txuas lus txawj yog qhov zoo tshaj plaws tsim nyog rau txoj hauj lwm no.

You will find that your language skills, connection to the community, and personal communication skills are the best qualifications for this job.

Training for school liaisons

Training for school liaisons

Koj zoo tshaj plaws txoj kev kawm yuav dhau los nyob rau hauv ib tug kev sib raug zoo kev pab cuam cov kev pab cuam, lub tsev kawm ntawv, los yog lub zej lub zos lub koom haum.

Your best training would be previous experience in a social service program, school, or community organization.

Certification

Certification

Koj tsis tas yuav ib lub pov thawj los ua ib tug lub tsev kawm ntawv cov neeg. Tab sis lub tsev kawm ntawv lub tsev pab feem ntau ua hauj lwm nrog neeg tawg rog thiab neeg txawv teb chaws coob. Koj muaj peev xwm coj peb lub free chav kawm ntawv txog kev qhia ntawv neeg tawg rog thiab neeg txawv teb chaws cov tub ntxhais kawm. Nws muaj xws li ib zaj lus qhia txog kev ua haujlwm nrog cov tsev neeg.

You do not need a specific certification to become a school liaison. But school home liaisons often work with refugee and immigrant populations. You can take our free class about educating refugee and immigrant students. It includes a lesson about working with families.

Experience for school liaisons

Experience for school liaisons

Ib txhia tsev kawm ntawv ib cheeb tsam yuav tsum tau lub tsev kawm ntawv pab kom muaj kev ua hauj lwm nrog cov tsev neeg. Yog hais tias koj tsis muaj cov kev tsis tau, koj muaj peev xwm pab nyob rau hauv koj lub tsev kawm ntawv, nyob rau ntawm ib tom qab-tsev kawm ntawv lub koom haum, los yog lwm cov koom haum nyob rau hauv koj lub zej zog uas yuav pab tau cov tsev neeg. For example you can volunteer with Reading Partners. Los yog koj ua tau find an after-school program near you where volunteers are needed.

Some school districts require school liaisons to have experience working with families. If you don’t have the experience yet, you can volunteer at your local school, at an after-school organization, or other organizations in your community that help families. For example you can volunteer with Reading Partners. Or you can find an after-school program near you where volunteers are needed.

You can also search FindHello for community organizations in your city. If you are looking for a paid job, Schoolspring.com yog ib lub website rau kev kawm hauj lwm.

You can also search FindHello for community organizations in your city. If you are looking for a paid job, Schoolspring.com is a website for educational jobs.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

lwm yam kev pab

Other resources

Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!