Women’s health and healthcare

English kujTsis English

Nws yog ib qho tseem ceeb rau neeg tawg rog thiab neeg txawv teb chaws cov poj niam mus kawm txog lawv lub cev thiab saib xyuas lawv noj qab haus huv. Learn about women’s health care for refugees and immigrants. Find online resources and where to get care.

It’s important for refugee and immigrant women to learn about their bodies and take care of their health. Learn about women’s health care for refugees and immigrants. Find online resources and where to get care.

Why is women’s health care different from general health care? Ntau ntau tus poj niam lub noj qab haus huv yog kev cob cog rua rau nws deev noj qab haus huv thiab theem ntawm lub neej. (Reproductive health means your periods, muaj cov me nyuam mos, and going through menopause.)

Why is women’s health care different from general health care? Much of a woman’s health is connected to her reproductive health and stages of life. (Reproductive health means your periods, having babies, and going through menopause.)

Understanding reproductive health and how your body works is the first step to good women’s health care.

Understanding reproductive health and how your body works is the first step to good women’s health care.

Yuav ua li cas yog poj niam?

What is menstruation?

Poj niam yog tib yam li koj lub sij hawm. Nws yog lub hli lub paum los ntshav tej ntawm me nyuam uas muaj hnub nyoog cov poj niam (txog hnub nyoog 12 rau 55). Menstruation shows that a woman is not pregnant. The times of your period and between periods are called yourmenstrual cycle.

Menstruation is the same thing as your period. It is the monthly vaginal bleeding experienced by reproductive-age women (about age 12 to 55). Menstruation shows that a woman is not pregnant. The times of your period and between periods are called your “menstrual cycle.”

Period last from three to seven days. Dhau li los ntshav hauv qhov chaw mos, tej zaum koj yuav muaj:

Period last from three to seven days. Besides bleeding from the vagina, you may have:

 • mob plab
 • Lower rov qab mob
 • Tsam plab thiab mob ob lub mis
 • Khoom noj khoom haus cravings
 • Mus ob peb vas ua viav vias thiab txob taus
 • Mob taub hau thiab nkees
 • Abdominal pain
 • Lower back pain
 • Bloating and sore breasts
 • Food cravings
 • Mood swings and irritability
 • Headache and fatigue

Premenstrual syndrome, los yog PMS, yog ib pab pawg neeg ntawm cov tsos mob uas pib ua ntej lub sij hawm. Nws yuav muaj xws li kev xav thiab lub cev cov tsos mob.

Premenstrual syndrome, or PMS, is a group of symptoms that start before the period. It can include emotional and physical symptoms.

Nrog koj tus kws kho mob yog tias koj muaj kev hloov loj hauv koj lub voj voog. Tej zaum lawv yuav tshwm sim ntawm lwm cov teeb meem uas yuav tsum tau kho. Learn more about menstruation.

Consult your health care provider if you have big changes in your cycle. They may be signs of other problems that should be treated. Learn more about menstruation.

Yuav ua li cas Kuv yuav saib xyuas kuv tus kheej thaum kuv cev xeeb tub?

How can I take care of myself when I am pregnant?

thaum Cev xeeb Tub saib xyuas refers to the health care that a woman receives from a doctor while she is pregnant.

Prenatal care refers to the health care that a woman receives from a doctor while she is pregnant.

Nws yog ib qho tseem ceeb hais tias ib tug cev xeeb tub poj niam tsis tu ncua mus ntsib nws tus kws kho mob los xyuas kom meej nws noj qab haus huv thiab cov kev kho mob ntawm nws tus me nyuam. Yog hais tias koj cev xeeb tub, make sure that you speak to your doctor about when and where you can receive prenatal care.

It is important that a pregnant woman regularly visits her doctor to ensure her health and the health of her baby. If you are pregnant, make sure that you speak to your doctor about when and where you can receive prenatal care.

Yuav ua li cas kuv yuav tsum tau paub txog cev xeeb tub thiab muab yug?

What do I need to know about pregnancy and giving birth?

Cev xeeb tub yuav ua tau ib qho meej txog lub sij hawm rau ntau yam tshiab niam, uas muaj ntau ntau cov lus nug txog yuav ua li cas kom paub tseeb tias tag nrho ob qho niam thiab tus me nyuam noj qab nyob zoo.

