Yuav ua li cas yog nyob rau hauv HiSET xeem?

English kujTsis English

Yuav ua li cas yog nyob rau hauv HiSET xeem? The best way to prepare for your test is to know what is on the HiSET test. Here is the information you need to know about what is on the HiSET test. Kawm tau li cas los kawm thiab xyaum rau lub xeem.

What is on the HiSET test? The best way to prepare for your test is to know what is on the HiSET test. Here is the information you need to know about what is on the HiSET test. Learn how to study and practice for the test.

Yuav ua li cas yog nyob rau hauv HiSET xeem?

What is on the HiSET test?

Yuav ua li cas kuv yuav tsum tau xav tias yuav?

What should I expect?

Yuav ua li cas yog nyob rau hauv HiSET xeem? Qhov no yog dab tsi koj yuav npaj tos txais:

What is on the HiSET test? This is what you can expect:

 • You will go to a testing center to take the HiSET test
 • You cannot take the HiSET test online
 • You can take the test on a computer or on paper at most testing centers
 • Koj muaj peev xwm noj cov xeem nyob rau hauv lus Askiv los yog lus Mev
 • Qhov kev kuaj ntawd muaj 5 qhov chaw, called subtests – one for each content area (kev kawm)
 • You will go to a testing center to take the HiSET test
 • You cannot take the HiSET test online
 • You can take the test on a computer or on paper at most testing centers
 • You can take the test in English or Spanish
 • The test has 5 parts, called subtests – one for each content area (subject)

The whole test takes between a little longer than 7 teev, tab sis koj muaj peev xwm coj cov 5 parts on different days over several months. Qhov no yog ib qhov zoo rau tibneeg hu tauj coob ua hauj lwm thiab cov niam txiv. It means you can choose to study for each part of the test separately. Los yog koj muaj peev xwm coj qhov chaw koj twb paub, thiab ces siv koj lub sij hawm mus kawm ntawv rau qhov nyuaj qhov chaw.

The whole test takes between a little longer than 7 hours, but you can take the 5 parts on different days over several months. This is good for busy workers and parents. It means you can choose to study for each part of the test separately. Or you can take the parts you already know, and then use your time to study for the harder parts.

Yuav ua li cas kuv thiaj paub tias kuv yog npaj txhij mus rau noj lub xeem?

How do I know if I am ready to take the test?

Koj muaj peev xwm coj peb lub free online xyaum kev ntsuam xyuas saib yog hais tias koj npaj txhij. Koj yuav tau download many official HiSET™ practice tests to take offline.

You can take our free online practice tests to see if you are ready. You can also download many official HiSET™ practice tests to take offline.

Yuav ua li cas yog cov lus nug zoo li?

What are the questions like?

The HiSET™ test has all multiple-choice questions except for one essay question.

The HiSET™ test has all multiple-choice questions except for one essay question.

Ntau-xaiv lus nug

Multiple-choice questions

Ib tug ntau-xaiv lo lus nug muab rau koj ib tug xaiv ntawm cov lus teb. Cov lus nug tej zaum yuav hais txog phau ntawv, los yog nws yuav yog hais txog ib daim duab los yog daim ntawv qhia. Nws yuav ua tau ib daim duab, xws li ib daim ntawv, rooj, los yog teeb. Hauv qab no hauv cov ntawv nyeem los yog duab yuav ua tau ib tug lo lus nug thiab ces ib daim ntawv teev cov lus teb, like this example to the right. You choose the right one by clicking a circle on the computer, or making a mark on paper.

A multiple-choice question gives you a choice of answers. The question might be about text, or it could be about a picture or map. It might be a diagram, including a chart, table, or graph. Below the text or image will be a question and then a list of answers, like this example to the right. You choose the right one by clicking a circle on the computer, or making a mark on paper.

example multiple choice question

example multiple choice question

Qhov zoo tshaj plaws txog ntau yam xaiv cov lus nug no yog hais tias cov lus teb yog yeej ib txwm muaj nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm koj. Koj cia li yuav tsum xyuas seb uas ib tug nws yog. Ua li no, koj yuav tsum saib kom zoo zoo nyob rau hauv cov ntaub ntawv koj muab. Nyeem cov nqe lus nug kom zoo zoo heev, heev. Nws yuav ua kom yuam kev rau koj ib tug me ntsis - piv txwv li, nws yuav hais tias, Uas cov lus teb yog tsis muaj tseeb?

