Siv lub GED® xeem

English kujTsis English

Yuav ua li cas kuv yuav tau coj lub GED® xeem? What do I need to know about taking the GED® test? Here are the tools and information you need to take and pass the GED® test.

How do I take the GED® test? What do I need to know about taking the GED® test? Here are the tools and information you need to take and pass the GED® test.

take the GED test

take the GED test

Ntawm no yog 10 steps to help you get ready to take the GED® test.

Here are 10 steps to help you get ready to take the GED® test.

1. Make paub tseeb tias qhov no yog qhov zoo tshaj plaws kev kuaj rau koj lub xeev

1. Make sure this is the best test for your state

Some states offer another test instead of GED®. They may offer HiSET™ or TASC. Muaj ntau lub xeev muaj ib tug xaiv. Find out here if the GED® test is offered in your state:

Some states offer another test instead of GED®. They may offer HiSET™ or TASC. Many states offer a choice. Find out here if the GED® test is offered in your state:

Rooj ntawm HSE sim xeev los ntawm lub xeev tshiab 2019

Table of HSE tests state by state updated 2019

2. Check that you are eligible

2. Check that you are eligible

You will usually be eligible to take the GED® test if you are 18 years of age or older and have not graduated from a US high school. Nyob rau hauv tej rooj plaub, you may be able to take the test if you are 16 los yog 17. Qee lub xeev hais tias koj mus koom kev npaj mus xeem cov hoob kawm. Lwm yam lub xeev tsuas pub cov neeg nyob coj lub xeem. koj ua tau find the GED® test requirements in your state.

You will usually be eligible to take the GED® test if you are 18 years of age or older and have not graduated from a US high school. In some cases, you may be able to take the test if you are 16 or 17. Some states ask that you attend test preparation classes. Other states only allow residents to take the test. You can find the GED® test requirements in your state.

3. Learn about the GED® test

3. Learn about the GED® test

Nrhiav tawm dab tsi tshwm sim thaum koj noj cov xeem - dab tsi paub koj xav tau thiab lub siab zoo ntawm cov lus nug uas koj yuav tau nug. Koj yuav tsum paub what’s on the GED® test.

Find out what to expect when you take the test – what knowledge you need and the kind of questions you will be asked. You need to know what’s on the GED® test.

4. Study for your test

4. Study for your test

You cannot take the GED® test online, tab sis koj muaj peev xwm npaj txhij rau nws online. peb free online cov chav kawm ntawv thiab free online xyaum kev ntsuam xyuas yuav pab tau koj.

You cannot take the GED® test online, but you can get ready for it online. Our free online class and free online practice tests will help you.

5. Find a testing center

5. Find a testing center

Koj muaj peev xwm tsis tau lub xeem online. You MUST take the test in person at a testing center. Find a testing center now or after you register.

You cannot take the test online. You MUST take the test in person at a testing center. Find a testing center now or after you register.

6. Register for an account at ged.com

6. Register for an account at ged.com

To make a test appointment, you must create an online account at ged.com. Koj muaj peev xwm tsim koj tus account nyob rau txhua lub sij hawm - koj tsis tas yuav tos kom txog thaum koj npaj txhij mus rau noj koj lub xeem. Your account is called MyGED.

To make a test appointment, you must create an online account at ged.com. You can create your account at any time – you don’t have to wait until you are ready to take your test. Your account is called MyGED.

During your registration with ged.com, you will have to answer questions (your name, chaw nyob, kev kawm ntawv, thiab lwm yam) tab sis koj yuav tsis tau them nyiaj kom txog thaum uas koj npaj txhij mus ua ib tug xeem lub sij hawm.

During your registration with ged.com, you will have to answer questions (your name, address, education, etc.) but you will not need to pay until you are ready to make a test appointment.

7. Schedule and pay for your tests

7. Schedule and pay for your tests

Thaum koj npaj txhij, you can use the ged.com website to make an appointment to take the test. Koj muaj peev xwm coj ib feem ntawm qhov kev kuaj rau txawv hnub, but you will need to take all four tests within a two-year period to get your GED® diploma.

When you are ready, you can use the ged.com website to make an appointment to take the test. You can take each part of the test on different days, but you will need to take all four tests within a two-year period to get your GED® diploma.

Txiav txim siab cov thawj xeem los yog kev ntsuam xyuas uas koj xav tau coj. Ces xaiv qhov chaw thiab hnub tim thiab lub sij hawm. If you schedule two tests at the same time, you will only get a 10-minute break between them. That is not very long. If you want more time, be sure to schedule your tests separately – you can still choose the same day, but you can choose times that allow for a longer break.

Decide the first test or tests you want to take. Then choose the location and date and time. If you schedule two tests at the same time, you will only get a 10-minute break between them. That is not very long. If you want more time, be sure to schedule your tests separately – you can still choose the same day, but you can choose times that allow for a longer break.

Yog hais tias koj xav kom muab tag nrho cov kev ntsuam xyuas nyob rau hauv ib hnub, look at how to schedule your tests so you can have a lunch break.

If you want to take all the tests in one day, look at how to schedule your tests so you can have a lunch break.

Tom ntej no, you will have to pay a fee to schedule the test. It varies from state to state, but it is about $30 for each of the four tests ($120 for all of them). Koj yuav tau them rau ib tug xeem ntawm ib lub sij hawm raws li koj teem lub sij hawm lawv.