Pregnancy can be an uncertain time for many new mothers, filled with lots of questions about what to do to make sure that both mother and baby stay healthy.

MedlinePlus yog ib tug zoo qhov chaw yuav pib nrhiav general noj qab haus huv cov lus qhia txog kev xeeb tub. Read the summary. Thenchoose links to take you to information on a variety of topics, from how to exercise safely to what happens to your body during pregnancy.

MedlinePlus is a good place to start looking for general health information about pregnancy. Read the summary. Thenchoose links to take you to information on a variety of topics, from how to exercise safely to what happens to your body during pregnancy.

Noj qab nyob zoo thaum lub sij hawm cev xeeb tub

Staying healthy during pregnancy

Yog hais tias koj cev xeeb tub, nws yog tshwj xeeb yog ib qho tseem ceeb rau saib xyuas ntawm koj tus kws kho, xws li ua zoo nrog koj noj dab tsi thiab haus dej haus thiab yuav ua li cas koj ce. Xyuas kom tseeb tias koj hais lus nrog koj tus kws kho mob txog tej yam lus nug los yog kev txhawj xeeb uas tej zaum koj yuav muaj txog yuav ua li cas noj qab nyob zoo. Learn how to take care of your health during pregnancy.

If you are pregnant, it is particularly important to take care of your health, including being careful with what you eat and drink and how you exercise. Make sure you speak with your doctor about any questions or concerns that you might have about how to stay healthy. Learn how to take care of your health during pregnancy.

Health Information Translations is a website which provides ntaub ntawv hais txog cev xeeb tub thiab yug menyuam. Choose the topic that you want to learn about. ces, on the next page, choose your language.

Health Information Translations is a website which provides information related to pregnancy and childbirth. Choose the topic that you want to learn about. Then, on the next page, choose your language.

me nyuam

Childbirth

Thaum me nyuam kev twb kev txuas, koj muaj peev xwm paub ntau ntxiv txog lub cev kev hloov ib tug poj niam lub cev mus txog thaum nws yog muab yug. Koj yuav nyeem tau hais txog dab tsi zoo ntawm cov teeb meem yuav tshwm sim thaum lub sij hawm ua hauj lwm thiab zoo li cas kho mob uas koj muaj peev xwm xav tias yuav tau txais nyob rau hauv lub tsev kho mob. Koj yuav tau nyeem txog yuav ua li cas npaj ua ntej thiaj li hais tias koj yuav muaj qhov zoo tshaj plaws tau kev muab yug.

At Childbirth Connection, you can learn more about the physical changes a woman’s body goes through while she is giving birth. You can read about what kind of problems may occur during labor and what kind of care you can expect to receive at the hospital. You can also read about how to plan ahead so that you can have the best possible experience giving birth.

Heev Zoo contains a lot of useful information for expectant mothers about the signs and symptoms of labor. Tsis tas li ntawd, koj yuav nyeem tau hais txog dab tsi koj yuav ua yog tias koj muab cov yug thaum ib tug lub tsev kho mob.

Very Well contains a lot of useful information for expectant mothers about the signs and symptoms of labor. Also, you can read about what you might experience if you give birth at a hospital.

Kev pub niam mis

Breastfeeding

Tom qab koj tau muab yug, kev pub niam mis yog ib txoj kev zoo mus pub rau koj tus me nyuam mos tus me nyuam vim nws muaj ntau ntau ntawm kev pab kho mob rau ob leeg niam thiab tus me nyuam. Kws txawj hais tias yog hais tias tau, cov me nyuam mos yuav tsum tau noj niam mis yam tsawg kawg yog cov thawj 12 lub hlis ntawm lawv lub neej.

After you have given birth, breastfeeding is a great way to feed your newborn child because it has lots of health benefits for both mother and child. Experts say that if possible, babies should be breastfed for at least the first 12 months of their lives.

