Yuav ua li cas yog TASC?

English kujTsis English

TASC is a diploma that shows that you have the same knowledge as someone who completed high school in the USA. Passing your TASC test can help you be more successful. Koj muaj peev xwm siv nws los tau ib txoj hauj lwm zoo thiab mus kawm ntawv qib siab.

TASC is a diploma that shows that you have the same knowledge as someone who completed high school in the USA. Passing your TASC test can help you be more successful. You can use it to get a better job and to go to college.

Yuav ua li cas yog TASC

What is TASC

What is the TASC test?

What is the TASC test?

TASC yog ib txoj kev kuaj ntawm koj to taub thiab paub. Lub npe TASC yog luv luv rau Test Soj ntsuam Secondary Tiav ™. Yais lub TASC xeem qhia tau hais tias koj muaj tib lub kev txawj ntse thiab kev txawj ntse raws li ib tug neeg uas kawm tiav los ntawm high school nyob rau hauv lub teb chaws USA.

TASC is a test of your understanding and knowledge. The name TASC is short for Test Assessing Secondary Completion™. Passing the TASC test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

Yog vim li cas yog nws ib qho tseem ceeb?

Why is it important?

Muaj ntau Americans thiab cov neeg tawg rog thiab cov neeg tsiv teb twb tsis tau tag high school. Tsis muaj ib tug high school diploma, nws yuav ua tau ib qho nyuaj rau tau txais ib txoj hauj lwm zoo thiab kawm tau ntawv zoo nyob rau hauv lub tebchaws United States. Tab sis, yog hais tias koj kis tau tus TASC xeem, koj tau txais ib daim ntawv kawm tiav (daim ntawv pov thawj) los ntawm koj lub xeev. Nws yog hu ua ib tug high school Equivalency (HSE) diploma, li ntawd, tej zaum koj yuav tej zaum pom los sis hnov ​​koj lub xeem xa mus rau raws li ib tug HSE xeem.

Many Americans and refugees and immigrants were not able to finish high school. Without a high school diploma, it can be hard to get a good job and succeed in the United States. But if you pass the TASC test, you get a diploma (certificate) from your state. It is called a high school equivalency (HSE) diploma, so you may sometimes see or hear your test referred to as an HSE test.

Lub TASC diploma hais tias koj muaj sib npaug (tib) kev txawj ntse raws li ib tug neeg uas ua tiav high school nyob rau hauv lub tebchaws United States. Qhov no yog ib tug loj accomplishment! Tsis tsuas yog yuav koj tau ib txoj kev, tab sis koj yuav muaj txoj hauj lwm zoo xaiv.

The TASC diploma says you have equivalent (the same) skills as someone who completed high school in the United States. This is a big accomplishment! Not only will you gain an education, but you will have better job choices.

What is the TASC test like?

What is the TASC test like?

The test take several hours and is divided into several topics. You can take the topics on separate days. You can take the test on a computer or on paper.

The test take several hours and is divided into several topics. You can take the topics on separate days. You can take the test on a computer or on paper.

Nws muaj tsib yam hauv qhov kev xeem: social studies, science, lej, nyeem ntawv thiab sau ntawv. You will answer many questions about all these topics.

There are five subjects on the test: social studies, science, math, reading and writing. You will answer many questions about all these topics.

Yuav ua li cas kuv yuav tsum ua tam sim no?

What shall I do now?

How should I study for the TASC test?

How should I study for the TASC test?

cov RCO’s free online TASC/HiSET/GED® cov chav kawm npog txhua yam kev kawm hauv qhov kev xeem. Koj yuav tau pib ib tug hauv chav kawm ntawv thaum twg koj npaj txhij. Feem ntau cov menyuam kawm ntawv tiav ib yam kev kawm tsis pub dhau ob lub lis piam mus rau ob lub hlis. Koj muaj peev xwm pib tau thiab nres txhua sij hawm. Koj muaj peev xwm rov qhia. Koj muaj peev xwm xaiv uas raug koj xav pib nrog.