The good thing about multiple-choice questions is that the answer is always there in front of you. You just have to figure out which one it is. To do this, you need to look carefully at the information you are given. Read the question very carefully, too. It might trick you a little bit – for example, it might say, Which answer is not true?

Essay question

Essay question

Your HiSET™ test will have one essay question in the section called Language Arts – Writing. For this question, you will have write a few paragraphs about a topic you are given.

Your HiSET™ test will have one essay question in the section called Language Arts – Writing. For this question, you will have write a few paragraphs about a topic you are given.

Sim rau lawv tawm!

Try them out!

You can take the HiSET™ test on paper or on a computer. Try the different formats – you will be able to complete all of the question types if you practice ahead of time!

You can take the HiSET™ test on paper or on a computer. Try the different formats – you will be able to complete all of the question types if you practice ahead of time!

Yuav ua li cas yog cov kev kawm?

What are the subjects?

Yuav ua li cas yog nyob rau hauv HiSET xeem? There are five subtests (kawm) on the HiSET™ exam: social studies, science, kev kawm txog zauv (lej rau luv luv), nyeem ntawv thiab sau ntawv.

What is on the HiSET test? There are five subtests (subjects) on the HiSET™ exam: social studies, science, mathematics (math for short), reading and writing.

Language arts – reading

Language arts – reading

The HiSET™ language arts – reading test takes 65 feeb. nws muaj 50 multiple-choice questions.

The HiSET™ language arts – reading test takes 65 minutes. It has 50 multiple-choice questions.

This test measures your ability to understand and interpret reading material. You will answer questions about the material you read.

This test measures your ability to understand and interpret reading material. You will answer questions about the material you read.

The material might be from a speech, ib tsab ntawv, ib tug ntawv xov xwm tsab xov xwm, los yog ib tug tso cai los ntawm ib phau ntawv. 60 percent of texts are from literature (novels or poetry for example) thiab 40 percent of texts are information, such as articles. The texts you read will be about 400 rau 600 words long.

The material might be from a speech, a letter, a newspaper article, or a passage from a book. 60 percent of texts are from literature (novels or poetry for example) and 40 percent of texts are information, such as articles. The texts you read will be about 400 to 600 words long.

Language arts – writing

Language arts – writing

The HiSET™ language arts – writing test takes 120 feeb. nws muaj 2 qhov chaw: the first part with 60 multiple-choice questions lasts 75 feeb, and the second part with 1 essay question last 45 feeb.

The HiSET™ language arts – writing test takes 120 minutes. It has 2 parts: the first part with 60 multiple-choice questions lasts 75 minutes, and the second part with 1 essay question last 45 minutes.

This test measures your ability to edit and correct standard American English text. It will ask you questions about correct ways of writing. Nws mam li kuaj koj kev nkag siab ntawm cov qauv sau ntawv.

This test measures your ability to edit and correct standard American English text. It will ask you questions about correct ways of writing. It will test your understanding of grammar.

With the essay question, the testers want to see that you can organize your information, tsim ib lub tswv yim los yog lub tswv yim, muab piv txwv, thiab sau ntawv kom meej meej txog koj cov kev xav.

With the essay question, the testers want to see that you can organize your information, develop an idea or opinion, give examples, and write clearly about your thoughts.

Koj tsis tas yuav paub tej lus tseeb kom dhau lub language arts xeem. Koj yuav tsum qhia tias koj to taub dab tsi koj nyeem los ntawm teb cov lus nug, thiab hais tias koj yuav sau ntawv kom yog lus Askiv.

You don’t need to know any facts to pass the language arts test. You need to show that you understand what you are reading by answering questions, and that you can write correct English.

