How do I take the HiSET™ test?

English kujTsis English

How do I take the HiSET xeem? What do I need to know about taking the HiSET™ test? Here are the tools and information you need to take and pass the HiSET™ test.

How do I take the HiSET test? What do I need to know about taking the HiSET™ test? Here are the tools and information you need to take and pass the HiSET™ test.

take the HiSET™ test
Image copyright HiSET.
take the HiSET™ test
Image copyright HiSET.

Ntawm no yog 10 steps to help you get ready to take the HiSET xeem:

Here are 10 steps to help you get ready to take the HiSET test:

1. Make paub tseeb tias qhov no yog qhov zoo tshaj plaws kev kuaj rau koj lub xeev

1. Make sure this is the best test for your state

Qee lub xeev muaj lwm xeem es tsis txhob ntawm HiSET ™. Tej zaum lawv yuav muaj GED® or TASC. Muaj ntau lub xeev muaj ib tug xaiv. Nrhiav tawm no yog hais tias tus HiSET ™ xeem yog muaj nyob rau hauv koj lub xeev:

Some states offer another test instead of HiSET™. They may offer GED® or TASC. Many states offer a choice. Find out here if the HiSET™ test is offered in your state:

Rooj ntawm HSE sim xeev los ntawm lub xeev tshiab 2019

Table of HSE tests state by state updated 2019

Cov ntaub ntawv no yog los pab koj to taub uas kuaj koj lub xeev muaj. Cov ntaub ntawv no yog general thiab tej zaum yuav hloov. Koj yuav tsum tau xyuas nrog koj lub xeev saib uas kuaj lawv txais ua ntej sau npe rau tej kev kuaj.
This information is to help you understand which test your state offers. This information is general and might change. You should check with your state to see which test they accept before registering for any test.

2. Check that you are eligible

2. Check that you are eligible

Koj yuav feem ntau yuav mus xeem tau tus HiSET ™ xeem hais tias koj yog 18 years of age or older and have not graduated from a US high school. Nyob rau hauv tej rooj plaub, you may be able to take the test if you are 16 los yog 17. Qee lub xeev hais tias koj mus koom kev npaj mus xeem cov hoob kawm. Lwm yam lub xeev tsuas pub cov neeg nyob coj lub xeem. koj ua tau nrhiav tus HiSET ™ xeem uas yuav tsum tau nyob rau hauv koj lub xeev.

You will usually be eligible to take the HiSET™ test if you are 18 years of age or older and have not graduated from a US high school. In some cases, you may be able to take the test if you are 16 or 17. Some states ask that you attend test preparation classes. Other states only allow residents to take the test. You can find the HiSET™ test requirements in your state.

3. Learn about the HiSET test

3. Learn about the HiSET test

Nrhiav tawm dab tsi tshwm sim thaum koj noj cov xeem - dab tsi paub koj xav tau thiab lub siab zoo ntawm cov lus nug uas koj yuav tau nug. Koj yuav tsum paub yog dab tsi rau lub HiSET ™ xeem.

Find out what to expect when you take the test – what knowledge you need and the kind of questions you will be asked. You need to know what’s on the HiSET™ test.

4. Study for your test

4. Study for your test

You cannot take the HiSET ™ xeem hauv internet, tab sis koj muaj peev xwm npaj txhij rau nws online. peb free online cov chav kawm ntawv thiab free online xyaum kev ntsuam xyuas yuav pab tau koj.

You cannot take the HiSET™ test online, but you can get ready for it online. Our free online class and free online practice tests will help you.

5. Find a testing center

5. Find a testing center

Koj muaj peev xwm tsis tau lub xeem online. You MUST take the test in person at a testing center. Find a testing center now or after you register.

You cannot take the test online. You MUST take the test in person at a testing center. Find a testing center now or after you register.

6. Register for an account at hiset.ets.org

6. Register for an account at hiset.ets.org

You may decide to create an online account at hiset.ets.org. Koj muaj peev xwm tsim koj tus account nyob rau txhua lub sij hawm - koj tsis tas yuav tos kom txog thaum koj npaj txhij mus rau noj koj lub xeem. Your account is called My HiSET. In some states you can use the site to schedule your test. You will also be able to view your test results and scores there.

You may decide to create an online account at hiset.ets.org. You can create your account at any time – you don’t have to wait until you are ready to take your test. Your account is called My HiSET. In some states you can use the site to schedule your test. You will also be able to view your test results and scores there.