The RCO’s free online TASC/HiSET/GED® classes cover each subject on the test. You can start a class whenever you are ready. Most students finish one subject within two weeks to two months. You can start and stop anytime. You can retake lessons. You can choose which subject you want to start with.

Does my state offer the TASC test?

Does my state offer the TASC test?

Koj muaj peev xwm tsis tau lub TASC xeem nyob rau hauv txhua txhua lub xeev. Saib rau ntawm lub rooj hauv qab no mus nrhiav tau tawm uas xeem yog muaj nyob rau hauv koj lub xeev.

You cannot take the TASC test in every state. Look at the table below to find out which test is offered in your state.

Rooj ntawm HSE sim xeev los ntawm lub xeev tshiab 2019

Table of HSE tests state by state updated 2019

Yog hais tias koj lub xeev tsis muaj TASC, koj tseem yuav tau txais daim ntawv kawm tiav. You can take the HiSET test or the GED® xeem nyob rau hauv koj lub xeev. Saib rau ntawm lub rooj rov mus saib uas ib tug.

If your state does not offer TASC, you can still get a diploma. You can take the HiSET test or the GED® test in your state. Look at the table again to see which one.

lub GED® xeem yog zoo li lub TASC xeem. Yais lub GED® xeem qhia tau hais tias koj muaj tib lub kev txawj ntse thiab kev txawj ntse raws li ib tug neeg uas kawm tiav los ntawm high school nyob rau hauv lub teb chaws USA.

The GED® test is like the TASC test. Passing the GED® test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

The HiSET test is like the GED® xeem. Lub HiSET ™ diploma hais tias koj muaj tib lub kev txawj ntse thiab kev txawj ntse li ib tug neeg uas ua tiav high school nyob rau hauv lub teb chaws USA.

The HiSET test is like the GED® test. The HiSET™ diploma says you have the same knowledge and skills as someone who completed high school in the USA.

Yuav ua li cas kuv yuav tau coj lub TASC xeem?

How do I take the TASC test?

Yuav kom tau cov kev ntsuam xyuas, koj yuav tsum mus rau ib tug chaw xeem. You can take test on a computer or on paper.

To take the tests, you have to go to a testing center. You can take test on a computer or on paper.

Siv ib tug xyaum mus kuaj saib yog hais tias koj npaj txhij rau ntawv cov kev ntsuam xyuas tam sim no, los yog hais tias koj xav mus kawm ntau tshaj ua ntej koj kos npe.

Take a practice test to see if you are ready to pass the tests now, or if you want to study more before you sign up.

Kawm tag nrho plaub cov ntsiab lus los npaj rau lub GED® xeem.

Study all four topics to prepare for the GED® test.

Find the information you need to register for and take the TASC test. Thaum koj tau dhau tag nrho cov kev kawm, koj yuav tau txais ib daim diploma.

Find the information you need to register for and take the TASC test. When you have passed all the subjects, you will receive a diploma.

Kuv muaj ib tug diploma los ntawm lwm lub teb chaws. Yuav tsum kuv tseem tau ib tug HiSET, TASC los yog GED® xwm txaus qhia?

I have a diploma from another country. Should I still get a HiSET, TASC or GED® credential?

Yog hais tias koj muaj ib tug high school diploma, koj yuav yog los kuj tsis xav tau ib tug HiSET, TASC los yog GED® xwm txaus qhia. Tab sis tej zaum koj yuav xav tau pov thawj koj tas tsev kawm ntawv mus kawm ntawv qib siab los yog tau ib txoj hauj lwm. Yog hais tias koj tsis muaj pov thawj, tau txais daim ntawv kawm tiav nyob rau hauv lub teb chaws USA yuav pab tau koj.

If you have a high school diploma, you may or may not need a HiSET, TASC or GED® credential. But you may need proof you finished school to go to college or get a job. If you do not have proof, getting a diploma in the USA will help you.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Tag lub tsev kawm ntawv thiab khwv tau koj GED®

Free online GED® npaj cov hoob kawm

Tag koj kev kawm ntawv
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!