Yuav ua li cas yog HiSET ™?

English kujTsis English

HiSET ™ yog ib daim ntawv kawm tiav uas qhia tau hais tias koj muaj tib lub kev txawj ntse raws li ib tug neeg uas ua tiav high school nyob rau hauv lub teb chaws USA. Dua koj HiSET ™ xeem yuav pab tau koj ntau yuav zoo ntxiv. Koj muaj peev xwm siv nws los tau ib txoj hauj lwm zoo thiab mus kawm ntawv qib siab.

HiSET™ is a diploma that shows that you have the same knowledge as someone who completed high school in the USA. Passing your HiSET™ test can help you be more successful. You can use it to get a better job and to go to college.

Yuav ua li cas yog HiSET ™?

What is HiSET™?

What is the HiSET™ test?

What is the HiSET™ test?

Lub HiSET ™ yog ib txoj kev kuaj ntawm koj to taub thiab paub. Yuav ua li cas yog HiSET ™ - lub npe HiSet ™ yog luv luv rau High School Equivalency Test. Passing the HiSET™ test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA

The HiSET™ is a test of your understanding and knowledge. What is HiSET™ – the name HiSet™ is short for High School Equivalency Test. Passing the HiSET™ test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA

Yog vim li cas yog nws ib qho tseem ceeb?

Why is it important?

Muaj ntau Americans thiab cov neeg tawg rog thiab cov neeg tsiv teb twb tsis tau tag high school. Tsis muaj ib tug high school diploma, nws yuav ua tau ib qho nyuaj rau tau txais ib txoj hauj lwm zoo thiab kawm tau ntawv zoo nyob rau hauv lub tebchaws United States. Tab sis, yog hais tias koj kis tau tus HiSET ™ xeem, koj tau txais ib daim ntawv kawm tiav (daim ntawv pov thawj) los ntawm koj lub xeev. Nws yog hu ua ib tug high school Equivalency (HSE) diploma, li ntawd, tej zaum koj yuav tej zaum pom los sis hnov ​​koj lub xeem xa mus rau raws li ib tug HSE xeem.

Many Americans and refugees and immigrants were not able to finish high school. Without a high school diploma, it can be hard to get a good job and succeed in the United States. But if you pass the HiSET™ test, you get a diploma (certificate) from your state. It is called a high school equivalency (HSE) diploma, so you may sometimes see or hear your test referred to as an HSE test.

Lub HiSET ™ diploma hais tias koj muaj sib npaug (tib) kev txawj ntse raws li ib tug neeg uas ua tiav high school nyob rau hauv lub tebchaws United States. Qhov no yog ib tug loj accomplishment! Tsis tsuas yog yuav koj tau ib txoj kev, tab sis koj yuav muaj txoj hauj lwm zoo xaiv.

The HiSET™ diploma says you have equivalent (the same) skills as someone who completed high school in the United States. This is a big accomplishment! Not only will you gain an education, but you will have better job choices.

What is the HiSET™ test like?

What is the HiSET™ test like?

The test take several hours and is divided into several topics. You can take the topics on separate days. Koj yuav siv sij hawm rau qhov kev kuaj rau ib tug computer.

The test take several hours and is divided into several topics. You can take the topics on separate days. You will take the test on a computer.

Nws muaj tsib yam hauv qhov kev xeem: social studies, science, lej, nyeem ntawv thiab sau ntawv.

There are five subjects on the test: social studies, science, math, reading and writing.

Yuav ua li cas kuv yuav tsum ua tam sim no?

What shall I do now?

Yuav ua li cas kuv yuav tsum tau kawm rau theHiSET ™ xeem?

How should I study for theHiSET™ test?

FindHello’s free online classes npog txhua yam kev kawm rau cov kev ntsuam xyuas. Koj yuav tau pib ib tug hauv chav kawm ntawv thaum twg koj npaj txhij. Feem ntau cov menyuam kawm ntawv tiav ib yam kev kawm tsis pub dhau ob lub lis piam mus rau ob lub hlis. Koj muaj peev xwm pib tau thiab nres txhua sij hawm. Koj muaj peev xwm rov qhia. Koj muaj peev xwm xaiv uas raug koj xav pib nrog.