Services for low-income pregnant women and new mothers

Services for low-income pregnant women and new mothers

Nyob rau hauv lub tebchaws United States, ib qho kev pab hu ua Cov poj niam, Cov me nyuam mos thiab cov me nyuam (WIC) pab tau nyiaj tsawg cev xeeb tub cov poj niam, tshiab leej niam thiab cov me nyuam yaus (mus txog rau 5 xyoo) noj qab nyob zoo. Lub WIC cov kev pab cuam muaj ib tug xov tooj ntawm cov kev pab cuam, xws li pab nrog kev pub niam mis, kev noj haus cov chav kawm, thiab coupons kom muas tej yam kev pom zoo noj haus cov zaub mov.

In the United States, a program called Women, Infants and Children (WIC) helps low-income pregnant women, new mothers and their young children (up to to 5 years old) stay healthy. The WIC Programs offers a number of services, including assistance with breastfeeding, nutrition classes, and coupons to buy certain approved nutritional foods.

koj ua tau find WIC in your state. Call the telephone number listed for the WIC agency in your state. Tell them that you want to make an appointment to apply for WIC benefits.

You can find WIC in your state. Call the telephone number listed for the WIC agency in your state. Tell them that you want to make an appointment to apply for WIC benefits.

lawm

Menopause

Lawm yog lub sij hawm nyob rau hauv ib tug poj niam lub neej thaum nws tsis tshwm thiab yog tsis tau muaj me nyuam. Menopause frequently occurs when a woman is in her early 50s, tab sis rau ib txhia poj niam, nws yuav tshwm sim ua ntej lawm.

Menopause is the period in a woman’s life when she stops menstruating and is no longer able to have children. Menopause frequently occurs when a woman is in her early 50s, but for some women, it can happen earlier.

Muaj ntau cov poj niam ua ib co thaum lawv tseem tsis zoo lub cev cov tsos mob thaum lub sij hawm lawm. Ib tug kws kho mob muaj peev xwm feem ntau yuav pab kho cov tsos mob. Learn more about menopause.

Many women experience some combination of negative physical symptoms during menopause. A doctor can usually help treat these symptoms. Learn more about menopause.

Common cov poj niam txoj kev noj qab tej yam kev mob

Common women’s health conditions

Ib txhia kev kho mob tej yam kev mob yog xav paub ntau ntau nyob rau hauv cov poj niam li txiv neej. Nyob rau hauv feem ntau, cov no yog cov kev kho mob tej yam kev mob uas cuam tshuam rau cov poj niam txoj kev deev kabmob (xws li mis los sis lub tsev me nyuam mob cancer). peb Lub cev, Peb tus Kheej muab tseeb, ncav tseeb cov lus qhia txog cov poj niam lub cev thiab cov poj niam txoj kev noj qab tej yam kev mob.

Some medical conditions are more common in women than in men. In many cases, these are medical conditions that affect women’s reproductive organs (such as breast or cervical cancer). Our Bodies, Ourselves provides clear, scientifically accurate information about women’s bodies and common women’s health conditions.

Poj niam cov kev kuaj mob

Women’s health screenings

Health screenings are tests to check if you have a particular medical condition. Common cov kev kuaj mob muaj xws li:

Health screenings are tests to check if you have a particular medical condition. Common health screenings include:

 • ntshav siab
 • Pob Txha ntxhia ceev kuaj
 • Tus mob cancer mis kuaj
 • Kuaj ncauj tsev menyuam (kuj hu ua PAP xeem)
 • Kab mob HIV thiab lwm cov kab mob STD xeem
 • Blood pressure
 • Bone mineral density test
 • Breast cancer screening
 • Cervical cancer screening (also known as PAP test)
 • HIV and other STD test

You can learn more about these and other common health screenings that doctors recommend for women from the Chaw ua hauj lwm ntawm Tus kho poj niam.

You can learn more about these and other common health screenings that doctors recommend for women from the Office of Women’s Health.

Female genital cutting

Female genital cutting

Female genital cutting (FGC) yog ib cov kev cai xyaum nyob rau hauv tej lub teb chaws. Thaum muaj ntau cov neeg uas xav tias xav txog FGC raws li ib tug kab lig kev cai, it is illegal to perform FGC in the USA. Xav paub ntau ntxiv txog cov noj qab haus huv los ntawm FGC.

Female genital cutting (FGC) is a cultural practice in some countries. While there are many people who feel strongly about FGC as a cultural tradition, it is illegal to perform FGC in the USA. Learn more about the health effects of FGC.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!