Social studies

Social studies

The HiSET™social studies test lasts 70 feeb. nws muaj 60 multiple-choice questions.

The HiSET™social studies test lasts 70 minutes. It has 60 multiple-choice questions.

The testers may expect some basic knowledge about the world and the United States, but it measures your ability to understand and interpret information more than it tests your knowledge of facts. You will read and evaluate information about subjects such as history, political science, psychology, sociology, anthropology, geography and economics.

The testers may expect some basic knowledge about the world and the United States, but it measures your ability to understand and interpret information more than it tests your knowledge of facts. You will read and evaluate information about subjects such as history, political science, psychology, sociology, anthropology, geography and economics.

The questions use primary documents, posters, cartoons, timelines, maps, graphs, tables, charts as well as reading passages.

The questions use primary documents, posters, cartoons, timelines, maps, graphs, tables, charts as well as reading passages.

Kev kawm txog zauv

Mathematics

The HiSET™ math test lasts 90 feeb. nws muaj 55 multiple-choice questions. You may use a calculator for this section. The computer version of this test has an on-screen calculator. If you’re taking the paper-delivered test, your test center will give you a handheld calculator. The decision for the type of calculator used is up to your state.

The HiSET™ math test lasts 90 minutes. It has 55 multiple-choice questions. You may use a calculator for this section. The computer version of this test has an on-screen calculator. If you’re taking the paper-delivered test, your test center will give you a handheld calculator. The decision for the type of calculator used is up to your state.

The test will measure your understanding of several kinds of mathematics. The questions are presented as practical problems. You will answer them using numerical operations, measurement, estimation, data interpretation and logical thinking.

The test will measure your understanding of several kinds of mathematics. The questions are presented as practical problems. You will answer them using numerical operations, measurement, estimation, data interpretation and logical thinking.

Feem ntau ntawm cov kev kuaj yuav siv xwb cov leb yooj yim kev txawj ntse thiab kev xav kev txawj ntse. Many questions (45%) use algebra, and some will use geometry.

Most of the test will use just basic math skills and reasoning skills. Many questions (45%) use algebra, and some will use geometry.

Science

Science

The HiSET™ math test takes 80 feeb. nws muaj 60 multiple-choice questions.

The HiSET™ math test takes 80 minutes. It has 60 multiple-choice questions.

The test measures your understanding of some basic scientific ideas. It will test your ability to use science content knowledge, apply principles of scientific inquiry (lub scientific method), and interpret and evaluate scientific information.

The test measures your understanding of some basic scientific ideas. It will test your ability to use science content knowledge, apply principles of scientific inquiry (the scientific method), and interpret and evaluate scientific information.

The questions will use graphs, tables and charts as well as text to present information and results.

The questions will use graphs, tables and charts as well as text to present information and results.

How are the tests scored?

How are the tests scored?

To pass the HiSET ™, you have to choose the right answer to a certain number of questions. Those right answers will give you points. The total possible number of points you can get on all the five subtests together is 100.

To pass the HiSET™, you have to choose the right answer to a certain number of questions. Those right answers will give you points. The total possible number of points you can get on all the five subtests together is 100.

 • Your total score on all the subtests together must be at least 45 points out of a possible 100 points.
 • On each sub-test, you must score at least 8 out of a possible 20 points.
 • On the essay question of the language arts – writing test, you must score at least 2 out of a possible 6 points.
 • Your total score on all the subtests together must be at least 45 points out of a possible 100 points.
 • On each sub-test, you must score at least 8 out of a possible 20 points.
 • On the essay question of the language arts – writing test, you must score at least 2 out of a possible 6 points.

I have questions about how to take the HiSET™ test in my state.

I have questions about how to take the HiSET™ test in my state.

Yuav ua li cas yuav ua li cas tom ntej no?

What should I do next?

Peb cov no los pab koj ua tau zoo!

We are here to help you succeed!

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Tag lub tsev kawm ntawv thiab khwv tau koj GED®

Free online GED® npaj cov hoob kawm

Tag koj kev kawm ntawv
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!