Next, you will have to pay a fee to schedule the test. It varies from state to state, but it is about $30 for each of the four tests ($120 for all of them). You can pay for one test at a time as you schedule them.

8. Take an official practice test

8. Take an official practice test

Ua ntej koj noj cov kev kuaj ntawd tiag, it is a good idea to take the official GED Ready® Practice Tests if you can. You do not have to do this, but it will help you make sure you are ready for the actual test. You can find the practice tests under the “Practice” tab in your MyGED account.

Before you take the real test, it is a good idea to take the official GED Ready® Practice Tests if you can. You do not have to do this, but it will help you make sure you are ready for the actual test. You can find the practice tests under the “Practice” tab in your MyGED account.

The GED Ready® Practice Tests are half as long as the real tests. They cost $6 for each of the four tests ($24 for all of them), so only take the ones you have studied for and scheduled an appointment for.

The GED Ready® Practice Tests are half as long as the real tests. They cost $6 for each of the four tests ($24 for all of them), so only take the ones you have studied for and scheduled an appointment for.

The tests will give you practice so you will be prepared on test day. The results will tell you if you are ready to take the test, or what to study if you are not ready. If you decide you are not ready for your real test, you can change your test appointment up until 24 hours ahead.

The tests will give you practice so you will be prepared on test day. The results will tell you if you are ready to take the test, or what to study if you are not ready. If you decide you are not ready for your real test, you can change your test appointment up until 24 hours ahead.

9. Tau npaj rau kev xeem hnub

9. Get ready for test day

Ntawm no yog ib co tswv yim rau kev pab koj ua tau zoo nyob rau hauv sim:

Here are some tips to help you succeed on test day:

 • Get comfortable with the test experience by practicing on any computer.
 • Find out what’s on the GED® test
 • Practice the question formats and instructions that you will see on the test with the free GED® tutorial. Kav tsij siv cov free USAHello xyaum kev ntsuam xyuas heev!
 • Make a practice trip to the test center so you do not have to find it for the first time on test day. Thaum koj muaj, check with the testing center to ask for their rules and any other information you may need.
 • Xyuas kom tseeb tias koj tau txais ib tug zoo hmo pw tsaug zog ua ntej koj kuaj. Tsis txhob tuaj nkees, nqhis dej, los yog tshaib plab. Koj yuav tsis tau tso cai rau lawv nqa khoom noj los yog dej qab zib mus rau hauv lub xeem chav tsev.
 • Tsis txhob noj ntau ntau yam nrog koj, raws li tus kheej cov khoom yuav tsis pub nyob rau hauv lub xeem chav tsev. But do bring your IDa passport, daim ntawv tsav tsheb, los yog lwm yam tsoom fwv muab ID.
 • Bring a TI-30XS Multiview Scientific calculator if you to choose to use one. There will be an on-screen calculator for you to use instead if you prefer.
 • You won’t be allowed to bring paper and pens, but you will get erasable boards and a marker for making notes.
 • Tuaj tsawg kawg yog 30 feeb thaum ntxov nyob rau hauv cov kev xeem chaw ces koj yuav tau mus saib nyob rau hauv thiab tau tswm. Use the bathroom as there are no breaks in the test.
 • If you have questions or problems during the the test, tsa koj txhais tes.
 • Get comfortable with the test experience by practicing on any computer.
 • Find out what’s on the GED® test
 • Practice the question formats and instructions that you will see on the test with the free GED® tutorial. Keep using the free USAHello practice tests too!
 • Make a practice trip to the test center so you do not have to find it for the first time on test day. While you are there, check with the testing center to ask for their rules and any other information you may need.
 • Make sure you get a good night’s sleep before your test. Do not arrive tired, thirsty, or hungry. You won’t be allowed to bring food or drinks into the testing room.
 • Don’t take a lot of things with you, as personal items are not allowed in the testing room. But do bring your ID – a passport, driver’s license, or other government-issued ID.
 • Bring a TI-30XS Multiview Scientific calculator if you to choose to use one. There will be an on-screen calculator for you to use instead if you prefer.
 • You won’t be allowed to bring paper and pens, but you will get erasable boards and a marker for making notes.
 • Arrive at least 30 minutes early at the test center so you can check in and get settled. Use the bathroom as there are no breaks in the test.
 • If you have questions or problems during the the test, raise your hand.

10. Tom qab lub xeem

10. After the test

You will need to score at least 145 points on each part of the test to pass. Your scores will be available on ged.com within 24 hours of taking your test. When you have passed all the parts, you will receive your GED® diploma. With a very high score, you get a certificate that says you are “College Ready.”

You will need to score at least 145 points on each part of the test to pass. Your scores will be available on ged.com within 24 hours of taking your test. When you have passed all the parts, you will receive your GED® diploma. With a very high score, you get a certificate that says you are “College Ready.”

You can retake all the tests or some of the subjects if you fail. You can keep taking the test until you pass, but you will have to wait 60 days after your first three tries. There are different rules for retaking the test in each state.

You can retake all the tests or some of the subjects if you fail. You can keep taking the test until you pass, but you will have to wait 60 days after your first three tries. There are different rules for retaking the test in each state.

hmoov zoo!

Good luck!

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

lwm yam kev pab

Other resources

Tag lub tsev kawm ntawv thiab khwv tau koj GED®

Free online GED® npaj cov hoob kawm

Tag koj kev kawm ntawv
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!