FindHello’s free online classes cover each subject on the tests. You can start a class whenever you are ready. Most students finish one subject within two weeks to two months. You can start and stop anytime. You can retake lessons. You can choose which subject you want to start with.

Kuv lub xeev kev HiSET ™?

Does my state offer HiSET™?

Koj muaj peev xwm tsis tau lub HiSET ™ xeem nyob rau hauv txhua txhua lub xeev. Saib rau ntawm lub rooj hauv qab no mus nrhiav tau tawm uas xeem yog muaj nyob rau hauv koj lub xeev.

You cannot take the HiSET™ test in every state. Look at the table below to find out which test is offered in your state.

Rooj ntawm HSE sim xeev los ntawm lub xeev tshiab 2019

Table of HSE tests state by state updated 2019

 

 

Yog hais tias koj lub xeev tsis muaj HiSET ™, koj tseem yuav tau txais daim ntawv kawm tiav. Koj muaj peev xwm coj cov TASC xeem los yog lub GED® xeem nyob rau hauv koj lub xeev. Saib rau ntawm lub rooj rov mus saib uas ib tug.

If your state does not offer HiSET™, you can still get a diploma. You can take the TASC test or the GED® test in your state. Look at the table again to see which one.

lub GED® xeem yog zoo li lub TASC xeem. Yais lub GED® xeem qhia tau hais tias koj muaj tib lub kev txawj ntse thiab kev txawj ntse raws li ib tug neeg uas kawm tiav los ntawm high school nyob rau hauv lub teb chaws USA.

The GED® test is like the TASC test. Passing the GED® test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

Lub TASC xeem yog zoo li lub GED xeem. Yais lub TASC xeem qhia tau hais tias koj muaj tib lub kev txawj ntse thiab kev txawj ntse raws li ib tug neeg uas kawm tiav los ntawm high school nyob rau hauv lub teb chaws USA.

The TASC test is like the GED test. Passing the TASC test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

Yuav ua li cas kuv yuav tau coj lub HiSET xeem?

How do I take the HiSET test?

Yuav kom tau cov kev ntsuam xyuas, koj yuav tsum mus rau ib tug chaw xeem. Cov kev ntsuam xyuas yuav tsum yog nyob rau ib lub computer.

To take the tests, you have to go to a testing center. The tests will be on a computer.

Take our free GED/HiSET/TASC practice test to see if you are ready to pass the tests now, los yog hais tias koj xav mus kawm ntau tshaj ua ntej koj kos npe.

Take our free GED/HiSET/TASC practice test to see if you are ready to pass the tests now, or if you want to study more before you sign up.

Study all four topics to prepare for the GED®/HiSET/TASC tests.

Study all four topics to prepare for the GED®/HiSET/TASC tests.

Nrhiav cov ntaub ntawv koj yuav tau sau npe rau thiab muab lub HiSET xeem. Thaum koj tau dhau tag nrho cov kev kawm, koj yuav tau txais ib daim diploma.

Find the information you need to register for and take the HiSET test. When you have passed all the subjects, you will receive a diploma.

Kuv muaj ib tug diploma los ntawm lwm lub teb chaws. Yuav tsum kuv tseem tau ib tug HiSET, TASC los yog GED® xwm txaus qhia?

I have a diploma from another country. Should I still get a HiSET, TASC or GED® credential?

Yog hais tias koj muaj ib tug high school diploma, koj yuav yog los kuj tsis xav tau ib tug HiSET, TASC los yog GED® xwm txaus qhia. Tab sis tej zaum koj yuav xav tau pov thawj koj tas tsev kawm ntawv mus kawm ntawv qib siab los yog tau ib txoj hauj lwm. Yog hais tias koj tsis muaj pov thawj, tau txais daim ntawv kawm tiav nyob rau hauv lub teb chaws USA yuav pab tau koj.

If you have a high school diploma, you may or may not need a HiSET, TASC or GED® credential. But you may need proof you finished school to go to college or get a job. If you do not have proof, getting a diploma in the USA will help you.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Tag lub tsev kawm ntawv thiab khwv tau koj GED®

Free online GED® npaj cov hoob kawm

Tag koj kev kawm ntawv
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!