Tshuaj tiv thaiv rau cov me nyuam

English kujTsis English

Parents want to protect their children against harm and sickness. Learn what vaccines are and how they work. Find out how to get vaccines for your children and other information about children’s health.

Parents want to protect their children against harm and sickness. Learn what vaccines are and how they work. Find out how to get vaccines for your children and other information about children’s health.

Yuav ua li cas yog txhaj tshuaj

What are vaccinations

Yuav ua li cas yog cov tshuaj tiv thaiv rau cov me nyuam?

What are vaccines for children?

A tshuaj tiv thaiv yog ib yam khoom uas tsis pub ib tug neeg los ntawm ib tug kab mob tuag. tshuaj tiv thaiv (kuj hu ua txhaj tshuaj tiv thaiv) pab cov neeg tsis txhob kab mob ua ntej lawv yuav tau kho. lawv tsim kev tiv thaiv rau tus kab mob. Raws li ib tug tshwm sim, lawv yog heev tsis zoo li mus ntes nws.

A vaccine is a substance that prevents someone from catching a disease. Vaccines (also called immunization) help people avoid diseases before they need treatment. They develop immunity to the disease. As a result, they are very unlikely to catch it.

Children in the USA regularly receive vaccines to help keep them healthy. Cov kws kho mob thiab noj qab haus huv cov tub txawg tsim ib lub sij hawm uas lawv ua raws li thaum txhaj tshuaj me nyuam. Nws yog ib qho tseem ceeb uas koj cov me nyuam tau txais lawv cov tshuaj tiv thaiv nyob rau hauv lub sij hawm vim hais tias nws yuav pab lawv noj qab nyob zoo thiab tus kab mob dawb.

Children in the USA regularly receive vaccines to help keep them healthy. Doctors and health professionals develop a specific schedule which they follow when vaccinating children. It is important that your children receive their vaccines on time because it helps them stay healthy and disease free.

Koj yuav nrhiav tau tawm which vaccines for children are recommended by doctors at what age. Many vaccines should be given early in a child’s life. Ask your doctor if you have any questions.

You can find out which vaccines for children are recommended by doctors at what age. Many vaccines should be given early in a child’s life. Ask your doctor if you have any questions.

Cov me nyuam noj qab haus huv

Children’s health

There are two good websites for finding out more about your children’s health and healthcare in the USA.

There are two good websites for finding out more about your children’s health and healthcare in the USA.

Kids Health yog ib lub website uas muaj ntaub ntawv rau cov niam txiv thiab cov me nyuam hais txog ib tug ntau yam ntawm cov me nyuam 'noj qab haus huv hais txog kev xai. When you get to the website, choose “For Parents.” You will find lots of useful information about vaccines for children and other child health questions you may have. Koj kawm tau txog tej kev loj hlob thiab kev loj hlob nyob rau hauv koj tus me nyuam, ntau thaum yau kab mob, thiab ntau, ntau npaum li cas.

Kids Health is a website with information for parents and kids about a variety of kids’ health-related topics. When you get to the website, choose “For Parents.” You will find lots of useful information about vaccines for children and other child health questions you may have. You can learn about normal growth and development in your child, common childhood diseases, and much, much more.

Ethnomed muaj ib tug xov tooj ntawm cov me nyuam noj qab haus huv hais txog kev pab uas tau muab txhais rau hauv lwm yam lus.

Ethnomed has a number of child health-related resources which have been translated into different languages.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

lwm yam kev pab

Other resources

Nrhiav kev pab nyob ze ntawm koj

Siv FindHello mus nrhiav cov kev pab thiab cov kev pab nyob rau hauv koj lub zos.

Pib koj nrhiav
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!