What is GED ®?

English kujTsis English

Muaj coob tus neeg nug peb, "Yuav ua li cas yog GED?” The GED® diploma shows that you have the same knowledge as someone who completed high school in the USA. Getting your GED® diploma can help you be more successful. It can get you a better job and allows you to go to college. Learn everything you need to know to answer the question, “What is GED ®?"

Many people ask us, “What is GED?” The GED® diploma shows that you have the same knowledge as someone who completed high school in the USA. Getting your GED® diploma can help you be more successful. It can get you a better job and allows you to go to college. Learn everything you need to know to answer the question, “What is GED ®?”

Yuav ua li cas yog GED?
Photo courtesy of Knowledge Aid Foundation.
What is GED?
Photo courtesy of Knowledge Aid Foundation.

What is the GED® test?

What is the GED® test?

The GED® test is a test of your knowledge. The name GED® is short for General Education Diploma. Passing the GED® test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

The GED® test is a test of your knowledge. The name GED® is short for General Education Diploma. Passing the GED® test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

Yog vim li cas yog nws ib qho tseem ceeb?

Why is it important?

Muaj ntau Americans thiab ib co neeg tawg rog thiab cov neeg tsiv teb twb tsis tau tag high school. Tsis muaj ib tug high school diploma, it can be hard to get a good job and succeed in the USA. But if you pass the GED® test, koj tau txais ib daim ntawv kawm tiav (daim ntawv pov thawj) los ntawm koj lub xeev. Nws yog hu ua ib tug high school Equivalency (HSE) diploma, li ntawd, tej zaum koj yuav tej zaum pom los sis hnov ​​koj lub xeem xa mus rau raws li ib tug HSE xeem.

Many Americans and some refugees and immigrants were not able to finish high school. Without a high school diploma, it can be hard to get a good job and succeed in the USA. But if you pass the GED® test, you get a diploma (certificate) from your state. It is called a high school equivalency (HSE) diploma, so you may sometimes see or hear your test referred to as an HSE test.

The GED® diploma says you have the same skills as someone who completed high school. Qhov no yog ib tug loj accomplishment! Tsis tsuas yog yuav koj tau ib txoj kev, tab sis koj yuav muaj txoj hauj lwm zoo xaiv.

The GED® diploma says you have the same skills as someone who completed high school. This is a big accomplishment! Not only will you gain an education, but you will have better job choices.

What is the GED® test like?

What is the GED® test like?

The test take several hours. It is divided into four parts that you can take on separate days. Koj yuav siv sij hawm rau qhov kev kuaj rau ib tug computer. You can take the test in English, Mev, or French.

The test take several hours. It is divided into four parts that you can take on separate days. You will take the test on a computer. You can take the test in English, Spanish, or French.

Muaj plaub yam kev kawm hauv qhov kev xeem: social studies, science, lej, thiab language arts (nyeem ntawv thiab sau ntawv). You will answer many questions and write an essay.

There are four subjects on the test: social studies, science, math, and language arts (reading and writing). You will answer many questions and write an essay.

Yuav ua li cas kuv yuav tsum ua tam sim no?

What shall I do now?

How should I study for the GED® test?

How should I study for the GED® test?

USAHello’s free online GED® classes cover each subject on the test. Koj yuav tau pib ib tug hauv chav kawm ntawv thaum twg koj npaj txhij. Feem ntau cov menyuam kawm ntawv tiav ib yam kev kawm tsis pub dhau ob lub lis piam mus rau ob lub hlis. Koj muaj peev xwm pib tau thiab nres txhua sij hawm. Koj muaj peev xwm rov qhia. Koj muaj peev xwm xaiv uas raug koj xav pib nrog.

USAHello’s free online GED® classes cover each subject on the test. You can start a class whenever you are ready. Most students finish one subject within two weeks to two months. You can start and stop anytime. You can retake lessons. You can choose which subject you want to start with.

Does my state offer the GED® credential?

Does my state offer the GED® credential?

You cannot take the GED® test in every state. Saib rau ntawm lub rooj hauv qab no mus nrhiav tau tawm uas xeem yog muaj nyob rau hauv koj lub xeev.

You cannot take the GED® test in every state. Look at the table below to find out which test is offered in your state.

Table of HSE tests state by state updated 2019

Table of HSE tests state by state updated 2019

If your state does not offer GED® test, nws yog li cas! Koj tseem yuav tau txais daim ntawv kawm tiav uas yog cia li zoo. You can take the TASC test or the HiSET test in your state. Saib rau ntawm lub rooj rov mus saib uas ib tug.

If your state does not offer GED® test, it’s okay! You can still get a diploma that is just as good. You can take the TASC test or the HiSET test in your state. Look at the table again to see which one.

The HiSET test is like the GED® test. The HiSET™ diploma says you have the same knowledge and skills as someone who completed high school in the USA.

The HiSET test is like the GED® test. The HiSET™ diploma says you have the same knowledge and skills as someone who completed high school in the USA.

Lub TASC xeem yog zoo li lub GED xeem. Yais lub TASC xeem qhia tau hais tias koj muaj tib lub kev txawj ntse thiab kev txawj ntse raws li ib tug neeg uas kawm tiav los ntawm high school nyob rau hauv lub teb chaws USA.

The TASC test is like the GED test. Passing the TASC test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

How do I take the GED® test?

How do I take the GED® test?

Yuav kom tau cov kev ntsuam xyuas, koj yuav tsum mus rau ib tug chaw xeem. Cov kev ntsuam xyuas yuav tsum yog nyob rau ib lub computer.

To take the tests, you have to go to a testing center. The tests will be on a computer.

Siv ib tug xyaum mus kuaj saib yog hais tias koj npaj txhij rau ntawv cov kev ntsuam xyuas tam sim no, los yog hais tias koj xav mus kawm ntau tshaj ua ntej koj kos npe.

Take a practice test to see if you are ready to pass the tests now, or if you want to study more before you sign up.

Study all four topics to prepare for the GED® test.

Study all four topics to prepare for the GED® test.

Find the information you need to register for and take the GED® test. Thaum koj tau dhau tag nrho plaub yaam kws, koj yuav tau txais ib daim diploma.

Find the information you need to register for and take the GED® test. When you have passed all four subjects, you will receive a diploma.

Kuv muaj ib tug diploma los ntawm lwm lub teb chaws. Should I still get a HiSET, TASC or GED® credential?

I have a diploma from another country. Should I still get a HiSET, TASC or GED® credential?

Yog hais tias koj muaj ib tug high school diploma, you may or may not need a HiSET, TASC or GED® credential. But you may need proof you finished school to go to college or get a job. If you do not have proof, getting a diploma in the USA will help you.

If you have a high school diploma, you may or may not need a HiSET, TASC or GED® credential. But you may need proof you finished school to go to college or get a job. If you do not have proof, getting a diploma in the USA will help you.

Do you have scholarships for the GED® test?

Do you have scholarships for the GED® test?

Tsis, we do not have any scholarships for GED® tests.

No, we do not have any scholarships for GED® tests.

Here is one scholarship for people who live near Portland, Oregon. Yog hais tias koj paub ntau nyiaj pab kawm ntawv, thov xa email rau peb and we will list it here so that more people can find GED® scholarships.

Here is one scholarship for people who live near Portland, Oregon. If you know of more scholarships, please email us and we will list it here so that more people can find GED® scholarships.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Tag lub tsev kawm ntawv thiab khwv tau koj GED®

Free online GED® npaj cov hoob kawm

Tag koj kev kawm ntawv
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!