During your registration with hiset.ets.org, koj yuav tsum tau muab cov lus qhia, tab sis koj yuav tsis tau them nyiaj kom txog thaum uas koj npaj txhij mus ua ib tug xeem lub sij hawm.

During your registration with hiset.ets.org, you will need to provide information, but you will not need to pay until you are ready to make a test appointment.

7. Schedule and pay for your tests

7. Schedule and pay for your tests

Once you are ready to take the test, you can schedule your testing appointment in one of three ways:

Once you are ready to take the test, you can schedule your testing appointment in one of three ways:

 • online through your HiSET account
 • by contacting your test center
 • by calling ETS Customer Service at (855) 694-4738
 • online through your HiSET account
 • by contacting your test center
 • by calling ETS Customer Service at (855) 694-4738

Koj muaj peev xwm coj ib feem ntawm qhov kev kuaj rau txawv hnub. Txiav txim siab cov thawj xeem los yog kev ntsuam xyuas uas koj xav tau coj. Ces xaiv qhov chaw thiab hnub tim thiab lub sij hawm. Yog hais tias koj xav kom muab tag nrho cov kev ntsuam xyuas nyob rau hauv ib hnub, teem lub sij hawm koj ntsuam xyuas ces koj yuav muaj so. Tag nrho xeem yuav siv sij hawm 7 hours and 5 feeb.

You can take each part of the test on different days. Decide the first test or tests you want to take. Then choose the location and date and time. If you want to take all the tests in one day, schedule your tests so you can have breaks. The entire test takes 7 hours and 5 minutes.

Koj yuav tau them ib tug nqi teem sij hawm rau qhov kev kuaj. The fee is $10 for each of the five tests, plus whatever your state charges for each test. These extra fees range from $5 rau $20 per subtest. nrhiav cov fees charged by each state. Koj yuav tau them rau ib tug xeem ntawm ib lub sij hawm raws li koj teem lub sij hawm lawv.

You will have to pay a fee to schedule the test. The fee is $10 for each of the five tests, plus whatever your state charges for each test. These extra fees range from $5 to $20 per subtest. Find the fees charged by each state. You can pay for one test at a time as you schedule them.

8. Khaws noj xyaum kev ntsuam xyuas

8. Keep taking practice tests

Ua ntej koj noj cov kev kuaj ntawd tiag, xyaum ntau li ntau raws li koj ua tau nrog cov dawb HiSET ™ prep cov ntaub ntawv thiab nrog USAHello xyaum xeem. Xyaum rau lo lus nug tawm tswv yim thiab cov lus qhia uas koj yuav pom nyob rau hauv lub xeem.

Before you take the real test, practice as much as you can with the free HiSET™ prep materials and with USAHello practice test. Practice the question formats and instructions that you will see on the test.

You can use the official HSET online practice tests. Los yog, if you are taking the test on paper, download official HiSET practice tests to practice taking paper tests.

You can use the official HSET online practice tests. Or, if you are taking the test on paper, download official HiSET practice tests to practice taking paper tests.

The tests will make sure you are prepared on test day. thiab, koj tau yuav qhia koj yog hais tias koj npaj txhij yuav mus xeem tus xeem.

The tests will make sure you are prepared on test day. And, your results will show you if you are ready to take the test.

9. Tau npaj rau kev xeem hnub

9. Get ready for test day

Ntawm no yog ib co tswv yim rau kev pab koj ua tau zoo nyob rau hauv sim:

Here are some tips to help you succeed on test day:

 • Nrhiav tawm yog dab tsi rau lub HiSET ™ xeem.
 • Yog hais tias koj noj cov xeem rau ib tug computer, get comfortable with the test experience by practicing on any computer.
 • Kav tsij siv cov free USAHello xyaum kev ntsuam xyuas heev!
 • Make a practice trip to the test center so you do not have to find it for the first time on test day. Thaum koj muaj, check with the testing center to ask for their rules and any other information you may need.
 • Xyuas kom tseeb tias koj tau txais ib tug zoo hmo pw tsaug zog ua ntej koj kuaj. Tsis txhob tuaj nkees, nqhis dej, los yog tshaib plab. Koj yuav tsis tau tso cai rau lawv nqa khoom noj los yog dej qab zib mus rau hauv lub xeem chav tsev.
 • Tsis txhob noj ntau ntau yam nrog koj, raws li tus kheej cov khoom yuav tsis pub nyob rau hauv lub xeem chav tsev. Tab sis ua coj koj ID - ib tug passport, daim ntawv tsav tsheb, los yog lwm yam tsoom fwv muab ID. Kos koj lub xeev tus ID uas yuav tsum tau.
 • If you’re taking the paper-delivered math test, your test center will give you a handheld calculator – you may not use your own. The decision for the type of calculator used is up to your state. Find out ahead of time what calculator it is, so you can practice using one. Yog hais tias koj nyob nraum noj lub computer-tauj lej xeem, lub tswvyim yuav on-screen.
 • Koj yuav tsis tau tso cai coj koj tus kheej daim ntawv tab sis koj yuav tsum tau muab daim ntawv ua sau ntawv. You will be given three sheets at a time, and you can ask for more if you need it.
 • Tuaj tsawg kawg yog 30 feeb thaum ntxov nyob rau hauv cov kev xeem chaw ces koj yuav tau mus saib nyob rau hauv thiab tau tswm. Use the bathroom as there are no breaks in the test. If you have to leave to take a break, it will come out of your test time – you won’t get extra time.
 • Yog hais tias koj muaj lus nug los yog teeb meem thaum lub sij hawm rau qhov kev kuaj, tsa koj txhais tes.
 • Find out what’s on the HiSET™ test.
 • If you are taking the test on a computer, get comfortable with the test experience by practicing on any computer.
 • Keep using the free USAHello practice tests too!
 • Make a practice trip to the test center so you do not have to find it for the first time on test day. While you are there, check with the testing center to ask for their rules and any other information you may need.
 • Make sure you get a good night’s sleep before your test. Do not arrive tired, thirsty, or hungry. You won’t be allowed to bring food or drinks into the testing room.
 • Don’t take a lot of things with you, as personal items are not allowed in the testing room. But do bring your ID – a passport, driver’s license, or other government-issued ID. Check your state’s ID requirements.
 • If you’re taking the paper-delivered math test, your test center will give you a handheld calculator – you may not use your own. The decision for the type of calculator used is up to your state. Find out ahead of time what calculator it is, so you can practice using one. If you’re taking the computer-delivered math test, the calculator will be on-screen.
 • You won’t be allowed to bring your own paper but you will be given paper for making notes. You will be given three sheets at a time, and you can ask for more if you need it.
 • Arrive at least 30 minutes early at the test center so you can check in and get settled. Use the bathroom as there are no breaks in the test. If you have to leave to take a break, it will come out of your test time – you won’t get extra time.
 • If you have questions or problems during the test, raise your hand.

10. Tom qab lub xeem

10. After the test

To pass the HiSET ™, you have to choose the right answer to a certain number of questions. Those right answers will give you points. The total possible number of points you can get on all the five subtests together is 100.

To pass the HiSET™, you have to choose the right answer to a certain number of questions. Those right answers will give you points. The total possible number of points you can get on all the five subtests together is 100.

 • Your total score on all the subtests together must be at least 45 points out of a possible 100 points.
 • On each sub-test, you must score at least 8 out of a possible 20 points.
 • On the essay question of the language arts – writing test, you must score at least 2 out of a possible 6 points.
 • Your total score on all the subtests together must be at least 45 points out of a possible 100 points.
 • On each sub-test, you must score at least 8 out of a possible 20 points.
 • On the essay question of the language arts – writing test, you must score at least 2 out of a possible 6 points.

You can retake all the tests or some of the subjects if you fail. You can keep taking the test until you pass. You can take a subtest up to three times in a calendar year. This includes your initial appointment and two retakes. There are different rules for retaking the test in each state.

You can retake all the tests or some of the subjects if you fail. You can keep taking the test until you pass. You can take a subtest up to three times in a calendar year. This includes your initial appointment and two retakes. There are different rules for retaking the test in each state.

cov HiSET ™ customer service number is (855) 694-4738).

The HiSET™ customer service number is (855) 694-4738).

hmoov zoo!

Good luck!

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

lwm yam kev pab

Other resources

Tag lub tsev kawm ntawv thiab khwv tau koj GED®

Free online GED® npaj cov hoob kawm

Tag koj kev kawm ntawv
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!